Kurzy

Z 66 Země severu Evropy – pozapomenutá periferie či nejrozvinutější společnosti našeho světadílu

Lektor/ka kurzu
Mgr. Jan Dlask, Ph.D.
Kurz akreditován MŠMT pod číslem
12475/2017-2-556
Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií

Po nezbytném terminologickém vyjasnění (sever, Skandinávie, severogermánské jazyky atp.) bude následovat výklad historických, kulturně-historických, geografických, hospodářských, společenských, politických a jazykových aspektů života severu Evropy, jeho kultury, zvyků a ve velmi obecném kontextu chápaných reálií včetně česko-severských vzájemných vztahů. Bude částečně uplatňován úhel pohledu srovnávací (především s poměry v České republice), po obsahové stránce bude seminář o něco více zaměřen na Švédsko a Finsko než na země ostatní.

- co znamená evropský Sever? 

- geografie evropského Severu

- historie (vč. kulturní) evropského Severu

- politické a společenské reálie evropského Severu

- kultura a zvyky evropského Severu

- vzájemné česko-severské vztahy

další informace

Praha 03.11.2017, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

D 69 Komunismus a nacismus: možnosti a meze srovnání

Lektor/ka kurzu
PhDr. Michal Pehr, Ph.D.
Kurz akreditován MŠMT pod číslem
12475/2017-2-556
Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií

Seminář se zaměří na komplexní představení možností a limitů komparace dvou velkých totalitarismů 20. století. Úvodem kurzu budou účastníci seznámeni s výsledky nejnovějšího bádání a relevantní literaturou k tématu. Poté budou postupně analyzovány: 1) společné historické kořeny komunistického a nacistického hnutí, 2) shody a rozdíly v jejich ideologii (tzv. „politická náboženství“), 3) shody a rozdíly v jejich praxi (např. osobnost vůdce, masovost, represivní politika, propaganda apod.)

další informace

Praha 01.11.2017, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

D 70 Jak dnes učit antiku (a antické tradice)

Kurz akreditován MŠMT pod číslem
5969/2017-3-299
Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií

Kurs Jak dnes učit antiku (a antické tradice) předkládá pedagogům soudobý pohled na antiku i na rozmanité způsoby, jak antiku a antické tradice podat žákům a studentům. Seznámení účastníků s užitečnými studiemi i s novými vydáními, s příručkami a internetovými stránkami.

V rámci osmihodinového semináře bude nejprve shrnuto ustavující působení antiky na evropskou i světovou civilizaci. V následujících hodinách budou postupně probrány tyto okruhy:

Dějiny/Náboženství a mytologie/Literatura/Filosofie/ Lékařství a vědy/Hudba 

Z konkrétních témat např. : současné názory na vznik homérských básní; povaha athénské demokracie; působení sofistů; specifika a půvaby řecké mytologie;  svět helénismu; vazby mezi pohanskou antikou a křesťanstvím; Hippokratova Přísaha a sangvinici, flegmatici, cholerici a melancholici, atd.

Účastníci budou kromě výkladu seznámeni i s příručkami, užitečnými studiemi, s novými vydáními děl i s internetovými stránkami.

další informace

Praha 01.12.2017, 9:30–16:30

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

D 71 Američané – národ imigrantů: Od tavicího kotle ke kulturnímu pluralismu a multikulturalismu II.

Kurz akreditován MŠMT pod číslem
12475/2017-2-556
Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé víceletých gymnázií

Poznání a pochopení skutečnosti, že nejrůznější migrace jsou a jistě i budou součástí vývojových dějin lidstva, a to všude ve světě. Americký příklad je velmi poučný pro svá aktiva i negativa. Pohled na nejsoučasnější demografickou situaci ve Spojených státech, včetně legislativních kroků v americkém Kongresu i prezidentských dekretů. Evropské reakce na Trumpovu přistěhovaleckou politiku, včetně našich českých a středoevropských. Jako podrobnější přistěhovalecké téma – problematika nelegálních přistěhovalců z Mexicka (problém „Chicanos“).

Obsah akce:

Odraz pluralitního charakteru americké společnosti v americké kultuře a literatuře. Problematika asimilacionismu a kulturního pluralismu. Jak hodnotit skutečnost, že nejuznávanější současní autoři jsou příslušníky národnostních a etnických menšin a problém jejich plnější integrace – je častým tématem jejich uměleckých děl.

další informace

Praha 16.11.2017, 09:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

D 72 Četnictvo a policie v meziválečném Československu

Kurz akreditován MŠMT pod číslem
5969/2017-3-299
Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií

​Hříšní lidé města pražského, Panoptikum města pražského, Četnické humoresky, Četníci z Luhačovic.....ale jak to bylo doopravdy? Kdo byl skutečný rada Vacátko či vrchní strážmistr Arazim? Přehledový kurz opřený o vlastní badatelský výzkum lektora nejen o policii a četnictvu, jejich úkolech, službě od Aše po Chust, kriminálních a jiných případech a o jejich nasazení na obranu Československa v l. 1938-1939.

  1. Původ evropských bezpečnostních sil.
  2. Československé četnictvo.
  3. Zvláštní složky četnictva (pátrací stanice, pohotovostní oddíly, letectvo).
  4. Televizní četníci - fikce a skutečnost.
  5. Státní policie a obecní policie.
  6. Silniční dopravní problematika republiky (dobové předpisy, nehody...)
  7. Televizní policisté - fikce a skutečnost.
  8. Finanční stráž a Stráž obrany státu.
  9. Bojové nasazení v době Mnichova 1938 a na jaře 1939.
  10. Těžké chvíle policitů a četníků v době okupace (heydrichiáda, SNP, květnové povstání).

další informace

Praha 24.10.2017, 09:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

D 73 Protektorátní prezident Emil Hácha symbol české kolaborace nebo rezistence

Lektor/ka kurzu
PhDr. Michal Pehr, Ph.D.
Kurz akreditován MŠMT pod číslem
12475/2017-2-556
Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií

Seminář bude věnován československému prezidentovi Emilu Háchovi, který stal v čele Československa v tragickém údobí postupného rozpadu našeho státu. Emil Hácha od svého zvolení v listopadu 1938 až do května 1945 byl nejprve československým a později protektorátním prezidentem.  Háchovština symbolizovala pro mnohé kolaboraci s nacistickým režimem. Bylo tomu opravdu tak? Jeho politika se zvláště v prvních letech okupace vyznačovala snahou co nejvíce otupit tlak nacistických okupantů. Tento rozporuplný obraz se nejvíce odráží v takzvaném Háchově druhém životě tj. jak byl hodnocen československou společností po jeho smrti. Mimo to bude věnována značnou pozornost fenoménu okupace, kolaboraci a odboji naší společnosti vůči nacistickému režimu.

další informace

Praha 10.10.2017, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

D 74 Studená válka 1947 - 1989

Lektor/ka kurzu
Mgr. Jan Dušek
Kurz akreditován MŠMT pod číslem
12475/2017-2-556
Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií

Posluchači budou seznámeni s předpoklady vzniku, počátky a vývojem studené války v letech 1945-1989. Lektor objasní klíčové momenty ve vývoji vztahů mezi supervelmocemi (Berlínské krize, Korejská a Vietnamská válka, Suezská krize, Karibská krize, Afghánská krize) s přihlédnutím vojensko-politickému vývoji v Evropě (rozdělené Německo, NATO, Varšavská smlouva). Dále budou posluchači seznámeni s vývojem jaderných zbraní, jejich typů, strategiemi jejich případného použití včetně důsledků. Shrneme dějiny závodů ve zbrojení mezi supervelmocemi USA a SSSR a objasňuje hlavní mezníky tzv. odzbrojovacího procesu. Lektor bude výklad doplňovat multimediálními prezentacemi k dané problematice a posluchači si odnesou řadu odkazů ke stažení zajímavých a přínosných materiálů na webu lektora.

další informace

Praha 09.10.2017, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

SV 6 Islám a islámský fundamentalismus

Lektor/ka kurzu
Mgr. Jan Dušek
Kurz akreditován MŠMT pod číslem
12475/2017-2-556
Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií

Účastníci budou seznámeni s kulturně-historickým pozadím vzniku islámu (myšlenkové a kulturní pozadí vzniku Koránu, život a působení proroka Mohameda) dále se základní      myšlenkovou strukturou tohoto náboženství (signifikantní témata: kosmologie, vztah člověk - Bůh, eschatologie, právo, sociální aspekty, vztah k dalším náboženstvím atd.) včetně komparace s judaismem a křesťanstvím. Výklad dále zahrne historický nástin šíření islámu ve světě v průběhu dějin a kulturně-civilizační aspekty islámu. Dále se výklad bude zabývat detailní analýzou práva šaría a jeho srovnáním s právem v euroamerickém civilizačním okruhu. Dalším z dílčích témat budou projevy islámu v současném světě včetně problematiky islámu v rámci EU (realita - statistiky, mýty a předsudky). V další části přejdeme k vysvětlení okolností vzniku militantního islámského fundamentalismu, popíšeme jeho historický vývoj a vysvětlíme jeho ideologii včetně vysvětlení negativního vztahu islamistů k naší civilizaci. Lektor bude výklad doplňovat multimediálními prezentacemi k dané problematice a posluchači si odnesou řadu odkazů ke stažení zajímavých a přínosných materiálů na webu lektora.

Seznam literatury, ze které lektor čerpal: 

TAUER, F. Svět islámu. Praha : Vyšehrad, 2006. ISBN 8070218282.

KROPÁČEK, L. Duchovní cesty islámu. 1. vyd. Praha : Vyšehrad, 1993. ISBN 8070211253

KROPÁČEK, L. Súfismus : Dějiny islámské mystiky.. Praha : Vyšehrad, 2008. ISBN 9788070218174.

Encyklopedie - Světový terorismus. 1. vyd. Praha: Svojtka&Co, 2002. ISBN: 8072373404  

MÜLLER, Z: Islám a islamismus - dilema náboženství a politiky. 1. vyd. Praha: Academia, 2010. ISBN: 9788020018182

MENDEL, M.: Džihád. Islámská koncepce šíření víry. 1. vyd. Brno: Atlantis, 1997. ISBN: 9788071083160 

KROPÁČEK, L.: Blízký východ na přelomu tisíciletí. 1. vyd. Praha: Vyšehrad, 1999. ISBN 8070212985

Qutb, S.: Milníky na cestě. 1. vyd. Praha: Academia, 2013. ISBN 978802002186-1

ČERNÝ, K.: Svět politického islámu. Lidové noviny, 2012. 9788074221668 

další informace

Praha 06.11.2017, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

volných míst: 1
 objednat

Praha 13.11.2017, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

DESCARTES, v.o.s. si vyhrazuje právo změnit termín konání akce, pokud bude nutné. O změně termínu se účastníci dozví s dostatečným časovým předstihem prostřednictvím pozvánky.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace