Kurzy

ZŠ 71 Jak vyzrát na čtenářskou gramotnost ve 4. a 5. ročníku

Lektor/ka kurzu
Mgr. Jarmila Sulovská
Cílová skupina
učitelé ZŠ 1
Kurz akreditován MŠMT pod č.
12475/2017-2-556
Počet vyučovacích hodin
8

Učitelé se seznámí s inovativními metodami, postupy a technikami, jejichž pomocí je možno rozvíjet čtenářství a podporovat čtenářskou gramotnost, vytvářet u žáků kladný vztah ke čtení, schopnost porozumění, kritického hodnocení textu, komunikaci s textem, hledání informací v textu (filtr, cenzura) a jejich aplikaci v praxi atd. Texty a aktivity jsou vybrány s přihlédnutím k mentální zralosti žáků ve 4. a 5. ročníku ZŠ. Zaměříme se na osobnost učitele, význam motivace, aktivizaci žáků a kreativitu při práci s textem, s ilustrací a poslechem. Vyzkoušíme si čtení s předvídáním,  rekonstrukci textu, kontaminovaný text, skládankové čtení atd. Budeme pracovat s nelineárním textem. Účastníci se seznámí s vybranou moderní literaturou pro čtenáře mladšího školního věku, která je vhodná pro práci s textem na 1. stupni ZŠ.

Obsah semináře vychází z požadavků RVP ZV na rozvíjení klíčových kompetencí v rámci ŠVP. Zohledňuje různé učební strategie žáků, využívá mezipředmětové vztahy, prolínání vzdělávacích oblastí a průřezových témat s předmětem ČJL. Je vytvořen na základě poznatků získaných z odborné literatury, příspěvků z vědeckých konferencí a vlastního pedagogického působení lektorky. Nabízí inspirace, jak pomocí rozmanitých metod motivovat žáky ke čtení, rozvíjet základy jejich čtenářské gramotnosti, naučit je pracovat s krásnou literaturou i s odborným a publicistickým textem, vyhledávat klíčové informace a pracovat s nimi. Účastníci si prakticky vyzkoušejí vybrané aktivity spojené s prací s textem a seznámí se některými technikami, jejichž pomocí je možno docílit funkční čtenářské gramotnosti pomocí hry.

Rozpis obsahu:

-Osobnost učitele, význam motivace, aktivizace žáků a kreativity při práci s textem

-Vytváření čtenářského vkusu, rozlišování hodnotné literatury od literatury konzumní a manipulační

-Význam regionální literatury, spolupráce s knihovnami, besedy s autory atd.

-Smysl pro krásu jazyka, rozvíjení estetického cítění – prožitkové vnímání, zážitková pedagogika

-Práce s ilustrací

-Tradiční a netradiční hodiny literární výchovy, využití poslechu

-Tvořivý přístup ke čtení – rozhovor 2 hrdinů, dokončení děje, rekonstrukce textu

-Čtení s otázkami, čtení s předvídáním, řízené čtení, skládankové čtení, žákovské reflexe na četbu atd.

-Vyhledávání klíčových slov a informací, učíme se navzájem, atd. 

další informace

Praha 09.04.2018, 9:30–16:30

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 850 Kč

 objednat

ČJ 169 Vybraní autoři současné světové literatury

Lektor/ka kurzu
Mgr. František Brož
Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
27664/2017-2- 1065
Počet vyučovacích hodin
8

Primárním obsahem semináře je seznámení účastníků s vybranými autory a jejich některými literárními díly, která v posledním dvacetiletí upoutala pozornost kritiků i čtenářů, nicméně seminář není zaměřen na prezentaci komplexních přehledových informací o současném vývoji jednotlivých světových literatur. Předmětem práce v semináři budou vybraná díla autorů jako V. Sorokin, I. Falcones, C. McCarthy, I. Pears, A. Pérez-Reverte, J. Wintersonová, M. Cunningham a další. Účastníci semináře dostanou listy s ukázkami z vybraných děl s náměty na práci s těmito listy v hodinách literatury. U některých děl si účastníci semináře zkusí tvorbu pracovních listů k použití ve výuce. Absolvování semináře tedy přinese jeho účastníkům nejen dílčí poznatky o vybraných dílech současné světové literatury, ale také náměty k využití daných děl v hodinách českého jazyka a literatury na středních školách. 

program:

Vybraní autoři současné světové literatury s akcentem na španělskou, ruskou, americkou a anglickou s přesahy do dalších národních literatur (přednáška s prezentací) - účastníci získají vhled do předmětné problematiky

Práce s texty vybraných autorů (Sorokin, Falcones, McCarthy aj.) ve formě pracovních listů s náměty do výuky (seminární formy práce)

- účastníci se seznámí s možnými postupy práce ve výuce na základě konkrétních ukázek z textu vybraných autorů

Vývoj pracovních listů účastníky semináře (samostatná práce s vedením lektora)

- účastníci si osvojí principy vývoje pracovních listů směřujících k rozvoji čtenářských dovedností žáků

další informace

Praha 19.04.2018, 9:30–16:30

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

ČJ 170 Krev na papíře aneb Česká detektivní literatura od počátků k dnešku

Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
27664/2017-2- 1065
Počet vyučovacích hodin
8

Seminář podrobně ukáže, jak se vyvíjela česká detektivní a kriminální próza od počátků, kdy domácí autoři napodobovali zahraniční vzory přes pokusy využít tuto literaturu jako ideologického nástroje až po současnost. Účastníci semináře budou seznámeni s nejvýznamnějšími českými autory tohoto žánru a jejich díly, chybět nebudou konkrétní ukázky z této tvorby.     

další informace

Praha 19.03.2018, 09:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

ČJ 171 Sloh bez obav

Lektor/ka kurzu
Mgr. Klára Vakočová
Cílová skupina
učitelé ZŠ 1, učitelé ZŠ 2
Kurz akreditován MŠMT pod č.
5969/2017-3-299
Počet vyučovacích hodin
8

Obsahem semináře je seznámení s novými edukačními metodami a postupy v hodinách slohu dle americké pedagožky Lori Jamison Rog. Seminář vychází z konceptu kritického myšlení – dílna psaní. Účastníci semináře si většinu z představovaných metod sami vyzkouší a vcítí se tak do role žáka, který mnohdy zažívá strach před prázdným papírem s tužkou v ruce. Seminář chce ukázat, že psaní je dovednost, kterou si mohou žáci s trpělivým přístupem pedagoga osvojit a mít z ní radost.

další informace

Praha 13.03.2018, 09:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 850 Kč

 objednat

ČJ 172 Netradiční hodiny českého jazyka a literatury

Lektor/ka kurzu
Mgr. Jarmila Sulovská
Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
5969/2017-3-299
Počet vyučovacích hodin
4

Seminář nabídne pedagogům rozmanité aktivity pro práci s textem v mluvnici, ve slohu i v literatuře. Jedná se o didaktické hry, jimiž je možno zpestřit vyučování ČJL, motivovat žáky k práci, vést je k samostatnosti, k tvořivosti, ke správné komunikaci a k lásce k mateřskému jazyku. Zohledněn je i požadavek na rozvíjení komunikačních dovedností a podporu čtenářské gramotnosti.

Účastníci získají inspiraci k tomu, jak je možno netradičně pracovat s jazykem a jak využít hravé formy k osvojování vědomostí a dovedností v ČJL. Některé aktivity jsou zaměřeny na vytváření správných sociálních vazeb v třídním kolektivu. Zohledněny jsou mezipředmětové vztahy a průřezová témata.  Zvýšená pozornost je věnována možnostem rozvíjení komunikačních dovedností a čtenářské gramotnosti. 

další informace

Praha 16.04.2018, 10:00–13:15

místo konání bude upřesněno na pozvánce

990 Kč

volných míst: 0
 objednat

Praha 16.03.2018, 10:00–13:15

místo konání bude upřesněno na pozvánce

990 Kč

volných míst: 2
 objednat

ČJ 173 Práce s chybou v českém jazyce

Cílová skupina
učitelé ZŠ 1, učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií
Kurz akreditován MŠMT pod č.
27664/2017-2- 1065
Počet vyučovacích hodin
8

Úmyslná chyba, oprava žákovské chyby, taháky, text učící, mnemotechnické pomůcky a legrace, to jsou možnosti, které dětem češtinu přiblíží. Budeme mluvit o nezvyklých způsobech opravování chyb, o vytváření korektur i o tom, co může chyba způsobit.

další informace

Praha 26.03.2018, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 850 Kč

volných míst: 4
 objednat

ČJ 175 Literatura pro děti a mládež v novém miléniu

Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
27664/2017-2- 1065
Počet vyučovacích hodin
8

Seminář představí aktuální českou literaturu pro děti a mládež v souvislostech literárního provozu, soudobých trendů i ve světovém kontextu.

další informace

Praha 07.03.2018, 09:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

ČJ 177 Česká literatura aktuálně

Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
27664/2017-2- 1065
Počet vyučovacích hodin
8

Cyklus přednášek seznámí s nejnovějším děním v české literatuře, a to analyticko-interpretačním představením tvorby vybraných osobností (např. Z. Brabcové, T. Boučkové, J. Rudiše, M. Kozelky, R. Malého ad.), přičemž budou identifikována specifika a kvalitativní přínos oněch autorských osobností. Přehledně budou rovněž prezentováni nově objevení talentovaní tvůrci. Ve výkladu bude akcentován inspirační a motivační aspekt pro poznání pozoruhodných děl současných českých spisovatelů.

další informace

Praha 25.04.2018, 10:00–17:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

ČJ 179 Fantastická literatura jako brána ke čtenářství aneb proč a jak o ní učit

Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
27664/2017-2- 1065
Počet vyučovacích hodin
8

Fantastická literatura tvoří důležitou součást četby žáků základních a středních škol. Záměrem semináře je přiblížit základní pojmy a historické mezníky fantastické literatury v mezinárodním kontextu, představit možnosti práce s fantastickou literaturou v rámci společenskovědních oborů, zejména literární výchovy (fantastická literatura pro děti a mládež, role fantastična v literárním díle, fantastika v kánonu klasické české a světové literatury), dějepisu (alternativní historie jako cesta k poznání skutečné historie) či základů společenských věd (témata etická, psychologická, sociologická a politická ve fantastické literatuře). Pracovat budeme především s vybranými texty určenými mládeži a dospělým čtenářům.

Během semináře se budou střídat komentované powerpointové prezentace (které budou účastníkům posléze k dispozici) s diskuzí a se společnou prací nad zadanými úkoly. 

další informace

Praha 05.03.2018, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

ČJ 183 Současná česká literatura

Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
27664/2017-2- 1065
Počet vyučovacích hodin
8

Budete schopni:

vytvořit typologii současné české prózy, poezie a dramatu;
generační proudy a významnější autorská seskupení současné české prózy a poezie;
orientovat se v estetických a poetických tendencích, inspiračních zdrojích, tématech současné české prózy, poezie a dramatu.

Získáte:

vhled do vnímání světa současné české poezie, prózy a dramatu;
předpoklady k literárněkritickému hodnocení současné české knižní produkce;
přehled o literárních autorských seskupeních podle generačního, poetologického a regionálního (ve smyslu původu a aktivity v prostoru) pohledu;
představu o tvárných, ale i netvárných liniích současné české knižní produkce;
obraz moderně a postmoderně orientované současné české literatury.

další informace

Praha 28.03.2018, 09:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

AJ 192 Pestrobarevnost hlavního proudu současné americké literatury

Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
27664/2017-2- 1065
Počet vyučovacích hodin
8

Tradičně byl hlavní proud současné a moderní americké literatury bílý a literární produkce menšin byla pro literární kritiky a historiky spíše marginálním doplněním, jakousi „poznámkou pod čarou“. To se během desetiletí hnutí za občanská a lidská práva šedesátých let 20. století začalo dramaticky měnit a literatura menšinových autorů dnes vlastně nejúplněji zaznamenává a vyhodnocuje problematiku americké kulturní identity a složité procesy asimilace nebo integrace. V posledních třech/čtyřech desetiletích etničtí autoři jsou překvapivě „nejameričtější“, což potvrzují úspěšné romány a povídky autorů afroamerických (Terry McMillanová, Percival Everett, Charles Johnson), židovských (Philip Roth, Cynthia Ozicková, Nathan Englander), azijsko-amerických (Maxine Hong Kingstonová, Amy Tanová, Jhumpa Lahiriová, Bharati Mukherjee)ová) chicanská (Luis Valdez, Sondra Cisnerosová), původních indiánských národů (Louise Erdrichova, Marmon Leslie Silková) a dalších. Zřejmě se tato změněná situace odráží i v evropském pohledu na americkou literaturu, když se podíváme na americké nositele Nobbelovy ceny za literatu – posledním bílým Američanem takto oceněným byl John Steinbeck. Od té doby to byli autoři menšinoví – od J. B. Singera po Toni Morrisonovou a nejnověji  - Boba Dylana.   

Kromě přednáškového výkladu se bude v semináři pracovat s vybranými texty, které účastníci obdrží předem, aby se s nimi seznámili. Vybrané texty budou ilustrovat složitost procesu asimilace a integrace ve stále kulturně (etnicky a rasově) různobarevnější americké společnosti. Obecně jde o téma, které se stává stále aktuálnější i pro Evropu a evropské země, včetně naší.

další informace

Praha 26.04.2018, 09:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

DESCARTES, v.o.s. si vyhrazuje právo změnit termín konání akce, pokud bude nutné. O změně termínu se účastníci dozví s dostatečným časovým předstihem prostřednictvím pozvánky.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace