Kurzy

Che 64 Chemie je život kolem nás i uvnitř nás

Lektor/ka kurzu
Mgr. Štěpán Peterka
Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
27664/2017-2- 1065
Počet vyučovacích hodin
8

Chemie je zábava:

Trochu zvláštní kapaliny.      

Barevné hrátky s manganistanem draselným

Chemická zahrádka – krása běžných krystalů ve vodním skle          

Jak nám tuhne malta.

Fluorescence rostlinných barviv

Chemie v kuchyni

Indikátor kyselosti a zásaditosti z červeného zelí

Kvasnice zdroj CO2

Tenkovrstvá chromatografie koření a rostlinných barviv.

Sublimace kofeinu.

Bílkoviny známé i neznáme kolem nás včetně lepku .

Chemie v kriminalistice

Hledání stop ninhydrinem a otisky prstů pomocí kakaového prášku

Gen ve zkumavce.      

Chemie a neživá příroda kolem nás

Výluhy ze zeminy – měření vodivosti a pH.

Vyzkoušejte tvrdost vody u vás.

další informace

Praha 27.4.2018, 09:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

volných míst: 0
 objednat

Z 75 Mýty a fakta o migraci

Lektor/ka kurzu
Mgr. Jan Schroth
Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií
Kurz akreditován MŠMT pod č.
12475/2017-2-556
Počet vyučovacích hodin
4

Akce bude atraktivní formou seznamovat pedagogické pracovníky s tématem migrace a integrace cizinců.

 

Důvodem pro vzdělávání pedagogických pracovníků je skutečnost, že téma migrace se stalo velmi rychle vysoce aktuálním a rezonuje ve společnosti, včetně ve specifických formách a to i mezi žáky všech úrovní škol. Protože se jedná o relativně nové a složité téma, trpí aktuální velmi živá debata mnoha nedostatky. Výzkumy potvrzují, že část české společnosti má ve srovnání s ostatními evropskými státy nejvíce negativní postoje nejen vůči například muslimským imigrantům, ale i vůči dalším náboženským a etnickým skupinám.  Je vysoce pravděpodobné, že migrace se stane i v České republice již trvale významným tématem, a které je třeba dlouhodobě vhodně komunikovat a věnovat se vzdělávání jednotlivých skupin v této oblasti.

 

Na základě analýz a zkušeností je rovněž zřejmé, že podstatná část veřejnosti si bohužel vytvořila ve spojení s tématem imigrace podezřívavý a negativní postoj k informacím, které pochází z oficiálních zdrojů. A jako neobjektivní a „promigrační“ vnímá informace od neziskového sektoru pracujícího s migranty a některých médií a politiků. Podle dosavadních zkušeností to neplatí u IOM, která je brána jak veřejností, tak médii, jako do značné míry odborná organizace, která se snaží podávat nezávislé objektivní informace. IOM může využít odborného zázemí organizace se 170 členskými státy, v ČR pracuje od roku 1998.

 

Cílem je seznámit pedagogy s tématem migrace jak v ČR, tak ve světě, jejími příčinami a dopady na společnost, kulturu, ekonomiku, vzdělávání atd. Jednotlivé části přednášky se budou týkat migrace: integrace cizinců, migrace a rozvoj, migrace a gender, environmentální migrace, migrace a právo, migrace a zdraví aj.   

 

Lektoři IOM mají dlouholeté zkušenosti s kurzy pro pedagogy a studenty v různých formách – od odborných až po zábavnou. Obsah přednášek bude podle dohody a zájmu s příslušnou školou více reflektovat téma migrace v ČR, případně i na regionální úrovni, a globálně. Aktuální situace a události v ČR, budou zasazeny do EU a globálního kontextu. Účastníkům budou doporučeny zdroje k získávání dalších objektivních informací o tématu.

 

Cílem je rovněž naučit pedagogy kriticky pracovat s informacemi o migraci a udělat si samostatný názor na základě objektivních informací na její vliv na různé oblasti života v České republice i ve světě. Vnímání tématu posluchači by se mělo změnit od stereotypního k více objektivnímu.

Tyto znalosti by měli pedagogové využít i při práci s žáky a studenty.

Přednášky budou obsahovat krátké filmy (např. Doma tady a teď), bude využit výukový materiál IOM/UNHCR „Nejen čísla“, součástí bude i kvíz. 

další informace

Praha 9.4.2018, 10:00–13:15

místo konání bude upřesněno na pozvánce

780 Kč

 objednat

ZŠ 67 Angličtina od začátku – JAK začít?

Lektor/ka kurzu
Mgr. Sylvie Doláková
Cílová skupina
učitelé ZŠ 1
Kurz akreditován MŠMT pod č.
158/2016-3-32
Počet vyučovacích hodin
6

V tomto kurzu se učitelé naučí zohledňovat důležitou oblast výuky cizího jazyka, kterou je organizace výuky, přechody mezi aktivitami, možnosti, jak pracovat s tématem pohádky na sadě konkrétních aktivit, motivovaných samotnou pohádkou, písničkou, příběhem. Budeme se věnovat problematice první hodiny, jak představit téma, jak využívat postupně rozvíjené a navazované činnosti, které vedou k osvojování jazyka.

Existuje mnoho způsobů, jak nacvičit a udržovat odlišnou výslovnost a přitom se vyhnout nekonečnému nudnému opakování. Hra s rýmy, výslovnostní tělocvik, jazykolamy, vytleskávací a poskočné hry jsou ro děti přitažlivé a přitom velmi efektivní.

Práce s příběhy je základní a nezbytný přístup při výuce cizího jazyka u této věkové skupiny. Děti získávají jazyk přirozeně, na základě příběhů, které se odvíjejí v jednoduchou, často se opakující zápletku. Děti tak porozumí jazyku bez nutného vysvětlování slovní zásoby a pravidel, pouhou imitací jazyka, zároveň si osvojují komunikativní princip.

Úvod, seznámení s tématikou, omyly v současném, běžně používaném přístupu

Jak začít - simulace první hodiny

Rozvíjení zvoleného tématu

Práce se slovní zásobou

Dá se použít pohádka u dětí-začátečníků? 

Závěr, shrnutí, čas na dotazy

další informace

Praha 20.4.2018, 10:00–15:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

990 Kč

 objednat

D 77 Středověký člověk a jeho svět

Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
27664/2017-2- 1065
Počet vyučovacích hodin
8

Vnímání času a prostoru ve středověku, svět symbolů. Životní rituály. 2.Trojí lid, tři řády středověké společnosti a) Nobilita, král a jeho páni, válečník, dvořan, hospodář, rytíř - všední i sváteční den na šlechtickém sídle. b) Duchovenstvo a křesťanská ideologie v každodenním životě,  clerus regularis - mnišské řády, mendikanstké řehole, regulovaní kanovníci ; b) vysoký a nižší clerus secularis, farář a kostel jako středobod venkovské společnosti c) Rolník a život na vesnici, jeho každodennost i sváteční den poddaný a jeho malý svět 3. Obyvatelé měst a jejich svět a) Měšťan a jeho rodina , b) Tovaryši a služebný personál , c) Cechy, korporace, literátská a další bratrstva jako determinanty měšťanova života d) Intelektuálové a život na univerzitách. 4. Lidé na okraji společnosti a nečisté živnosti 5. Fáze lidského věku a jejich nazírání očima středověké společnosti

další informace

Praha 05.03.2018, 10:00–17:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

Che 65 Nová podoba periodické soustavy prvků a nové objevy ve světě elementárních části

Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
27664/2017-2- 1065
Počet vyučovacích hodin
8

Seminář pojednává o nové podobě PSP a perspektivách jejího rozšiřování v budoucnu,
o metodách syntéz nových supertěžkých prvků a jejich izotopů, o nových objevech ve světě elementárních a složených částic hmoty a polí a o perspektivách zkoumání a objevování částic v budoucnu.

 1. Nová podoba periodické soustavy prvků (PSP) a její budoucnost.
 2. Historie vývoje podob PSP (tabulky), historie objevů chemických prvků, chemické názvosloví. Periodické soustavy prvků na Internetu.
 3. Ostrov stability, magická čísla, tabulka izotopů.
 4. Supertěžké prvky a jejich příprava od roku 1940, centra výzkumu, moderní metody
  a budoucnost v objevování nových prvků.
 5. Nové objevy ve světě elementárních částic – Higgsovy bosony, neutrina. Centra výzkumu, moderní metody zkoumání, budoucnost v objevování částic
 6. Historie objevování částic: elektron, proton, antihmota, neutrino, neutron, pozitron, mezon, mion, kvarky atd.
 7. Současný stav rozdělení částic a jejich počet: kvanta polí, leptony, kvarky, fermiony, bosony, hadrony, baryony, mezony, nukleony, hyperony, piony, kaony, antičástice.
 8. Standardní model – rodiny elementárních částic, jádro atomu, elektronový obal, gravitace, elektřina, magnetismus, slabé interakce, silné interakce, Higgsův boson, Einsteinův životní sen – teorie všeho, Teorie strun (superstrun).

další informace

Praha 18.4.2018, 10:00–17:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

M 168 Dyskalkulický žák na druhém stupni základní školy

Cílová skupina
učitelé ZŠ 2
Kurz akreditován MŠMT pod č.
5969/2017-3-299
Počet vyučovacích hodin
6

Dyskalkulie jako vývojová porucha učení, její klasifikace. Další příčiny poruch učení v matematice. Problematika přechodu žáků s dyskalkulií na druhý stupeň ZŠ. Analýza příčin problémů v matematice, individuální přístup ke každému žáku. Důležitost okamžité a konkrétní pomoci v daném učivu.  Metody práce s dětmi s problémy v matematice. Význam "AHA" efektu.Individuální plán a reedukační cvičení, pracovní listy a pomůcky.

další informace

Praha 28.2.2018, 10:00–15:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

990 Kč

 objednat

NJ 99 Internet und Landeskunde

Lektor/ka kurzu
Barbara Bresslau, M.A.
Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
27664/2017-2- 1065
Počet vyučovacích hodin
8

Seminář seznámí učitele s webovými stránkami, které můžou používat jednak k rešerším pro vlastní výuku, jednak jako online cvičení během výuky. Na druhou stranu učitelé můžou tyto stránky doporučovat studentům na přípravu prezentací nebo k maturitě. Důraz se klade na to, aby se učitelé naučili najít na internetu důvěryhodné a kvalitní stránky, které poskytuji spolehlivé informace.

Seminář je rozdělen na dvě hlavní části: „Recherche“ a „Didaktisierung“. V první se učitelé seznámí s portály a webovými projekty z německy mluvících zemí a také obdrží náměty, jak zapracovat materiály o reáliích, zvycích a tradicích do výuky, jak vytvořit pracovní listy zaměřené na svoje cílové skupiny a jak zapojit studenty do vyučovacích procesů. Během seminářů pedagogové pracují, kromě jiného, s oficiálními stránkami z Německa: deutschland.de, tatsachen-ueber-deutschland.de, deutschewelle.de, www.germany.travel, z Rakouska: www.oesterreich.com, www.austria.info a ze Švýcarska:  www.eda.admin.ch a www.myswitzerland.com a získají rady na zapojení interaktivních map, online kvízů, autentických textů, filmů a videí do výuky.

Základem druhé části jsou stránky němčiny jako cizího jazyka, kde učitelé najdou (částečně) didaktizované materiály. V této souvislosti budou reflektovat o tom, jak a proč tyto materiály používat ve výuce, a obdrží náměty, jak je adaptovat pro svou výuku. V této části se zaměřujeme na stránky Goethe-Institutu, Mein.Sprachportal (rakouský portál pro výuku němčiny jako cizího jazyka), stránky nakladatelství Hueber a Cornelsen, a na projekty Deutsche Welle pro výuku reálií.

další informace

Praha 12.03.2018, 09:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 850 Kč

 objednat

Fy 81 Elektrický proud v polovodičích - ukázka i výroba zajímavých pomůcek

Lektor/ka kurzu
Václav Pazdera
Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
5969/2017-3-299
Počet vyučovacích hodin
6

Obsahem semináře jsou náměty na laboratorní práce z fyziky ELEKTRICKÝ PROUD V POLOVODIČÍCH pro žáky i učitele základních a středních škol. Dále ukázka a výroba jednoduchých pomůcek pro demonstraci vlastností polovodičových součástek.  Účastníci semináře si budou moci některá jednoduchá zařízení sami vyrobit. Budou jim také poskytnuty pracovní listy pro žáky. 

další informace

Praha 08.03.2018, 10:00–15:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

990 Kč

 objednat

Fy 84 Energetika v 21. století i ve vzdálenější budoucnosti

Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
27664/2017-2- 1065
Počet vyučovacích hodin
8

V přednášce budou zhodnoceny jednotlivé zdroje energie z hlediska jejich dlouhodobého využití. Dále budou probrány výhody a nevýhody jednotlivých obnovitelných zdrojů energie a porovnány s přednostmi a nedostatky zdrojů jaderné energie. Budou vysvětleny principy a cesty k množivým rychlým jaderným reaktorům 4. generace, bez kterých by ani uran nevystačil pro dlouhodobý časový horizont a budou zmíněny i perspektivy jaderné fúze.

V ceně kurzu jsou i dvě knihy od lektora:

Libra, M., Mlynář, J., Poulek, V., Jaderná energie, kniha-monografie, ILSA,Praha, (2012), 167 stran, ISBN 978-80-904311-6-4 (1. vydání) 
  
Libra, M., Poulek, V., Fotovoltaika, kniha-monografie, ILSA,Praha, (2010), 165 stran, ISBN 978-80-904311-5-7 (2. doplněné vydání) 

 

další informace

Praha 10.05.2018, 09:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 980 Kč

 objednat

PP 315 Time management aneb jak všechno stihnout a být v pohodě

Lektor/ka kurzu
Bc. Jan Burda
Cílová skupina
učitelé ZŠ 1, učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií
Kurz akreditován MŠMT pod č.
27664/2017-2- 1065
Počet vyučovacích hodin
8

Seminář je určen pro vedoucí pracovníky škol a školských zařízení (případně dalších organizací). Je zaměřen velmi prakticky s řadou konkrétních příkladů a případových studií. Účastníci se naučí určovat priority, hospodařit s vlastním časem, vyvarovat se zlodějů času a efektivně vlastní čas plánovat.

Osnova:

TÉMA

OBSAH

ČAS. DOTACE

1.

4 generace řízení času

Základy řízení času a vývoj principů osobního plánování.

0,5 hodiny

2.

stanovení priorit – 4 kvadranty důležitosti

Priority jako základ řízení času. Určování priorit ve čtyřech úrovních. Případová studie a praktické cvičení.

1 hodina

3.

životní role

Jaké jsou naše životní role a jejich stanovení. Oddělování rolí. Praktické cvičení.

1 hodina

4.

strategické cíle

Teorie strategických cílů. Správné formulování cílů k jednotlivým životním rolím.

1 hodina

5.

plánování času

 1. rozvrhnutý čas
 2. plánovaný čas
  • roční plánování
  • měsíční plánování
  • týdenní plánování
  • denní plánování

Konkrétní principy plánování času.

Rozdíl mezi rozvrhnutým a plánovaným časem.

Principy ročního, měsíčního, týdenního a denního plánování – jejich výhody a nevýhody.

Praktické cvičení.

2,5 hodiny

6.

faktory efektivity

 1. ochrana vlastního času
 2. křivka výkonnosti
 3. zloději času

Základní faktory efektivity.

Principy ochrany vlastního času. Principy křivky výkonnosti.

Zloději času – případová studie a její rozbor. Konkrétní případy zlodějů času a jak se jim bránit.

2 hodiny

další informace

Praha 28.03.2018, 09:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

ZŠ 71 Jak vyzrát na čtenářskou gramotnost ve 4. a 5. ročníku

Lektor/ka kurzu
Mgr. Jarmila Sulovská
Cílová skupina
učitelé ZŠ 1
Kurz akreditován MŠMT pod č.
12475/2017-2-556
Počet vyučovacích hodin
8

Učitelé se seznámí s inovativními metodami, postupy a technikami, jejichž pomocí je možno rozvíjet čtenářství a podporovat čtenářskou gramotnost, vytvářet u žáků kladný vztah ke čtení, schopnost porozumění, kritického hodnocení textu, komunikaci s textem, hledání informací v textu (filtr, cenzura) a jejich aplikaci v praxi atd. Texty a aktivity jsou vybrány s přihlédnutím k mentální zralosti žáků ve 4. a 5. ročníku ZŠ. Zaměříme se na osobnost učitele, význam motivace, aktivizaci žáků a kreativitu při práci s textem, s ilustrací a poslechem. Vyzkoušíme si čtení s předvídáním,  rekonstrukci textu, kontaminovaný text, skládankové čtení atd. Budeme pracovat s nelineárním textem. Účastníci se seznámí s vybranou moderní literaturou pro čtenáře mladšího školního věku, která je vhodná pro práci s textem na 1. stupni ZŠ.

Obsah semináře vychází z požadavků RVP ZV na rozvíjení klíčových kompetencí v rámci ŠVP. Zohledňuje různé učební strategie žáků, využívá mezipředmětové vztahy, prolínání vzdělávacích oblastí a průřezových témat s předmětem ČJL. Je vytvořen na základě poznatků získaných z odborné literatury, příspěvků z vědeckých konferencí a vlastního pedagogického působení lektorky. Nabízí inspirace, jak pomocí rozmanitých metod motivovat žáky ke čtení, rozvíjet základy jejich čtenářské gramotnosti, naučit je pracovat s krásnou literaturou i s odborným a publicistickým textem, vyhledávat klíčové informace a pracovat s nimi. Účastníci si prakticky vyzkoušejí vybrané aktivity spojené s prací s textem a seznámí se některými technikami, jejichž pomocí je možno docílit funkční čtenářské gramotnosti pomocí hry.

Rozpis obsahu:

-Osobnost učitele, význam motivace, aktivizace žáků a kreativity při práci s textem

-Vytváření čtenářského vkusu, rozlišování hodnotné literatury od literatury konzumní a manipulační

-Význam regionální literatury, spolupráce s knihovnami, besedy s autory atd.

-Smysl pro krásu jazyka, rozvíjení estetického cítění – prožitkové vnímání, zážitková pedagogika

-Práce s ilustrací

-Tradiční a netradiční hodiny literární výchovy, využití poslechu

-Tvořivý přístup ke čtení – rozhovor 2 hrdinů, dokončení děje, rekonstrukce textu

-Čtení s otázkami, čtení s předvídáním, řízené čtení, skládankové čtení, žákovské reflexe na četbu atd.

-Vyhledávání klíčových slov a informací, učíme se navzájem, atd. 

další informace

Praha 09.04.2018, 9:30–16:30

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 850 Kč

 objednat

PP 281 Poruchy chování u dětí a dospívajících

Cílová skupina
učitelé ZŠ 1, učitelé ZŠ 2, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
27664/2017-2- 1065
Počet vyučovacích hodin
8

Poruchy chování u dětí mladšího školního věku (pro pedagogy 1. stupně základních škol, vychovatelé ve družinách a školních klubech)

Vymezení pojmu porucha chování. 

a) Typy poruch chování v dětském věku (mladší školní věk). Vzdor, negativismus, poutání pozornosti, školní fobie. 

b) Klasifikace poruch chování dle různých kritérií (MKN,.

c) Etiologie poruch chování.

d ) Hyperkinetické poruchy ve vztahu k poruchám chování ( Primární a sekundární příznaky. Vztah specifických poruch chování a poruch chování, prevence vzniku.)

e) Možné příčiny poruch chování v dětském věku

f) Diagnostická doporučení pro posouzení poruch chování

g) Sociální význam poruch chování

h)Speciálně pedagogický přístup k poruchám chování, možnosti nápravy. 

ch) Typy poruch chování v dětském věku (starší školní věk). Krádeže, lhaní ( příčiny, druhy) záškoláctví, školní fobie ( speciálně pedagogický přístup, výchovná opatření) možnosti nápravy.

  Další poruchy chování:

a)Útěky a toulání. 

b)Poruchy chování podle stupně společenské závažnosti

           c) Agrese, agresivita:  Druhy, příčiny, projevy, speciálně pedagogický přístup, výchovná opatření, možnosti nápravy.

d) Sociální postavení oběti.

Šikana. Protagonisté šikany a jejich znaky

Odborné poradenství pro rodinu pro rodiny s dětmi s poruchou chování (SVP, sociálně aktivizační služby, psychologické poradenství…)

Spolupráce školy s orgánem sociálně právní ochrany dětí při řešení závažných projevů poruch chování u nezletilých.

Represivní opatření- typy ústavní výchovy v ČR, aktuální přístupy k nařizování ústavní výchovy v ČR

další informace

Praha 22.2.2018, 09:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 850 Kč

volných míst: 7
 objednat

ČJ 169 Vybraní autoři současné světové literatury

Lektor/ka kurzu
Mgr. František Brož
Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
27664/2017-2- 1065
Počet vyučovacích hodin
8

Primárním obsahem semináře je seznámení účastníků s vybranými autory a jejich některými literárními díly, která v posledním dvacetiletí upoutala pozornost kritiků i čtenářů, nicméně seminář není zaměřen na prezentaci komplexních přehledových informací o současném vývoji jednotlivých světových literatur. Předmětem práce v semináři budou vybraná díla autorů jako V. Sorokin, I. Falcones, C. McCarthy, I. Pears, A. Pérez-Reverte, J. Wintersonová, M. Cunningham a další. Účastníci semináře dostanou listy s ukázkami z vybraných děl s náměty na práci s těmito listy v hodinách literatury. U některých děl si účastníci semináře zkusí tvorbu pracovních listů k použití ve výuce. Absolvování semináře tedy přinese jeho účastníkům nejen dílčí poznatky o vybraných dílech současné světové literatury, ale také náměty k využití daných děl v hodinách českého jazyka a literatury na středních školách. 

program:

Vybraní autoři současné světové literatury s akcentem na španělskou, ruskou, americkou a anglickou s přesahy do dalších národních literatur (přednáška s prezentací) - účastníci získají vhled do předmětné problematiky

Práce s texty vybraných autorů (Sorokin, Falcones, McCarthy aj.) ve formě pracovních listů s náměty do výuky (seminární formy práce)

- účastníci se seznámí s možnými postupy práce ve výuce na základě konkrétních ukázek z textu vybraných autorů

Vývoj pracovních listů účastníky semináře (samostatná práce s vedením lektora)

- účastníci si osvojí principy vývoje pracovních listů směřujících k rozvoji čtenářských dovedností žáků

další informace

Praha 19.04.2018, 9:30–16:30

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

ČJ 170 Krev na papíře aneb Česká detektivní literatura od počátků k dnešku

Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
27664/2017-2- 1065
Počet vyučovacích hodin
8

Seminář podrobně ukáže, jak se vyvíjela česká detektivní a kriminální próza od počátků, kdy domácí autoři napodobovali zahraniční vzory přes pokusy využít tuto literaturu jako ideologického nástroje až po současnost. Účastníci semináře budou seznámeni s nejvýznamnějšími českými autory tohoto žánru a jejich díly, chybět nebudou konkrétní ukázky z této tvorby.     

další informace

Praha 19.03.2018, 09:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

ČJ 171 Sloh bez obav

Lektor/ka kurzu
Mgr. Klára Vakočová
Cílová skupina
učitelé ZŠ 1, učitelé ZŠ 2
Kurz akreditován MŠMT pod č.
5969/2017-3-299
Počet vyučovacích hodin
8

Obsahem semináře je seznámení s novými edukačními metodami a postupy v hodinách slohu dle americké pedagožky Lori Jamison Rog. Seminář vychází z konceptu kritického myšlení – dílna psaní. Účastníci semináře si většinu z představovaných metod sami vyzkouší a vcítí se tak do role žáka, který mnohdy zažívá strach před prázdným papírem s tužkou v ruce. Seminář chce ukázat, že psaní je dovednost, kterou si mohou žáci s trpělivým přístupem pedagoga osvojit a mít z ní radost.

další informace

Praha 13.03.2018, 09:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 850 Kč

 objednat

ČJ 172 Netradiční hodiny českého jazyka a literatury

Lektor/ka kurzu
Mgr. Jarmila Sulovská
Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
5969/2017-3-299
Počet vyučovacích hodin
4

Seminář nabídne pedagogům rozmanité aktivity pro práci s textem v mluvnici, ve slohu i v literatuře. Jedná se o didaktické hry, jimiž je možno zpestřit vyučování ČJL, motivovat žáky k práci, vést je k samostatnosti, k tvořivosti, ke správné komunikaci a k lásce k mateřskému jazyku. Zohledněn je i požadavek na rozvíjení komunikačních dovedností a podporu čtenářské gramotnosti.

Účastníci získají inspiraci k tomu, jak je možno netradičně pracovat s jazykem a jak využít hravé formy k osvojování vědomostí a dovedností v ČJL. Některé aktivity jsou zaměřeny na vytváření správných sociálních vazeb v třídním kolektivu. Zohledněny jsou mezipředmětové vztahy a průřezová témata.  Zvýšená pozornost je věnována možnostem rozvíjení komunikačních dovedností a čtenářské gramotnosti. 

další informace

Praha 16.04.2018, 10:00–13:15

místo konání bude upřesněno na pozvánce

990 Kč

volných míst: 0
 objednat

Praha 16.03.2018, 10:00–13:15

místo konání bude upřesněno na pozvánce

990 Kč

volných míst: 2
 objednat

ČJ 173 Práce s chybou v českém jazyce

Cílová skupina
učitelé ZŠ 1, učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií
Kurz akreditován MŠMT pod č.
27664/2017-2- 1065
Počet vyučovacích hodin
8

Úmyslná chyba, oprava žákovské chyby, taháky, text učící, mnemotechnické pomůcky a legrace, to jsou možnosti, které dětem češtinu přiblíží. Budeme mluvit o nezvyklých způsobech opravování chyb, o vytváření korektur i o tom, co může chyba způsobit.

další informace

Praha 26.03.2018, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 850 Kč

volných míst: 4
 objednat

Che 67 Výpočty koncentrací, jejich vzájemné přepočty a smíchávání látek

Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií
Kurz akreditován MŠMT pod č.
36082/2015-2-841
Počet vyučovacích hodin
6

Seminář pojednává o:

–správném psaní chemických textů

–základních chemických pojmech vztahujících se k chemickým výpočtům

–rozdělení vyjadřování koncentrace látky, resp. obsahu látky

–rozdělení způsobů ředění a smíchávání látek.

Součástí semináře je praktická výuka výpočtů z jednotlivých kapitol.

1.Úvod do problematiky chemických výpočtů.

2.Pravidla psaní chemických textů (26 základních pravidel).

3.Základní chemické pojmy vztahující se k chemickým výpočtům (látkové množství, hmotnost, atomová a molekulová hmotnost, molární hmotnost, hustota).

4.Vyjadřování koncentrace látky, resp. obsahu látky – rozdělení:

I.„Dynamické“

A.Celková (analytická) koncentrace

B.Rovnovážná koncentrace

II.„Statické“

A.Látková koncentrace

B.Hmotnostní koncentrace

C.Zlomek, procentuální koncentrace (obsah látky v procentech)

a)Látkový

b)Hmotnostní

c)Objemový

D.Objemová koncentrace

5.Ředění a smíchávání látek – rozdělení

I.Ředění látky vodou

II.Smíchávání téže látky o různých koncentracích

III.Smíchávání různých látek, které spolu nereagují

IV.Smíchávání různých látek, které spolu reagují

6.Ukázky příkladů z jednotlivých kapitol a jejich řešení.

další informace

Praha 14.3.2018, 10:00–15:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

990 Kč

 objednat

NJ 101 Hör zu! Sag bloss nicht, dass du nicht verstehst !

Lektor/ka kurzu
PhDr. Naďa Matouchová
Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
27664/2017-2- 1065
Počet vyučovacích hodin
8

Hör zu! Sag bloss nicht, dass du nicht verstehst !

Praktický seminář s cílem naučit pracovat žáky s mluveným  textem jako prostředkem osvojování jazyka. Poslech s porozuměním  je náročná řečová dovednost, kterou lze v podmínkách cizojazyčného  úspěšně  rozvíjet. Obsahem semináře je  nácvik kompetence žáků porozumět mluvenému  cizojazyčnému textu,  metodické postupy,  učební žákovské strategie a   typologie her a cvičení.

Seminář bude členěn do následujících fází:

 1. Stručný didaktický úvod (poslech jako receptivní řečová dovednost, základní pojmy). Porovnání obtíží při získávání dovedností v podmínkách výuky mateřského a cizího jazyka a shod a rozdílů při nácviku druhé receptivní dovednosti (čtení s porozuměním). Hlavní strategie při poslechu. Možnosti prezentace poslechového textu. Metodický nácvik poslechu a učební žákovské strategie. Typologie úkolů.  Sémantizační techniky. (3 vyučovací hodiny)
 2. Praktické ukázky poslechových textů včetně úkolů, her a cvičení, podporujících nácvik poslechu mluvených textů. (5 vyučovacích hodin)

další informace

Praha 15.03.2018, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

NJ 102 COMIKS ve službách učitele němčiny

Lektor/ka kurzu
Mgr. Marek Bohuš, Ph.D.
Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
27664/2017-2- 1065
Počet vyučovacích hodin
8

Účastníci si rozšíří obzor v oblasti, která dnes představuje součást německé výtvarné a literární kultury. Seznámí se s autory, díly a styly, které jsou přitažlivé pro věkovou kategorii jejich žáků a představují tak motivační prvek a možnost obohatit výuku. Naučí se zpracovat komiksový strip do podoby pracovních listů. Na konci semináře dokážou vytvořit vlastní komiksový strip pomocí webové aplikace.

další informace

Praha 13.04.2018, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

M 171 Práce s chybou ve vyučování matematice

Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
27664/2017-2- 1065
Počet vyučovacích hodin
8

Práce učitele s chybou je jedním z důležitých témat souvisejících se změnami v českém školství. Seminář o nezdaru, chybě a překážkách ve vyučování matematice seznamuje se základními pohledy na tyto pojmy důležitými jak pro školu, tak i v běžném životě. Kromě charakteristik a klasifikace jednotlivých pojmů je velká pozornost věnována také práci učitele s chybou a překážkou a možnostem jejich odstraňování. Seminář obsahuje řadu ilustrujících příkladů, které si kladou za cíl usnadnit účastníkům porozumění myšlenkám, které jsou v semináři diskutovány. Příklady jsou voleny hlavně z oblasti matematiky pro 2. stupeň ZŠ.

další informace

Praha 21.3.2018, 09:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

M 172 Rozvoj funkčního myšlení studentů ve výuce matematiky na střední škole

Cílová skupina
učitelé SOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
22820/2017-3-829
Počet vyučovacích hodin
8

Na seminářích budou prezentovány konkrétní problémy, úlohy a podněty vhodné k motivaci, ilustraci či procvičení základních pojmů tématu Funkce ve výuce matematiky na základní či střední škole a především k rozvoji funkčního myšlení. Na seminářích budou účastníkům zdarma poskytnuty příslušné úlohy a pracovní listy pro žáky.  Sady úloh nesou názvy Naplňování nádob, Obsahy obrazců a Závodní okruhy. Jejich cílem je rozvíjet schopnost vnímat reálné děje z okolního světa jako závislosti, umět je popsat, sestavovat grafy, tabulky či předpisy těchto závislostí a interpretovat naopak grafy dané.

další informace

Praha 27.02.2018, 09:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

M 173 Rozvoj funkčního myšlení žáků ve výuce matematiky na základní škole

Cílová skupina
učitelé ZŠ 2
Kurz akreditován MŠMT pod č.
7481/2015-2-243
Počet vyučovacích hodin
4

Na seminářích budou prezentovány konkrétní problémy, úlohy a podněty vhodné k motivaci, ilustraci či procvičení základních pojmů tématu Funkce ve výuce matematiky na základní či střední škole a především k rozvoji funkčního myšlení. Na seminářích budou účastníkům zdarma poskytnuty příslušné úlohy a pracovní listy pro žáky.  Sady úloh nesou názvy Naplňování nádob, Obsahy obrazců a Závodní okruhy. Jejich cílem je rozvíjet schopnost vnímat reálné děje z okolního světa jako závislosti, umět je popsat, sestavovat grafy, tabulky či předpisy těchto závislostí a interpretovat naopak grafy dané. Další sady obsahují úlohy ekonomického charakteru. Žáci v nich vybírají nejvhodnější tarif pro svůj mobil, platby za elektrickou energii, řeší otázku poštovného, spotřebu automobilu či povinné ručení.

další informace

Praha 06.03.2018, 10:00–13:15

místo konání bude upřesněno na pozvánce

780 Kč

 objednat

D 81 Islám a islámský fundamentalismus

Lektor/ka kurzu
Mgr. Jan Dušek
Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
27664/2017-2- 1065
Počet vyučovacích hodin
8

Posluchači budou seznámeni s kulturně-historickým pozadím vzniku islámu, dále se základní myšlenkovou strukturou tohoto náboženství včetně komparace s judaismem a křesťanstvím. V další části přejdeme k vysvětlení okolností vzniku militantního islámského fundamentalismu, popíšeme jeho historický vývoj a vysvětlíme jeho ideologii včetně vysvětlení negativního vztahu islamistů k naší civilizaci. Lektor bude výklad doplňovat multimediálními prezentacemi k dané problematice a posluchači si odnesou řadu odkazů ke stažení zajímavých a přínosných materiálů na webu letora.

další informace

Praha 26.02.2018, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

D 82 Život na okraji společnosti v 16.-18. století

Cílová skupina
učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií
Kurz akreditován MŠMT pod č.
912/2014-1-42
Počet vyučovacích hodin
4

Seminář se bude zabývat problematikou popularizace „malých“ dějin. V minulosti žili nejen panovníci, ale rovněž venkované a dále i lidé, kteří se pohybovali na samém okraji společnosti. Posluchači budou obeznámeni s problematikou, která je aktuální i v naší době (svobodné matky, Romové), takže je možné ji do výuky bez problémů zařadit.

další informace

Praha 04.05.2018, 10:00–13:15

místo konání bude upřesněno na pozvánce

780 Kč

 objednat

D 84 Československo a naše země ve 20. století. Jak a co učit o tomto období

Lektor/ka kurzu
PhDr. Michal Pehr, Ph.D.
Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
27664/2017-2- 1065
Počet vyučovacích hodin
8

Seminář bude rozdělen na dva dílčí bloky:

I. blok – období 1900 – 1945 (4 vyučovací hodiny)

II. blok – období 1945 – 2000 (4 vyučovací hodiny)

I. blok

První blok bude zaměřen na problematiku našich dějin v 1. polovině 20 století. Zásadní pozornost bude věnována dvěma tématům. Nejprve otázce rozpadu habsburské monarchie (2014 –100 let od vypuknutí Velké války) a vzniku Československa (1918-1920). Druhým okruhem bude popis moderní prvorepublikové demokracie s jejími přednostmi i zápory. S účastníky se budeme také zabývat příčinami krize demokracie. Závěrečná část je následně věnována druhé světové válce. S účastníky akce bude probírat příčiny, její průběh a význam pro budoucí vývoj Československa.

II. blok

Druhý blok bude zaměřen na problematiku našich dějin ve 2. polovině 20 století. Zásadní pozornost bude věnována dvěma tématům. Nejprve otázce vyrovnávání se naší společnosti s obdobím nacistické okupace a protektorátu (odsun Německého obyvatelstva, snaha o potrestání kolaborace atd.). Pozornost bude věnována také období budování socializující demokracie, která se měla stát alternativou politického vývoje v rámci počínající studené války. Druhým tématem bude nástup komunistické totality (únor 1948, podoby nově budovaného totalitního systému až do roku 1989, kdy došlo k pádu komunismu). Dále se zaměříme na vznik samostatné České republiky.

další informace

Praha 06.03.2018, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

D 85 Staré dobré časy aneb evropská každodennost v 19. století

Lektor/ka kurzu
Mgr. Marie Michlová
Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
27664/2017-2- 1065
Počet vyučovacích hodin
8

Témata:

 • Evropské země na mapách z 19. století
 • Rozdělení obyvatel podle sociálních vrstev, socioekonomická stratifikace
 • Dětství, mládí a stáří v 19. století
 • Rodina a milníky života: narození, svatba, smrt
 • Medicína, hygiena
 • Móda a estetika
 • Výživa, etiketa
 • Finance, zaměstnání, vzdělání
 • Doprava, technika
 • Umění, sport, volný čas

další informace

Praha 04.05.2018, 09:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

ZŠ 73 Osvědčilo se v hodinách matematiky (a také: Aby dobré nápady nezapadaly)

Cílová skupina
učitelé ZŠ 1
Kurz akreditován MŠMT pod č.
22820/2017-3-829
Počet vyučovacích hodin
8

O některých možnostech zvyšování kultury numerického počítání (nácvik numerace, pamětné osvojování početních operací) prostřednictvím didaktických her.

Hry specifické a nespecifické, individuální a skupinové, didaktické hry s podílem náhody.

Didaktické hry umožňující naplnění požadavku „v každé hodině si má učitel najít tzv. čas pro sebe“. Soutěže (nejen pro nejlepší počtáře). Ukázky k jednotlivým okruhům formou dílny (vlastní prožitek: motivace, pochopení pravidel, eventuálně diskuse. Číslo nás probudí, Prstová kalkulačka, Telefonní ústředna, Kolik desítek, Číselný trojúhelník, Domečky, Vajíčka, Početní hvězdice, Bingo – bongo, Postav věž, Matematické loto speciál, Pokryj destičku, Jízdenky, Vlaštovky, Piškvorky aj.

A co se osvědčilo Vám? Diskuse, výměna zkušeností

další informace

Praha 26.04.2018, 10:00–17:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

RJ 22 Móda? Móda … Móda! (Мода? Мода… Мода!)

Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
27664/2017-2- 1065
Počet vyučovacích hodin
8

V teoretické části semináře bude pojednáno o historii módy, jejím vývoji, budou probrány historické i současné reálie související s tímto tématem. Materiály jsou  doplněny novou lexikou, frazeologizmy, příslovími, aforismy, okřídlenými slovy a výrazy o módě, oděvů a obuvi.

Do praktické části semináře budou zařazeny zajímavé texty a různé druhy cvičení vycházející z uvedeného tématu: módní styly, oblečení, oblékání (hity každé sezóny), pokrývky hlavy, obuv, šperky, kosmetika, módní doplňky, tetování, barvy a odstíny  atd.

Budou použita různé druhy cvičení: fonetická cvičená, doplňování různých druhů slov ve větach, tvoření různých druhů slov, cvičení na výběr synonym a antonym, cvičení na rusko-českou homonymii, cvičení na tvoření stupňů srovnání přídavný jmen, tvoření druhů sloves, cvičení na tvoření přídavných jmen slovesných, cvičení na použiti různých předpon v slovesech, cvičení na výrazné čtení textu a básníček, překladatelská cvičení. 

další informace

Praha 11.5.2018, 09:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

M 175 KOMBINATORIKA JAK JI MOŽNÁ NEZNÁME

Cílová skupina
učitelé ZŠ 2
Kurz akreditován MŠMT pod č.
12475/2017-2-556
Počet vyučovacích hodin
8

Obsah akce: Kombinatorika hraje v rozvoji matematického myšlení výraznou roli. Její význam je zejména v rozvoji logického myšlení a obecných kombinačních schopností, v neposlední řadě ji lze považovat za základ pro řešení různých pravděpodobnostních problémů. Kombinatorické úlohy se často vyskytují v různých matematických soutěžích již na nižším stupni základních škol, následně pak v matematických olympiádách. Na druhém stupni nespecializovaných základních škol se kombinatorické úlohy řeší pouze intuitivně, úsudkem nebo dosazováním hodnot bez použití vzorců a obecných kombinatorických pravidel.

Kombinatorických metod se používá při řešení celé řady reálných problémů (např. při sestavování jízdního řádu, při vypracování plánu výroby a realizace produkce). Existuje řada spojení mezi kombinatorikou a úlohami lineárního programování, statistiky atd. Kombinatoriky se používá při sestavování a luštění šifer a pro řešení dalších problémů teorie informace.

Seminář je zaměřen na rozvoj schopností žáků řešit kombinatorické problémy. Cílem je přiblížení problematiky široké veřejnosti, zejména pak učitelům, aby mohli systematicky rozvíjet kombinatorické myšlení žáků. Snahou je řešit úlohy bez využití základních kombinatorických vztahů pomocí různých řešitelských strategií.

Seminář je rozdělen do následujících částí:

 1. Úvod - KOMBINATORIKA v historických souvislostech.
 2. Kategorizace kombinatorických úloh/problémů.
 3. Rozdělení řešitelských strategií vhodných pro řešení kombinatorických problémů.
 4. Vzorová řešení zadaných problémů.
 5. Ukázka elektronického zpracování úloh s využitím SMART Board a využití při výuce.
 6. Předložení souboru aktivizujících činností a her - praktická realizace účastníky kurzu.
 7. Závěr.

další informace

Praha 20.03.2018, 10:00–17:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

M 178 Geogebra II. (Využití počítačů v matematice II.)

Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
27664/2017-2- 1065
Počet vyučovacích hodin
8

Seminář navazuje na seminář Využití počítačů v matematice, ve kterém se účastníci naučili základům práce v programu Geogebra. Seminář má tyto základy rozšířit. Je určen i všem, kteří mají alespoň základní znalost programu Geogebra.

Obsah:

Opakování, instalace, možnosti programu Geogebra (0,5h)

Konstrukční úlohy, práce s posuvníky, textem, postupem konstrukce a krokováním konstrukce (1,5h)

Možnosti zobrazení výsledné práce, html aplet (0,5h)

Změna nastavení, možnosti panelu nástrojů, nový nástroj (0,5h)

Funkce, základy skriptování, jazyka LateX (1,5h)

Možnosti druhé nákresny, vstupní pole (1h)

CAS (1h)

Tabulky a statistika (0,5h)

Řešení obtížnějších příkladů (1h)

další informace

Praha 20.04.2018, 09:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 850 Kč

volných míst: 0
 objednat

VV 79 Co dělat, když mám jít učit výtvarku a nejsem výtvarník aneb výtvarno pro každého

Lektor/ka kurzu
Květuše Belanová
Cílová skupina
učitelé ZŠ 1, učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, vychovatelé ve školních družinách, vychovatelé v domovech mládeže
Kurz akreditován MŠMT pod č.
27664/2017-2- 1065
Počet vyučovacích hodin
8

Cílem tohoto semináře je pomoc učitelům, kteří výtvarnou výchovu přímo nevyučují, a přesto se někdy této povinnosti nemohou vyhnout. Seminář je určen i pro ostatní pedagogické pracovníky domů dětí, domovů mládeže, pro všechny ty, kdo se nějakým způsobem setkávají s výtvarnou výchovou. Aby výuka byla zajímavá, jsou volena témata, která jsou jednoduchá, rozvíjejí tvořivost a učí děti pracovat s různými výtvarnými prostředky. A mimo to nejsou časově náročná.

Pedagogičtí pracovníci si každou z výše uvedených technik vyzkoušejí sami, tak aby byly pak v daném okamžiku schopni dětem vysvětlit danou techniku a dobře se v ní orientovali. Zhotovené obrázky budou sloužit jako pomůcka při následné vlastní tvorbě s dětmi ve třídě. Mimo to je cílem i zlepšení vztahů mezi vyučujícím a dětmi. Učitel bude znát problematiku dané techniky a bude se v ní dobře orientovat se schopností dítěti poradit a odborně jej vést, což je důležité pro zdárný průběh vyučování. 

Součástí semináře je i prezentace jednoduché metodiky práce ve výtvarné výchově: Zadání úkolu, ukázka techniky, příprava výtvarných prostředků, vlastní práce, úklid po dokončené práci a závěrečné zhodnocení vytvořených obrázků dětmi a vyučujícím. 

další informace

Praha 12.03.2018, 09:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

SV 7 Interaktivní metody ve výuce společenských věd a občanské výchovy

Lektor/ka kurzu
Mgr. Marek Fajfr, Ph.D.
Cílová skupina
učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
27664/2017-2- 1065
Počet vyučovacích hodin
8

Obsah

V semináři bude postupně představeno didaktické zapojení rozmanitých her do výuky ZSV, práce s myšlenkovými experimenty a etickými dilematy v etice/filosofii, zážitkové prvky ve výuce (v rámci psychologie nebo výuky o světových náboženstvích), práce s videem v rámci sociologie, náměty na projektové vyučování v rámci předmětu a koncepce domácích úkolů.

 

Osnova kurzu

1) úvodní seznámení s cílem a obsahem semináře, očekávání účastníků, představení lektora (cca 15 min.)

2) hry (Filosofie: teorie her: Hra na obecné blaho, Vězňovo dilema, Pirátská hra) (cca. 45 min.)

3) myšlenkové experimenty a etická dilemata (Etika: etika/utilitarismus: Stroj slasti, Loď) (cca 60 min.)

4) skupinová práce (Světová náboženství: sekty a nová náboženská hnutí: Přesvědčení) (cca. 60 min.)

5) domácí úkoly (koncepce, příklad Ekonomie: kolik stojí týden mého života) (cca. 15 min.)

6) analýza audiovizuálních děl (Sociologie: reklama a gender, zpravodajství) (cca. 60 minut)

7) zážitkové aktivity (Psychologie: teorie učení: podmiňování, Rozvodněná řeka) (cca. 60 min.)

8) projekty (filosofické divadlo, seminář Rozumět současnosti, kampaň kolečka X křížky) (cca. 30 min.)

9) závěrečná evaluace semináře a zpětná vazba lektorovi (cca 15 min.)

další informace

Praha 04.04.2018, 09:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

SV 9 Islám, islamismus, extremismus a terorismus

Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
27664/2017-2- 1065
Počet vyučovacích hodin
8

Vzdělávací akce s cílem představení antiislamistických témat, hnutí a scény v kontrastu hrozeb a rizik islamismu a islamistického terorismu v podmínkách české bezpečnostní politiky. Odlišní islámu a jeho fundamentalistických proudů a militantních odnoží. Odlišení teroristického násilí od jiného druhu násilných činů z hlediska akademických, úředních a právních definic. Vyhodnocení hrozeb a rizik islamistických hnutí v ČR. Zasazení povahy hrozby islamismu v ČR do západoevropského kontextu a srovnání ghettoizace a charakteru radikalizace mládeže v ČR a západoevropských zemích.

další informace

Praha 19.03.2018, 09:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

EV 8 Životní prostředí a globální problémy současného světa

Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
27664/2017-2- 1065
Počet vyučovacích hodin
8

1. hod Vysvětlit pojem životní prostředí (různé definice a členění životního prostředí, jeho základní složky). Uvést negativní důsledky lidské činnosti na životní prostředí z historického pohledu (konkrétní dopady ve světě i na území našeho státu)

2. hod Zaměřit se na konflikt člověka se ŽP v současnosti – globální problémy světa a jejich charakteristika (příčiny vzniku, příklady lokálních, regionálních i globálních vlivů).

Podstata globalizace. Možná členění globálních vlivů.

V dalších hodinách budou hodnoceny hlavní globální problémy současnosti
(tyto budou dále chronologicky podrobněji charakterizovány – jaký je dopad na životní prostředí, včetně člověka, nastíněna budou i možná řešení)

3. hod Rozbor změn klimatu a degradace půdy (včetně desertifikace)

4. hod Příčiny a důsledky nedostatku vody (zejména pitné); úbytek zdrojů (především neobnovitelných)

5. hod Rozbor populační krize současného světa (proč ne exploze); hrozba terorismu neustává

6. hod. Chudoba (hlavně rozvojových zemí); epidemie i v 21. století

7. hod  Ohrožení genetické, druhové a ekosystémové biodiverzity (příčiny, stav, příklady i z ČR); příklady základních invazivních a expanzivních rostlin ČR – jejich původ, morfologie, ekologické nároky, stanoviště, jejich negativní vlivy, způsoby likvidace

8. hod Charakteristika a negativní ovlivnění základních biomů světa v posledních desetiletích.

Diskuze a náměty na prakticky orientovanou výuku.

V ceně vzdělávací akce jsou četné autorkou připravené elektronické podpory s velkým množstvím obrazového materiálu – zejména fotodokumentace autorky.

další informace

Praha 28.02.2018, 9:30–16:30

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 760 Kč

 objednat

ČJ 175 Literatura pro děti a mládež v novém miléniu

Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
27664/2017-2- 1065
Počet vyučovacích hodin
8

Seminář představí aktuální českou literaturu pro děti a mládež v souvislostech literárního provozu, soudobých trendů i ve světovém kontextu.

další informace

Praha 07.03.2018, 09:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

ČJ 177 Česká literatura aktuálně

Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
27664/2017-2- 1065
Počet vyučovacích hodin
8

Cyklus přednášek seznámí s nejnovějším děním v české literatuře, a to analyticko-interpretačním představením tvorby vybraných osobností (např. Z. Brabcové, T. Boučkové, J. Rudiše, M. Kozelky, R. Malého ad.), přičemž budou identifikována specifika a kvalitativní přínos oněch autorských osobností. Přehledně budou rovněž prezentováni nově objevení talentovaní tvůrci. Ve výkladu bude akcentován inspirační a motivační aspekt pro poznání pozoruhodných děl současných českých spisovatelů.

další informace

Praha 25.04.2018, 10:00–17:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

ČJ 179 Fantastická literatura jako brána ke čtenářství aneb proč a jak o ní učit

Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
27664/2017-2- 1065
Počet vyučovacích hodin
8

Fantastická literatura tvoří důležitou součást četby žáků základních a středních škol. Záměrem semináře je přiblížit základní pojmy a historické mezníky fantastické literatury v mezinárodním kontextu, představit možnosti práce s fantastickou literaturou v rámci společenskovědních oborů, zejména literární výchovy (fantastická literatura pro děti a mládež, role fantastična v literárním díle, fantastika v kánonu klasické české a světové literatury), dějepisu (alternativní historie jako cesta k poznání skutečné historie) či základů společenských věd (témata etická, psychologická, sociologická a politická ve fantastické literatuře). Pracovat budeme především s vybranými texty určenými mládeži a dospělým čtenářům.

Během semináře se budou střídat komentované powerpointové prezentace (které budou účastníkům posléze k dispozici) s diskuzí a se společnou prací nad zadanými úkoly. 

další informace

Praha 05.03.2018, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

Z 70 KRAJINA JINAK, nové pohledy na vývoj a současnost krajiny českých zemí

Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
12475/2017-2-556
Počet vyučovacích hodin
8

Jak si s krajinou poradit ve výuce? Cílem workshopu je dát na tuto otázku aktuální odpovědi a nabídnout paletu konkrétních nástrojů. Workshop má čtyři části: od krajiny vnitřní ke krajině vnější a od paměti v krajině k ovlivnění krajiny budoucí. Po workshopu dokážete do výuky převzít rychlé „evokační“ kresby a osvojíte si jejich interpretaci, vyzkoušíte si práci s imaginací. Dokážete odhalovat zkreslení lidského vnímání, dostanete tipy na využití leteckého simulátoru či na cestu k vlastní Google Mapě. Vyznáte se ve vývoji krajiny od posledního zalednění po dnešní krajinu kybernetickou, syntetickou a postmoderní. Workshop kombinuje prožitek, výklad a praktické ukázky metod. Lektor při přípravě čerpá z poznatků geografie, kvartérní geologie, paleobotaniky, environmentální historie, klimatologie, rostlinné sociologie, environmentalistiky, jungovské psychologie, behaviorální ekonomie a dalších disciplín.  Ze semináře odejdou účastínci s pohled na krajinu v mnoha ohledech novým, překvapujícím. Akce má čtyři tematické části:

KRAJINA VNITŘNÍ
- „evokační“ rychlé kresby krajiny,
- projekce a vytěsnění: inspirace z Jungovské psychologie,
- co o krajině míní držitel Nobelovy ceny za ekonomii?

KRAJINA VNĚJŠÍ
- obzor nad zlato aneb krajina jako to, proč lezeme na rozhlednu,
- prostorovost, příroda a kultura,
- smrt přírodní krajiny aneb ochraň se kdo můžeš!

KRAJINA MÁ PAMĚŤ
- organické nečistoty na podrážce aneb jak to ti vědci ví?
- rozladěný ledový valčík na čtyři doby: od mamuta k motyce,
- bronzová eroze, železní Keltové, římští Germáni a slavní Slované,
- osvícen(sk)á renesance baroka a další „revoluce“.

KRAJINA (V) BUDOUCNOSTI?
- co se v krajině stane zítra (a nevidíme na to)?
- krajiny kybernetické, syntetické, disturbované, ritualizované a další,
- Když už mám dělat vlastní mapu, ať je alespoň on-line dostupná v Google Maps,
- letecký simulátor ve výuce? Proč a jak?

další informace

Praha 14.03.2018, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

Z 71 Zeměpisné hry a jejich využití ve výuce

Lektor/ka kurzu
Mgr. Jaroslav Tomeš
Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
27664/2017-2- 1065
Počet vyučovacích hodin
8

Nejde o „klasický“ seminář, kde se frontálně dozvíte fůru obsahu, ale spíše o dílnu, kde si ukážeme, že část geografického vzdělávání lze provést hravou formou. Studium určitých jevů, procvičování znalostí, testování, rozvíjení některých kompetencí je možné uskutečnit hravě nebo soutěživě. Hry/aktivity si přímo vyzkoušíme, ukážeme si jejich možné využití pro různá témata a různý věk studentů. Předlohy ke hrám a podpůrné materiály si budete moci odnést papírově/elektronicky.

Hry budeme prokládat několika zamyšleními: Jaká jsou didaktická východiska pro hry? Jak hru použít/zařadit v hodině? Jak hru využít jako formu práce/jako úkol a jak ji hodnotit? Jak geografické hry/aktivity propojit s jinými předměty? Jak s hrou pracovat poté/jak ji vytěžit a reflektovat?

Obsah: 1) Východiska, hra jako nástroj. 2) Aktivity pro jednotlivce. 3) Aktivity pro skupiny. 4) Aktivity mimo třídu. 5) Existující deskové a jiné hry. 6) Modifikace her/aktivit. 7) Hodnocení, reflexe. 8) Mezipředmětové vztahy a průřezová témata.

další informace

Praha 07.03.2018, 09:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

TV 52 JAK UDĚLAT Z TĚLOCVIKU TANEČNÍ PARTY

Lektor/ka kurzu
Mgr. Vendula Kořínková
Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií
Kurz akreditován MŠMT pod č.
158/2016-3-32
Počet vyučovacích hodin
4

Cílem semináře je obohatit učitele TV o pohybové dovednosti, které vycházejí ze zumby, a pomoci učitelům zpestřit a zatraktivnit výuku. Na semináři se učitelé seznámí s vedením hodiny zumby, s jednotlivými tanci, nejen latinskoamerickými /salsa, cumbia, reaggeton, merengue/, které se v zumbě tancují. Seminář lektorka připravila na základě dlouholetých zkušeností ze svých hodin, z mezinárodních setkání lektorů zumby a z řady kurzů a dalších akcí. Chce ukázat, že ne náhodou je zumba tak populární už ve více než 150 zemích. Připravila program tak, aby se účastníci cítili na hodině jako na taneční party, odešli z něj nabití pozitivní energií a s úsměvem na tváři a s nadšením předat získané dovednosti svým žákům. Seminář bude veden v tělocvičně, nejen klasicky „před zrcadly“, ale i ve dvojicích, ve skupinkách, v řadách, v kruhu, s činkami. 

další informace

Praha 06.04.2018, 9:00–12:15

místo konání bude upřesněno na pozvánce

780 Kč

 objednat

TV 55 Pohybové programy v tělesné výchově jako prevence civilizačních onemocnění

Lektor/ka kurzu
Mgr. Sabina Kopčáková
Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
27664/2017-2- 1065
Počet vyučovacích hodin
4

I. Cvičení určené na prevenci vertebrogenních potíží a některých patologických změn na hybném systému. Odstranění negativních vlivů provokující vertebrogenní poruchy, odchylky, které vedou k oslabení hybného systému. Využití cvičební gumy a overballu.

II. Speciální cvičení pro nápravu skolióz, kyfóz, astmatu, kardiaku, rostroušená skleróza a jiná civilizační onemocnění. Náprava oslabení hybného systému a vytvoření dostatečného svalového korzetu, který snižuje riziko svalového přetížení. Kompenzační cvičení na st atické přetěžování, vytváření kladného vztahu k pohybu. Využití cvičební gumy.

další informace

Praha 20.3.2018, 10:00–13:15

místo konání bude upřesněno na pozvánce

990 Kč

volných míst: 0
 objednat

Bi 65 VIRY ZNÁMÉ I NEZNÁMÉ

Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
27664/2017-2- 1065
Počet vyučovacích hodin
8

Viry stojí v klasifikaci přírodnin na pomezí mezi živými organismy a neživou hmotou. Právě tato dichotomie živého a neživého, vycházející z jejich biologické stavby, významně ovlivňuje jejich vlastnosti a interakce s živými organismy. Věda zabývající se popisem stavby a především funkce virů, virologie, je jednou z prudce se rozvíjejících biologických disciplín s rozsahem od základního výzkumu, obvykle úzce spojeného s funkcí hostitelských buněk,  po biologické aplikace virů např. v diagnostice nebo léčbě infekčních či dokonce nádorových onemocnění.  V rámci přednášky si na vybraných příkladech přiblížíme svět virů, jejich schopnost parazitovat hostitelské buňky, a dále různá virová onemocnění, které jsou důsledkem tohoto parazitování pro organismus hostitele. Probereme též možnosti prevence a léčby virových onemocnění.

Sylabus

1.Evoluce virů - vznik virů v souvislosti s počátky života na Zemi, genetická proměnlivost virů a jejich evoluce v reálném čase. (90 min)

2.Životní strategie virů a jejich jedinečná vazba na hostitelskou buňku. Typy infekcí dle doby trvání a komplexity. Interakce virů a hostitelů v závislosti na vnitřních a vnějších faktorech. Interakce virů s imunitním systémem člověka. (90 min)

3.Epidemiologie akutních nákaz – kde a jak se objevují nové varianty nebezpečných virů, jak se šíří, klinické obrazy a léčba a prevence vybraných virových onemocnění. Chřipka a její varianty, epidemiologie HIV, virus žloutenky A, virus dětské obrny, Flaviviry – zika virus, virus klíšťové encefalitidy. (90 min)

4.Epidemiologie chronických virových nákaz. Přenos chronicky infikujících virů, klinický obraz, léčba a prevence vybraných virových onemocnění. Herpesviry – virus oparů, virus dětských neštovic; viry žloutenky B a C. (90 min)

další informace

Praha 17.04.2018, 09:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

Bi 68 Užitková botanika

Cílová skupina
učitelé ZŠ 1, učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
27664/2017-2- 1065
Počet vyučovacích hodin
8

Praktické poznávání základních léčivých, jedovatých, invazivních a expanzivních rostlin naší přírody – jejich taxonomie, morfologie, ekologické nároky, obsahové látky využití (zejména pro zdraví), ochranářský management.

Ovoce (naše i subtropické), zelenina a koření pro zdraví a krásu. Pochutiny – jejich členění, charakteristika základních – káva, čaj, kakao, cikorka, octy, křen, hořčice aj.).

U léčivých rostlin – způsoby sběru, uchování, zpracování, recepty.

Základy homeopatie – co patří do domácí lékárničky.

 

1. hod Význam rostlin rozebraný z různých aspektů, obsahové látky rostlin – jejich výskyt, význam pro zdraví či hospodářství

2. hod. Charakteristika léčivých rostlin, zásady užití, jejich sběru, uchování, různé způsoby zpracování

3. hod Základní léčivé rostliny naší přírody (výběr z 200 – na přání rozbory), jejich morfologie, stanoviště, vhodná doba i části sběru, vnitřní a vnější užití

4. hod Jak na běžné choroby pomocí našich léčivých rostlin bez jedovatých a zvláště chráněných rostlin, včetně využití v homeopatických přípravcích

5. hod Naše zelenina a luštěniny pro zdraví a krásu (charakteristika rostlin, obsahové látky, využití nejen v kuchyni, ale i pro zdraví, krásu atd.)

6. hod Naše a subtropické ovoce (charakteristika rostlin, obsahové látky, využití nejen v kuchyni, ale i pro zdraví, krásu atd.)

7. hod Základní koření a pochutiny (čaje, káva, cikorka, kakao, křen, hořčice, octy atd.) - charakteristika rostlin, obsahové látky, využití nejen v kuchyni, ale i pro zdraví, krásu atd.

8. hod Náměty na výuku užitkové botaniky (výukové CD i s testy), ochutnávky čajů, diskuze

V ceně vzdělávací akce jsou četné autorkou připravené elektronické podpory s velkým množstvím obrazového materiálu – zejména fotodokumentace autorky.

další informace

Praha 10.05.2018, 9:30–16:30

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 760 Kč

 objednat

Bi 69 Přírodovědné experimenty podporované počítačem s využitím metody lokálního a vzdáleného měření

Lektor/ka kurzu
PaedDr. Jiři Diviš
Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
27664/2017-2- 1065
Počet vyučovacích hodin
8

Vzdělávací program je zaměřen na moderní metody výuky přírodovědných předmětů. Obsahem jsou techniky klasického počítačem podporovaného měření s vazbou na konstrukci a sestavování vzdálených experimentů měřených po internetu. Vše je doplněno množstvím praktických ukázek a metodickým vysvětlením možností, jak pomocí těchto metod aktivovat tvůrčí a samostatnou práci žáků a studentů v rámci jejich polytechnického rozvoje a zájmu o přírodní vědy.

I. Část

Měření s universálními měřícími systémy (ISES, Pasco, ….) s vazbou na jednoduché standardní laboratorní přístroje (laboratorní zdroje, multimetry aj.) s měřícím rozhraním RS232C (USB).

Praktická realizace lokálních experimentů pomocí modulárních měřicích zařízení. Účastníci kurzu sestaví s použitím manuálu a příslušné metodiky experimenty, které budou provádět s použitím modulárních měřicích zařízení v učebně. Zároveň využijí takto sestavené experimenty pro vzdálené měření.

Tímto způsobem budou účastníci měřit např. voltampérové charakteristiky elektronických prvků, periodické děje, změny tlaku při chemických reakcích, pH nápojů, elektrickou vodivosti kapalin, neutralizaci kyselin, endotermické a exotermické děje, teplotní změny při ředění kyselin a další. Ke všem experimentům jsou vytvořeny manuály, popisující jak konkrétní měřící postupy, tak metodiku začlenění do výuky.

 

Dotace: 3 vyučovací hodiny

II. Část

Sestavení vzdáleného experimentu s universálními měřícími systémy (ISES, Pasco, ….).  Sestavení vzdáleného experimentu s jednoduchými standardními laboratorními přístroji (laboratorní zdroje, multimetry aj.) s měřícím rozhraním RS232C (USB).

Praktická realizace lokálních experimentů pomocí modulárních měřicích zařízení. Účastníci kurzu sestaví s použitím manuálu a příslušné metodiky experimenty, které budou provádět s použitím modulárních měřicích zařízení v učebně. Zároveň využijí takto sestavené experimenty pro vzdálené měření.

Tímto způsobem budou účastníci měřit např. voltampérové charakteristiky elektronických prvků, periodické děje, změny tlaku při chemických reakcích, pH nápojů, elektrickou vodivosti kapalin, neutralizaci kyselin, endotermické a exotermické děje, teplotní změny při ředění kyselin a další. Ke všem experimentům jsou vytvořeny manuály, popisující jak konkrétní měřící postupy, tak metodiku začlenění do výuky.

 

Dotace: 3 vyučovací hodiny

III. Část

Měření pomocí otevřené elektronické platformy „Arduino“ (lokální a vzdálený experiment)

Dotace: 2 vyučovací hodiny

další informace

Praha 24.04.2018, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 850 Kč

 objednat

Bi 70 Jedovaté, invazivní a expanzivní rostlinné druhy kolem nás

Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
27664/2017-2- 1065
Počet vyučovacích hodin
8

1. hod Základní pojmy (druhy původní a nepůvodní, archeofyty, neofyty, primární a sekundární areál, invazivní a expanzivní druhy aj.). Příčiny, možné cesty migrace a důsledky přemnožení invazivních a expanzivních druhů.

2. hod Počet a třídění nepůvodních druhů v naší květeně, archeofyty a neofyty. Výčet 25 nejrozšířenějších invazivních druhů rostlin na území ČR.

3. hod Původ, příčiny zavlečení, morfologie, ekologické nároky, místa výskytu, významy a možné likvidace invazivních dřevin na území ČR.

4.  hod Původ, příčiny zavlečení, morfologie, ekologické nároky, místa výskytu, významy a možné likvidace invazivních bylin na území ČR.

5. hod Základní expanzivní druhy v české květeně (morfologie, ekologické nároky, místa výskytu, významy a možné likvidace).

6. hod Náměty na školní seminární práce, badatelsky orientovanou výuku v okolí školy či svého bydliště na téma invazivní nebo expanzivní taxony. Diskuze.

7. hod Proč znát jedovaté rostliny kolem nás, s čím si je lze zaměnit. Charakteristika základních jedovatých rostlin a jejich působení na člověka (druhy polí, rumišť, lesů a luk).

8. hod Charakteristika základních jedovatých rostlin a jejich působení na člověka (vyskytující se na horách, u vody, v parcích a v objektech). Jak postupovat při otravách způsobených jedovatými rostlinami. Využití některých jedovatých rostlin v homeopatii. Diskuze.

V ceně vzdělávací akce jsou četné autorkou připravené elektronické podpory s velkým množstvím obrazového materiálu – zejména fotodokumentace autorky.

další informace

Praha 11.04.2018, 9:30–16:30

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 960 Kč

 objednat

AJ 185 WORD ORDER AND FUNCTIONAL SENTENCE PERSPECTIVE IN ENGLISH WITH RESPECT TO CZECH

Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
27664/2017-2- 1065
Počet vyučovacích hodin
8

Seminář se zabývá porovnáním principů uplatňujících se ve  slovosledu v angličtině a češtině. Představuje princip aktuálního členění větného (uspořádání větných členů podle stupně jejich výpovědní hodnoty) obecně a dále prostředky, jimiž se AČV vyjadřuje v angličtině, a srovnává je s prostředky, kterými  při AČV disponuje čeština. Právě v této oblasti se oba jazyky výrazně odlišují vzhledem k různé gramatické typologii. Slovosled zde hraje důležitou roli - angličtina jako jazyk analytický využívá slovosledu pro vyjádření gramatických funkcí slov a jejich vzájemného vztahu ve větě, tj. jednotlivé syntaktické funkce slov a frází v anglické větě jsou vázány na danou pozici vzhledem k formálnímu typu věty. Čeština naopak využívá slovosledu především jako prostředku pro vyjádření aktuálního členění věty.

Obsahem semináře je tudíž porovnávat funkce slovosledu v AJ a v ČJ v oblasti AČV a hledat další prostředky, jimiž se AČV vyjadřuje v AJ.

Funkce slovosledu v anglické větě, vztah slovosledu a aktuálního členění větného v anglické větě; prostředky AČV v angličtině ve srovnání se vztahem slovosledu a AČV v českém jazyce (word order and functional sentence perspective in an English sentence; means of FSP, comparative approach 

další informace

Praha 05.04.2018, 09:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

AJ 186 Grammar? No dread! No drill!

Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
27664/2017-2- 1065
Počet vyučovacích hodin
8

Seminář vedený formou workshopu. Prezentace komunikativních aktivit na základě nejčastějších gramatických jevů v učebnicích pro začátečníky až pokročilé. (systém časů, tvorba otázek a záporu, modální slovesa, stupňování příd. jm. apod.) Zapojení produktivních řečových dovedností (především mluvení a psaní). Začlenění aktivity v rámci hodiny. Přizpůsobení aktivit pokročilosti studentů a probíranému tématu.

další informace

Praha 2.3.2018, 09:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

volných míst: 6
 objednat

AJ 187 Activities which never or hardly ever fail to entertain

Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
27664/2017-2- 1065
Počet vyučovacích hodin
8

Seminář zaměřený na implementaci ICT a internetu do výuky anglického jazyka, metodické postupy, tvorba výukových materiálů, bibliografické rešerše, výukové objekty pro interaktivní tabuli ad. Seznámení s internetovými odkazy a výběr užitečných a převážně bezplatných nabídek, které se týkají reálií, her, didaktických pomůcek a bezpečnosti dětí, a mohou být základem pro internetové rešerše.

další informace

Praha 16.3.2018, 09:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

PP 288 Problémové situace ve škole

Cílová skupina
učitelé ZŠ 1, učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií
Kurz akreditován MŠMT pod č.
22820/2017-3-829
Počet vyučovacích hodin
8

V kurzu budou probírána následující témata:

 • asertivní komunikace ve výchově
 • efektivní zpětná vazba
 • fáze a mediace konfliktu

Účastníci se seznámí s příčinami agrese. Součástí semináře bude nácvik zvládání agrese ve škole

další informace

Praha 09.05.2018, 10:00–17:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 850 Kč

 objednat

PP 289 Jak zvládnout krizi a ještě se z ní poučit?

Cílová skupina
učitelé ZŠ 1, učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
27664/2017-2- 1065
Počet vyučovacích hodin
8

Krize jsou přirozenou součástí lidského života. Jak si však poradit s krizovými situacemi ve škole? A jak reagovat, pokud krizovou situací prochází některý z našich žáků? Cílem kurzu bude seznámit účastníky s postupem při krizové intervenci. Zvládnutá krize je totiž momentem, který skýtá významnou příležitost k osobnostnímu růstu.

Témata probíraná v kurzu:

 • Krize a její příčiny. Propuknutí a fáze krize. Typy krize. Projevy osoby v krizi.
 • Krizová intervence a zásady komunikace s osobou v krizi.
 • Specifika krizové intervence u dětí a dospívajících. Vztah pomáhající – dítě a jeho kvalita, komunikace s dítětem v krizi.
 • Krize a skupinová dynamika. Jak zpracovat krizi ve skupině?
 • Sebezkušenostní část - nácvik intervence.
 • Tragické události ve škole a jak je řešit. Síť krizových zařízení a možnosti odborné pomoci. Práce s kazuistikou.

další informace

Praha 10.05.2018, 10:00–17:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 850 Kč

 objednat

PP 292 ŠIKANA JINAK

Lektor/ka kurzu
PhDr. Lenka Svobodová
Cílová skupina
učitelé ZŠ 1, učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
27664/2017-2- 1065
Počet vyučovacích hodin
8

Seminář seznámí účastníky s problematikou kyberšikany a sociálních sítí. Komplexním způsobem odpovídá na otázky, které s problematikou šikany prostřednictvím komunikačních technologií souvisejí. Podrobně rozkrývá motivy, které ke kyberšikaně vedou a prostředí, ve kterých se odehrává. Všímá si specifik důvodů k šikanování v jednotlivých vývojových obdobích. Největší důraz je kladen na pochopení závažnosti tohoto jevu a správnému nastavení preventivních opatření.

Osnova semináře:

1. Kyberšikana – definice, pojetí, příbuzné pojmy, výskyt.

2. Znaky kyberšikany – jak ji rozpoznat, signály, podobnosti a odlišnosti od šikany „klasické“, jejich specifika, rizikové chování.

3. Techniky kyberšikany – prostředí, ve kterém probíhá, druhy a formy, projevy.

4. Pachatel kyberšikany a jeho oběti – jak je rozpoznat, vlastnosti, důvody, motivace, rodinné zázemí.

5. Důsledky kyberšikany – psychické, psychosomatické, sociální, primární a sekundární účinky, sebevražda.

6. Sociální sítě – jejich pozitiva a negativa, konkrétní rizika sdělování informací, bezpečné chování.

7. Obrana proti kyberšikaně – prevence, bezpečné klima, metody a strategie řešení, co brání odhalení, právní opora, s kým spolupracovat, kde hledat pomoc, jak může pomoci škola a jak rodina.

Použité techniky a aktivity:

Výklad – prezentace v MS Power Point, individuální práce, sebezkušenostní techniky, práce ve skupinách, hraní rolí, zpětná vazba, reflexe provedených aktivit, diskuze, příklady z praxe, kazuistiky.

další informace

Praha 16.05.2018, 09:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

PP 293 Jak efektivně používat metody aktivního učení?

Lektor/ka kurzu
Mgr. Jiří Hruška
Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
27664/2017-2- 1065
Počet vyučovacích hodin
8

Společně vytvoříme přehled nejčastěji používaných metod aktivního učení – tedy učení, při kterém je žák aktivní. Na praktickém příkladu si ukážeme, jak lze tyto metody v rámci výuky řadit do funkční vyučovací jednotky, při které se žák učí nejen daný obsah, ale i důležité životní dovednosti. Východiskem tohoto tématu je konstruktivistická pedagogika, která vychází z předpokladu, že si žák svoje vlastní poznání buduje (konstruuje) sám na základě svých praktických zkušeností. Základem je model třífázového učení: evokace – uvědomění si významu – reflexe (dále jen E-U-R). Na základě sdílených zkušenosti a s podporou vytvořeného zásobníku metod si vytvoříte prvotní nástřel aplikace modelu E-U-R do svého předmětu. Každý účastník obdrží přehled vybraných metod vč. jejich popisu v elektronické podobě. 

Přehled témat:

 • metody aktivního učení a konstruktivismus
 • ukázky výukových jednotek založených na principu třífázového učení E-U-R
 • cíle a kritéria hodnocení a hodnocení výukových jednotek
 • plánování výukových jednotek

 

 

Seminář proběhne formou kombinace individuální a skupinové práce, diskuse budou probíhat v komunitním kruhu:

 1. představení tématu a cílů semináře
 2. představení lektora a účastníků
 3. snos myšlenek na téma: Co umíme v oblasti používaní metod aktivního učení?
 4. pojmenování vzdělávacích potřeb (resp. očekávání) k tématu ze strany účastníků (Co bychom se chtěli naučit? S čím si nevíme rady? Chtěli bychom odpovědi na tyto otázky…)
 5. praktické ukázky výukových programů (resp. metod) – přímá práce účastníků, ev. kombinovaná s pozorováním videí zaměřených na:
 • metody práce s textem
 • komunikační a diskusní metody
 • metody objevování a řešení problémů
 • simulace a simulační hry.
 1. analýza ukázek
 2. plánování nástřelu, přípravy výukové jednotky založené na aktivním učení – aneb co v nejbližší době použijeme v praxi
 3. společná reflexe – přijímání a poskytování zpětné vazby k prezentovaným plánům i přípravám

další informace

Praha 28.03.2018, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

PP 295 Efektivní učení žáka se speciálními vzdělávacími potřebami

Lektor/ka kurzu
Mgr. Dana Svobodová
Cílová skupina
učitelé ZŠ 1, učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií
Kurz akreditován MŠMT pod č.
27664/2017-2- 1065
Počet vyučovacích hodin
8

Žák se speciálními vzdělávacími potřebami. O kom vlastně hovoříme? Integrace nebo inkluze? Změnila nová legislativa přístup učitele ke vzdělávání všech žáků? Jak můžeme dosáhnout toho, že se všichni žáci mohou učit a naučit? Jak může učitel vytvářet podmínky pro učení všech žáků? Seminář nabízí odpovědi na tyto i další otázky.

V semináři budou předvedeny originálně zpracované didaktické zkušenosti pedagogů z praxe, zaměřené zejména na vzdělávací potřeby žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Lektorka zároveň představí vlastní nové a obecně málo známé a frekventované formy a metody vyučování. V první části se lektorka zaměří na obecnější principy metodiky a didaktiky (na praktických příkladech), na využití inovativních, aktivizujících metod, v druhé části pak na ukázky konkrétních možností, jak výuku vést a obohacovat o zajímavé prvky a činnosti, které vedou u žáků se speciálními potřebami k rozvoji pozornosti, vnímání, k rozvoji pravolevé orientace i ke čtení s porozuměním.

Témata:

A – O kom hovoříme? (podmínky vzdělávání stanovené RVP) – 45 min

B - Didaktické zásady a efektivní učení (45 min)

C - Rozvoj paměti (90 min)

D – Bloomova taxonomie (45 min)

E – Žáci se sociálním znevýhodněním – metody a formy práce vedoucí k inkluzivnímu a efektivnímu vzdělávání (třífázový rozhovor, soustředné kruhy, metoda barevných papírů, otázky a odpovědi, překřížené skupiny) – 60 min

F – Žáci se SPUCH, LMP – metody a formy čtení a psaní (rozvoj sluchového a zrakového vnímání, pravolevá a prostorová orientace, rozvoj jemné motoriky, knoflíky ve výuce, pětilístek, I.N.S.E.R.T., myšlenková mapa, principy tvorby pracovních listů pro žáky s SPUCH, LMP  (75 min) 

další informace

Praha 04.04.2018, 09:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 850 Kč

volných míst: -2
 objednat

PP 296 Jak vzbudit zájem žáka o učení? Aneb jak zaujmout, vyjednávat, motivovat a přesvědčovat

Lektor/ka kurzu
Mgr. Dana Svobodová
Cílová skupina
učitelé ZŠ 1, učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
27664/2017-2- 1065
Počet vyučovacích hodin
8

Vzdělávací akce je vedena formou interaktivního semináře. Pedagogičtí pracovníci ve své každodenní činnosti prezentují své znalosti, dovednosti. Kde však získávají schopnost přesvědčit, motivovat, zaujmout své posluchače – žáky, kolegy, rodiče? Obsah semináře nabízí zamyšlení nad přípravou samotné prezentace, přes osobnost mluvčího k rétorice. Účastníkům je nabídnuta celá škála řečnických triků i několik rad, jak bojovat se stresem a nezdravou trémou.

Témata:

Příprava a plánování prezentace – Pravidlo „3U“ – užitečnost – účinnost - úspěšnost (vyučovací hodina, vystoupení před kolegy, rodičovská schůzka…) – 60 min

Jak udělat dobrý dojem? Osobnost a role mluvčího – 60 min

Jak udělat své vystoupení zajímavějším? Práce s hlasem, využití prostoru, pomůcky – 90 min

Řečnické triky a rady, nonverbální komunikace – 90 min

Příprava a realizace modelové prezentace (práce ve skupině) – 60 min

další informace

Praha 25.04.2018, 09:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 850 Kč

 objednat

PP 300 Tělo mluví (Neverbální komunikace)

Lektor/ka kurzu
Mgr. Daniela Fischerová
Cílová skupina
učitelé ZŠ 1, učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
27664/2017-2- 1065
Počet vyučovacích hodin
6

Základní informace o významu a síle našich vědomých i nevědomých projevů. Umění číst tělesné signály druhých. Jak rozpoznat lež. Jak se vyhnout hlavním komunikačním chybám. Jak usnadnit kontakt. Jak vystupovat na veřejnosti.

Seminář bude mít část teoretickou i praktickou, drobná cvičení „na vlastních tělech“.

další informace

Praha 26.03.2018, 10:00–15:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

990 Kč

 objednat

PP 302 Oblíbení, neoblíbení a přehlížení – co říká sociometrie o Vaší třídě?

Lektor/ka kurzu
Mgr. Ľubica Mesarošová
Cílová skupina
učitelé ZŠ 1, učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
27664/2017-2- 1065
Počet vyučovacích hodin
12

- Charakteristika školní třídy jako sociální skupiny, stadia formování a sociální role. (75 min.)

- Úvod do sociometrie (výhody, nevýhody, možnosti, podmínky a omezení sociometrie podložené kazuistikami.) (75 min.)

- Jak na to – použití a interpretace výsledků. (90 min.)

- Srovnání a použití sociometrie u žáků rozdílných věkových skupin (1. st. ZŠ, 2. st. ZŠ a SŠ/G.) (105 min.)

- Klima třídy – co jej tvoří a jak jí můžeme ovlivnit. (60 min.)

- Šikana a jiné negativní sociální projevy, možnosti prevence a řešení (90 min.)

- Diskuze (45 min.)

další informace

Praha 09.03.2018 + 23.3.2018, 10:00–15:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 980 Kč

 objednat

PP 304 Zajímavosti ve výuce psychologie aneb jak suchou teorii obohatit

Lektor/ka kurzu
Mgr. Markéta Hlavsová
Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
27664/2017-2- 1065
Počet vyučovacích hodin
8

Účastníci kurzu si zážitkově projdou zkrácenou historií psychologie od psychometrické laboratoře a měření rozdílového prahu vnímání, přes hypnózu (pouze bezpečné zkoušky sugestibility a dalších fenoménů), operantní podmiňování, sociální učení, umělou inteligenci až k úvodu do psychoterapie a relaxačních technik (autogenní trénink a imaginace). Bude se pracovat s pohádkami, příběhy, video projekcí, hrami a ke všemu vždy trocha teoretického ukotvení a diskuze nad tématy. Seminář je vhodný jak pro učitele Společenských věd, seminářů z psychologie, tak i pro nadšence a zájemce o obor.

další informace

Praha 22.02.2018, 09:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

PP 308 Inovace starých stereotýpů v komunikaci

Lektor/ka kurzu
Renáta Jahodová
Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
22820/2017-3-829
Počet vyučovacích hodin
8

Pro udržení optimální kondice žáka, je třeba posilovat ty systémy těla, které za ostatními v celkovém pojetí rovnováhy nějak zaostávají.

Většinou žáky vedeme k výkonu, soutěživosti, umělému opakování našich vědomostí. Poslední léta sami vidíme, že soustředěnost mnoha žáků vymizela. Motivace studijní, spolupráce mezi sebou, otevřenost v komunikaci a vzájemné naslouchání jakoby ani neexistovalo.

Jakmile je dlouhodobě nerovnoměrně překračována určitá hranice zátěže, vyváženost a harmonie mizí. Začínají se projevovat všechny možné dysfunkce, jejichž společným jmenovatelem je nedostatečné uvolnění mysli, chybějící pravidelná psychická hygiena.

Cílem uvolnění mysli je duševní rovnováha, duševní zdraví.

Díky postupům jež spadají do kategorie umění uvolnění mysli a těla, je každý schopen postupem času přetvářet své vnitřní prostředí, uvolnit se, vést sebe sama k sebevýchově a disciplíně a umět zaměřit svou pozornost. Nalézt své vlastní talenty, zvládat tlak zvenčí i zevnitř. Pochopit, že o svou zdravou rovnováhu se musíme starat.

Doporučené techniky, kterými žáky jejich učitelé budou provázet, vytvoří mezi nimi vzájemně respektující se a otevřený vztah. Odtud jej budou moci přenášet i do svých dalších vztahů.

Seminář je zaměřen na tyto oblasti:

Dechová cvičení

Práce s dechem:

- jak dech působí na naše tělo a mysl

- jak správně dýchat

- co se děje ve stresové  situaci s mých dechem (zkoušky, nezvládnutí učiva..)

- jakou techniku použít na uvolnění či zbystření pozornosti

Základem správně fungujícího těla je dostatek kyslíku. Pokud jej přijímáme omezeně, naše tělo jeví známky únavy, vyčerpanosti, lenosti, nezájmu, ztráty pozornosti. Po fyzické stránce orgány nepracují, jak by měly, svaly ochabují, imunitní systém je oslabený. Dech je život, radost, pozornost, vnímání, otevřenost.

Umění komunikace

Kdo jsem a kdo jsou ostatní, vzájemný prostor a možnost otevřeného vyjádření. Komunikace v kruhu. Pochopení jeho funkce – sdílení, naslouchání, úcta, otevřenost, ochota, pochopení souvislostí.

Cvičení se dá praktikovat několika způsoby

- menší kruhy (trojice, čtveřice), diskuze – kratší čas – umět se jasně, stručně vyjádřit k tématu

- jednotný kruh – pedagog, žáci – zadání témat – rozvinout diskuzi (rodina, kořeny, vztahy, motivace, láska, pomoc, cesta, výzva, talent, úspěch, mír, nespravedlnost, úcta….)

Cviky pro rovnováhu pravé a levé hemisféry

- význam a použití obou hemisfér propojené s jejich aktivací a uvolněním, propojit cit pro pořádek a systematický přístup s vnímáním a spojujícím myšlením. Základní cvičení pro jejich rovnováhu a zapojení.

další informace

Praha 22.03.2018, 09:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

PP 310 Komplexní práce s třídním kolektivem - prevence a řešení problémů

Lektor/ka kurzu
Mgr. Markéta Hlavsová
Cílová skupina
učitelé ZŠ 1, učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
27664/2017-2- 1065
Počet vyučovacích hodin
8

Cílem semináře je, jak jinak než zážitkem, ukázat účastníkům známější i méně známé aktivity na spolupráci, poznávání rolí v kolektivu, budování pravidel třídy aj. Nástroje použitelné pro každého učitele, který má zájem posunout svou třídu dál a zapracovat na vztazích mezi žáky ať už v rámci třídních hodin, třídního výletu nebo ve výuce společenských věd, etiky apod. Účastníci se seznámí s variabilními metodami mapování třídního kolektivu, prací s cílenou zpětnou vazbou, s kazuistikami reálných tříd a problémů mezi žáky i učiteli. Každý si z kurzu může odnést nápady, inspiraci a konkrétní aktivity i s pracovními listy pro jejich realizaci. 

další informace

Praha 23.02.2018, 09:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

PP 312 Neverbální komunikace

Lektor/ka kurzu
Mgr. Rudolf Hadrava
Cílová skupina
učitelé ZŠ 1, učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
27664/2017-2- 1065
Počet vyučovacích hodin
8

 • Verbální a neverbální komunikace – základní principy
 • Vliv neverbální komunikace na tvoření prvního dojmu a celkové image
 • Oči a oční kontakt - význam v komunikaci
 • Postoj, gesta, mimika, postavení těla a teritorium – jejich vliv na lidské podvědomí
 • Soulad a nesoulad verbální a neverbální komunikace – efektivita sdělení
 • Jak rozpoznat lhaní
 • Návody na čtení a pochopení komunikačního partnera – slovník řeči těla
 • Základní mezikulturní rozdíly v neverbální komunikaci

 

další informace

Praha 18.05.2018, 10:00–17:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

PP 313 Zvládání námitek a jednání v obtížných situacích ve škole

Lektor/ka kurzu
Mgr. Rudolf Hadrava
Cílová skupina
učitelé ZŠ 1, učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
27664/2017-2- 1065
Počet vyučovacích hodin
8

 • Typy obtížných situací a jejich příčiny
 • Identifikace konkrétních obtížných situací z praxe účastníků
 • Nástroje efektivního řešení obtížných situací
 • Typologie obtížných lidí a jak s nimi jednat
 • Kontrola emocí
 • Empatie a zvládání námitek
 • Strategie zvládání konfliktních situací
 • Manipulace a obrana proti ní
 • Asertivita – jeden z nástrojů při řešení obtížných situací

další informace

Praha 09.05.2018, 10:00–17:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

FJ 21 Hry a kreativita v hodinách francouzštiny

Lektor/ka kurzu
Mgr. Jerome Boyon, MA.
Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
27664/2017-2- 1065
Počet vyučovacích hodin
8

Kurz se snaží ukázat, že hra ve třídě není jen chvílí rozptýlení, ale skutečnou učební situací, kdy jsou zapojeny všechny smysly, což znamená, že všechny schopnosti se uloží do paměti. Kromě toho je zábavná činnost motorem motivace, která podporuje komunikaci a zájem o výuku. Seminář si klade za cíl zdůraznit důležitost podílu zábavných aktivit v učebním procesu a jejich integraci do vzdělávací strategie.

další informace

Praha 20.2.2018, 09:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

Z 74 LATINSKÁ AMERIKA SE MĚNÍ

Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií
Kurz akreditován MŠMT pod č.
158/2016-3-32
Počet vyučovacích hodin
4

V posledních letech se Latinská Amerika politicky, sociálně a ekonomicky mění a tento proces akceleruje. O Latinské Americe se nejen říká, že se stává laboratoří levice, ale mnozí probíhající změny dokonce přirovnávají k situaci, kdy se zde před zhruba dvěma stoletími objevily nejen první myšlenky o nezávislosti Nového světa na vzdálené Evropě. Politická a ekonomická nestabilita a násilí, které vycházely ze starých koloniálních kořenů, se staly průvodním jevem i v nově vzniklých republikách a daly vznik četným násilným guerillovým hnutím. V současné době jde v podstatě o snahu většiny latinskoamerických zemí využívat svoje národní bohatství ve svůj prospěch. Kromě komplexní charakteristiky budou prezentována specifika jednotlivých zemí a vznikajících ekonomických seskupení.

další informace

Praha 13.4.2018, 10:00–13:15

místo konání bude upřesněno na pozvánce

780 Kč

 objednat

PP 306 Úvod do školské legislativy

Cílová skupina
učitelé ZŠ 1, učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
27664/2017-2- 1065
Počet vyučovacích hodin
8

Seminář nabídne základní informace z oblasti školské soustavy, systému vzdělávání a státního dohledu nad postupem školských orgánů a organizací. Zmíněné otázky budou přiblíženy s ohledem na základní pojmy české školské legislativy. Seminář je vhodný jak pro učitele základních, tak středních škol. Získají ucelený přehled o soustavě škol a školských zařízení, o možnostech státních zásahů do otázek souvisejících s poskytováním vzdělání, jakož i o působení samosprávy v otázce vzdělávání. Základní informace budou také poskytnuty mimo rámec školského zákona o akademickém vzdělávání a jeho právním zakotvení, jakož i o možnostech postupu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a České školní inspekce. Seminář není koncipován jako jednostranná klasická přednáška: prostřednictvím kasuistiky budou zúčastnění hledat právní řešení možných postupů zainteresovaných subjektů při nastínění některých v praxi se vyskytujících problémů při přijímání žáků do škol či při poskytování vzdělávání.

další informace

Praha 23.03.2018, 10:00–17:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

AJ 189 Angličtina pro ty, kteří se nechtějí učit

Lektor/ka kurzu
Mgr. Sylvie Doláková
Cílová skupina
učitelé ZŠ 2
Kurz akreditován MŠMT pod č.
158/2016-3-32
Počet vyučovacích hodin
6

Tematicky uspořádané lekce naučí učitele, jak s minimální intervencí dosáhnout hodiny, kdy jsou žáci zaujati daným úkolem, na kterém pracují individuálně či ve skupinách a učí se prezentovat výsledky své práce.

Aktivity zahrnují práci s textem – atraktivní procvičování aktivit zaměřených k soustředěnému poslechu, spontánnímu mluvení, plynulému čtení a psaní. Učitelé se seznámí s několika způsoby, jak připravit přiměřené jazykové úkoly, jak zvýšit zájem žáků o atraktivní činnosti, jak vstřebat a upevnit základní gramatická pravidla a zvýšit osobní zaujetí pro práci na úkolu. Využitím běžně dostupných materiálů, například těch, ale hlavně jejich jednoduchou adaptací a další zpracováním umožní dětem lépe a důkladněji procvičit dané učivo. Aktivity jsou zaměřené na nenásilné procvičování textu, upevňování frází, porozumění obsahu sdělení i vlastní produkci anglického textu, k zapamatování slovní zásoby i frází, ke smysluplné reprodukci textu i vytváření nových řečových struktur.

Poznatky přímo z praxe pomáhají méně zkušeným učitelům. Kurz je doplněn mnoha dalšími podpůrnými materiály a také návody, jak jednoduše vyrobit vlastní pracovní listy, zaměřené přesně na žádoucí učivo.

další informace

Praha 19.4.2018, 10:00–15:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

990 Kč

volných míst: 2
 objednat

PP 314 Manipulace v jednání – aneb jak se nenechat zatlačit do kouta

Lektor/ka kurzu
Mgr. Jana Prošvicová
Cílová skupina
učitelé ZŠ 1, učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
27664/2017-2- 1065
Počet vyučovacích hodin
8

Jak poznat manipulativní jednání, jednotlivé fáze manipulace a typologie manipulátorů. Obranný mechanismus nebo agresivita?  Techniky a prostředky manipulace a obrana proti nim. Role manipulace v mezilidských vztazích. Jsme manipulátory, aniž si to uvědomujeme? Manipulace v zaměstnání, v rodině. Manipulace škodí všem. Prostor a jeho zvládání. Účinná argumentace, umění vyjít z konfliktu se ctí. První pomoc proti hloupým narážkám – instantní věty. Kde jste nejzranitelnější. Chraňte svou čest. Odhalte jízlivé komplimenty. Zvládání kritických situací. Jak reagovat, když vám někdo něco podsouvá. Praktická cvičení.

další informace

Praha 6.4.2018, 09:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

volných míst: 0
 objednat

Praha 2.3.2018, 09:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

volných míst: 1
 objednat

FJ 19 Francouzština p(r)ožitkem (aneb Jak dostat francouzštinu pod kůži)

Lektor/ka kurzu
Mgr. Anna Třesohlavá
Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
27664/2017-2- 1065
Počet vyučovacích hodin
8

Seminář se soustředí na možnosti aktivizace studentů a metod umožňujících efektivnější osvojování francouzštiny a propojení jazykových kompetencí s osobnostním rozvojem a psychohygienou. Seminář probíhá ve francouzštině. Jeho náplní je přehled možností přirozeného osvojování cizího jazyka, na základě jeho reálného použití, pasivního (poslechem) a aktivního (komunikací) zejména v zájmových aktivitách. Zaměříme svoji pozornost na aktivity, které umožňují práci s tělem (aktivity sportovní, relaxační, na propojení mozkových hemisfér) a kreativní (výtvarná tvorba, hudební a hlasové aktivity atd). Zmíněné možnosti budou nastíněny jak formou přednášky, tak i konkrétního vyzkoušení prožitkovou formou.

další informace

Praha 04.05.2018, 10:30–17:30

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 850 Kč

 objednat

FJ 18 Kolika jazyky mluvíš, tolikrát jsi Francouzem? (aktualizace znalostí o jazykové situaci ve Fran

Lektor/ka kurzu
Mgr. Anna Třesohlavá
Cílová skupina
učitelé ZŠ 1, učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
27664/2017-2- 1065
Počet vyučovacích hodin
8

Co se jazyků týče, Francie je proslavena spíše negativně tím, že se její obyvatelé neradi učí dalším jazykům. Nabízený seminář by však chtěl upozornit na jinou skutečnost – že Francie je také zemí nesmírného bohatství, co se týče menšinových kultur a jazyků. Na jejím území se nachází desítky autochtonních, historických regionálních jazyků, a mimo to další množství jazyků imigrantů. Francie však tuto svou kulturní diverzitu ne vždy brala jako přednost, a proto vývoj vnímání těchto tradičních kultur a užívání jejích jazyků byl v různých fázích velmi pohnutý.

Obsahem semináře bude úvod do sociolingvistiky a jazykové situace Francie, vývoje jazykové politiky a regionálních identit od Francouzské revoluce až po současnost. Budeme klást důraz zejména na aktuální situaci autochtonních jazyků na území metropolitní Francie. Aktuální trendy budeme ilustrovat konkrétními příklady z prostředí Bretaně, kde se nachází hned dva menšinové jazyky a velmi specifická a živoucí regionální kultura. Budeme se věnovat i regionálním specifikům francouzského jazyka.

Seminář bude probíhat ve francouzštině a bude doprovázen zvukovými a vizuálními ukázkami ilustrujícími probíranou problematiku. Jeho nedílnou součástí bude diskuse účastníků nad tématy, které seminář přinese.

Seminář bude rozdělen do dvou bloků:

Blok 1: Úvod do sociolingvistiky, definice používaných pojmů. Úvod do jazykové situace Francie: jazyky a jazyková politika.

Blok 2: Jazyková situace v Bretani. Představení dvou regionálních jazyků, zasazení do kulturně-historického kontextu regionu. Bretonská identita. Vývoj užívání obou jazyků v kontextu jazykové politiky od Francouzské revoluce do 20. století. Současná situace: na pomezí ohrožení a revitalizace. Diskuse.

V semináři budou využity audiovizuální dokumenty z archivu autorky a ze serveru becedia.bzh.

další informace

Praha 23.02.2018, 10:30–17:30

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

ZŠ 74 Učíme efektivně, učíme CLILem?

Lektor/ka kurzu
Mgr. Sylvie Doláková
Cílová skupina
učitelé ZŠ 1
Kurz akreditován MŠMT pod č.
5969/2017-3-299
Počet vyučovacích hodin
16

JEDNÁ SE O BLOK DVOU SEMINÁŘŮ PO 8 VYUČOVACÍCH HODINÁCH (CELKOVÁ HODINOVÁ DOTACE JE 16 VYUČOVACÍCH HODIN)

Charakteristika:

V úvodu si shrneme poznatky o tom, ke kterým oblastem a jakým způsobem můžeme zařazovat práci s cizím jazykem (aktivizace zkušeností účastníků a prezentace dalších možností, kterými se budeme v kurzu zabývat - viz níže)

Nastíníme možnosti, které dětem pomohou propojit si pochopení látky a procvičení cizího jazyka (slovní zásoba, procvičování frází z dané oblasti, pochopení obsahu v obou jazycích na základě).
Spolu s účastníky se zaměříme také na oblasti:
- příprava a udržování odborné úrovně učitele

- specifika výuky u různých věkových skupin

- organizace a plánování hodiny s ohledem na potřeby a schopnosti žáků

- organizace prostoru a přechodu z jedné aktivity ke druhé

- používání mateřského jazyka – jak, kdy, proč

- jak rozvíjet zájem a motivaci

- vysvětlíme si, proč je mnohem důležitější proces, než samotný výsledek

Součástí kurzu bude i diskuzní platforma, kde si účastníci budou moci vyměnit poznatky ze své vlastní praxe.

 

Obsah prvního setkání (8 vyučovacích hodin):

Úvod - význam metody CLIL pro rozvoj jazykové vybavenosti dětí (90 min)
Myšlenková sprcha o zkušenostech účastníků a jejich očekávání

Prezentace k výhodám a možnostem techniky CLIL

Jak nabízet učivo tak, aby se žáci z hodin odnesli co nejvíce (120 min)
Prezentace techniky projektových knih, do kterých děti zaznamenávají poznatky
Předvedení přípravy jednotlivých formátů (minibook, layered book, learning wheels, flap books, shape books), do kterých děti zaznamenávají znalosti učiva

Účastníci zkoušejí využívat své dosavadní poznatky a zapsat je do svých formátů, které si v této části kurzu vyrobí

Dá se využít CLIL v hodinách češtiny a literatury? (90 min)

Práce s textem, využívání CCQ’s ke zjištění porozumění
Strategie „čtení a pochopení“, „čtení a zapamatování si“ podle Grubera

Obrázkové a fragmentové čtení
Rozvíjení poslechových a komunikačních dovedností - řetězové hry, jak využít systém kartiček, running dictations, jigsaw techniky,

Matematika anglicky nebo angličtina s matematikou?  (80 min)

Práce s čísly, “subitizing“,  odhadování počtu, porovnávání více/méně
Jednoduché matematické operace - sčítání/odčítání

Pohybové počítání, manipulace s předměty, s kartičkami
Matematické komunikační hry pro rozvoj matematické pohotovosti

Matematické názvosloví

Závěr a shrnutí (10 min)

 

Obsah druhého setkání (8 vyučovacích hodin):

Úvod (90 minut)
Zkušenosti s uplatněním prvků projektových knih - prezentace technik, které účastníci mezi kurzy vyzkoušeli
Příklady dobré praxe – diskuze

Poznáváme přírodu (90 min)

Strategie “thought shower“ - sběr a sdílení informací
Příprava vlastních pracovních listů - jak na to

Paměťové a asociační hry

Žijeme v lidské společnosti (90min)

Strategie “make a profile“ - třídění a zpracovávání informací a faktů
Aktivity typu Find someone who…, card reading games, listening dictations, talkative circles, scavenger hunt

CLIL v hudební, výtvarné výchově a v tělovýchovných chvilkách  (60 min)

Názvosloví, TPR, pohybové, taneční a hudebně pohybové hry, hry s pravidly

Závěr a shrnutí (30 min)

další informace

Praha 18.4.2018 + 23.5.2018, 09:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

3 120 Kč

 objednat

PP 305 Rovný přístup při poskytování vzdělávání, právní aspekty integrace

Cílová skupina
učitelé ZŠ 1, učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií
Kurz akreditován MŠMT pod č.
27664/2017-2- 1065
Počet vyučovacích hodin
8

Seminář bude zaměřen na právní aspekty aktuální otázky integrace, resp. inkluze a otázky související s diskriminací v přístupu ke vzdělání. Vzhledem k novele školského zákona účinné od září 2016, jakož i k nové vyhlášce o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a její novelizaci, jde o téma v současnosti velmi diskutované. Účastníkům tak bude přiblížen pohled antidiskriminačního práva a jeho základní pojmy rovnosti v přístupu ke vzdělání a při jeho poskytování. Informace budou poskytnuty také k přeměně některých institutů právě v souvislosti s novelou školského zákona přinášející koncepci tzv. podpůrných opatření při vzdělávání žáků. 

další informace

Praha 22.02.2018, 10:00–17:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

ČJ 183 Současná česká literatura

Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
27664/2017-2- 1065
Počet vyučovacích hodin
8

Budete schopni:

vytvořit typologii současné české prózy, poezie a dramatu;
generační proudy a významnější autorská seskupení současné české prózy a poezie;
orientovat se v estetických a poetických tendencích, inspiračních zdrojích, tématech současné české prózy, poezie a dramatu.

Získáte:

vhled do vnímání světa současné české poezie, prózy a dramatu;
předpoklady k literárněkritickému hodnocení současné české knižní produkce;
přehled o literárních autorských seskupeních podle generačního, poetologického a regionálního (ve smyslu původu a aktivity v prostoru) pohledu;
představu o tvárných, ale i netvárných liniích současné české knižní produkce;
obraz moderně a postmoderně orientované současné české literatury.

další informace

Praha 28.03.2018, 09:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

PP 316 Deskové hry a rozvoj klíčových kompetencí

Lektor/ka kurzu
Bc. Jan Burda
Cílová skupina
učitelé ZŠ 1, učitelé ZŠ 2, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií
Kurz akreditován MŠMT pod č.
27664/2017-2- 1065
Počet vyučovacích hodin
8

Seznamte se s celou řadou moderních deskových her a jejich využití k rozvoji klíčových kompetencí žáků a při výuce průřezových témat. Kromě výkladu si řadu her a metod vyzkoušíte přímo na semináři.

V rámci semináře se účastníci seznámí s celou řadou moderních deskových her a jejich využití ve vyučování. Většina těchto her se dá velmi dobře využít k rozvoji klíčových kompetencí a výuce průřezových témat v řadě předmětů. Seminář je z velké části zaměřen na praktické vyzkoušení samotných her a příslušným výkladem a vysvětlením. Na semináři bude možno některé z her přímo nakoupit nebo objednat.

Osnova:

TÉMA

OBSAH

ČAS. DOTACE

1.

Úvod do metodiky deskových her

Základy metodiky využití deskových her a teoretické principy a východiska jejich začlenění do výuky

1 hodina

2.

Představení konkrétních her a jejich možností

Praktické vyzkoušení jednotlivých her a jejich možností začlenění do výuky v návaznosti na jednotlivé kompetence a průřezová témata.

Představení variant a obměn jednotlivých her.

V rámci semináře budeme pracovat s těmito hrami:

 • TIC-TAC BUM
 • Times up
 • Aktivity
 • sada her Smart games
 • Krycí jména

 

6 hodin

3.

Závěrečná diskuse

Diskuse účastníků nad získanými poznatky a teoretické závěry semináře

1 hodina

další informace

Praha 02.05.2018, 09:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

AJ 190 Internet ve výuce angličtiny

Cílová skupina
učitelé ZŠ 1, učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
27664/2017-2- 1065
Počet vyučovacích hodin
8

Seminář pro učitele angličtiny, v němž učitelé získají teoretické znalosti i množství praktických dovedností. Seznámení s webovými stránkami, které nabízejí množství materiálů pro výuku angličtiny, tvorba vlastních prezentací i interaktivních cvičení, která studenty zaujmou a motivují.

Účastníci budou seznámeni nejen s nejrůznějšími stránkami, kde najdou materiály vhodné pro výuku angličtiny, ale naučí se i vytvářet interaktivní cvičení a prezentace, aby tak mohli oživit a obohatit svou výuku a mohli studentům zadávat domácí úkoly, které se samy vyhodnotí, tudíž šetří práci učitelů. Účastníci budou pracovat s programy, které mohou pomoci ve výuce angličtiny a v motivování studentů k samostudiu.

Představení online platformy, kde budou mít účastníci uloženy všechny odkazy i ukázky cvičení, práce s online slovníky a webovým korpusem, web 2.0, seznámení s užitečnými stránkami pro výuku angličtiny, programy pro vlastní tvorbu cvičení, seznámení se stránkami určenými pro vlastní práci učitele a sebevzdělávání. Ukázky různých způsobů prezentace nového učiva.

V praktické části se účastníci naučí vytvářet testy, které se samy vyhodnocují, interaktivní cvičení k opakování slovní zásoby i gramatiky, ukážeme si též, jak upravovat pro vlastní potřeby cvičení vytvořená jinými učiteli, podíváme se na zdroje vhodné k aktivizaci a motivaci studentů, ale i určené pro vlastní práci a další sebevzdělávání učitelů, jako jsou speciální online slovníky a jazykový korpus. Vytvoření vlastního blogu a práce s ním, použití blogu ve výuce.

Seminář je rozdělen do pěti bloků, v první části je lektorka pomocí PPT provede výhodami a nevýhodami použití ICT ve výuce, účastníci se zapojí do diskuse a vysvětlí, jak oni sami ICT používají. Dále jsou účastníci seznámeni s platformou vytvořenou lektorkou, v níž je množství odkazů na programy a nástroje, které mohou použít ve výuce i mimo ni. Lektorka vyzdvihne některé z nich a doporučí způsob jejich využití.

Ve druhém bloku se účastníci naučí pracovat s Quizletem, programem na výuku a procvičování slovní zásoby.

Ve třetím bloku pracujeme s Learning Apps, programem, v němž se dají vytvářet interaktivní cvičení pro procvičování gramatiky, slovní zásoby, poslechu, reálií, literatury, historie, atd.

Ve čtvrtém bloku si vytvoříme blog, kam umístíme odkazy na doposud vytvořená interaktivní cvičení.

V závěrečném bloku pracujeme s Edmodem – účastníci si nejdříve vytvoří účet jako studenti, aby se s programem seznámili z pohledu studenta, pak si vytvoří učitelský účet a naučíme se vytvářet kvizy a vše další, co Edmodo umožňuje.

další informace

Praha 19.02.2018, 10:00–17:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 850 Kč

volných míst: 1
 objednat

Praha 16.3.2018, 10:00–17:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 850 Kč

volných míst: 5
 objednat

TV 57 Atletika pro školáky zábavně

Cílová skupina
učitelé ZŠ 1
Kurz akreditován MŠMT pod č.
158/2016-3-32
Počet vyučovacích hodin
6

Obsahem kurzu je seznámení cílové skupiny se sadou dětského atletického nářadí a náčiní, metodikou nácviku atletických disciplín s využitím těchto pomůcek a zábavnými formami výuky i soutěží. Dále pak prezentace metodických materiálů a projektů „Kids athletics“ v oblasti zájmových útvarů (např. školních sportovních klubů) a „Atletika pro děti do škol“ v oblasti povinné tělesné výchovy (především pro 1. stupeň ZŠ).

Teoretická část 1 x 45 minut : základní charakteristika atletiky jako sportu vhodného pro všechny děti, seznámení s fyziologickými účinky atletických disciplin a klíčovými momenty základních atletických dovedností a informace o dostupných metodických materiálech včetně jejich prezentace

Praktická část 5 x 45 minut : seznámení s pomůckami sady dětské atletiky, různými způsoby využití ve všech částech cvičebních hodin, správná metodika nácviku dovedností a možnosti uspořádání soutěží (ve třídě, škole, příp. i mezi školami).

 

další informace

Praha 15.05.2018, 09:00–14:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

990 Kč

 objednat

TV 56 Správné dýchání jako nástroj zdraví

Lektor/ka kurzu
Ing. Miroslav Kunt, Ph.D.
Cílová skupina
učitelé ZŠ 1, učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií
Kurz akreditován MŠMT pod č.
36082/2015-2-841
Počet vyučovacích hodin
8

Na semináři budou účastníkům vysvětleny základní principy správného dýchání vycházejícího z tisíciletých zkušeností jógy a jeho vliv na zdraví člověka. Prakticky budou představeny různé druhy dýchání a bude představena technika pránájámy a vysvětleno její správné provedení, které je velmi důležité pro pevné zdraví.

další informace

Praha 25.04.2018, 10:00–17:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

AJ 191 Holidays and festivals – why and how they are celebrated

Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
Počet vyučovacích hodin
8

Přehled nejdůležitějších svátků Velké Británie a USA. Historické pozadí některých svátků a jejich zasazení do současného kontextu. Ukázka aktivit, které mohou zpestřit hodinu nebo posloužit jako vhodný materiál pro procvičení gramatiky či poslechu, a zároveň pomohou rozšířit obzor studentů. Seminář seznámí účastníky s některými svátky, např. Independence Day, Columbus Day, Halloween, Bonfire Night, St Valentine's Day, May Day, St. Patrick's Day, Thanksgiving, April Fool's day, Remembrance Day,  Martin Luther King Day, a dalšími.

další informace

Praha 23.04.2018, 10:00–17:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

AJ 192 Pestrobarevnost hlavního proudu současné americké literatury

Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
27664/2017-2- 1065
Počet vyučovacích hodin
8

Tradičně byl hlavní proud současné a moderní americké literatury bílý a literární produkce menšin byla pro literární kritiky a historiky spíše marginálním doplněním, jakousi „poznámkou pod čarou“. To se během desetiletí hnutí za občanská a lidská práva šedesátých let 20. století začalo dramaticky měnit a literatura menšinových autorů dnes vlastně nejúplněji zaznamenává a vyhodnocuje problematiku americké kulturní identity a složité procesy asimilace nebo integrace. V posledních třech/čtyřech desetiletích etničtí autoři jsou překvapivě „nejameričtější“, což potvrzují úspěšné romány a povídky autorů afroamerických (Terry McMillanová, Percival Everett, Charles Johnson), židovských (Philip Roth, Cynthia Ozicková, Nathan Englander), azijsko-amerických (Maxine Hong Kingstonová, Amy Tanová, Jhumpa Lahiriová, Bharati Mukherjee)ová) chicanská (Luis Valdez, Sondra Cisnerosová), původních indiánských národů (Louise Erdrichova, Marmon Leslie Silková) a dalších. Zřejmě se tato změněná situace odráží i v evropském pohledu na americkou literaturu, když se podíváme na americké nositele Nobbelovy ceny za literatu – posledním bílým Američanem takto oceněným byl John Steinbeck. Od té doby to byli autoři menšinoví – od J. B. Singera po Toni Morrisonovou a nejnověji  - Boba Dylana.   

Kromě přednáškového výkladu se bude v semináři pracovat s vybranými texty, které účastníci obdrží předem, aby se s nimi seznámili. Vybrané texty budou ilustrovat složitost procesu asimilace a integrace ve stále kulturně (etnicky a rasově) různobarevnější americké společnosti. Obecně jde o téma, které se stává stále aktuálnější i pro Evropu a evropské země, včetně naší.

další informace

Praha 26.04.2018, 09:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

DESCARTES, v.o.s. si vyhrazuje právo změnit termín konání akce, pokud bude nutné. O změně termínu se účastníci dozví s dostatečným časovým předstihem prostřednictvím pozvánky.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace