Kurzy

PP 315 Time management aneb jak všechno stihnout a být v pohodě

Lektor/ka kurzu
Bc. Jan Burda
Cílová skupina
učitelé ZŠ 1, učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií
Kurz akreditován MŠMT pod č.
27664/2017-2- 1065
Počet vyučovacích hodin
8

Seminář je určen pro vedoucí pracovníky škol a školských zařízení (případně dalších organizací). Je zaměřen velmi prakticky s řadou konkrétních příkladů a případových studií. Účastníci se naučí určovat priority, hospodařit s vlastním časem, vyvarovat se zlodějů času a efektivně vlastní čas plánovat.

Osnova:

TÉMA

OBSAH

ČAS. DOTACE

1.

4 generace řízení času

Základy řízení času a vývoj principů osobního plánování.

0,5 hodiny

2.

stanovení priorit – 4 kvadranty důležitosti

Priority jako základ řízení času. Určování priorit ve čtyřech úrovních. Případová studie a praktické cvičení.

1 hodina

3.

životní role

Jaké jsou naše životní role a jejich stanovení. Oddělování rolí. Praktické cvičení.

1 hodina

4.

strategické cíle

Teorie strategických cílů. Správné formulování cílů k jednotlivým životním rolím.

1 hodina

5.

plánování času

 1. rozvrhnutý čas
 2. plánovaný čas
  • roční plánování
  • měsíční plánování
  • týdenní plánování
  • denní plánování

Konkrétní principy plánování času.

Rozdíl mezi rozvrhnutým a plánovaným časem.

Principy ročního, měsíčního, týdenního a denního plánování – jejich výhody a nevýhody.

Praktické cvičení.

2,5 hodiny

6.

faktory efektivity

 1. ochrana vlastního času
 2. křivka výkonnosti
 3. zloději času

Základní faktory efektivity.

Principy ochrany vlastního času. Principy křivky výkonnosti.

Zloději času – případová studie a její rozbor. Konkrétní případy zlodějů času a jak se jim bránit.

2 hodiny

další informace

Praha 28.03.2018, 09:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

PP 281 Poruchy chování u dětí a dospívajících

Cílová skupina
učitelé ZŠ 1, učitelé ZŠ 2, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
27664/2017-2- 1065
Počet vyučovacích hodin
8

Poruchy chování u dětí mladšího školního věku (pro pedagogy 1. stupně základních škol, vychovatelé ve družinách a školních klubech)

Vymezení pojmu porucha chování. 

a) Typy poruch chování v dětském věku (mladší školní věk). Vzdor, negativismus, poutání pozornosti, školní fobie. 

b) Klasifikace poruch chování dle různých kritérií (MKN,.

c) Etiologie poruch chování.

d ) Hyperkinetické poruchy ve vztahu k poruchám chování ( Primární a sekundární příznaky. Vztah specifických poruch chování a poruch chování, prevence vzniku.)

e) Možné příčiny poruch chování v dětském věku

f) Diagnostická doporučení pro posouzení poruch chování

g) Sociální význam poruch chování

h)Speciálně pedagogický přístup k poruchám chování, možnosti nápravy. 

ch) Typy poruch chování v dětském věku (starší školní věk). Krádeže, lhaní ( příčiny, druhy) záškoláctví, školní fobie ( speciálně pedagogický přístup, výchovná opatření) možnosti nápravy.

  Další poruchy chování:

a)Útěky a toulání. 

b)Poruchy chování podle stupně společenské závažnosti

           c) Agrese, agresivita:  Druhy, příčiny, projevy, speciálně pedagogický přístup, výchovná opatření, možnosti nápravy.

d) Sociální postavení oběti.

Šikana. Protagonisté šikany a jejich znaky

Odborné poradenství pro rodinu pro rodiny s dětmi s poruchou chování (SVP, sociálně aktivizační služby, psychologické poradenství…)

Spolupráce školy s orgánem sociálně právní ochrany dětí při řešení závažných projevů poruch chování u nezletilých.

Represivní opatření- typy ústavní výchovy v ČR, aktuální přístupy k nařizování ústavní výchovy v ČR

další informace

Praha 22.2.2018, 09:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 850 Kč

volných míst: 7
 objednat

PP 288 Problémové situace ve škole

Cílová skupina
učitelé ZŠ 1, učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií
Kurz akreditován MŠMT pod č.
22820/2017-3-829
Počet vyučovacích hodin
8

V kurzu budou probírána následující témata:

 • asertivní komunikace ve výchově
 • efektivní zpětná vazba
 • fáze a mediace konfliktu

Účastníci se seznámí s příčinami agrese. Součástí semináře bude nácvik zvládání agrese ve škole

další informace

Praha 09.05.2018, 10:00–17:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 850 Kč

 objednat

PP 289 Jak zvládnout krizi a ještě se z ní poučit?

Cílová skupina
učitelé ZŠ 1, učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
27664/2017-2- 1065
Počet vyučovacích hodin
8

Krize jsou přirozenou součástí lidského života. Jak si však poradit s krizovými situacemi ve škole? A jak reagovat, pokud krizovou situací prochází některý z našich žáků? Cílem kurzu bude seznámit účastníky s postupem při krizové intervenci. Zvládnutá krize je totiž momentem, který skýtá významnou příležitost k osobnostnímu růstu.

Témata probíraná v kurzu:

 • Krize a její příčiny. Propuknutí a fáze krize. Typy krize. Projevy osoby v krizi.
 • Krizová intervence a zásady komunikace s osobou v krizi.
 • Specifika krizové intervence u dětí a dospívajících. Vztah pomáhající – dítě a jeho kvalita, komunikace s dítětem v krizi.
 • Krize a skupinová dynamika. Jak zpracovat krizi ve skupině?
 • Sebezkušenostní část - nácvik intervence.
 • Tragické události ve škole a jak je řešit. Síť krizových zařízení a možnosti odborné pomoci. Práce s kazuistikou.

další informace

Praha 10.05.2018, 10:00–17:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 850 Kč

 objednat

PP 292 ŠIKANA JINAK

Lektor/ka kurzu
PhDr. Lenka Svobodová
Cílová skupina
učitelé ZŠ 1, učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
27664/2017-2- 1065
Počet vyučovacích hodin
8

Seminář seznámí účastníky s problematikou kyberšikany a sociálních sítí. Komplexním způsobem odpovídá na otázky, které s problematikou šikany prostřednictvím komunikačních technologií souvisejí. Podrobně rozkrývá motivy, které ke kyberšikaně vedou a prostředí, ve kterých se odehrává. Všímá si specifik důvodů k šikanování v jednotlivých vývojových obdobích. Největší důraz je kladen na pochopení závažnosti tohoto jevu a správnému nastavení preventivních opatření.

Osnova semináře:

1. Kyberšikana – definice, pojetí, příbuzné pojmy, výskyt.

2. Znaky kyberšikany – jak ji rozpoznat, signály, podobnosti a odlišnosti od šikany „klasické“, jejich specifika, rizikové chování.

3. Techniky kyberšikany – prostředí, ve kterém probíhá, druhy a formy, projevy.

4. Pachatel kyberšikany a jeho oběti – jak je rozpoznat, vlastnosti, důvody, motivace, rodinné zázemí.

5. Důsledky kyberšikany – psychické, psychosomatické, sociální, primární a sekundární účinky, sebevražda.

6. Sociální sítě – jejich pozitiva a negativa, konkrétní rizika sdělování informací, bezpečné chování.

7. Obrana proti kyberšikaně – prevence, bezpečné klima, metody a strategie řešení, co brání odhalení, právní opora, s kým spolupracovat, kde hledat pomoc, jak může pomoci škola a jak rodina.

Použité techniky a aktivity:

Výklad – prezentace v MS Power Point, individuální práce, sebezkušenostní techniky, práce ve skupinách, hraní rolí, zpětná vazba, reflexe provedených aktivit, diskuze, příklady z praxe, kazuistiky.

další informace

Praha 16.05.2018, 09:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

PP 293 Jak efektivně používat metody aktivního učení?

Lektor/ka kurzu
Mgr. Jiří Hruška
Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
27664/2017-2- 1065
Počet vyučovacích hodin
8

Společně vytvoříme přehled nejčastěji používaných metod aktivního učení – tedy učení, při kterém je žák aktivní. Na praktickém příkladu si ukážeme, jak lze tyto metody v rámci výuky řadit do funkční vyučovací jednotky, při které se žák učí nejen daný obsah, ale i důležité životní dovednosti. Východiskem tohoto tématu je konstruktivistická pedagogika, která vychází z předpokladu, že si žák svoje vlastní poznání buduje (konstruuje) sám na základě svých praktických zkušeností. Základem je model třífázového učení: evokace – uvědomění si významu – reflexe (dále jen E-U-R). Na základě sdílených zkušenosti a s podporou vytvořeného zásobníku metod si vytvoříte prvotní nástřel aplikace modelu E-U-R do svého předmětu. Každý účastník obdrží přehled vybraných metod vč. jejich popisu v elektronické podobě. 

Přehled témat:

 • metody aktivního učení a konstruktivismus
 • ukázky výukových jednotek založených na principu třífázového učení E-U-R
 • cíle a kritéria hodnocení a hodnocení výukových jednotek
 • plánování výukových jednotek

 

 

Seminář proběhne formou kombinace individuální a skupinové práce, diskuse budou probíhat v komunitním kruhu:

 1. představení tématu a cílů semináře
 2. představení lektora a účastníků
 3. snos myšlenek na téma: Co umíme v oblasti používaní metod aktivního učení?
 4. pojmenování vzdělávacích potřeb (resp. očekávání) k tématu ze strany účastníků (Co bychom se chtěli naučit? S čím si nevíme rady? Chtěli bychom odpovědi na tyto otázky…)
 5. praktické ukázky výukových programů (resp. metod) – přímá práce účastníků, ev. kombinovaná s pozorováním videí zaměřených na:
 • metody práce s textem
 • komunikační a diskusní metody
 • metody objevování a řešení problémů
 • simulace a simulační hry.
 1. analýza ukázek
 2. plánování nástřelu, přípravy výukové jednotky založené na aktivním učení – aneb co v nejbližší době použijeme v praxi
 3. společná reflexe – přijímání a poskytování zpětné vazby k prezentovaným plánům i přípravám

další informace

Praha 28.03.2018, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

PP 295 Efektivní učení žáka se speciálními vzdělávacími potřebami

Lektor/ka kurzu
Mgr. Dana Svobodová
Cílová skupina
učitelé ZŠ 1, učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií
Kurz akreditován MŠMT pod č.
27664/2017-2- 1065
Počet vyučovacích hodin
8

Žák se speciálními vzdělávacími potřebami. O kom vlastně hovoříme? Integrace nebo inkluze? Změnila nová legislativa přístup učitele ke vzdělávání všech žáků? Jak můžeme dosáhnout toho, že se všichni žáci mohou učit a naučit? Jak může učitel vytvářet podmínky pro učení všech žáků? Seminář nabízí odpovědi na tyto i další otázky.

V semináři budou předvedeny originálně zpracované didaktické zkušenosti pedagogů z praxe, zaměřené zejména na vzdělávací potřeby žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Lektorka zároveň představí vlastní nové a obecně málo známé a frekventované formy a metody vyučování. V první části se lektorka zaměří na obecnější principy metodiky a didaktiky (na praktických příkladech), na využití inovativních, aktivizujících metod, v druhé části pak na ukázky konkrétních možností, jak výuku vést a obohacovat o zajímavé prvky a činnosti, které vedou u žáků se speciálními potřebami k rozvoji pozornosti, vnímání, k rozvoji pravolevé orientace i ke čtení s porozuměním.

Témata:

A – O kom hovoříme? (podmínky vzdělávání stanovené RVP) – 45 min

B - Didaktické zásady a efektivní učení (45 min)

C - Rozvoj paměti (90 min)

D – Bloomova taxonomie (45 min)

E – Žáci se sociálním znevýhodněním – metody a formy práce vedoucí k inkluzivnímu a efektivnímu vzdělávání (třífázový rozhovor, soustředné kruhy, metoda barevných papírů, otázky a odpovědi, překřížené skupiny) – 60 min

F – Žáci se SPUCH, LMP – metody a formy čtení a psaní (rozvoj sluchového a zrakového vnímání, pravolevá a prostorová orientace, rozvoj jemné motoriky, knoflíky ve výuce, pětilístek, I.N.S.E.R.T., myšlenková mapa, principy tvorby pracovních listů pro žáky s SPUCH, LMP  (75 min) 

další informace

Praha 04.04.2018, 09:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 850 Kč

volných míst: -2
 objednat

PP 296 Jak vzbudit zájem žáka o učení? Aneb jak zaujmout, vyjednávat, motivovat a přesvědčovat

Lektor/ka kurzu
Mgr. Dana Svobodová
Cílová skupina
učitelé ZŠ 1, učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
27664/2017-2- 1065
Počet vyučovacích hodin
8

Vzdělávací akce je vedena formou interaktivního semináře. Pedagogičtí pracovníci ve své každodenní činnosti prezentují své znalosti, dovednosti. Kde však získávají schopnost přesvědčit, motivovat, zaujmout své posluchače – žáky, kolegy, rodiče? Obsah semináře nabízí zamyšlení nad přípravou samotné prezentace, přes osobnost mluvčího k rétorice. Účastníkům je nabídnuta celá škála řečnických triků i několik rad, jak bojovat se stresem a nezdravou trémou.

Témata:

Příprava a plánování prezentace – Pravidlo „3U“ – užitečnost – účinnost - úspěšnost (vyučovací hodina, vystoupení před kolegy, rodičovská schůzka…) – 60 min

Jak udělat dobrý dojem? Osobnost a role mluvčího – 60 min

Jak udělat své vystoupení zajímavějším? Práce s hlasem, využití prostoru, pomůcky – 90 min

Řečnické triky a rady, nonverbální komunikace – 90 min

Příprava a realizace modelové prezentace (práce ve skupině) – 60 min

další informace

Praha 25.04.2018, 09:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 850 Kč

 objednat

PP 300 Tělo mluví (Neverbální komunikace)

Lektor/ka kurzu
Mgr. Daniela Fischerová
Cílová skupina
učitelé ZŠ 1, učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
27664/2017-2- 1065
Počet vyučovacích hodin
6

Základní informace o významu a síle našich vědomých i nevědomých projevů. Umění číst tělesné signály druhých. Jak rozpoznat lež. Jak se vyhnout hlavním komunikačním chybám. Jak usnadnit kontakt. Jak vystupovat na veřejnosti.

Seminář bude mít část teoretickou i praktickou, drobná cvičení „na vlastních tělech“.

další informace

Praha 26.03.2018, 10:00–15:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

990 Kč

 objednat

PP 302 Oblíbení, neoblíbení a přehlížení – co říká sociometrie o Vaší třídě?

Lektor/ka kurzu
Mgr. Ľubica Mesarošová
Cílová skupina
učitelé ZŠ 1, učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
27664/2017-2- 1065
Počet vyučovacích hodin
12

- Charakteristika školní třídy jako sociální skupiny, stadia formování a sociální role. (75 min.)

- Úvod do sociometrie (výhody, nevýhody, možnosti, podmínky a omezení sociometrie podložené kazuistikami.) (75 min.)

- Jak na to – použití a interpretace výsledků. (90 min.)

- Srovnání a použití sociometrie u žáků rozdílných věkových skupin (1. st. ZŠ, 2. st. ZŠ a SŠ/G.) (105 min.)

- Klima třídy – co jej tvoří a jak jí můžeme ovlivnit. (60 min.)

- Šikana a jiné negativní sociální projevy, možnosti prevence a řešení (90 min.)

- Diskuze (45 min.)

další informace

Praha 09.03.2018 + 23.3.2018, 10:00–15:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 980 Kč

 objednat

PP 304 Zajímavosti ve výuce psychologie aneb jak suchou teorii obohatit

Lektor/ka kurzu
Mgr. Markéta Hlavsová
Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
27664/2017-2- 1065
Počet vyučovacích hodin
8

Účastníci kurzu si zážitkově projdou zkrácenou historií psychologie od psychometrické laboratoře a měření rozdílového prahu vnímání, přes hypnózu (pouze bezpečné zkoušky sugestibility a dalších fenoménů), operantní podmiňování, sociální učení, umělou inteligenci až k úvodu do psychoterapie a relaxačních technik (autogenní trénink a imaginace). Bude se pracovat s pohádkami, příběhy, video projekcí, hrami a ke všemu vždy trocha teoretického ukotvení a diskuze nad tématy. Seminář je vhodný jak pro učitele Společenských věd, seminářů z psychologie, tak i pro nadšence a zájemce o obor.

další informace

Praha 22.02.2018, 09:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

PP 308 Inovace starých stereotýpů v komunikaci

Lektor/ka kurzu
Renáta Jahodová
Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
22820/2017-3-829
Počet vyučovacích hodin
8

Pro udržení optimální kondice žáka, je třeba posilovat ty systémy těla, které za ostatními v celkovém pojetí rovnováhy nějak zaostávají.

Většinou žáky vedeme k výkonu, soutěživosti, umělému opakování našich vědomostí. Poslední léta sami vidíme, že soustředěnost mnoha žáků vymizela. Motivace studijní, spolupráce mezi sebou, otevřenost v komunikaci a vzájemné naslouchání jakoby ani neexistovalo.

Jakmile je dlouhodobě nerovnoměrně překračována určitá hranice zátěže, vyváženost a harmonie mizí. Začínají se projevovat všechny možné dysfunkce, jejichž společným jmenovatelem je nedostatečné uvolnění mysli, chybějící pravidelná psychická hygiena.

Cílem uvolnění mysli je duševní rovnováha, duševní zdraví.

Díky postupům jež spadají do kategorie umění uvolnění mysli a těla, je každý schopen postupem času přetvářet své vnitřní prostředí, uvolnit se, vést sebe sama k sebevýchově a disciplíně a umět zaměřit svou pozornost. Nalézt své vlastní talenty, zvládat tlak zvenčí i zevnitř. Pochopit, že o svou zdravou rovnováhu se musíme starat.

Doporučené techniky, kterými žáky jejich učitelé budou provázet, vytvoří mezi nimi vzájemně respektující se a otevřený vztah. Odtud jej budou moci přenášet i do svých dalších vztahů.

Seminář je zaměřen na tyto oblasti:

Dechová cvičení

Práce s dechem:

- jak dech působí na naše tělo a mysl

- jak správně dýchat

- co se děje ve stresové  situaci s mých dechem (zkoušky, nezvládnutí učiva..)

- jakou techniku použít na uvolnění či zbystření pozornosti

Základem správně fungujícího těla je dostatek kyslíku. Pokud jej přijímáme omezeně, naše tělo jeví známky únavy, vyčerpanosti, lenosti, nezájmu, ztráty pozornosti. Po fyzické stránce orgány nepracují, jak by měly, svaly ochabují, imunitní systém je oslabený. Dech je život, radost, pozornost, vnímání, otevřenost.

Umění komunikace

Kdo jsem a kdo jsou ostatní, vzájemný prostor a možnost otevřeného vyjádření. Komunikace v kruhu. Pochopení jeho funkce – sdílení, naslouchání, úcta, otevřenost, ochota, pochopení souvislostí.

Cvičení se dá praktikovat několika způsoby

- menší kruhy (trojice, čtveřice), diskuze – kratší čas – umět se jasně, stručně vyjádřit k tématu

- jednotný kruh – pedagog, žáci – zadání témat – rozvinout diskuzi (rodina, kořeny, vztahy, motivace, láska, pomoc, cesta, výzva, talent, úspěch, mír, nespravedlnost, úcta….)

Cviky pro rovnováhu pravé a levé hemisféry

- význam a použití obou hemisfér propojené s jejich aktivací a uvolněním, propojit cit pro pořádek a systematický přístup s vnímáním a spojujícím myšlením. Základní cvičení pro jejich rovnováhu a zapojení.

další informace

Praha 22.03.2018, 09:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

PP 310 Komplexní práce s třídním kolektivem - prevence a řešení problémů

Lektor/ka kurzu
Mgr. Markéta Hlavsová
Cílová skupina
učitelé ZŠ 1, učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
27664/2017-2- 1065
Počet vyučovacích hodin
8

Cílem semináře je, jak jinak než zážitkem, ukázat účastníkům známější i méně známé aktivity na spolupráci, poznávání rolí v kolektivu, budování pravidel třídy aj. Nástroje použitelné pro každého učitele, který má zájem posunout svou třídu dál a zapracovat na vztazích mezi žáky ať už v rámci třídních hodin, třídního výletu nebo ve výuce společenských věd, etiky apod. Účastníci se seznámí s variabilními metodami mapování třídního kolektivu, prací s cílenou zpětnou vazbou, s kazuistikami reálných tříd a problémů mezi žáky i učiteli. Každý si z kurzu může odnést nápady, inspiraci a konkrétní aktivity i s pracovními listy pro jejich realizaci. 

další informace

Praha 23.02.2018, 09:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

PP 312 Neverbální komunikace

Lektor/ka kurzu
Mgr. Rudolf Hadrava
Cílová skupina
učitelé ZŠ 1, učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
27664/2017-2- 1065
Počet vyučovacích hodin
8

 • Verbální a neverbální komunikace – základní principy
 • Vliv neverbální komunikace na tvoření prvního dojmu a celkové image
 • Oči a oční kontakt - význam v komunikaci
 • Postoj, gesta, mimika, postavení těla a teritorium – jejich vliv na lidské podvědomí
 • Soulad a nesoulad verbální a neverbální komunikace – efektivita sdělení
 • Jak rozpoznat lhaní
 • Návody na čtení a pochopení komunikačního partnera – slovník řeči těla
 • Základní mezikulturní rozdíly v neverbální komunikaci

 

další informace

Praha 18.05.2018, 10:00–17:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

PP 313 Zvládání námitek a jednání v obtížných situacích ve škole

Lektor/ka kurzu
Mgr. Rudolf Hadrava
Cílová skupina
učitelé ZŠ 1, učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
27664/2017-2- 1065
Počet vyučovacích hodin
8

 • Typy obtížných situací a jejich příčiny
 • Identifikace konkrétních obtížných situací z praxe účastníků
 • Nástroje efektivního řešení obtížných situací
 • Typologie obtížných lidí a jak s nimi jednat
 • Kontrola emocí
 • Empatie a zvládání námitek
 • Strategie zvládání konfliktních situací
 • Manipulace a obrana proti ní
 • Asertivita – jeden z nástrojů při řešení obtížných situací

další informace

Praha 09.05.2018, 10:00–17:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

PP 306 Úvod do školské legislativy

Cílová skupina
učitelé ZŠ 1, učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
27664/2017-2- 1065
Počet vyučovacích hodin
8

Seminář nabídne základní informace z oblasti školské soustavy, systému vzdělávání a státního dohledu nad postupem školských orgánů a organizací. Zmíněné otázky budou přiblíženy s ohledem na základní pojmy české školské legislativy. Seminář je vhodný jak pro učitele základních, tak středních škol. Získají ucelený přehled o soustavě škol a školských zařízení, o možnostech státních zásahů do otázek souvisejících s poskytováním vzdělání, jakož i o působení samosprávy v otázce vzdělávání. Základní informace budou také poskytnuty mimo rámec školského zákona o akademickém vzdělávání a jeho právním zakotvení, jakož i o možnostech postupu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a České školní inspekce. Seminář není koncipován jako jednostranná klasická přednáška: prostřednictvím kasuistiky budou zúčastnění hledat právní řešení možných postupů zainteresovaných subjektů při nastínění některých v praxi se vyskytujících problémů při přijímání žáků do škol či při poskytování vzdělávání.

další informace

Praha 23.03.2018, 10:00–17:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

PP 314 Manipulace v jednání – aneb jak se nenechat zatlačit do kouta

Lektor/ka kurzu
Mgr. Jana Prošvicová
Cílová skupina
učitelé ZŠ 1, učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
27664/2017-2- 1065
Počet vyučovacích hodin
8

Jak poznat manipulativní jednání, jednotlivé fáze manipulace a typologie manipulátorů. Obranný mechanismus nebo agresivita?  Techniky a prostředky manipulace a obrana proti nim. Role manipulace v mezilidských vztazích. Jsme manipulátory, aniž si to uvědomujeme? Manipulace v zaměstnání, v rodině. Manipulace škodí všem. Prostor a jeho zvládání. Účinná argumentace, umění vyjít z konfliktu se ctí. První pomoc proti hloupým narážkám – instantní věty. Kde jste nejzranitelnější. Chraňte svou čest. Odhalte jízlivé komplimenty. Zvládání kritických situací. Jak reagovat, když vám někdo něco podsouvá. Praktická cvičení.

další informace

Praha 6.4.2018, 09:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

volných míst: 0
 objednat

Praha 2.3.2018, 09:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

volných míst: 1
 objednat

PP 305 Rovný přístup při poskytování vzdělávání, právní aspekty integrace

Cílová skupina
učitelé ZŠ 1, učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií
Kurz akreditován MŠMT pod č.
27664/2017-2- 1065
Počet vyučovacích hodin
8

Seminář bude zaměřen na právní aspekty aktuální otázky integrace, resp. inkluze a otázky související s diskriminací v přístupu ke vzdělání. Vzhledem k novele školského zákona účinné od září 2016, jakož i k nové vyhlášce o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a její novelizaci, jde o téma v současnosti velmi diskutované. Účastníkům tak bude přiblížen pohled antidiskriminačního práva a jeho základní pojmy rovnosti v přístupu ke vzdělání a při jeho poskytování. Informace budou poskytnuty také k přeměně některých institutů právě v souvislosti s novelou školského zákona přinášející koncepci tzv. podpůrných opatření při vzdělávání žáků. 

další informace

Praha 22.02.2018, 10:00–17:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

PP 316 Deskové hry a rozvoj klíčových kompetencí

Lektor/ka kurzu
Bc. Jan Burda
Cílová skupina
učitelé ZŠ 1, učitelé ZŠ 2, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií
Kurz akreditován MŠMT pod č.
27664/2017-2- 1065
Počet vyučovacích hodin
8

Seznamte se s celou řadou moderních deskových her a jejich využití k rozvoji klíčových kompetencí žáků a při výuce průřezových témat. Kromě výkladu si řadu her a metod vyzkoušíte přímo na semináři.

V rámci semináře se účastníci seznámí s celou řadou moderních deskových her a jejich využití ve vyučování. Většina těchto her se dá velmi dobře využít k rozvoji klíčových kompetencí a výuce průřezových témat v řadě předmětů. Seminář je z velké části zaměřen na praktické vyzkoušení samotných her a příslušným výkladem a vysvětlením. Na semináři bude možno některé z her přímo nakoupit nebo objednat.

Osnova:

TÉMA

OBSAH

ČAS. DOTACE

1.

Úvod do metodiky deskových her

Základy metodiky využití deskových her a teoretické principy a východiska jejich začlenění do výuky

1 hodina

2.

Představení konkrétních her a jejich možností

Praktické vyzkoušení jednotlivých her a jejich možností začlenění do výuky v návaznosti na jednotlivé kompetence a průřezová témata.

Představení variant a obměn jednotlivých her.

V rámci semináře budeme pracovat s těmito hrami:

 • TIC-TAC BUM
 • Times up
 • Aktivity
 • sada her Smart games
 • Krycí jména

 

6 hodin

3.

Závěrečná diskuse

Diskuse účastníků nad získanými poznatky a teoretické závěry semináře

1 hodina

další informace

Praha 02.05.2018, 09:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

DESCARTES, v.o.s. si vyhrazuje právo změnit termín konání akce, pokud bude nutné. O změně termínu se účastníci dozví s dostatečným časovým předstihem prostřednictvím pozvánky.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace