Kurzy

VV 74 RECYCLING - ze starého nové

Lektor/ka kurzu
Lydie Vorlová
Kurz akreditován MŠMT pod číslem
12475/2017-2-556
Cílová skupina
učitelé MŠ, učitelé ZŠ 1, učitelé ZŠ 2, vychovatelé ve školních družinách, vychovatelé v domovech mládeže

Ukázka + vl. tvorba z odpadků (použitých věcí). 

1. výroba podložek pod sklenice

2. podložka pro čajovou svíčku

3. cd mandala

4. zvířátka z cd

5. ozdobná přání

6. větrohry z cd

7. ostatní tvorba 

a další.

další informace

Praha 18.10.2017, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 850 Kč

 objednat

VV 76 Igelitart

Lektor/ka kurzu
Květuše Belanová
Kurz akreditován MŠMT pod číslem
12475/2017-2-556
Cílová skupina
učitelé ZŠ 1, učitelé ZŠ 2, učitelé víceletých gymnázií

Seminář je zaměřen na zpracování odpadu jako je igelit, mikroten, pet lahve, víčka od pet lahví, kartony od nápojů- tetrapaky a další umělé materiály, které se jinak vyhazují do kontejnerů s tříděným odpadem.

Technika zpracování:

Trhání, mačkání, stříhání, muchlání, vrstvení, řezání, lepení, sešívání, šití, přilepování tavnou pistolí, lepidlem, protahování, motání, dovoleno je vše co vede k vytvoření obrázku, či jiného objektu z těchto materiálů

1/ Obraz znázorňující krajinu, slunce, zátiší, dopravní prostředky

2/ Prostorový útvar – s využitím tetrapaků, pet lahví

3/ Zhotovení společenské hry – dáma

4/ Žehlení mikrotenu, igelitu přes pečící papír a využití vzniklého např. na přáníčka, míchání barev.

5/ Koláž z igelitových tašek s různými nápisy, obrázky. 

další informace

Praha 31.10.2017, 09:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 850 Kč

 objednat

Z 63 Geologická rizika (vulkanismus, zemětřesení, sesuvy) ve světě a v České republice

Kurz akreditován MŠMT pod číslem
12475/2017-2-556
Cílová skupina
učitelé ZŠ 1, učitelé ZŠ 2, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií

Posluchači se seznámí s různými typy přírodních rizik (nebezpečí), přednáška se pak zaměří na vulkanismus, zemětřesení a dopady kosmických těles. Vulkanismus bude charakterizován ve vztahu k deskovým rozhraním. Budou zmíněny nejznámější sopečné výbuchy v dějinách lidstva včetně tzv. supervulkánů. Dále se zaměříme na možné ohrožení České republiky ať již nejmladšími vulkány na našem území nebo spadem sopečných produktů z aktivních evropských sopek. Podobně u zemětřesení budeme sledovat největší katastrofy především ve 20. století a jejich příčiny. Jak se seismicky projevují poruchy v zemské kůře v ČR?  Lze sopečné výbuchy a zemětřesení předvídat a jak se proti nim bránit?

Přednáška vychází z bohatých zkušeností autora, který jednak dlouhodobě pracoval na předvídání vulkanických erupcí a zemětřesení ve střední Americe, jednak měl možnost studovat  tzv. horkou skvrnu v Indickém oceáně - ostrov Réunion. Zažil také zemětřesení v Nikaragui a mohl sledovat následující záchranné akce. Navštívil impaktní kráter Nördlingen Ries v Bavorsku. Vedle fotografické dokumentace budou předvedeny vzorky typických vulkanických hornin z našeho území i charakteristických impaktních hornin z kráteru Ries.

další informace

Praha 31.10.2017, 10:00–17:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

Z 64 Globální mapa světa a významných regionů

Lektor/ka kurzu
Mgr. Petr Dvořák, Ph.D.
Kurz akreditován MŠMT pod číslem
12475/2017-2-556
Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ

1. část: Světová populace, migrace lidstva v mezinárodním měřítku, nerovnoměrné rozdělení HDP na obyvatele, nejvýznamnější producenti nafty a zemního plynu apod.

2. část: Ekologické problémy a ohrožené zóny biologické diverzity, scénáře možných klimatických změn, disponibilita sladké vody, hlavní náboženské konflikty apod.

3. část: Nejvýznamnější regiony – USA a Kanada, EU a Japonsko

4. část: Další významné mocnosti světa – Rusko, Čína, Indie, Brazílie

další informace

Praha 12.12.2017, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

Z 66 Země severu Evropy – pozapomenutá periferie či nejrozvinutější společnosti našeho světadílu

Lektor/ka kurzu
Mgr. Jan Dlask, Ph.D.
Kurz akreditován MŠMT pod číslem
12475/2017-2-556
Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií

Po nezbytném terminologickém vyjasnění (sever, Skandinávie, severogermánské jazyky atp.) bude následovat výklad historických, kulturně-historických, geografických, hospodářských, společenských, politických a jazykových aspektů života severu Evropy, jeho kultury, zvyků a ve velmi obecném kontextu chápaných reálií včetně česko-severských vzájemných vztahů. Bude částečně uplatňován úhel pohledu srovnávací (především s poměry v České republice), po obsahové stránce bude seminář o něco více zaměřen na Švédsko a Finsko než na země ostatní.

- co znamená evropský Sever? 

- geografie evropského Severu

- historie (vč. kulturní) evropského Severu

- politické a společenské reálie evropského Severu

- kultura a zvyky evropského Severu

- vzájemné česko-severské vztahy

další informace

Praha 03.11.2017, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

Z 67 Migrační krize a česká migrační a azylová politika

Kurz akreditován MŠMT pod číslem
12475/2017-2-556
Cílová skupina
učitelé ZŠ 1, učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií

Sociologicko-bezpečnostně-psychologický charakter semináře

 • představení migračních tras do EU, příčin migrace, selhání tzv. Dublinského systému
 • situace ČR, počty migrantů, žadatelů o azyl a mezinárodní ochranu, jejich sociální profil
 • vládní strategie migrační politiky
 • vyhodnocení bezpečnostních rizik migrace
 • radikalizace majoritní společnosti ve vztahu k cizincům
 • vyhodnocení rizik české muslimské komunity a krajně pravicové scény
 • indikátory radikalizace jednotlivce a jeho společenská nebezpečnost
 • případy první českých "teroristů"

další informace

Praha 08.12.2017, 09:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

PP 268 Žák s potřebou podpůrných opatření – podpůrná opatření 2. – 5. stupně

Lektor/ka kurzu
Mgr. Dana Svobodová
Kurz akreditován MŠMT pod číslem
5969/2017-3-299
Cílová skupina
učitelé ZŠ 1, učitelé ZŠ 2, učitelé víceletých gymnázií

Legislativní změny (Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění zákona č. 82/2015 Sb. a vyhláška č. 27/2016 o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných) přinášejí do škol nové požadavky a postupy ředitelů a učitelů při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Seminář nabídne účastníkům ucelený přehled podpůrných opatření
a východiska pro práci s žákem s 2.- 5. stupněm podpůrných opatření, včetně individuálního vzdělávacího plánu

Témata:

 1. Seznámení s novelou školského zákona - zákonem č. 82/2015 Sb., zejména s § 16, 17, 18 a 19 a dalšími ustanoveními s přímou souvislostí s prováděcími předpisy zejména s vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, doporučení ke vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, formuláře  (45 min)
 2. Přehled podpůrných opatření – druhy, stupně (45 min)
 3. Podpůrná opatření 2. - 5. stupně – metody a formy práce, hodnocení žáka, spolupráce učitelů (45 min)
 4. Předmět speciální pedagogické péče, pedagogická intervence v ŠVP, Individuální vzdělávací plán – obsah, k čemu slouží, vyhodnocování (45 min)
 5. Asistent pedagoga – role, pracovní náplň, komunikace s učitelem (45 min)
 6. Vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných (45 min)

další informace

Praha 14.11.2017, 09:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 850 Kč

 objednat

D 69 Komunismus a nacismus: možnosti a meze srovnání

Lektor/ka kurzu
PhDr. Michal Pehr, Ph.D.
Kurz akreditován MŠMT pod číslem
12475/2017-2-556
Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií

Seminář se zaměří na komplexní představení možností a limitů komparace dvou velkých totalitarismů 20. století. Úvodem kurzu budou účastníci seznámeni s výsledky nejnovějšího bádání a relevantní literaturou k tématu. Poté budou postupně analyzovány: 1) společné historické kořeny komunistického a nacistického hnutí, 2) shody a rozdíly v jejich ideologii (tzv. „politická náboženství“), 3) shody a rozdíly v jejich praxi (např. osobnost vůdce, masovost, represivní politika, propaganda apod.)

další informace

Praha 01.11.2017, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

D 70 Jak dnes učit antiku (a antické tradice)

Kurz akreditován MŠMT pod číslem
5969/2017-3-299
Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií

Kurs Jak dnes učit antiku (a antické tradice) předkládá pedagogům soudobý pohled na antiku i na rozmanité způsoby, jak antiku a antické tradice podat žákům a studentům. Seznámení účastníků s užitečnými studiemi i s novými vydáními, s příručkami a internetovými stránkami.

V rámci osmihodinového semináře bude nejprve shrnuto ustavující působení antiky na evropskou i světovou civilizaci. V následujících hodinách budou postupně probrány tyto okruhy:

Dějiny/Náboženství a mytologie/Literatura/Filosofie/ Lékařství a vědy/Hudba 

Z konkrétních témat např. : současné názory na vznik homérských básní; povaha athénské demokracie; působení sofistů; specifika a půvaby řecké mytologie;  svět helénismu; vazby mezi pohanskou antikou a křesťanstvím; Hippokratova Přísaha a sangvinici, flegmatici, cholerici a melancholici, atd.

Účastníci budou kromě výkladu seznámeni i s příručkami, užitečnými studiemi, s novými vydáními děl i s internetovými stránkami.

další informace

Praha 01.12.2017, 9:30–16:30

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

D 71 Američané – národ imigrantů: Od tavicího kotle ke kulturnímu pluralismu a multikulturalismu II.

Kurz akreditován MŠMT pod číslem
12475/2017-2-556
Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé víceletých gymnázií

Poznání a pochopení skutečnosti, že nejrůznější migrace jsou a jistě i budou součástí vývojových dějin lidstva, a to všude ve světě. Americký příklad je velmi poučný pro svá aktiva i negativa. Pohled na nejsoučasnější demografickou situaci ve Spojených státech, včetně legislativních kroků v americkém Kongresu i prezidentských dekretů. Evropské reakce na Trumpovu přistěhovaleckou politiku, včetně našich českých a středoevropských. Jako podrobnější přistěhovalecké téma – problematika nelegálních přistěhovalců z Mexicka (problém „Chicanos“).

Obsah akce:

Odraz pluralitního charakteru americké společnosti v americké kultuře a literatuře. Problematika asimilacionismu a kulturního pluralismu. Jak hodnotit skutečnost, že nejuznávanější současní autoři jsou příslušníky národnostních a etnických menšin a problém jejich plnější integrace – je častým tématem jejich uměleckých děl.

další informace

Praha 16.11.2017, 09:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

D 72 Četnictvo a policie v meziválečném Československu

Kurz akreditován MŠMT pod číslem
5969/2017-3-299
Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií

​Hříšní lidé města pražského, Panoptikum města pražského, Četnické humoresky, Četníci z Luhačovic.....ale jak to bylo doopravdy? Kdo byl skutečný rada Vacátko či vrchní strážmistr Arazim? Přehledový kurz opřený o vlastní badatelský výzkum lektora nejen o policii a četnictvu, jejich úkolech, službě od Aše po Chust, kriminálních a jiných případech a o jejich nasazení na obranu Československa v l. 1938-1939.

 1. Původ evropských bezpečnostních sil.
 2. Československé četnictvo.
 3. Zvláštní složky četnictva (pátrací stanice, pohotovostní oddíly, letectvo).
 4. Televizní četníci - fikce a skutečnost.
 5. Státní policie a obecní policie.
 6. Silniční dopravní problematika republiky (dobové předpisy, nehody...)
 7. Televizní policisté - fikce a skutečnost.
 8. Finanční stráž a Stráž obrany státu.
 9. Bojové nasazení v době Mnichova 1938 a na jaře 1939.
 10. Těžké chvíle policitů a četníků v době okupace (heydrichiáda, SNP, květnové povstání).

další informace

Praha 24.10.2017, 09:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

D 73 Protektorátní prezident Emil Hácha symbol české kolaborace nebo rezistence

Lektor/ka kurzu
PhDr. Michal Pehr, Ph.D.
Kurz akreditován MŠMT pod číslem
12475/2017-2-556
Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií

Seminář bude věnován československému prezidentovi Emilu Háchovi, který stal v čele Československa v tragickém údobí postupného rozpadu našeho státu. Emil Hácha od svého zvolení v listopadu 1938 až do května 1945 byl nejprve československým a později protektorátním prezidentem.  Háchovština symbolizovala pro mnohé kolaboraci s nacistickým režimem. Bylo tomu opravdu tak? Jeho politika se zvláště v prvních letech okupace vyznačovala snahou co nejvíce otupit tlak nacistických okupantů. Tento rozporuplný obraz se nejvíce odráží v takzvaném Háchově druhém životě tj. jak byl hodnocen československou společností po jeho smrti. Mimo to bude věnována značnou pozornost fenoménu okupace, kolaboraci a odboji naší společnosti vůči nacistickému režimu.

další informace

Praha 10.10.2017, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

D 74 Studená válka 1947 - 1989

Lektor/ka kurzu
Mgr. Jan Dušek
Kurz akreditován MŠMT pod číslem
12475/2017-2-556
Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií

Posluchači budou seznámeni s předpoklady vzniku, počátky a vývojem studené války v letech 1945-1989. Lektor objasní klíčové momenty ve vývoji vztahů mezi supervelmocemi (Berlínské krize, Korejská a Vietnamská válka, Suezská krize, Karibská krize, Afghánská krize) s přihlédnutím vojensko-politickému vývoji v Evropě (rozdělené Německo, NATO, Varšavská smlouva). Dále budou posluchači seznámeni s vývojem jaderných zbraní, jejich typů, strategiemi jejich případného použití včetně důsledků. Shrneme dějiny závodů ve zbrojení mezi supervelmocemi USA a SSSR a objasňuje hlavní mezníky tzv. odzbrojovacího procesu. Lektor bude výklad doplňovat multimediálními prezentacemi k dané problematice a posluchači si odnesou řadu odkazů ke stažení zajímavých a přínosných materiálů na webu lektora.

další informace

Praha 09.10.2017, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

TV 45 Jóga jako nástroj uzdravení I.

Lektor/ka kurzu
Ing. Miroslav Kunt, Ph.D.
Kurz akreditován MŠMT pod číslem
5969/2017-3-299
Cílová skupina
všichni pedagogičtí pracovníci

Na semináři bude účastníkům teoreticky představena jóga a její uzdravující účinky na lidský organismus. Prakticky budou představeny nejdůležitější ásany a vysvětleno jejich správné provedení, které směřuje organismus ke stavu zdraví. Během semináře budou také probrány základní principy získání a udržení zdraví.

další informace

Praha 11.10.2017, 10:00–17:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

volných míst: 0
 objednat

Praha 1.11.2017, 10:00–17:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

EV 5 Aktuální problémy životního prostředí

Kurz akreditován MŠMT pod číslem
5969/2017-3-299
Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií

Seminář je určen především učitelům zeměpisu, ale také dalších předmětů se vztahem k environmentální problematice. Obsahově je zaměřen na vysvětlení příčin a důsledků vybraných aktuálních otázek životního prostředí a na možnosti prezentace těchto témat na školách.

Hlavními tématy semináře jsou: ohrožení pedosféry, ohrožení biodiverzity, světelené znečištění, klimatické změny, ekologická stopa a environmentální etika.

další informace

Praha 19.10.2017, 09:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

SV 6 Islám a islámský fundamentalismus

Lektor/ka kurzu
Mgr. Jan Dušek
Kurz akreditován MŠMT pod číslem
12475/2017-2-556
Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií

Účastníci budou seznámeni s kulturně-historickým pozadím vzniku islámu (myšlenkové a kulturní pozadí vzniku Koránu, život a působení proroka Mohameda) dále se základní      myšlenkovou strukturou tohoto náboženství (signifikantní témata: kosmologie, vztah člověk - Bůh, eschatologie, právo, sociální aspekty, vztah k dalším náboženstvím atd.) včetně komparace s judaismem a křesťanstvím. Výklad dále zahrne historický nástin šíření islámu ve světě v průběhu dějin a kulturně-civilizační aspekty islámu. Dále se výklad bude zabývat detailní analýzou práva šaría a jeho srovnáním s právem v euroamerickém civilizačním okruhu. Dalším z dílčích témat budou projevy islámu v současném světě včetně problematiky islámu v rámci EU (realita - statistiky, mýty a předsudky). V další části přejdeme k vysvětlení okolností vzniku militantního islámského fundamentalismu, popíšeme jeho historický vývoj a vysvětlíme jeho ideologii včetně vysvětlení negativního vztahu islamistů k naší civilizaci. Lektor bude výklad doplňovat multimediálními prezentacemi k dané problematice a posluchači si odnesou řadu odkazů ke stažení zajímavých a přínosných materiálů na webu lektora.

Seznam literatury, ze které lektor čerpal: 

TAUER, F. Svět islámu. Praha : Vyšehrad, 2006. ISBN 8070218282.

KROPÁČEK, L. Duchovní cesty islámu. 1. vyd. Praha : Vyšehrad, 1993. ISBN 8070211253

KROPÁČEK, L. Súfismus : Dějiny islámské mystiky.. Praha : Vyšehrad, 2008. ISBN 9788070218174.

Encyklopedie - Světový terorismus. 1. vyd. Praha: Svojtka&Co, 2002. ISBN: 8072373404  

MÜLLER, Z: Islám a islamismus - dilema náboženství a politiky. 1. vyd. Praha: Academia, 2010. ISBN: 9788020018182

MENDEL, M.: Džihád. Islámská koncepce šíření víry. 1. vyd. Brno: Atlantis, 1997. ISBN: 9788071083160 

KROPÁČEK, L.: Blízký východ na přelomu tisíciletí. 1. vyd. Praha: Vyšehrad, 1999. ISBN 8070212985

Qutb, S.: Milníky na cestě. 1. vyd. Praha: Academia, 2013. ISBN 978802002186-1

ČERNÝ, K.: Svět politického islámu. Lidové noviny, 2012. 9788074221668 

další informace

Praha 06.11.2017, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

volných míst: 1
 objednat

Praha 13.11.2017, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

TV 51 Outdoorové aktivity v příměstských parcích a lesích ll.

Lektor/ka kurzu
PaedDr. Ivan Přibyl
Kurz akreditován MŠMT pod číslem
12475/2017-2-556
Cílová skupina
všichni pedagogičtí pracovníci

Obsahem první části semináře bude teoretické i praktické zvládnutí přípravy nízkých lanových překážek,  důraz bude kladen na úspěšné překonání lanových překážek a bezpečnost. V druhé části semináře proběhne teoretická i praktická výuka frisbee (ultimate, discgolf).

další informace

Praha 02.11.2017, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 850 Kč

 objednat

TV 46 Jóga jako nástroj uzdravení II.

Lektor/ka kurzu
Ing. Miroslav Kunt, Ph.D.
Kurz akreditován MŠMT pod číslem
165/2017-2-44
Cílová skupina
všichni pedagogičtí pracovníci

Seminář bude navazujícím seminářem na úspěšný seminář Jóga jako nástroj uzdravení I. Na semináři bude účastníkům teoreticky představena jóga a její uzdravující účinky na lidský organismus. Prakticky budou představeny další důležité ásany a vysvětleno jejich správné provedení, které směřuje organismus ke stavu zdraví. Během semináře budou také probrány základní principy získání a udržení zdraví.

další informace

Praha 08.11.2017, 10:00–17:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

TV 47 Pohybové hry a cvičení v přírodě

Lektor/ka kurzu
PaedDr. Marie Hronzová
Kurz akreditován MŠMT pod číslem
158/2016-3-32
Cílová skupina
všichni pedagogičtí pracovníci

Zásobník cviků a her v přírodě. Význam cvičení v přírodě, zásady bezpečnosti. Cvičení přirozená, účelová, zdravotně zaměřená. "Tělocvična v přírodě", pomůcky, terén, překážky.

Význam cvičení a her v přírodě. Využití terénu a přírodních překážek. Bezpečnostní pravidla a úrazová prevence. Pomůcky pro hry a cvičení v přírodě. "Tělocvična v přírodě". Klasifikace her a cvičení v přírodě. Obsah a formy cvičebních jednotek.

 

další informace

Praha 09.10.2017, 10:00–15:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

990 Kč

 objednat

TV 48 Moderní vybíjená

Kurz akreditován MŠMT pod číslem
5969/2017-3-299
Cílová skupina
učitelé ZŠ 1, učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, vychovatelé ve školních družinách, vychovatelé v domovech mládeže

Teoretické a praktické seznámení se základními herními pravidly a organizací netradičních forem vybíjené a souvisejících aktivit. Těžiště semináře je kladeno na přímý pohybový zážitek založený na aktivním zapojení účastníků do daných aktivit, praktickou formou přibližuje základy herních činností jednotlivce a taktiky skupiny, ale i jednoduchou metodickou podporu pro využití ve vyučovací hodině školní TV nebo začlenění do mimoškolní činnosti.

Obsah akce:

Méně tradiční formy vybíjené: Americká vybíjená, Obrácená vybíjená, Dodgeball, Německá vybíjená, prostorové formy vybíjené (s úkolem, návratem do hry, na body, družstvo proti družstvu, Zombie aj.) a další tematicky blízké aktivity.

další informace

Praha 14.11.2017, 10:00–16:30

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 850 Kč

 objednat

TV 49 TV a zdraví (Zdravotně orientovaná cvičení v tělesné výchově)

Lektor/ka kurzu
PaedDr. Marie Hronzová
Kurz akreditován MŠMT pod číslem
158/2016-3-32
Cílová skupina
všichni pedagogičtí pracovníci

Základy patofyziologie hybnosti, charakteristika funkčních forem hybného systému. Nejčastější oslabení a jejich kompenzace. Základní a specifické didaktické formy ve zdravotní TV. Vyučovací zásady, postupy, metody.

Cvičení pro vyrovnání svalových dysbalancí. Cvičení protahovací, posilovací, dechová a relaxační, balanční a koordinační. Cvičení s náčiním a na nářadí v rámci ZTV. Charakteristika jednotlivých druhů oslabení: pohybového aparátu, kardiovaskulárního, respiračního, trávicího, nervového systému, oslabení smyslů, mentální a psychická oslabení a poruchy. Speciální cvičební metody a systémy. Specifika cvičení dětí.

další informace

Praha 06.10.2017, 10:00–15:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

990 Kč

volných míst: 0
 objednat

Praha 5.1.2018, 10:00–15:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

990 Kč

 objednat

PP 248 Co nás ve škole neučili, aneb efektivní metody a formy práce ve vyučování

Lektor/ka kurzu
Mgr. Dana Svobodová
Kurz akreditován MŠMT pod číslem
12475/2017-2-556
Cílová skupina
učitelé ZŠ 1, učitelé ZŠ 2, učitelé víceletých gymnázií

V semináři budou předvedeny originálně zpracované didaktické zkušenosti pedagogů z praxe, zahrnující různé oblasti vzdělávání, zaměřené na rozvoj čtenářské gramotnosti a efektivní učení.

Lektorka zároveň představí vlastní nové a obecně málo známé a frekventované formy a metody vyučování. V první části se lektor zaměří na obecnější principy metodiky a didaktiky (na praktických příkladech), na využití inovativních, aktivizujících metod, v druhé části pak na ukázky konkrétních možností, jak výuku vést a obohacovat o zajímavé prvky a činnosti.

Obsah:

Změny ve vzdělávání – kurikulární reforma, rozvoj klíčových kompetencí (kompetence pro život)

Čtenářská gramotnost: vyvození sedmi základních strategií čtenářské gramotnosti  

Obecná pedagogika – metody a formy práce, které rozvíjejí nejvíce klíčových kompetencí (vyvození) 

Model vzdělávání: E – U – R 

Inovativní a aktivizující metody a formy práce: prvky RWCT (včetně vyvození vhodných metod hodnocení – hodnotící teploměr, sluníčková metoda hodnocení…)                                

další informace

Praha 24.11.2017, 09:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 850 Kč

 objednat

PP 249 Alternativní formy práce se třídou

Lektor/ka kurzu
Mgr. Dana Svobodová
Kurz akreditován MŠMT pod číslem
12475/2017-2-556
Cílová skupina
učitelé ZŠ 1, učitelé ZŠ 2, učitelé víceletých gymnázií

Pozitivní klima školy ovlivňuje způsob formování vztahů, rozhodování mladých lidí i vývoj jejich životních hodnot a postojů. Vytvoření pozitivního klimatu je závislé mimo jiné i na různých alternativních formách práce, které rozvíjejí vrozené předpoklady dítěte, učí ho vnímat život kolem sebe, porozumět mu a nacházet v něm uplatnění a uspokojení. Podstatnou součástí tohoto semináře jsou praktické návody vycházející z pedagogické psychologie.

Vzdělávací obsah:

 1. Klima školy, klima třídy – role učitele v inkluzivní třídě 
 2. Průřezové téma OSV, možnosti začlenění do výuky
 3. DIDAKTICKÉ HRY K TÝMOVÉ SPOLUPRÁCI, KOMUNIKACI, SEBEPOZNÁNÍ A SEBEPOJETÍ (SOUSTŘEDNÉ KRUHY, ŠPEJLE, RUCE-NOHY, GORDICKÝ UZEL, PÁN STROJŮ, SLEPÝ HAD, NAVIGÁTOR)

další informace

Praha 06.12.2017, 09:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 850 Kč

 objednat

PP 250 Pozitivním myšlením proti stresu

Kurz akreditován MŠMT pod číslem
12475/2017-2-556
Cílová skupina
všichni pedagogičtí pracovníci

Seminář je zaměřen na propojení teorie a praxe v oblasti psychologie zdraví a pozitivní psychologie. Účastníci se seznámí s hlavními stresory a jejich vlivem na myšlenkové procesy a zdraví jedince, s konceptem pozitivního myšlení. Především bude věnována pozornost praktickému nácviku uvědomení si vlastních myšlenkových stereotypů, jak tyto stereotypy ovlivňují naše jednání a prožívání a jak do nich může sám jedinec zasahovat. Součástí semináře bude praktický nácvik jednoduchých relaxačních technik a zklidnění mysli. 

Orientace naší společnosti na výkon a materiální bohatství má i svou odvrácenou stránku - jsme často pod velkým tlakem, ve stresu, nevíme co dělat dřív a jak zvládat všechny úkoly, které jsme si na svá záda naložili. Dlouhodobý stres může vést k celé řadě duševních a tělesných potíží. Stresu je třeba předcházet. Právě zde platí zásada, že prevence je účinnější a levnější než léčba.

Seminář Vám poskytne inspiraci a motivaci k tomu, abyste do svého života vnesli více pohody a harmonie a abyste lépe zvládali Vaši náročnou práci.

Program:

1. Úvod

 - zahájení semináře, představení účastníků a lektora, pravidla

2. Stres a jeho symptomy

 - hlavní stresory

 - projevy stresu

 - syndrom vyhoření

3. Co je a není pozitivní myšlení

 - typologie osobnosti – myšlenkové vzorce

 - naučený pesimismus

 - techniky rozvoje pozitivního myšlení

4. Time – management a Work/Life Balance

  - hodnoty a priority

  - mapování životních cílů

5. Relaxace 

 - jak relaxovat (praktický nácvik)

6. Retrospektiva                   

 - opakování témat semináře

 - cíle pro praxi 

další informace

Praha 23.11.2017, 09:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

volných míst: 6
 objednat

PP 251 Projektová výuka v praxi

Kurz akreditován MŠMT pod číslem
158/2016-3-32
Cílová skupina
učitelé ZŠ 1, učitelé ZŠ 2

Praktická dílna, která poskytne účastníkům základní materiál pro projektovou výuku v MŠ, ZŠ i ve volnočasovém prostoru. Dílna je především zaměřena na principy realizace projektové výuky ve školní praxi, upozorňuje na přednosti a úskalí projektů, nabízí i náměty na konkrétní projektové činnosti s žáky. Účastníci získají povědomí o typologii školních projektů i o integrované výuce. Uvědomí si, jak je důležité vhodně vybrat téma projektu, co je to gradace práce na projektu, zvolení závěrečného výstupu. V souvislosti s kariérním řádem je také důležité „prodat to, co děláme“.

Všechny ukázkové projekty byly realizovány v praxi, lze na nich detailně rozebrat klady a zápory. Součástí semináře je i řízená výměna zkušeností a závěrečná diskuze.

 1. Seznámení s projektovou výukou obecně, rozdíl mezi klasickou výukou, integrovanou tematickou výukou a projektovou výukou (odkazy na historii a literaturu), komunitní škola (škola otevřená veřejnosti).
 2. Proč zařazovat projektovou výuku do vyučování – její přednosti i negativa, typy projektů, cíle, kompetence, mezipředmětové vztahy, obohacené prostředí, partnerské organizace, závěrečné výstupy.
 3. Ukázky projektů – prezentace vybraných projektů (ukázky z praxe), pomůcky, výstupy.
 4. Hodnocení (práce třídy na projektu žáky), sebehodnocení (žáků), propagace a „jak je dobré umět prodat to, co děláme“.

další informace

Praha 25.10.2017, 10:00–13:15

místo konání bude upřesněno na pozvánce

780 Kč

 objednat

PP 253 DigiFilmWorkshop

Lektor/ka kurzu
MgA. Petr Kačírek
Kurz akreditován MŠMT pod číslem
158/2016-3-32  
Cílová skupina
všichni pedagogičtí pracovníci

Seznámíme se. Rozdělímé se podle zkušeností do malých štábů. Začneme prakticky tvořit film. Společně se vytvořené filmy podíváme a sdělíme si zážitky z filmu a semináře.

Seminář je praktický. Posluchači si projdou tím, čím budou v budocnu provázet své studenty. Během semináře si v malých filmových štábech vytvoří krátký film (hraný či dokumentární) skrze celý proces, tedy:

 

 

další informace

Praha 10.10.2017, 10:00–15:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 280 Kč

 objednat

PP 254 Rétorika v praxi – umět mluvit a jednat s lidmi

Lektor/ka kurzu
Mgr. Jana Prošvicová
Kurz akreditován MŠMT pod číslem
12475/2017-2-556
Cílová skupina
všichni pedagogičtí pracovníci

Co lidé v komunikaci upřednostňují, zdroje aktivit člověka, motivace, charakteristika mezilidské komunikace, jak vést dialog, technika řeči – jak dobře mluvit, empatie, aktivní naslouchání a jak vypadá aktivní posluchač, technika kladení otázek, prostředky komunikace, bariéry v komunikaci, kompliment, odpovídající neverbální komunikace, praktická cvičení.

další informace

Praha 16.11.2017, 09:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 850 Kč

volných míst: -1
 objednat

Praha 24.11.2017, 09:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 850 Kč

 objednat

PP 260 Zvládání žáků s výchovnými problémy I. + II.

Lektor/ka kurzu
PhDr. Lenka Svobodová
Kurz akreditován MŠMT pod číslem
12475/2017-2-556
Cílová skupina
učitelé ZŠ 1, učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií

JEDNÁ SE O CYKLUS DVOU SEMINÁŘŮ S HODINOVOU DOTACÍ 2x8 VYUČOVACÍCH HODIN

Počet problémových žáků neustále narůstá. Na učitele jsou kladeny stále vyšší nároky v oblasti výchovného působení, především při zvládání problémových žáků a stresových situací s nimi souvisejících. Seminář se skládá ze dvou na sebe navazujících částí. V první části se účastníci seznámí s příčinami problémového chování žáků a s možnostmi a hranicemi jeho ovlivnění, protože předpokladem úspěšného řešení problémového chování je hlubší porozumění příčinám. Stěžejní částí prvního semináře je také oblast prevence, tedy jak problémovému chování žáků předcházet, jak ho předvídat či eliminovat. Důležitou součástí práce s problémovými žáky je ale i práce s vlastními emocemi, jejichž zvládání se na úspěšnosti ovlivnění problému významně podílí. Na prvním semináři také učitelé dostanou podklady pro vyzkoušení v praxi, které budou v navazujícím semináři předmětem rozboru. Druhý seminář bude převážně praktický a bude úzce navazovat na část první. Účastníci se seznámí s konkrétními problémovými situacemi a variantami jejich řešení. Předmětem rozboru budou jak kazuistiky z praxe lektorky, tak i z praxe účastníků. Učitelé se také seznámí s technikami a strategiemi, které jsou chybné, dále jaká kázeňská opatření používat a v neposlední řadě také s tím, s kým při řešení problémového chování spolupracovat.

 

Osnova 1. Semináře (8 x 45 minut):

1.Problémový žák, problémové chování – definice, pojetí, různorodost

2.Příčiny problémového chování

3.Problémové chování žáka a třídní klima

4.Metodika – analýza problému/problémového chování

5.Komunikace s problémovým žákem

 

Osnova 2. Semináře (8 x 45 minut):

1.Možnosti ovlivnění problémového chování – prevence jako důležitý nástroj předcházení problémových situací

2.Možnosti ovlivnění problémového chování – reakce na konkrétní problémové situace, kazuistiky, příklady z praxe

3.Tlumení agresívních sklonů

4.Chybné a nefunkční strategie

5.Kázeňské metody a prostředky

6.Zvládání vlastních emocí, psychohygiena

 

Výklad – prezentace v MS Power Point, individuální práce, sebezkušenostní techniky, práce ve skupinách, hraní rolí, zpětná vazba, reflexe provedených aktivit, diskuze, příklady z praxe, kazuistiky.

další informace

Praha 2.11. a 7.12.2017 09:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

3 120 Kč

 objednat

PP 262 Inkluzivní vzdělávání v teorii i praxi české školy

Kurz akreditován MŠMT pod číslem
12475/2017-2-556
Cílová skupina
učitelé ZŠ 1, učitelé ZŠ 2

 • Co je to integrace, co je to inkluze a co je společné vzdělávání? (Definiční vymezení pojmů, orientační přehled o porozumění procesům integrace a inkluze z různých hledisek)
 • Inkluzivní vzdělávání: jeho východiska, podstata, charakteristiky a legislativní opora (především s ohledem na současné trendy v českém vzdělávání i na zahraniční zkušenosti, praktické zkušenosti jsou vztahovány k aktuálně platné nejenom školské legislativě)
 • Příležitosti a rizika inkluze ve vzdělávání (představení a zhodnocení pozitivních i negativních argumentů pro volbu inkluzivního směru ve vzdělávání s podporou praktických zkušeností především s ohledem na konkrétní případy inkluzivního vzdělávání žáků s potřebou podpůrných opatření v běžných školách)
 • Podpůrná opatření v inkluzivním vzdělávání (představení legislativně vymezených a prakticky dostupných podpůrných opatření v inkluzivním vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami)
 • Plán pedagogické podpory, individuální vzdělávací plán a pedagogická asistence (účastníci se seznámí s využíváním PLPP/IVP a práce asistenta pedagoga jako nezbytných opor pro realizaci vzdělávání některých žáků se speciálními vzdělávacími potřebami)
 • Sociální vztahy, školní klima, kultura školy a komunitní prostředí inkluzivní školy (analýza sociálních aspektů inkluzivního vzdělávání v širším kontextu vztahů a postojů v prostředí školní třídy, celé školy, spolupráce školy s rodinou a také vnějších vztahů školy s místní komunitou)
 • Hodnocení inkluzivních parametrů školy: index inkluze (možnosti měřitelné evaluace úrovně inkluzivitiy ve školním vzdělávání, která může pomoci školám vytvářet skutečně inkluzivní prostředí otevřené pro všechny žáky bez rozdílu)

další informace

Praha 28.11.2017, 09:30–16:30

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

PP 265 Vedení třídnických hodin jako základ prim. prevence na škole (Komplex. práce s třídním kolektiv

Lektor/ka kurzu
Mgr. Markéta Hamplová
Kurz akreditován MŠMT pod číslem
5969/2017-3-299
Cílová skupina
všichni pedagogičtí pracovníci

V rámci prevence a práce s kolektivem se zaměříme na důležitou oblast mapování třídního klimatu - základní i méně známé interaktivní metody a jejich využítí i omezení v praxi. Probereme typologii problémů ve třídách na konkrétních kazuistikách z praxe a také siukážeme vhodné postupy pro dané kolektivy. V neposlední řadě si účastníci vyzkouší různé techniky zpětné vazby, práci s komunitním kruhem ve třídě a odnesou si pracovní listy, které mohou na základě zkušeností hned využít v praxi. Součástí kurzu bude také dostatečný prostor pro diskuzi a řešení problematických situací a zkušeností samotných účastníků.

Ukázky her a aktivit nemusí sloužit pouze k prohloubení spolupráce, ale jsou i výborným nástrojem pro odreagování, odpočinek nebo k lepšímu navázání vztahu s učitelem. Uvedené techniky jsou vhodné nástroje pro etickou výuku a podobné předměty nejen na 2. stupni ZŠ. Seminář doporučujeme pro jakéhokoliv pedagoga, který chce se svou třídou pracovat, chce výuku obohatit či realizuje adaptační kurzy a chce načerpat novou inspiraci. Kurz je velmi užitečný také pro výchovné poradce a metodiky prevence. 

další informace

Praha 23.11.2017, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

PP 266 Komunikace v praxi středoškolských pedagogů

Lektor/ka kurzu
Ing. Radek Trnka, Ph.D.
Kurz akreditován MŠMT pod číslem
12475/2017-2-556
Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií

Témata kurzu vycházejí z nejnovějších poznatků světového psychologického výzkumu a dlouholeté praxe lektora. Kurz je zaměřen zejména na rozvoj dovedností, které nebyly předmětem předchozí pregraduální pedagogické přípravy. Jedná se o metody a postupy prakticky využitelné v komunikaci učitel x žák, při skupinovém řešení konfliktů ve třídě a při získávání/udržování přirozené autority učitele. Dále budou diskutovány strategie pro efektivní zvládání stresově vypjatých interakcí mezi učitelem a žáky.

 

Význam a funkce komunikace v praxi středoškolských pedagogů, praktické poznatky využitelné v komunikaci učitel x žák, komunikace a získávání/udržování přirozené autority ve studijní skupině středoškoláků, neverbální komunikace - mimické výrazy, gestika, paralingvistika (zabarvení hlasu, rychlost a plynulost řeči, síla a tón hlasu), kinezika (dynamika pohybového projevu učitele a udržení pozornosti žáků), taktilní projevy (podávání ruky apod.), posturologie, proxemika (vzájemná poloha částí a celého těla v kontextu), vytváření bariér, výběr a úprava oblečení, doplňky, vliv emocí na sociální komunikaci, empatické emoce, komunikační chyby.

další informace

Praha 08.11.2017, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 850 Kč

 objednat

PP 267 Žák s potřebou podpůrných opatření – podpůrná opatření 1. stupně

Lektor/ka kurzu
Mgr. Dana Svobodová
Kurz akreditován MŠMT pod číslem
5969/2017-3-299
Cílová skupina
učitelé ZŠ 1, učitelé ZŠ 2, učitelé víceletých gymnázií

Seminář nabídne účastníkům ucelený přehled podpůrných opatření a východiska pro práci s žákem s 1. stupněm podpůrných opatření, včetně plánu pedagogické podpory.

Legislativní změny (Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění zákona č. 82/2015 Sb. a vyhláška č. 27/2016 o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných) přinášejí do škol nové požadavky a postupy ředitelů a učitelů při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Seminář nabídne účastníkům ucelený přehled podpůrných opatření a východiska pro práci s žákem s 1. stupněm podpůrných opatření, včetně plánu pedagogické podpory.

Témata:

Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) - § 16 - §19 a vyhláška č. 27/2016 (45 min)

Přehled podpůrných opatření – druhy, stupně (45 min)

Podpůrná opatření 1. stupně – metody a formy práce, hodnocení žáka, spolupráce učitelů (90 min)

Plán pedagogické podpory – obsah, k čemu slouží, vyhodnocování (90 min)

Efektivní komunikace a spolupráce uvnitř školy při realizaci PLPP (90 min)

další informace

Praha 11.10.2017, 09:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 850 Kč

 objednat

ČJ 166 Kreativní práce se současnou českou poezií

Kurz akreditován MŠMT pod číslem
16616/2016-2-448
Cílová skupina
učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií

Kreativní interpretace vybraných básní tří současných českých autorů (P. Kolmačky. K. Rudčenkové a M. Děžinského), včetně seznámení s metodami tvůrčího psaní určenými k jejich intertextuální interpretaci (například: analogramy, clustering, mentální mapování, vnitřní monology, paralelní texty aj.). Doplňkem skupinové a individuální práce bude přehled doporučené literatury k dílčím tématům, která budou v rámci tvořivého a interpretačního procesu průběžně reflektována s ohledem na níže uvedené cíle. 

další informace

Praha 24.11.2017, 10:00–15:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

990 Kč

 objednat

M 159 Podnětné příklady na řešení (ne)rovnic a užití grafů funkcí

Lektor/ka kurzu
Mgr. Karel Otruba
Kurz akreditován MŠMT pod číslem
5969/2017-3-299
Cílová skupina
učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií

Rozvrstvíme-li školskou matematiku podle významu a účelu jejích tradičních témat, patřila by jistě témata s klíčovými slovy "rovnice, nerovnice, funkce, grafy" do kategorie "základní nářadí" pro celou výuku matematiky. Hlavně od nich se totiž odvíjí vše ostatní a všude jinde se pak dále používají. Propojování pohledů „rovnice, funkce, grafy“ (s výraznou podporou geometrie, zvl. analytické) je také klíčovou přípravou pro hledání strategií při řešení úloh státní maturity. Užití vhodného přístupu a postupu může totiž řešení mnoha maturitních příkladů výrazně (hlavně časově) optimalizovat. Hledání, nacházení a využívání souvislostí mezi kapitolami zdánlivě vzájemně odlehlými je také nejlepším způsobem, jak do látky lehce vniknout, snadno si ji zapamatovat a s prospěchem používat.

Zvláště téma „exponenciální a logaritmické (ne)rovnice“ a „(ne)rovnice s parametrem“ patří dnes mezi středoškoláky k nejobávanějším. I proto stojí za to vyhledávat nové přístupy, které jim jeho uchopení usnadní. 

Pokusíme se také proniknout do psychologie studentského vnímání této problematiky, jak o ní víme ze vzpomínek významných osobností (C. G. Jung a další).

Jistě stojí za povšimnutí i to, že "nové a netradiční" postupy a přístupy se většinou zakládají na několika základních a studentům (doufejme) známých skutečnostech a principech.  

O tom všem budeme na semináři hovořit. 

další informace

Praha 30.10.2017, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

ČJ 156 Plavba po moři knih aneb Česká próza po roce 1989

Kurz akreditován MŠMT pod číslem
12475/2017-2-556
Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií

Seminář bude zaměřen na vývoj české prózy po listopadu 1989, kdy se otevřel široký prostor pro uměleckou tvorbu nejrůznějšího druhu. Účastníci semináře se seznámí s hlavními vývojovými tendencemi prózy uplynulých pětadvaceti let (např. autenticitní a postmodernistická literatura, historický román, próza s náboženskými a duchovními motivy, ženy v literatuře, konfrontace s „cizími“ etniky a kulturami apod.), bude informován o důležitých autorech tohoto období a nejvýznamnějších dílech. Výklad bude doplněn ukázkami z vybraných próz.

 

Vývojové fáze prózy po r. 1989

Postmodernismus

Autenticitní tendence

„Umění“ versus „komerce“

Náboženské a spirituální motivy

Historický román

Reflexe současných společenských problémů a „nová angažovanost“

Feminita a feminismus

Konfrontace s „cizím“

Čeští autoři v cizině

další informace

Praha 10.11.2017, 09:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

volných míst: 7
 objednat

Che 62 Roztoky a výpočtové úlohy v chemii

Kurz akreditován MŠMT pod číslem
12475/2017-2-556
Cílová skupina
učitelé ZŠ 1, učitelé ZŠ 2, učitelé víceletých gymnázií

Obsah:

Mezipředmětové vztahy. Rozdělení chemických výpočtů (tematické, metodické).  Základní veličiny v chemii. Výpočty z chemického vzorce. Roztoky. Vyjadřování složení roztoků. Hmotnostní zlomek. Látková koncentrace. Směšování a ředění roztoků. Modelové příklady. Metodické postupy. Základní a rozšiřující učivo.

další informace

Praha 07.12.2017, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 850 Kč

 objednat

AJ 182 Reading Skills - Rozvíjení čtenářské gramotnosti v anglickém jazyce

Lektor/ka kurzu
Mgr. Sylvie Doláková
Kurz akreditován MŠMT pod číslem
158/2016-3-32
Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií

Aktivity zaměřené na nácvik správného čtení, od anglického hláskování až po vnímání souvislého textu. Činnosti k procvičování čtenářských technik poskytují přehledné a srozumitelné členění textu s následnými aktivitami k uvědomění a zapamatování si obsahu. Ukázky použitých technik budou prezentovány na základě běžně používaných textů klasických i moderních pohádek a příběhů, zjednodušená četba z nabídky různých nakladatelství apod.)
 

I. blok:

přípravná fáze

Práce s knihou – poslech příběhů, veršů – porozumění na základě slyšeného textu

stanovení klíčových slov, otázky k textu, rozdíly mezi žánry (chant, poem, story, non-fiction)

 

2. blok:

technika čtení

Abeceda – osvojování
Word recognition – upevňování rozlišení skupin hlásek, které jsou typické pro angličtinu – usnadnění vnímání textu

Systém pojmového chápaní věcí a souvislostí

Techniky ke zvyšování čtenářské výkonnosti, paměťová cvičení

 

3. blok:

práce s textem

Členění textu, fráze typické pro začátek a konec

Využívání autentických textů (songs)
odhadování textu podle názvu, po odstavci, konec příběhu – jak to dopadne, podle obrázků a ilustrací, podle postav (loutky, maňásci, masky)

 

4.blok:

využití textu

Jak z textu využít vše, co je užitečné – technika zápisků a poznámek z textu, shrnutí obsahu, interpretace

dramatizace textu

další informace

Praha 22.11.2017, 09:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

HV 29 Estetika multimédií: od umění k technologii a zpět

Kurz akreditován MŠMT pod číslem
12475/2017-2-556
Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií

Kurz bude vzhledem k historickému vývoji i povaze multimediálního umění vycházet z domény hudby (která řadě uměleckých směrů poskytuje východisko v podobě rozvinutého systému uspořádání materiálu v čase a prostoru). Předmětem semináře budou estetické teorie umělců, uměleckých hnutí a směrů 20. stol., ale i akademické toerie, které překračují hranice jednoho druhu umění (média), a to často na technologické bázi. Výsledkem je nový přístup k umění 20. století, který kombinuje rovinu uměleckou, estetickou a technologickou. Zároveň otevírá prostor k výkladu jevů jako jsou vztahy umění (resp. kultury) a masových médií (filmu, rozhlasu, televize) nebo nových médií (počítače, videoher).  

Předmětem semináře budou estetické teorie umělců a uměleckých hnutí a směrů 20. stol., ale i akademické toerie, které překračují hranice jednoho druhu umění (média), a to často na technologické bázi. Výsledkem je nový přístup k umění 20. století, který kombinuje rovinu uměleckou, estetickou a technologickou. Zároveň otevírá prostor k výkladu jevů jako jsou vztahy umění (resp. kultury) a masových médií (filmu, rozhlasu, televize) nebo nových médií (počítače, videoher).  

Osnova v bodech:

 • definice multimédií (multimedialita / multimodalita),
 • synestezie,
 • Gesamtkunstwerk R. Wagnera,
 • futuristické koncepce umění,
 • architektura jako multimediální forma,
 • sound art / radioart,
 • hudební film / videoklip,
 • filmová hudba / videoherní hudba.

další informace

Praha 04.12.2017, 09:30–16:30

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

M 163 Využití počítače v matematice

Kurz akreditován MŠMT pod číslem
12475/2017-2-556
Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií

Počítač a jeho využití v matematice, matematické programy a jejich klasifikace, psaní matematického textu, programy:  Geogebra, Geonext, Graphmatica, wxMaxima a ukázky dalších možných, které jsou k dispozici zdarma. Zaměření samotné výuky na program Geogebra. Ukázky práce v různých programech a jejich využití ve výuce.

další informace

Praha 25.10.2017, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 300 Kč

volných míst: 4
 objednat

Praha 5.1.2018, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 300 Kč

 objednat

ČJ 157 Současná česká literatura

Kurz akreditován MŠMT pod číslem
12475/2017-2-556
Cílová skupina
učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií

Budete schopni:

vytvořit typologii současné české prózy, poezie a dramatu;
generační proudy a významnější autorská seskupení současné české prózy a poezie;
orientovat se v estetických a poetických tendencích, inspiračních zdrojích, tématech současné české prózy, poezie a dramatu.

Získáte:

vhled do vnímání světa současné české poezie, prózy a dramatu;
předpoklady k literárněkritickému hodnocení současné české knižní produkce;
přehled o literárních autorských seskupeních podle generačního, poetologického a regionálního (ve smyslu původu a aktivity v prostoru) pohledu;
představu o tvárných, ale i netvárných liniích současné české knižní produkce;
obraz moderně a postmoderně orientované současné české literatury.

další informace

Praha 10.11.2017, 09:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

volných míst: 4
 objednat

Praha 1.12.2017, 09:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

ČJ 158 Jak ověřovat osvojení čtenářských dovedností žáků na 2. stupni ZŠ

Lektor/ka kurzu
Mgr. František Brož
Kurz akreditován MŠMT pod číslem
5969/2017-3-299
Cílová skupina
učitelé ZŠ 2

Seminář zaměřený na získání praktických dovedností v oblasti vývoje nástrojů k rozvíjení a ověřování čtenářských dovedností žáků druhého stupně základních škol. Účastníci semináře se naučí tvořit některé typy úloh ověřujících jednotlivé dovednosti, kterými je tvořena čtenářská gramotnost obecně (budou např. vytvářet úlohy na porozumění textu i jeho částem, nalezení informace v textu, určení či odvození významu slov i větších celků v daném kontextu, využití jednoho textu v jiném textu, interpretace různých druhů textu, interdisciplinární vztahy apod.). Předmětem práce v semináři bude rovněž analýza běžných konstrukčních vad úloh. Zvláštní pozornost bude věnována specifickým rysům práce s uměleckými texty.

a) Základní zásady tvorby úloh – 3 hodiny

c) Analýza typických a běžných konstrukčních vad úloh ověřujících čtenářské dovednosti žáků (práce s autentickými příklady úloh) – 1 hodina

d) Praktická cvičení - řízená tvorba úloh k ověření vybraných čtenářských dovedností (pro každou dovednost samostatný blok) s využitím uměleckých textů – 4 hodiny

Rozvíjené dovednosti:
- porozumění textu i jeho částem
- nalezení informací v textu
- textová návaznost
- rozeznání vypravěče, autora, postav
- určení či odvození významu slov i větších celků v daném kontextu
- rozeznání vyjádření faktu a domněnky
- porovnání informací v různých typech textů
- interpretace textu
- využití mezipředmětových vazeb

další informace

Praha 12.10.2017, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

volných míst: 0
 objednat

Praha 21.11.2017, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

ČJ 159 O stavbě českého slova a jak se o ní učí české děti

Kurz akreditován MŠMT pod číslem
12475/2017-2-556
Cílová skupina
učitelé ZŠ 1, učitelé ZŠ 2, učitelé víceletých gymnázií

Osnova semináře:

Jak se Anička učí o stavbě slova
Posedlost kořenem slova
Jak funguje jazyk a jak nefungují jeho popisy v učebnicích
Co nám na sebe prozradí PAKŮŇ
„Sobí sekaná“ aneb co nám řekne kuchařská kniha, ale zamlčí učebnice českého jazyka
Trochu teorie: o syntagmatické stavbě slova
Trochu praxe: co je vlastně „uvnitř“ slova  a jak to poznat

další informace

Praha 08.12.2017, 09:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

ČJ 160 Labyrintem interpretace aneb vztah autora, textu, čtenáře a kontextu

Lektor/ka kurzu
Mgr. Jan Huleja
Kurz akreditován MŠMT pod číslem
5969/2017-3-299
Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií

 

8hodinový plán

1. Dílo jako historický pramen.

2. Nová kritika a „smrt autora“.

3. Hermeneutika a její horizonty očekávání.

4. Recepční teorie – místa „nedourčenosti“.

5. Čtenářsky orientovaná literární teorie

6. Sémiotická teorie – labyrint interpretace.

7. Český strukturalismus aneb „všechno je struktura“.

8. Poststrukturalistické tázání „Co je autor?“.

další informace

Praha 02.11.2017, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

ČJ 161 Čtou? A mají co? O současné literatuře pro děti a mládež.

Lektor/ka kurzu
Mgr. Marcela Hrdličková
Kurz akreditován MŠMT pod číslem
5969/2017-3-299
Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, všichni pedagogičtí pracovníci

Budeme se zabývat dětským čtenářstvím obecně, zaměříme se na nové výzkumy a jejich reflexi, aktuální trendy i problematické otázky dětského čtenářství. Seminář Vám nabídne i přehled oblíbených žánrů, jejich variant, zajímavých autorů a děl, a to jak české, tak světové literatury. Zaměříme se rovněž na možnosti využití děl v prostředí ZŠ a SŠ.

 

další informace

Praha 13.10.2017, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

ČJ 162 Podoby současné světové literatury

Kurz akreditován MŠMT pod číslem
12475/2017-2-556
Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií

Kurz obsahuje část teoretickou (seznámení s vývojem současné světové literatury se zaměřením na prózu, představení významných autorů překládaných do češtiny) a praktickou (práce s vybranými texty a otázkami).

Budeme se věnovat dílu vlivných současných světových autorů, jež zasadíme do širšího společenského kontextu a do vztahu k české literatuře. Zaměříme se na v současnosti silné tendence překračování žánrových omezení a zpochybňování hranic mezi vysokým a nízkým v umění, na reinterpretaci mýtu v literatuře a na práci s fantastickým a iluzivním v současných vysoce ceněných textech.

Výběrový okruh autorů: David Mitchell, Markus Zusak, Timur Vermes, Margaret Atwoodová, Michel Faber, Salman Rushie, Edice Mýty, Johanna Sinisalo, Vladimir Sorokin, Haruki Murakami, Rjú Murakami, Kazuo Ishiguro, Jasutaka Cucui, Jü Chua, Mo Jen a další.

další informace

Praha 27.11.2017, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

volných míst: 0
 objednat

Praha 6.11.2017, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

ČJ 164 Jazykové hry v hodinách češtiny

Kurz akreditován MŠMT pod číslem
5969/2017-3-299
Cílová skupina
učitelé ZŠ 1, učitelé ZŠ 2, učitelé víceletých gymnázií, vychovatelé ve školních družinách

 • úvodní hra
 • hry dlouhodobé
 • hry krátkodobé
 • hravá cvičení, jazykové hlavolamy, jazyková nej,...
 • hravé diktáty a zajímavé domácí úkoly
 • společenské jazykové hry a jejich úpravy
 • závěr

další informace

Praha 6.11.2017, 09:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 850 Kč

volných míst: 0
 objednat

Praha 8.1.2018, 09:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 850 Kč

 objednat

AJ 175 Správná výslovnost a transkripce v anglickém jazyce do českých škol

Kurz akreditován MŠMT pod číslem
5969/2017-3-299
Cílová skupina
učitelé ZŠ 1, učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií

Účastníci semináře se nejprve seznámí se 44 fonémy v britské angličtině na základě fonémické tabulky (phonemic chart) od Adriana Underhilla a následně se s fonémy, které činí českým rodilým mluvčím problémy, pracuje jednotlivě. Pracuje se hned s několika moderními učebnicemi anglické výslovnosti, účastníci jsou v neustálém kontaktu s kvalitními nahrávkami od britských rodilých mluvčích a mají dostatek prostoru k procvičování. Účastníci se seznámí s užitečnými webovými stránkami, na kterých jsou volně dostupné další možnosti procvičování správné anglické výslovnosti. Nedílnou součástí semináře je procvičování transkripce, nejprve jednotlivých slov (a to především takových, která bývají českými rodilými mluvčími chybně vyslovována) a později celých vět. Transkripce se procvičuje nejen na základě psaného textu ale i diktátu, čímž se účastníci trénují v poslechu a tedy schopnosti být dobrými posluchači. Důraz je kladen také na další podstatné aspekty správné anglické výslovnosti, a těmi jsou slabé formy (weak forms) u funkčních slov (např. zájmen, předložek či spojek), vázání slov (linking), slovní a větný přízvuk a v neposlední řadě také základní intonační vzorce. Cílem je dosáhnout plynulé a vázané mluvy, v angličtině označované termínem 'connected speech'.

 

- seznámení s fonémickou tabulkou od Adriana Underhilla (phonemic chart) a následně procvičování fonémické transkripce jak na základě psaného textu tak diktátu

- analýza problematických fonémů v anglickém jazyce pro české rodilé mluvčí (např. ə, ɜː, æ, θ, ð, ŋ), nácvik jejich tvorby a následné procvičování za pomocí kvalitních nahrávek od anglických rodilých mluvčích a také online seminářů

- představení slabých forem u funkčních slov (weak forms) a jejich používání v mluvené angličtině + následné procvičování

- vázání slov (linking), konkrétně: 'consonant + vowel linking', 'linking r', 'linking j', linking w' a jejich procvičování (mimo jiné pomocí písně 'Human' od současného britského zpěváka 'Rag'n'Bone Man')

- slovní a větný přízvuk

- základní intonační vzorce

další informace

Praha 27.11.2017, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

AJ 176 Internet ve výuce angličtiny

Kurz akreditován MŠMT pod číslem
5969/2017-3-299
Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií

Seminář pro učitele angličtiny, v němž učitelé získají teoretické znalosti i množství praktických dovedností. Seznámení s webovými stránkami, které nabízejí množství materiálů pro výuku angličtiny, tvorba vlastních prezentací i interaktivních cvičení, která studenty zaujmou a motivují.

Účastníci budou seznámeni nejen s nejrůznějšími stránkami, kde najdou materiály vhodné pro výuku angličtiny, ale naučí se i vytvářet interaktivní cvičení a prezentace, aby tak mohli oživit a obohatit svou výuku a mohli studentům zadávat domácí úkoly, které se samy vyhodnotí, tudíž šetří práci učitelů. Účastníci budou pracovat s programy, které mohou pomoci ve výuce angličtiny a v motivování studentů k samostudiu.

Představení online platformy, kde budou mít účastníci uloženy všechny odkazy i ukázky cvičení, práce s online slovníky a webovým korpusem, web 2.0, seznámení s užitečnými stránkami pro výuku angličtiny, programy pro vlastní tvorbu cvičení, seznámení se stránkami určenými pro vlastní práci učitele a sebevzdělávání. Ukázky různých způsobů prezentace nového učiva.

V praktické části se účastníci naučí vytvářet testy, které se samy vyhodnocují, interaktivní cvičení k opakování slovní zásoby i gramatiky, ukážeme si též, jak upravovat pro vlastní potřeby cvičení vytvořená jinými učiteli, podíváme se na zdroje vhodné k aktivizaci a motivaci studentů, ale i určené pro vlastní práci a další sebevzdělávání učitelů, jako jsou speciální online slovníky a jazykový korpus. Vytvoření vlastního blogu a práce s ním, použití blogu ve výuce.

další informace

Praha 13.11.2017, 9:30–16:30

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 850 Kč

volných míst: 0
 objednat

Praha 23.10.2017, 9:30–16:30

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 850 Kč

volných míst: 0
 objednat

Praha 4.12.2017, 9:30–16:30

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 850 Kč

 objednat

AJ 178 Competitions and Games in English Lessons

Kurz akreditován MŠMT pod číslem
12475/2017-2-556
Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií

a) teoretická část – Motivační a didaktický přínos soutěží a her, Typologie, Vhodné soutěže a hry pro výuku jednotlivých jazykových dovedností

b) praktická část – Praktické ukázky her konverzačních, pohybových, obrázkových a průmyslově vyráběných stolních jazykových her (specializované i víceúčelové)

další informace

Praha 10.11.2017, 09:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

volných míst: 4
 objednat

AJ 179a Angličtina: Strategie pro práci s dyslektiky

Lektor/ka kurzu
Mgr. Sylvie Doláková
Kurz akreditován MŠMT pod číslem
158/2016-3-32
Cílová skupina
učitelé ZŠ 2

V úvodu si shrneme poznatky o tom, jak se specifické poruchy učení projevují ve vyučovacím procesu a čím bychom mohli eliminovat nežádoucí dopady (organizace a management třídy). Nastíníme aktivity, vedoucí ke kvalitnějšímu a efektivnějšímu čtení s porozuměním, probereme si techniky správného psaní s autonomní kontrolou, prodiskutujeme kritéria hodnocení žáků se SPU. Ukážeme si fungující techniky, jak zaměřit pozornost dyslektiků k soustředěné práci a jak ji udržet ji po určitou dobu (manipulační hry, mnemotechnické pomůcky, pohybové aktivity, poslechové hry, kartičky, slovní hříčky). Součástí kurzu bude i diskuzní platforma, kde si účastníci budou moci vyměnit poznatky ze své vlastní praxe.

 

Obsah:

Specifikace poruch učení, které ovlivňují vzdělávací proces v cizím jazyce 

Optimální podmínky pro rozvoj žáka se SPU v prostředí školní třídy

Čtenářské techniky, čtecí návyky, práce s textem

Psaní a kontrola ravopisu v cizm jazyce

Hodnocení výsledků práce žáka se SPU

Příklady dobré praxe – diskuze

Závěr, diskuze a shrnutí

další informace

Praha 11.12.2017, 10:00–13:15

místo konání bude upřesněno na pozvánce

780 Kč

volných míst: 6
 objednat

AJ 180 Pestrobarevnost hlavního proudu současné americké literatury

Kurz akreditován MŠMT pod číslem
5969/2017-3-299
Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií

Tradičně byl hlavní proud současné a moderní americké literatury bílý a literární produkce menšin byla pro literární kritiky a historiky spíše marginálním doplněním, jakousi „poznámkou pod čarou“. To se během desetiletí hnutí za občanská a lidská práva šedesátých let 20. století začalo dramaticky měnit a literatura menšinových autorů dnes vlastně nejúplněji zaznamenává a vyhodnocuje problematiku americké kulturní identity a složité procesy asimilace nebo integrace. V posledních třech/čtyřech desetiletích etničtí autoři jsou překvapivě „nejameričtější“, což potvrzují úspěšné romány a povídky autorů afroamerických (Terry McMillanová, Percival Everett, Charles Johnson), židovských (Philip Roth, Cynthia Ozicková, Nathan Englander), azijsko-amerických (Maxine Hong Kingstonová, Amy Tanová, Jhumpa Lahiriová, Bharati Mukherjee)ová) chicanská (Luis Valdez, Sondra Cisnerosová), původních indiánských národů (Louise Erdrichova, Marmon Leslie Silková) a dalších. Zřejmě se tato změněná situace odráží i v evropském pohledu na americkou literaturu, když se podíváme na americké nositele Nobbelovy ceny za literatu – posledním bílým Američanem takto oceněným byl John Steinbeck. Od té doby to byli autoři menšinoví – od J. B. Singera po Toni Morrisonovou a nejnověji  - Boba Dylana.   

Kromě přednáškového výkladu se bude v semináři pracovat s vybranými texty, které účastníci obdrží předem, aby se s nimi seznámili. Vybrané texty budou ilustrovat složitost procesu asimilace a integrace ve stále kulturně (etnicky a rasově) různobarevnější americké společnosti. Obecně jde o téma, které se stává stále aktuálnější i pro Evropu a evropské země, včetně naší.

další informace

Praha 30.11.2017, 09:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

volných míst: 4
 objednat

AJ 181 NOMINAL TENDENCIES IN ENGLISH

Kurz akreditován MŠMT pod číslem
12475/2017-2-556
Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií

Cyklus je rozdělen na dvě přednášky, každá s následujícím názvem:

1.Nominal predications in English (sponové predikace v angličtině)

2.Secondary predications in English (sekundární predikace v angličtině)

 

První přednáška Nominal predications in English je zaměřena na sponové predikace v angličtině a jejich ekvivalenty v češtině.

Obsah:

-funkce slovesa „be“ jako hlavního sponového slovesa, včetně jeho dalších funkcí jako slovesa plnovýznamového, pomocného i modálního;

-srovnání s funkcemi slovesa „být“ v češtině;

-anglická plnovýznamová slovesa, která se vyskytují také ve funkci sloves sponových (např. get, fall, go, come…);

-analýza funkcí slovesa „have“ a jeho českého ekvivalentu „mít“ z hlediska možné funkce slovesa sponového

- srovnání anglických a českých sponových predikací z hlediska jejich frekvence a sémantického významu

 

 

Druhá přednáška Secondary predications in English je zaměřena na neurčité tvary anglických sloves tj. na infinitiv, příčestí a gerundium, na kombinaci jejich vlastnosti jmenných a slovesných a na následné užití těchto tvarů jako prostředků větné kondenzace. 

Obsah:

- jednotlivé neurčité  tvary anglického slovesa

-rozdíl mezi určitými a neurčitými slovesnými tvary v oblasti jednotlivých slovesných gramatických kategorií (tj osoba, číslo, čas, způsob, vid, rod)

-jmenné vlastnosti  neurčitých  slovesných tvarů

-funkce jednotlivých slovesných tvarů  ve větné stavbě s důrazem na jejich uplatnění tam, kde se primárně uplatňují substantiva či adjektiva

-užívání schopnost těchto tvarů vázat na sebe další  slova,  a tak vytvářet tzv. sekundární predikace

-funkce těchto sekundárních predikací  jako prostředků větné kondenzace,  tj. zhuštění formy při zachování obsahu  sdělení

 

další informace

Praha 12.10.2017, 09:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

NJ 96 Co nabízí web učiteli němčiny

Lektor/ka kurzu
Mgr. Marek Bohuš, Ph.D.
Kurz akreditován MŠMT pod číslem
5969/2017-3-299
Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií

Seminář představí rozličné internetové zdroje původu českého, německého, rakouského i švýcarského a odjinud. Jedná se o stránky určené pro učitele DaF ve světě, pro učitele němčiny jako mateřského jazyka a konečně nástroje pro výuku nezamýšlené, ale velmi dobře využitelné. Jejich obsahem jsou motivační materiály založené na obrazu, zvuku a textu, herní aktivity, lexikální vyhledávače a slovníky (výkladové, synonymní aj.), webové literární antologie, zásobníky výukových materiálů, portály pro jazykovou výuku předškolních dětí a jiné užitečné nástroje, které zatraktivní výuku a pomohou učiteli. Tyto nástroje nejsou určeny výhradně žákům, ale mají být také prostředkem proti syndromu vyhoření učitele.

další informace

Praha 27.11.2017, 09:30–16:30

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

volných míst: 3
 objednat

NJ 97 Wortschatz einmal anders

Kurz akreditován MŠMT pod číslem
5969/2017-3-299
Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií

Seminář nabídne celou škálu metodických postupů pro práci se slovní zásobou v oboru němčina jako (další) cizí jazyk. V průběhu semináře se budeme věnovat všem fázím práce s lexikem ( od prezentace až po aplikaci a kontrolní fázi), každou z nich si vyjasníme a  společně vyzkoušíme konkrétní postupy, které lze v dané fázi efektivně aplikovat. Po každém metodickém postupu bude následovat malá analýza slabých a silných stránek daného postupu.

Obsah akce:

- krýtký teoretický vstup do problematiky práce se slocní zásobou

- prezentace a praktická aplikace různých metodických postupů ( převážněna jazykové úrovni A1, A2, B1, výjimečně B2) pro práci se slovní zásobou ve všech fázích práce se slovní zásobou ( i v souvislostech s rozvojem řečových dovedností)

- analýzy realizovaných metod a diskuse o možnostech jejicj případných modifikací

 

další informace

Praha 05.12.2017, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 850 Kč

 objednat

NJ 98 Spaß (nicht nur) mit Grammatik

Lektor/ka kurzu
Ing. Dana Lisá
Kurz akreditován MŠMT pod číslem
12475/2017-2-556
Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií

I při komunikativním přístupu k výuce cizího jazyka je gramatika nezbytnou součástí vyučovacího procesu. Učit se cizí jazyk pomocí gramatických pravidel však není příliš efektivní. Každý žák si navíc osvojuje učivo trochu odlišným způsobem, proto je při výuce nutno střídat různé metody i přístupy. V tomto semináři mají učitelé možnost vyzkoušet si osvědčené aktivity použitelné při zprostředkování a procvičování různých gramatických jevů pro úrovně A1 až B2 SERR. Jde o různé didaktické hry pro jednotlivce, dvojice i skupiny, jejichž cílem je zábavnou a nenásilnou formou zlepšit a upevnit znalosti německé gramatiky.

Seminář probíhá formou workshopu, který slouží k výměně zkušeností a k dalšímu vzdělávání a prohlubování znalostí. Pomocí nabídnutých aktivit a na základě vlastních zkušeností získají účastníci náměty využitelné v jejich další práci.

Díky interaktivním formám spolupráce si učitelé odnesou více podnětů pro své další pedagogické působení.

V rámci semináře si účastníci vyzkoušejí deskové a karetní hry, hádanky, soutěže a cvičení jako např. Duel, Sochy, Rozkazy, Vzpomínky, Lodě a další.

Získané materiály mohou učitelé využít jako námět nebo přímo použít ve své výuce.

Seminář probíhá v německém jazyce. 

další informace

Praha 10.11.2017, 09:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

RJ 20 Současná ruština a její proměny

Lektor/ka kurzu
PhDr. Světlana Michlová
Kurz akreditován MŠMT pod číslem
12475/2017-2-556
Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií

Současný ruský jazyk, jazyk mládeže, vliv angličtiny, hovorová ruština, nové publikace, vliv současné ruské literatury na jazyk, odraz současného jazyka v ruské literatuře, ruský jazyk v médiích

Čtení ukázek ze současného tisku s komentářem k novým slovům, rozbor tematických slovníčků, analýza citátů ze současného tisku včetně krásné literatury, pokusy o překlad a porovnání s překlady profesionálů, zábavná hra „uhodni, co znamená toto slovo“. 

další informace

Praha 13.10.2017, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

RJ 21 Současná ruština: triumf verbální svobody

Kurz akreditován MŠMT pod číslem
5969/2017-3-299
Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií

Kurz Současná ruština: triumf verbální svobody má seznámit posluchače s jazykovou situací v současném Rusku. Hlavní důraz bude kladen na vznik nových slov, uvolňování normy a vlivu substantandardu na spisovný ruský jazyk. 

​Seminář bude mít tyto části: převzetí slov a frazeologismů z angličtiny a osvojování výpůjček v ruštině, návrat starých slov z období carského Ruska, móda užívání slangu a cesty vývoje slangismů, řeč současných mladých lidí, nová slova v publicistice, jazyková hra aj. Do semináře budou zařazena i cvičení na praktické osvojování nového lexika, a tak učitelé získají dovednosti, které pak mohou uplatnit ve výuce ruštiny.

 

další informace

Praha 23.11.2017, 10:00–17:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 850 Kč

 objednat

FJ 17 Současná mluvená francouzština

Lektor/ka kurzu
Mgr. Jerome Boyon, MA.
Kurz akreditován MŠMT pod číslem
12475/2017-2-556
Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií

Seminář se zaměřuje na současnou mluvenou francouzštinu, která je ovlivněna novými trendy: zkracování slov, používání názvů značek namísto produktů popisu samotné reality, verlan (mluva mladých Francouzů – přehazování pořádku slov slabik), anglicismy, argot atd. a nakonec seznámení s jazykem sms a chatu, který se rozvíjí pod vlivem mluveného slova.  Cílem je seznámit posluchače s těmito trendy za použití autentických materiálů písemné i mluvené formy.

další informace

Praha 15.11.2017, 09:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

Fy 76 Jaderná energetika – Quo vadis ? (aneb: 31 let od Černobylu)

Kurz akreditován MŠMT pod číslem
5969/2017-3-299
Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií

Seminář je věnován v současnosti velmi aktuálnímu tématu získávání energie s podrobným akcentem na jadernou energetiku včetně problémů a rizik s ní spojených. Je vysvětlen princip získávání energie z jádra, obohacování uranu, funkce několika typů jaderných reaktorů a palivový cyklus jaderné elektrárny včetně problémů spojených s uložením radioaktivního odpadu. Na závěr jsou zmíněny příčiny a klasifikace havárií jaderných elektráren s podrobným rozborem havárie ve Fukušimě a zejména v Černobylu včetně originálního obrazového materiálu, který autor osobně získal při absolvování jednodenní exkurze na místo havárie.

Bodový scénář:

Možnosti získávání energie dnes a v budoucnu

Princip řetězové reakce, jaderný reaktor, atomové elektrárny

Jaderná energetika u nás a ve světě

Rizika/havárie JE, Černobyl, Fukušima, obrazová dokumentace

Klady a zápory jaderné energetiky, závěry

Diskuse s účastníky, zodpovězení dotazů

další informace

Praha 19.10.2017, 09:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

Fy 78 Optické experimenty

Kurz akreditován MŠMT pod číslem
12475/2017-2-556
Cílová skupina
učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií

Úlohy z geometrické i vlnové optiky: zobrazení rovinným zrcadlem – orientace obrazu (demonstrační), dvě kulová zrcadla (problémová), ohnisková vzdálenost tenké spojky (problémová), ohnisková vzdálenost soustavy tenkých spojných čoček (experiment), určení vlnové délky laserového ukazovátka posuvným měřítkem (procvičovací), ohyb světla na kruhovém otvoru, štěrbině a dvojštěrbině (demonstrační/problémová), odrazivost jako funkce úhlu dopadu a polarizace (experiment).

Všechny úlohy budou předvedeny včetně vzorového řešení, tipů na aktivity žáků a zkušeností z výuky.

další informace

Praha 03.10.2017, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

M 164 O Achilleovi a želvě, Fibonacciho králících a Velkém třesku

Kurz akreditován MŠMT pod číslem
12475/2017-2-556
Cílová skupina
učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií

Seminář klade za cíl seznámit posluchače s číslem, které ovlivnilo umění a architekturu a lze se s ním setkat dokonce i v přírodě. Zlatý řez bude zapsán v různých podobách s využitím nekonečných rozvojů, geometrických konstrukcí a Fibonacciho posloupnosti. Diskutujeme vztah Fibonacciho čísel k Pascalovu trojúhelníku, Ludolfovu číslu a desetinným zlomkům. Dále se věnujme užití posloupností v kombinatorice, součtu nekonečné řady – aplikace na řady nejen geometrické, paradoxu zvanému Achilleus a želva, harmonické řadě a jejím pozoruhodným vlastnostem.

další informace

Praha 11.12.2017, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

M 165 Didaktické hry a objevování ve vyučování matematice

Kurz akreditován MŠMT pod číslem
12475/2017-2-556
Cílová skupina
učitelé ZŠ 1, učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií

Seminář je věnován zařazování aktivit herního typu a objevování do vyučování matematice. Cílem je ukázat na konkrétních příkladech možnosti, které aktivity herního a soutěžního typu a objevování přinášejí do vyučování matematice, a na příkladech ukázat jejich možnosti pro různé věkové kategorie žáků. I když je přednostně zaměřen na žáky 2. stupně ZŠ, najdou si v něm vhodné náměty i učitelé 1. stupně ZŠ a SŠ.

V oblasti didaktických her a aktivit herního a soutěžního typu budou diskutována tato témata:Zařazení didaktických her do vyučování

 1. Funkce herních aktivit ve vyučování matematice
 2. Ukázky konkrétních her vhodných pro vyučování matematice
 3. Diskuse o možnostech zařazení her do vyučování jak v závislosti na věku, tak i na úrovni matematických znalostí a dovedností žáků

(4 hodiny)

V oblasti objevování budou diskutována hlavně tato témata:

 1. Příprava aktivit pro objevování v matematice
 2. Od konkrétních modelů k obecnějším vztahům
 3. Komunikace mezi žákem a učitelem a mezi žáky
 4. Zařazování návodů a rozšíření
 5. Vysvětlování a dokazování
 6. Ukázky vhodných situací

 (4 hodiny)

další informace

Praha 06.10.2017, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

M 166 Řešení úloh ve vyučování matematice se zaměřením na využití „neškolských strategií“

Kurz akreditován MŠMT pod číslem
12475/2017-2-556
Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií

​Seminář je věnován řešení úloh ve vyučování matematice. Řešení úloh je ukazatelem stavu porozumění myšlenkám, se kterými se žáci seznamují. Dovednost řešit úlohy se rychle zvětšuje, když řešitel získává nové zkušenosti s touto činností. Úlohy pomáhají řešitelům rozhodnout, které předchozí znalosti lze aplikovat v nové situaci, jakou roli tato znalost hraje, která znalost je neužitečná nebo dokonce chybná a stává se překážkou pro další rozvoj jejich znalostí a dovedností. Jak může učitel zjistit, zda žák učivu porozuměl? Jednou z možností je žákova schopnost přicházet s novými, originálními řešitelskými postupy při řešení nové úlohy. V semináři se účastníci seznámí s  heuristickými strategiemi vhodnými pro řešení mnoha úloh v matematice na 2. a 3. stupni a budou mít možnost vyzkoušet si jejich využití na konkrétních úlohách.

 • Význam řešení úloh pro vyučování matematice (0,5 hodiny)
 • Kultura řešení úloh žáky (1 hodina)
 • Řešení úloh s využitím vizualizace, heuristických strategií (0,5,hodiny)
 • Heuristické strategie vhodné pro využití žáky 2. stupně ZŠ a SŠ (2,5 hodiny)
 • Přednosti a možná úskalí využití heuristických strategií žáky (1 hodina)

Řešení vybraných úloh pomocí heuristických i standardních školských strategií (2,5 hodiny)

další informace

Praha 06.12.2017, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

M 167 Algebra tiles – Mnohočleny jako stavebnice

Lektor/ka kurzu
Mgr. Zuzana Pavelková
Kurz akreditován MŠMT pod číslem
12475/2017-2-556
Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií

Výrazy s proměnnými se dají učit snadno a zábavě. Algebra tiles je jako stavebnice, kde jednotlivé členy výrazu jsou reprezentovány geometricky. Poté, co studenty seznámíte se základními principy práce s pomůckou, mohou sami objevovat princip sčítání a odčítání mnohočlenů, pravidlo distributivity, vytýkání, rozklad na součin a vzorce pro druhou mocninu dvojčlenu. Z matematických úloh se stávají hlavolamy, jejichž řešení přináší studentům radost z objevování. Algebra tiles se také dají využít pro výuku lineárních a kvadratických rovnic.

další informace

Praha 16.10.2017, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 850 Kč

volných míst: 1
 objednat

Bi 54 AKTIVIZAČNÍ METODY VE VÝUCE BIOLOGIE

Kurz akreditován MŠMT pod číslem
5969/2017-3-299
Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií

Seznámení účastníků

Informační rámeček: Aktivizační metody, jejich rozdělení a cíle  

Hry – neinterakční, interakční

Výukové kvízy (Riskuj, Bingo, Kufr, AZ kvíz)

Skupinové úkoly

Inscenační metody – ukázka

Bonus: vytváření mentálních map

Shrnutí, diskuse, závěr  

další informace

Praha 01.12.2017, 10:00–18:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

Bi 55 O sexu se píše všude, ale vědí děti opravdu to, co potřebují?

Lektor/ka kurzu
MUDr. Šárka Nováková
Kurz akreditován MŠMT pod číslem
12475/2017-2-556
Cílová skupina
učitelé ZŠ 1, učitelé ZŠ 2, učitelé víceletých gymnázií, vychovatelé ve školních družinách

Praktické aspekty fyziologie dospívání – změny stavby a funkce těla, menstruace, fyziologický výtok, poluce, ranní erekce; sexuální názvosloví; vulgarismy 

"Doteky příjemné" - masturbace v dětství; "doteky nepříjemné" - rizika a formy zneužívání  (nejen „cizí pán s bonbóny“), asertivita v sexuální výchově 

Normalita a pestrost sexuality, pohlavní styk a nekoitální aktivity - co o tom vědí a co nevědí dnešní děti; pornografie a mediální svět

 Mýty kolem zahájení pohlavního života; zákonné mantinely; nová rizika v kyberprostoru; stručně k současné epidemiologii pohlavně přenosných nemocí

Představení zdrojů a možných didaktických pomůcek, sdílení zkušeností

další informace

Praha 22.11.2017, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

Bi 56 Bakterie kolem nás

Kurz akreditován MŠMT pod číslem
5969/2017-3-299
Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií

Seminář je zaměřen na rozšíření kompetencí učitelů biologie v oblasti výuky mikrobiologických témat. Bakterie a archea jsou nenápadné mikroorganismy, které jsou ve výuce často opomíjeny, protože je můžeme zobrazit jen při velkém zvětšení mikroskopem. Přesto jsou všudypřítomné a stály u zrodu života na Zemi. Během semináře se seznámíme s jejich výskytem významem pro člověka i další organismy. Bakterie jsou důležitou součastí každodenního života člověka - jsou původci nebezpečných chorob, jiné cíleně pěstované využíváme k výrobě potravin, léčbě nemocí, jako probiotika. Bakterie najdeme ve všech prostředích – v půdě, vodě, vzduchu, na/v těle rostlin a živočichů, na předmětech, oblečení, v potravinách… Existuje řada způsobů, jak přiblížit toto zajímavé téma žákům a studentům.

Seminář bude zahrnovat teoretický úvod, diskusi s účastníky, praktické vyučování, ukázky nových metod výuky, seznámení se zdroji pro přípravu výukových materiálů (literatura, webové stránky, výuková videa), zpětnou vazbu od účastníků

 

další informace

Praha 15.11.2017, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 850 Kč

 objednat

Bi 57 GMO – Geneticky modifikované organismy – spása nebo pohroma?

Kurz akreditován MŠMT pod číslem
5969/2017-3-299
Cílová skupina
učitelé ZŠ 1, učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií

Posluchačům je představena problematika GMO od procesu přípravy GMO ( GM rostlin, zvířat, mikroorganismů) spolu se základy molekulární biologie a moderních biotechnologií. Dále jsou předkládány pozitiva a příklady využívání GMO, a to zejména v oblasti zemědělské produkce a průmyslu, ale i hrozby plynoucí se zacházením s GMO. Rovněž jsou posluchači seznámeni s legislativou týkající se GMO a současnou situací s využíváním GMO v ČR a to hlavně v zemědělské praxi.

Obsah akce: definice GMO, metody přípravy GMO, základy molekulární biologie a genetiky, význam GMO pro člověka a hlavní směry vývoje GMO, pozitiva a hrozby vyplývající s využíváním GMO, legislativa týkající se využívání a nakládání s GMO

další informace

Praha 07.11.2017, 09:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

PP 270 Jak na inkluzi prostřednictvím diferenciace a individualizace výuky?

Lektor/ka kurzu
Mgr. Jiří Hruška
Kurz akreditován MŠMT pod číslem
12475/2017-2-556
Cílová skupina
učitelé ZŠ 1, učitelé ZŠ 2, učitelé víceletých gymnázií

Přehled témat aneb co by měl učitel umět a znát

1. vědět PROČ je dobré výuku měnit

2. znát a umět poznávat své žáky.

3. vytvářet/zajistit podnětný prostor pro učení a pestré materiálně technické zázemí

4. vytvářet/zajistit podnětné a bezpečné sociálně komunikativní prostředí

5. znát metody aktivního učení a jejich používání v rámci modelu třífázového učení E-U-R

6. umět efektivně plánovat a řídit skupinové a kooperativní vyučování

7. umět formulovat funkční cíle

8. znát různé typy projektů a specifické způsoby jejich přípravy a realizace

9. efektivně hodnotit žáky a jejich práci (procesy a produkty) a vést žáky k sebehodnocení

10. vyhodnocovat úspěšnost vlastní práce a výuky

 

Seminář proběhne formou kombinace individuální a skupinové práce, diskuse budou probíhat v komunitním kruhu:

 1. představení tématu a cílů semináře
 2. představení lektora a účastníků
 3. snos myšlenek na téma: Co umíme?
 4. pojmenování vzdělávacích potřeb (resp. očekávání) k tématu ze strany účastníků (Co bychom se chtěli naučit? S čím si nevíme rady? Chtěli bychom odpovědi na tyto otázky…)
 5. diferenciace x individualizace, inkluze x integrace
 6. prezentace s ukázkami a příklady
 7. analýza ukázek
 8. plánování dle potřeb účastníků
 9. společná reflexe – přijímání a poskytování zpětné vazby k prezentovaným plánům i přípravám

další informace

Praha 09.11.2017, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

ZŠ 55 Využití online aplikací na 1. stupni ZŠ

Kurz akreditován MŠMT pod číslem
5969/2017-3-299
Cílová skupina
učitelé ZŠ 1

Jak zpestřit výuku, nestrávit příliš mnoho času s přípravami , pomoci slabším žákům či zaujmout žáky nadanější?  Pomocníkem mohou být online dostupné aplikace. Zaměříme se na myšlenkové mapy, testové a kvízové otázky, slovní mraky.  Přijďte se inspirovat. Nebojte se digitálních technologií. Ikdyž vám už není dvacet, zvládnete to. Ke každému účastníkovi přistupuji individuálně a respektuji jeho tempo. Online aplikace  mohou výrazně pomoci i v individuální práci se žáky, kteří mají se vzděláváním potíže. Je dobré učit děti způsobem, který je baví.

Obsah akce:

Slovní mraky 

 • popis možností využití v různých částech vyučovací hodiny
 • ukázka dostupné online aplikace
 • praktický nácvik práce s touto aplikací
 • vytvoření vlastního mraku slov pod odborným vedením lektorky
 • upozornění na didaktické zásady

Kvízy a testové otázky

 • ukázka dostupných aplikací
 • poukázání na didaktické nedostatky a přednosti jednotlivých aplikací
 • praktický nácvik práce s vybranou aplikací
 • vytvoření vlastního kvízu pod odborným vedením lektorky

Myšlenkové mapy

 • vysvětlení možností využití myšlenkových map ve výuce
 • ukázka dostupných aplikací
 • poukázání na didaktické nedostatky a přednosti jednotlivých aplikací
 • praktický nácvik práce s vybranou aplikací

další informace

Praha 20.11.2017, 10:00–13:30

místo konání bude upřesněno na pozvánce

990 Kč

volných míst: 0
 objednat

Praha 13.11.2017, 10:00–13:30

místo konání bude upřesněno na pozvánce

990 Kč

 objednat

ZŠ 59 Didaktické hry v matematice

Kurz akreditován MŠMT pod číslem
12475/2017-2-556
Cílová skupina
učitelé ZŠ 1

Seminář (charakter pracovní dílny) nabízí účastníkům různé možnosti využití didaktických her v hodinách matematiky (nejen) v 1. – 5. ročníku ZŠ. Náměty a charakter her vycházejí z vzdělávacích cílů tohoto předmětu a věkových zvláštností žáků. Činnosti sledují aktivní zapojení žáků podpořené účinnou motivací a zefektivnění vyučování. 

Účastníci obdrží publikaci s podnětnými aktivitami vč. CD s kopírovatelnými předlohami a pracovními listy.

další informace

Praha 24.10.2017, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 760 Kč

 objednat

TV 50 Outdoorové aktivity v příměstských parcích a lesích l.

Lektor/ka kurzu
PaedDr. Ivan Přibyl
Kurz akreditován MŠMT pod číslem
158/2016-3-32
Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií

Obsahem první části semináře bude teoretické i praktické zvládnutí přípravy a vedení dobrodružných her v přírodě pro žáky a studenty různých věkových kategorii, důraz bude kladen na pravidla úspěšné realizace hry a bezpečnost. V druhé části semináře proběhne teoretická i praktická výuka orientačního běhu.

další informace

Praha 19.10.2017, 10:00–15:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 280 Kč

 objednat

ZŠ 60 Exkurze do moderní literatury pro děti – čtenáře mladšího školního věku

Lektor/ka kurzu
Mgr. Jarmila Sulovská
Kurz akreditován MŠMT pod číslem
5969/2017-3-299
Cílová skupina
učitelé ZŠ 1

V semináři, který vychází z požadavků RVP ZV,  bude prezentován výběr titulů z české i světové moderní literatury pro děti, jejichž pomocí mohou učitelé lépe rozvíjet čtenářskou gramotnost. Zaměříme se na vhodnou motivaci k četbě, podporu schopnosti rozlišit kvalitní literaturu od literatury triviální a směrování žáků k samostatné potřebě číst i mimo školu. Účastníci si pomocí rozmanitých metod prakticky vyzkoušejí práci s vybranými literárními texty, komiksem, ilustrací, audio a video nahrávkami.

Obsah semináře vychází z výsledků průzkumů čtenářské gramotnosti, které ukázaly, že lepší výsledky vykazují žáci v zemích, v nichž se vyučování opírá o práci s texty z intencionální literatury (určené dětem). Účastníci se seznámí s porovnáním kurikulí v zahraničí a u nás, s výsledky průzkumu mezi žáky, kteří doporučovali, se kterými tituly by se mělo ve škole pracovat. Prezentovány budou především tituly, které získaly některé z knižních ocenění v zahraničí nebo u nás. Využity budou rozmanité metody práce s textem, komiksem a ilustrací, popř. audiovizuálním zpracováním.

další informace

Praha 23.10.2017, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 850 Kč

 objednat

AJ 183 I know English, but I never speak it

Kurz akreditován MŠMT pod číslem
12475/2017-2-556
Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ

Náměty, jak rozvíjet komunikativní i poslechové dovednosti – formulace účelu, specifikace úlohy, dodání důvěry. Ukázky činností se studenty. Přizpůsobení materiálu pro úroveň studentů. Zpětná vazba na návrhy účastníků semináře. Vymezení role poslechu s porozuměním jako receptivní řečové dovednosti v procesu rozvoje komunikativní kompetence žáků. Zdůraznění aspektu autentičnosti jazyka při formování řečové dovednosti.

Prezentace řady aktivit, které podporují pozorovací a paměťové dovednosti, napomáhají k trénování koncentrace, trpělivosti. Rozvoj komunikační a sociálních dovedností. Seminář nabízí přehled motivačních činností,které lze zařadit do jazykového vyučování a tím lépe dosáhnout stanovených výukových cílů -  uplatnění osvojené slovní zásoby a správně osvojených gramatických znalosti. Prezentované aktivity zahrnují jednoduché hry určené k procvičování slovní zásoby.

další informace

Praha 8.12.2017, 09:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

volných míst: 4
 objednat

AJ 184 Presenting New Vocabulary

Kurz akreditován MŠMT pod číslem
12475/2017-2-556
Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií

Aktivity, které se soustředí na prezentaci nové slovní zásoby, analýza činnosti podle jejího cíle – aspekt významu, kolokace, aktivní vs. receptivní slovní zásoba, návrhy různých činností pro prezentaci nové slovní zásoby, audiovizuální pomůcky, textové pomůcky, světová znalost, zpětná vazba na návrhy účastníků, diskuze. Seminář bude veden v angličtině

další informace

Praha 24.11.2017, 09:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

ČJ 167 Literatura a hudba

Kurz akreditován MŠMT pod číslem
158/2016-3-32
Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií

Témata budou pojata interdisciplinárně i kontextově – v rámci vývoje české a evropské hudby, hledat se budou spojnice a kontexty. Důraz je kladen především na ty žánrové mody a vidy vážné hudby, kde je zastoupena textová složka (hudba vokální, vokálně-instrumentální, případně hudba programní), naopak v přehledu děl evropských skladatelů nejsou uváděna díla hudby absolutní, instrumentální skladby atd., jelikož ty netvoří součást obsahové náplně předmětu,  pokud nebyla přímo inspirována litraturou. Specifická problematika hudby v literatuře je nazírána z hlediska interdisciplinární komparatistiky. Témata skýtají řadu námětů, které poslouží k diskusi při setkáních nebo při konzultacích se školitelem.

další informace

Praha 3.11.2017, 10:00–15:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

990 Kč

 objednat

Z 68 KONFLIKTY A PROBLÉMOVÉ OBLASTI SOUČASNÉHO SVĚTA

Lektor/ka kurzu
RNDr. Libor Jelen, Ph.D.
Kurz akreditován MŠMT pod číslem
158/2016-3-32
Cílová skupina
učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií

Seminář je zaměřen na prohloubení přehledu a orientace v aktuálním dění ve světě – jeho problémových oblastech a konfliktech a nedávné minulosti. Obecný a systematický pohled na problematiku (aktuální rizikové přírodní i společenské procesy, obecné příčiny a důsledky rizikových jevů a událostí, interakce přírodních a společenských problémů, vnímání a klasifikace rizik, typologie problémových oblastí a konfliktů) bude vystřídán přiblížením vybraných konfliktů v jednotlivých oblastech světa: Evropy, postsovětského prostoru, islámského regionu (terorismus, Blízký východ), indického subkontinentu, jihovýchodní a východní Asie, Latinské Ameriky a subsaharské Afriky. Důraz je přitom kladen na vidění problematiky v širších globálních a historických souvislostech, analýzu příčin a diskusi rizik budoucího vývoje. Závěr se věnuje významu znalosti aktuálního dění ve světě a možnostem aplikace této látky ve výuce na ZŠ a SŠ.

další informace

Praha 29.11.2017, 10:00–15:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

990 Kč

 objednat

Praha 14.12.2017, 10:00–15:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

990 Kč

 objednat

PP 281 Poruchy chování u dětí a dospívajících

Lektor/ka kurzu
Mgr. Eliška Helikarová
Kurz akreditován MŠMT pod číslem
5969/2017-3-299
Cílová skupina
učitelé MŠ, učitelé ZŠ 1, učitelé ZŠ 2, vychovatelé ve školních družinách

Poruchy chování u dětí mladšího školního věku (pro pedagogy 1. stupně základních škol, vychovatelé ve družinách a školních klubech)

Vymezení pojmu porucha chování. 

a) Typy poruch chování v dětském věku (mladší školní věk). Vzdor, negativismus, poutání pozornosti, školní fobie. 

b) Klasifikace poruch chování dle různých kritérií (MKN,.

c) Etiologie poruch chování.

d ) Hyperkinetické poruchy ve vztahu k poruchám chování ( Primární a sekundární příznaky. Vztah specifických poruch chování a poruch chování, prevence vzniku.)

e) Možné příčiny poruch chování v dětském věku

f) Diagnostická doporučení pro posouzení poruch chování

g) Sociální význam poruch chování

h)Speciálně pedagogický přístup k poruchám chování, možnosti nápravy. 

ch) Typy poruch chování v dětském věku (starší školní věk). Krádeže, lhaní ( příčiny, druhy) záškoláctví, školní fobie ( speciálně pedagogický přístup, výchovná opatření) možnosti nápravy.

  Další poruchy chování:

a)Útěky a toulání. 

b)Poruchy chování podle stupně společenské závažnosti

           c) Agrese, agresivita:  Druhy, příčiny, projevy, speciálně pedagogický přístup, výchovná opatření, možnosti nápravy.

d) Sociální postavení oběti.

Šikana. Protagonisté šikany a jejich znaky

Odborné poradenství pro rodinu pro rodiny s dětmi s poruchou chování (SVP, sociálně aktivizační služby, psychologické poradenství…)

Spolupráce školy s orgánem sociálně právní ochrany dětí při řešení závažných projevů poruch chování u nezletilých.

Represivní opatření- typy ústavní výchovy v ČR, aktuální přístupy k nařizování ústavní výchovy v ČR

další informace

Praha 16.1.2018, 09:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 850 Kč

 objednat

PP 277 Školní teambuilding

Kurz akreditován MŠMT pod číslem
158/2016-3-32
Cílová skupina
učitelé ZŠ 1, učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, vychovatelé ve školních družinách, vychovatelé v domovech mládeže

Teoretické a praktické seznámení s problematikou využití aktivit vhodných pro adaptační proces v rámci nově vzniklého školního kolektivu či stmelení stávající studijní skupiny, hlubšího rozvoje týmové spolupráce, změny sociálního klimatu ve skupině, pro společné pohybové zážitky třídního kolektivu nebo rozvoje osobnosti žáků a studentů. Těžiště semináře je kladeno na přímý zážitek s aktivním zapojením účastníků do daných pohybových činností, v rámci kterých se účastníci seznámí s možnostmi, organizací a řízením vybraných týmových aktivit (problémové úlohy, strategické hry, netradiční soutěže, rozvojové činnosti) pro využití v edukačním procesu i mimo něj.

Obsah akce: Teoretický základ - seznámení s principy pojetí, organizace a řízení teambuidingových aktivit a příblížení aspektů souvisejících s činnostmi tohoto druhu.  Praktické činnosti -  aktivní účast na skupinové práci při přípravě a absolvování několika vybraných činností  indoorového / outdoorového pojetí teambuildingu  s reflexní zpětnou vazbou a doporučením do praxe.

další informace

Praha 03.10.2017, 10:00–17:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 850 Kč

 objednat

PP 279 Zvládání námitek a jednání v obtížných situacích ve škole

Lektor/ka kurzu
Mgr. Rudolf Hadrava
Kurz akreditován MŠMT pod číslem
15358/2015-1-439
Cílová skupina
všichni pedagogičtí pracovníci

 • Typy obtížných situací mezi žáky a učitely a jejich příčiny
 • Identifikace konkrétních obtížných situací z praxe účastníků
 • Nástroje efektivního řešení obtížných situací
 • Typologie obtížných lidí a jak s nimi jednat
 • Kontrola emocí
 • Empatie a zvládání námitek
 • Strategie zvládání konfliktních situací
 • Asertivita – jeden z nástrojů při řešení obtížných situací

další informace

Praha 14.12.2017, 10:00–15:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

990 Kč

volných míst: 0
 objednat

DESCARTES, v.o.s. si vyhrazuje právo změnit termín konání akce, pokud bude nutné. O změně termínu se účastníci dozví s dostatečným časovým předstihem prostřednictvím pozvánky.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace