Kurzy

PP 268 Žák s potřebou podpůrných opatření – podpůrná opatření 2. – 5. stupně

Lektor/ka kurzu
Mgr. Dana Svobodová
Kurz akreditován MŠMT pod číslem
5969/2017-3-299
Cílová skupina
učitelé ZŠ 1, učitelé ZŠ 2, učitelé víceletých gymnázií

Legislativní změny (Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění zákona č. 82/2015 Sb. a vyhláška č. 27/2016 o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných) přinášejí do škol nové požadavky a postupy ředitelů a učitelů při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Seminář nabídne účastníkům ucelený přehled podpůrných opatření
a východiska pro práci s žákem s 2.- 5. stupněm podpůrných opatření, včetně individuálního vzdělávacího plánu

Témata:

 1. Seznámení s novelou školského zákona - zákonem č. 82/2015 Sb., zejména s § 16, 17, 18 a 19 a dalšími ustanoveními s přímou souvislostí s prováděcími předpisy zejména s vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, doporučení ke vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, formuláře  (45 min)
 2. Přehled podpůrných opatření – druhy, stupně (45 min)
 3. Podpůrná opatření 2. - 5. stupně – metody a formy práce, hodnocení žáka, spolupráce učitelů (45 min)
 4. Předmět speciální pedagogické péče, pedagogická intervence v ŠVP, Individuální vzdělávací plán – obsah, k čemu slouží, vyhodnocování (45 min)
 5. Asistent pedagoga – role, pracovní náplň, komunikace s učitelem (45 min)
 6. Vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných (45 min)

další informace

Brno 03.11.2017, 09:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 850 Kč

 objednat

Olomouc 09.11.2017, 09:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 850 Kč

 objednat

Praha 14.11.2017, 09:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 850 Kč

 objednat

PP 248 Co nás ve škole neučili, aneb efektivní metody a formy práce ve vyučování

Lektor/ka kurzu
Mgr. Dana Svobodová
Kurz akreditován MŠMT pod číslem
12475/2017-2-556
Cílová skupina
učitelé ZŠ 1, učitelé ZŠ 2, učitelé víceletých gymnázií

V semináři budou předvedeny originálně zpracované didaktické zkušenosti pedagogů z praxe, zahrnující různé oblasti vzdělávání, zaměřené na rozvoj čtenářské gramotnosti a efektivní učení.

Lektorka zároveň představí vlastní nové a obecně málo známé a frekventované formy a metody vyučování. V první části se lektor zaměří na obecnější principy metodiky a didaktiky (na praktických příkladech), na využití inovativních, aktivizujících metod, v druhé části pak na ukázky konkrétních možností, jak výuku vést a obohacovat o zajímavé prvky a činnosti.

Obsah:

Změny ve vzdělávání – kurikulární reforma, rozvoj klíčových kompetencí (kompetence pro život)

Čtenářská gramotnost: vyvození sedmi základních strategií čtenářské gramotnosti  

Obecná pedagogika – metody a formy práce, které rozvíjejí nejvíce klíčových kompetencí (vyvození) 

Model vzdělávání: E – U – R 

Inovativní a aktivizující metody a formy práce: prvky RWCT (včetně vyvození vhodných metod hodnocení – hodnotící teploměr, sluníčková metoda hodnocení…)                                

další informace

Brno 15.11.2017, 09:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 850 Kč

 objednat

Praha 24.11.2017, 09:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 850 Kč

 objednat

PP 249 Alternativní formy práce se třídou

Lektor/ka kurzu
Mgr. Dana Svobodová
Kurz akreditován MŠMT pod číslem
12475/2017-2-556
Cílová skupina
učitelé ZŠ 1, učitelé ZŠ 2, učitelé víceletých gymnázií

Pozitivní klima školy ovlivňuje způsob formování vztahů, rozhodování mladých lidí i vývoj jejich životních hodnot a postojů. Vytvoření pozitivního klimatu je závislé mimo jiné i na různých alternativních formách práce, které rozvíjejí vrozené předpoklady dítěte, učí ho vnímat život kolem sebe, porozumět mu a nacházet v něm uplatnění a uspokojení. Podstatnou součástí tohoto semináře jsou praktické návody vycházející z pedagogické psychologie.

Vzdělávací obsah:

 1. Klima školy, klima třídy – role učitele v inkluzivní třídě 
 2. Průřezové téma OSV, možnosti začlenění do výuky
 3. DIDAKTICKÉ HRY K TÝMOVÉ SPOLUPRÁCI, KOMUNIKACI, SEBEPOZNÁNÍ A SEBEPOJETÍ (SOUSTŘEDNÉ KRUHY, ŠPEJLE, RUCE-NOHY, GORDICKÝ UZEL, PÁN STROJŮ, SLEPÝ HAD, NAVIGÁTOR)

další informace

Praha 06.12.2017, 09:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 850 Kč

 objednat

PP 250 Pozitivním myšlením proti stresu

Kurz akreditován MŠMT pod číslem
12475/2017-2-556
Cílová skupina
všichni pedagogičtí pracovníci

Seminář je zaměřen na propojení teorie a praxe v oblasti psychologie zdraví a pozitivní psychologie. Účastníci se seznámí s hlavními stresory a jejich vlivem na myšlenkové procesy a zdraví jedince, s konceptem pozitivního myšlení. Především bude věnována pozornost praktickému nácviku uvědomení si vlastních myšlenkových stereotypů, jak tyto stereotypy ovlivňují naše jednání a prožívání a jak do nich může sám jedinec zasahovat. Součástí semináře bude praktický nácvik jednoduchých relaxačních technik a zklidnění mysli. 

Orientace naší společnosti na výkon a materiální bohatství má i svou odvrácenou stránku - jsme často pod velkým tlakem, ve stresu, nevíme co dělat dřív a jak zvládat všechny úkoly, které jsme si na svá záda naložili. Dlouhodobý stres může vést k celé řadě duševních a tělesných potíží. Stresu je třeba předcházet. Právě zde platí zásada, že prevence je účinnější a levnější než léčba.

Seminář Vám poskytne inspiraci a motivaci k tomu, abyste do svého života vnesli více pohody a harmonie a abyste lépe zvládali Vaši náročnou práci.

Program:

1. Úvod

 - zahájení semináře, představení účastníků a lektora, pravidla

2. Stres a jeho symptomy

 - hlavní stresory

 - projevy stresu

 - syndrom vyhoření

3. Co je a není pozitivní myšlení

 - typologie osobnosti – myšlenkové vzorce

 - naučený pesimismus

 - techniky rozvoje pozitivního myšlení

4. Time – management a Work/Life Balance

  - hodnoty a priority

  - mapování životních cílů

5. Relaxace 

 - jak relaxovat (praktický nácvik)

6. Retrospektiva                   

 - opakování témat semináře

 - cíle pro praxi 

další informace

Praha 23.11.2017, 09:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

volných míst: 6
 objednat

PP 251 Projektová výuka v praxi

Kurz akreditován MŠMT pod číslem
158/2016-3-32
Cílová skupina
učitelé ZŠ 1, učitelé ZŠ 2

Praktická dílna, která poskytne účastníkům základní materiál pro projektovou výuku v MŠ, ZŠ i ve volnočasovém prostoru. Dílna je především zaměřena na principy realizace projektové výuky ve školní praxi, upozorňuje na přednosti a úskalí projektů, nabízí i náměty na konkrétní projektové činnosti s žáky. Účastníci získají povědomí o typologii školních projektů i o integrované výuce. Uvědomí si, jak je důležité vhodně vybrat téma projektu, co je to gradace práce na projektu, zvolení závěrečného výstupu. V souvislosti s kariérním řádem je také důležité „prodat to, co děláme“.

Všechny ukázkové projekty byly realizovány v praxi, lze na nich detailně rozebrat klady a zápory. Součástí semináře je i řízená výměna zkušeností a závěrečná diskuze.

 1. Seznámení s projektovou výukou obecně, rozdíl mezi klasickou výukou, integrovanou tematickou výukou a projektovou výukou (odkazy na historii a literaturu), komunitní škola (škola otevřená veřejnosti).
 2. Proč zařazovat projektovou výuku do vyučování – její přednosti i negativa, typy projektů, cíle, kompetence, mezipředmětové vztahy, obohacené prostředí, partnerské organizace, závěrečné výstupy.
 3. Ukázky projektů – prezentace vybraných projektů (ukázky z praxe), pomůcky, výstupy.
 4. Hodnocení (práce třídy na projektu žáky), sebehodnocení (žáků), propagace a „jak je dobré umět prodat to, co děláme“.

další informace

Praha 25.10.2017, 10:00–13:15

místo konání bude upřesněno na pozvánce

780 Kč

 objednat

PP 253 DigiFilmWorkshop

Lektor/ka kurzu
MgA. Petr Kačírek
Kurz akreditován MŠMT pod číslem
158/2016-3-32  
Cílová skupina
všichni pedagogičtí pracovníci

Seznámíme se. Rozdělímé se podle zkušeností do malých štábů. Začneme prakticky tvořit film. Společně se vytvořené filmy podíváme a sdělíme si zážitky z filmu a semináře.

Seminář je praktický. Posluchači si projdou tím, čím budou v budocnu provázet své studenty. Během semináře si v malých filmových štábech vytvoří krátký film (hraný či dokumentární) skrze celý proces, tedy:

 

 

další informace

Praha 10.10.2017, 10:00–15:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 280 Kč

 objednat

PP 254 Rétorika v praxi – umět mluvit a jednat s lidmi

Lektor/ka kurzu
Mgr. Jana Prošvicová
Kurz akreditován MŠMT pod číslem
12475/2017-2-556
Cílová skupina
všichni pedagogičtí pracovníci

Co lidé v komunikaci upřednostňují, zdroje aktivit člověka, motivace, charakteristika mezilidské komunikace, jak vést dialog, technika řeči – jak dobře mluvit, empatie, aktivní naslouchání a jak vypadá aktivní posluchač, technika kladení otázek, prostředky komunikace, bariéry v komunikaci, kompliment, odpovídající neverbální komunikace, praktická cvičení.

další informace

Brno 20.10.2017, 09:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 850 Kč

 objednat

Olomouc 3.11.2017, 09:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 850 Kč

 objednat

Praha 16.11.2017, 09:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 850 Kč

volných míst: -1
 objednat

Praha 24.11.2017, 09:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 850 Kč

 objednat

PP 260 Zvládání žáků s výchovnými problémy I. + II.

Lektor/ka kurzu
PhDr. Lenka Svobodová
Kurz akreditován MŠMT pod číslem
12475/2017-2-556
Cílová skupina
učitelé ZŠ 1, učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií

JEDNÁ SE O CYKLUS DVOU SEMINÁŘŮ S HODINOVOU DOTACÍ 2x8 VYUČOVACÍCH HODIN

Počet problémových žáků neustále narůstá. Na učitele jsou kladeny stále vyšší nároky v oblasti výchovného působení, především při zvládání problémových žáků a stresových situací s nimi souvisejících. Seminář se skládá ze dvou na sebe navazujících částí. V první části se účastníci seznámí s příčinami problémového chování žáků a s možnostmi a hranicemi jeho ovlivnění, protože předpokladem úspěšného řešení problémového chování je hlubší porozumění příčinám. Stěžejní částí prvního semináře je také oblast prevence, tedy jak problémovému chování žáků předcházet, jak ho předvídat či eliminovat. Důležitou součástí práce s problémovými žáky je ale i práce s vlastními emocemi, jejichž zvládání se na úspěšnosti ovlivnění problému významně podílí. Na prvním semináři také učitelé dostanou podklady pro vyzkoušení v praxi, které budou v navazujícím semináři předmětem rozboru. Druhý seminář bude převážně praktický a bude úzce navazovat na část první. Účastníci se seznámí s konkrétními problémovými situacemi a variantami jejich řešení. Předmětem rozboru budou jak kazuistiky z praxe lektorky, tak i z praxe účastníků. Učitelé se také seznámí s technikami a strategiemi, které jsou chybné, dále jaká kázeňská opatření používat a v neposlední řadě také s tím, s kým při řešení problémového chování spolupracovat.

 

Osnova 1. Semináře (8 x 45 minut):

1.Problémový žák, problémové chování – definice, pojetí, různorodost

2.Příčiny problémového chování

3.Problémové chování žáka a třídní klima

4.Metodika – analýza problému/problémového chování

5.Komunikace s problémovým žákem

 

Osnova 2. Semináře (8 x 45 minut):

1.Možnosti ovlivnění problémového chování – prevence jako důležitý nástroj předcházení problémových situací

2.Možnosti ovlivnění problémového chování – reakce na konkrétní problémové situace, kazuistiky, příklady z praxe

3.Tlumení agresívních sklonů

4.Chybné a nefunkční strategie

5.Kázeňské metody a prostředky

6.Zvládání vlastních emocí, psychohygiena

 

Výklad – prezentace v MS Power Point, individuální práce, sebezkušenostní techniky, práce ve skupinách, hraní rolí, zpětná vazba, reflexe provedených aktivit, diskuze, příklady z praxe, kazuistiky.

další informace

Praha 2.11. a 7.12.2017 09:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

3 120 Kč

 objednat

Brno 23.10. a 6.12.2017, 09:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

3 120 Kč

 objednat

Olomouc 24.10. a 1.12.2017, 09:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

3 120 Kč

 objednat

PP 262 Inkluzivní vzdělávání v teorii i praxi české školy

Kurz akreditován MŠMT pod číslem
12475/2017-2-556
Cílová skupina
učitelé ZŠ 1, učitelé ZŠ 2

 • Co je to integrace, co je to inkluze a co je společné vzdělávání? (Definiční vymezení pojmů, orientační přehled o porozumění procesům integrace a inkluze z různých hledisek)
 • Inkluzivní vzdělávání: jeho východiska, podstata, charakteristiky a legislativní opora (především s ohledem na současné trendy v českém vzdělávání i na zahraniční zkušenosti, praktické zkušenosti jsou vztahovány k aktuálně platné nejenom školské legislativě)
 • Příležitosti a rizika inkluze ve vzdělávání (představení a zhodnocení pozitivních i negativních argumentů pro volbu inkluzivního směru ve vzdělávání s podporou praktických zkušeností především s ohledem na konkrétní případy inkluzivního vzdělávání žáků s potřebou podpůrných opatření v běžných školách)
 • Podpůrná opatření v inkluzivním vzdělávání (představení legislativně vymezených a prakticky dostupných podpůrných opatření v inkluzivním vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami)
 • Plán pedagogické podpory, individuální vzdělávací plán a pedagogická asistence (účastníci se seznámí s využíváním PLPP/IVP a práce asistenta pedagoga jako nezbytných opor pro realizaci vzdělávání některých žáků se speciálními vzdělávacími potřebami)
 • Sociální vztahy, školní klima, kultura školy a komunitní prostředí inkluzivní školy (analýza sociálních aspektů inkluzivního vzdělávání v širším kontextu vztahů a postojů v prostředí školní třídy, celé školy, spolupráce školy s rodinou a také vnějších vztahů školy s místní komunitou)
 • Hodnocení inkluzivních parametrů školy: index inkluze (možnosti měřitelné evaluace úrovně inkluzivitiy ve školním vzdělávání, která může pomoci školám vytvářet skutečně inkluzivní prostředí otevřené pro všechny žáky bez rozdílu)

další informace

Praha 28.11.2017, 09:30–16:30

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

PP 265 Vedení třídnických hodin jako základ prim. prevence na škole (Komplex. práce s třídním kolektiv

Lektor/ka kurzu
Mgr. Markéta Hamplová
Kurz akreditován MŠMT pod číslem
5969/2017-3-299
Cílová skupina
všichni pedagogičtí pracovníci

V rámci prevence a práce s kolektivem se zaměříme na důležitou oblast mapování třídního klimatu - základní i méně známé interaktivní metody a jejich využítí i omezení v praxi. Probereme typologii problémů ve třídách na konkrétních kazuistikách z praxe a také siukážeme vhodné postupy pro dané kolektivy. V neposlední řadě si účastníci vyzkouší různé techniky zpětné vazby, práci s komunitním kruhem ve třídě a odnesou si pracovní listy, které mohou na základě zkušeností hned využít v praxi. Součástí kurzu bude také dostatečný prostor pro diskuzi a řešení problematických situací a zkušeností samotných účastníků.

Ukázky her a aktivit nemusí sloužit pouze k prohloubení spolupráce, ale jsou i výborným nástrojem pro odreagování, odpočinek nebo k lepšímu navázání vztahu s učitelem. Uvedené techniky jsou vhodné nástroje pro etickou výuku a podobné předměty nejen na 2. stupni ZŠ. Seminář doporučujeme pro jakéhokoliv pedagoga, který chce se svou třídou pracovat, chce výuku obohatit či realizuje adaptační kurzy a chce načerpat novou inspiraci. Kurz je velmi užitečný také pro výchovné poradce a metodiky prevence. 

další informace

Olomouc 02.11.2017, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

Praha 23.11.2017, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

Brno 30.11.2017, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

PP 266 Komunikace v praxi středoškolských pedagogů

Lektor/ka kurzu
Ing. Radek Trnka, Ph.D.
Kurz akreditován MŠMT pod číslem
12475/2017-2-556
Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií

Témata kurzu vycházejí z nejnovějších poznatků světového psychologického výzkumu a dlouholeté praxe lektora. Kurz je zaměřen zejména na rozvoj dovedností, které nebyly předmětem předchozí pregraduální pedagogické přípravy. Jedná se o metody a postupy prakticky využitelné v komunikaci učitel x žák, při skupinovém řešení konfliktů ve třídě a při získávání/udržování přirozené autority učitele. Dále budou diskutovány strategie pro efektivní zvládání stresově vypjatých interakcí mezi učitelem a žáky.

 

Význam a funkce komunikace v praxi středoškolských pedagogů, praktické poznatky využitelné v komunikaci učitel x žák, komunikace a získávání/udržování přirozené autority ve studijní skupině středoškoláků, neverbální komunikace - mimické výrazy, gestika, paralingvistika (zabarvení hlasu, rychlost a plynulost řeči, síla a tón hlasu), kinezika (dynamika pohybového projevu učitele a udržení pozornosti žáků), taktilní projevy (podávání ruky apod.), posturologie, proxemika (vzájemná poloha částí a celého těla v kontextu), vytváření bariér, výběr a úprava oblečení, doplňky, vliv emocí na sociální komunikaci, empatické emoce, komunikační chyby.

další informace

Praha 08.11.2017, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 850 Kč

 objednat

PP 267 Žák s potřebou podpůrných opatření – podpůrná opatření 1. stupně

Lektor/ka kurzu
Mgr. Dana Svobodová
Kurz akreditován MŠMT pod číslem
5969/2017-3-299
Cílová skupina
učitelé ZŠ 1, učitelé ZŠ 2, učitelé víceletých gymnázií

Seminář nabídne účastníkům ucelený přehled podpůrných opatření a východiska pro práci s žákem s 1. stupněm podpůrných opatření, včetně plánu pedagogické podpory.

Legislativní změny (Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění zákona č. 82/2015 Sb. a vyhláška č. 27/2016 o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných) přinášejí do škol nové požadavky a postupy ředitelů a učitelů při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Seminář nabídne účastníkům ucelený přehled podpůrných opatření a východiska pro práci s žákem s 1. stupněm podpůrných opatření, včetně plánu pedagogické podpory.

Témata:

Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) - § 16 - §19 a vyhláška č. 27/2016 (45 min)

Přehled podpůrných opatření – druhy, stupně (45 min)

Podpůrná opatření 1. stupně – metody a formy práce, hodnocení žáka, spolupráce učitelů (90 min)

Plán pedagogické podpory – obsah, k čemu slouží, vyhodnocování (90 min)

Efektivní komunikace a spolupráce uvnitř školy při realizaci PLPP (90 min)

další informace

Praha 11.10.2017, 09:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 850 Kč

 objednat

Brno 01.12.2017, 09:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 850 Kč

 objednat

PP 270 Jak na inkluzi prostřednictvím diferenciace a individualizace výuky?

Lektor/ka kurzu
Mgr. Jiří Hruška
Kurz akreditován MŠMT pod číslem
12475/2017-2-556
Cílová skupina
učitelé ZŠ 1, učitelé ZŠ 2, učitelé víceletých gymnázií

Přehled témat aneb co by měl učitel umět a znát

1. vědět PROČ je dobré výuku měnit

2. znát a umět poznávat své žáky.

3. vytvářet/zajistit podnětný prostor pro učení a pestré materiálně technické zázemí

4. vytvářet/zajistit podnětné a bezpečné sociálně komunikativní prostředí

5. znát metody aktivního učení a jejich používání v rámci modelu třífázového učení E-U-R

6. umět efektivně plánovat a řídit skupinové a kooperativní vyučování

7. umět formulovat funkční cíle

8. znát různé typy projektů a specifické způsoby jejich přípravy a realizace

9. efektivně hodnotit žáky a jejich práci (procesy a produkty) a vést žáky k sebehodnocení

10. vyhodnocovat úspěšnost vlastní práce a výuky

 

Seminář proběhne formou kombinace individuální a skupinové práce, diskuse budou probíhat v komunitním kruhu:

 1. představení tématu a cílů semináře
 2. představení lektora a účastníků
 3. snos myšlenek na téma: Co umíme?
 4. pojmenování vzdělávacích potřeb (resp. očekávání) k tématu ze strany účastníků (Co bychom se chtěli naučit? S čím si nevíme rady? Chtěli bychom odpovědi na tyto otázky…)
 5. diferenciace x individualizace, inkluze x integrace
 6. prezentace s ukázkami a příklady
 7. analýza ukázek
 8. plánování dle potřeb účastníků
 9. společná reflexe – přijímání a poskytování zpětné vazby k prezentovaným plánům i přípravám

další informace

Praha 09.11.2017, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

PP 281 Poruchy chování u dětí a dospívajících

Lektor/ka kurzu
Mgr. Eliška Helikarová
Kurz akreditován MŠMT pod číslem
5969/2017-3-299
Cílová skupina
učitelé MŠ, učitelé ZŠ 1, učitelé ZŠ 2, vychovatelé ve školních družinách

Poruchy chování u dětí mladšího školního věku (pro pedagogy 1. stupně základních škol, vychovatelé ve družinách a školních klubech)

Vymezení pojmu porucha chování. 

a) Typy poruch chování v dětském věku (mladší školní věk). Vzdor, negativismus, poutání pozornosti, školní fobie. 

b) Klasifikace poruch chování dle různých kritérií (MKN,.

c) Etiologie poruch chování.

d ) Hyperkinetické poruchy ve vztahu k poruchám chování ( Primární a sekundární příznaky. Vztah specifických poruch chování a poruch chování, prevence vzniku.)

e) Možné příčiny poruch chování v dětském věku

f) Diagnostická doporučení pro posouzení poruch chování

g) Sociální význam poruch chování

h)Speciálně pedagogický přístup k poruchám chování, možnosti nápravy. 

ch) Typy poruch chování v dětském věku (starší školní věk). Krádeže, lhaní ( příčiny, druhy) záškoláctví, školní fobie ( speciálně pedagogický přístup, výchovná opatření) možnosti nápravy.

  Další poruchy chování:

a)Útěky a toulání. 

b)Poruchy chování podle stupně společenské závažnosti

           c) Agrese, agresivita:  Druhy, příčiny, projevy, speciálně pedagogický přístup, výchovná opatření, možnosti nápravy.

d) Sociální postavení oběti.

Šikana. Protagonisté šikany a jejich znaky

Odborné poradenství pro rodinu pro rodiny s dětmi s poruchou chování (SVP, sociálně aktivizační služby, psychologické poradenství…)

Spolupráce školy s orgánem sociálně právní ochrany dětí při řešení závažných projevů poruch chování u nezletilých.

Represivní opatření- typy ústavní výchovy v ČR, aktuální přístupy k nařizování ústavní výchovy v ČR

další informace

Praha 16.1.2018, 09:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 850 Kč

 objednat

PP 277 Školní teambuilding

Kurz akreditován MŠMT pod číslem
158/2016-3-32
Cílová skupina
učitelé ZŠ 1, učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, vychovatelé ve školních družinách, vychovatelé v domovech mládeže

Teoretické a praktické seznámení s problematikou využití aktivit vhodných pro adaptační proces v rámci nově vzniklého školního kolektivu či stmelení stávající studijní skupiny, hlubšího rozvoje týmové spolupráce, změny sociálního klimatu ve skupině, pro společné pohybové zážitky třídního kolektivu nebo rozvoje osobnosti žáků a studentů. Těžiště semináře je kladeno na přímý zážitek s aktivním zapojením účastníků do daných pohybových činností, v rámci kterých se účastníci seznámí s možnostmi, organizací a řízením vybraných týmových aktivit (problémové úlohy, strategické hry, netradiční soutěže, rozvojové činnosti) pro využití v edukačním procesu i mimo něj.

Obsah akce: Teoretický základ - seznámení s principy pojetí, organizace a řízení teambuidingových aktivit a příblížení aspektů souvisejících s činnostmi tohoto druhu.  Praktické činnosti -  aktivní účast na skupinové práci při přípravě a absolvování několika vybraných činností  indoorového / outdoorového pojetí teambuildingu  s reflexní zpětnou vazbou a doporučením do praxe.

další informace

Praha 03.10.2017, 10:00–17:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 850 Kč

 objednat

PP 278 Neverbální komunikace

Lektor/ka kurzu
Mgr. Rudolf Hadrava
Kurz akreditován MŠMT pod číslem
15358/2015-1-439
Cílová skupina
všichni pedagogičtí pracovníci

 • Verbální a neverbální komunikace – základní principy
 • Vliv neverbální komunikace na tvoření prvního dojmu a celkové image učitele
 • Oči a oční kontakt - význam v komunikaci
 • Postoj, gesta, mimika, postavení těla a teritorium – jejich vliv na lidské podvědomí
 • Soulad a nesoulad verbální a neverbální komunikace – efektivita sdělení
 • Jak rozpoznat lhaní
 • Návody na čtení a pochopení komunikačního partnera – slovník řeči těla

další informace

Olomouc 18.12.2017, 10:00–15:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

990 Kč

 objednat

PP 279 Zvládání námitek a jednání v obtížných situacích ve škole

Lektor/ka kurzu
Mgr. Rudolf Hadrava
Kurz akreditován MŠMT pod číslem
15358/2015-1-439
Cílová skupina
všichni pedagogičtí pracovníci

 • Typy obtížných situací mezi žáky a učitely a jejich příčiny
 • Identifikace konkrétních obtížných situací z praxe účastníků
 • Nástroje efektivního řešení obtížných situací
 • Typologie obtížných lidí a jak s nimi jednat
 • Kontrola emocí
 • Empatie a zvládání námitek
 • Strategie zvládání konfliktních situací
 • Asertivita – jeden z nástrojů při řešení obtížných situací

další informace

Praha 14.12.2017, 10:00–15:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

990 Kč

volných míst: 0
 objednat

Brno 19.12.2017, 10:00–15:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

990 Kč

 objednat

DESCARTES, v.o.s. si vyhrazuje právo změnit termín konání akce, pokud bude nutné. O změně termínu se účastníci dozví s dostatečným časovým předstihem prostřednictvím pozvánky.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace