Kurzy

ZŠ 67 Angličtina od začátku – JAK začít?

Lektor/ka kurzu
Mgr. Sylvie Doláková
Cílová skupina
učitelé ZŠ 1
Kurz akreditován MŠMT pod č.
158/2016-3-32
Počet vyučovacích hodin
6

V tomto kurzu se učitelé naučí zohledňovat důležitou oblast výuky cizího jazyka, kterou je organizace výuky, přechody mezi aktivitami, možnosti, jak pracovat s tématem pohádky na sadě konkrétních aktivit, motivovaných samotnou pohádkou, písničkou, příběhem. Budeme se věnovat problematice první hodiny, jak představit téma, jak využívat postupně rozvíjené a navazované činnosti, které vedou k osvojování jazyka.

Existuje mnoho způsobů, jak nacvičit a udržovat odlišnou výslovnost a přitom se vyhnout nekonečnému nudnému opakování. Hra s rýmy, výslovnostní tělocvik, jazykolamy, vytleskávací a poskočné hry jsou ro děti přitažlivé a přitom velmi efektivní.

Práce s příběhy je základní a nezbytný přístup při výuce cizího jazyka u této věkové skupiny. Děti získávají jazyk přirozeně, na základě příběhů, které se odvíjejí v jednoduchou, často se opakující zápletku. Děti tak porozumí jazyku bez nutného vysvětlování slovní zásoby a pravidel, pouhou imitací jazyka, zároveň si osvojují komunikativní princip.

Úvod, seznámení s tématikou, omyly v současném, běžně používaném přístupu

Jak začít - simulace první hodiny

Rozvíjení zvoleného tématu

Práce se slovní zásobou

Dá se použít pohádka u dětí-začátečníků? 

Závěr, shrnutí, čas na dotazy

další informace

Praha 20.4.2018, 10:00–15:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

990 Kč

 objednat

Brno 28.5.2018, 10:00–15:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

990 Kč

 objednat

AJ 185 WORD ORDER AND FUNCTIONAL SENTENCE PERSPECTIVE IN ENGLISH WITH RESPECT TO CZECH

Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
27664/2017-2- 1065
Počet vyučovacích hodin
8

Seminář se zabývá porovnáním principů uplatňujících se ve  slovosledu v angličtině a češtině. Představuje princip aktuálního členění větného (uspořádání větných členů podle stupně jejich výpovědní hodnoty) obecně a dále prostředky, jimiž se AČV vyjadřuje v angličtině, a srovnává je s prostředky, kterými  při AČV disponuje čeština. Právě v této oblasti se oba jazyky výrazně odlišují vzhledem k různé gramatické typologii. Slovosled zde hraje důležitou roli - angličtina jako jazyk analytický využívá slovosledu pro vyjádření gramatických funkcí slov a jejich vzájemného vztahu ve větě, tj. jednotlivé syntaktické funkce slov a frází v anglické větě jsou vázány na danou pozici vzhledem k formálnímu typu věty. Čeština naopak využívá slovosledu především jako prostředku pro vyjádření aktuálního členění věty.

Obsahem semináře je tudíž porovnávat funkce slovosledu v AJ a v ČJ v oblasti AČV a hledat další prostředky, jimiž se AČV vyjadřuje v AJ.

Funkce slovosledu v anglické větě, vztah slovosledu a aktuálního členění větného v anglické větě; prostředky AČV v angličtině ve srovnání se vztahem slovosledu a AČV v českém jazyce (word order and functional sentence perspective in an English sentence; means of FSP, comparative approach 

další informace

Praha 05.04.2018, 09:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

AJ 186 Grammar? No dread! No drill!

Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
27664/2017-2- 1065
Počet vyučovacích hodin
8

Seminář vedený formou workshopu. Prezentace komunikativních aktivit na základě nejčastějších gramatických jevů v učebnicích pro začátečníky až pokročilé. (systém časů, tvorba otázek a záporu, modální slovesa, stupňování příd. jm. apod.) Zapojení produktivních řečových dovedností (především mluvení a psaní). Začlenění aktivity v rámci hodiny. Přizpůsobení aktivit pokročilosti studentů a probíranému tématu.

další informace

Praha 2.3.2018, 09:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

volných míst: 6
 objednat

AJ 187 Activities which never or hardly ever fail to entertain

Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
27664/2017-2- 1065
Počet vyučovacích hodin
8

Seminář zaměřený na implementaci ICT a internetu do výuky anglického jazyka, metodické postupy, tvorba výukových materiálů, bibliografické rešerše, výukové objekty pro interaktivní tabuli ad. Seznámení s internetovými odkazy a výběr užitečných a převážně bezplatných nabídek, které se týkají reálií, her, didaktických pomůcek a bezpečnosti dětí, a mohou být základem pro internetové rešerše.

další informace

Praha 16.3.2018, 09:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

AJ 189 Angličtina pro ty, kteří se nechtějí učit

Lektor/ka kurzu
Mgr. Sylvie Doláková
Cílová skupina
učitelé ZŠ 2
Kurz akreditován MŠMT pod č.
158/2016-3-32
Počet vyučovacích hodin
6

Tematicky uspořádané lekce naučí učitele, jak s minimální intervencí dosáhnout hodiny, kdy jsou žáci zaujati daným úkolem, na kterém pracují individuálně či ve skupinách a učí se prezentovat výsledky své práce.

Aktivity zahrnují práci s textem – atraktivní procvičování aktivit zaměřených k soustředěnému poslechu, spontánnímu mluvení, plynulému čtení a psaní. Učitelé se seznámí s několika způsoby, jak připravit přiměřené jazykové úkoly, jak zvýšit zájem žáků o atraktivní činnosti, jak vstřebat a upevnit základní gramatická pravidla a zvýšit osobní zaujetí pro práci na úkolu. Využitím běžně dostupných materiálů, například těch, ale hlavně jejich jednoduchou adaptací a další zpracováním umožní dětem lépe a důkladněji procvičit dané učivo. Aktivity jsou zaměřené na nenásilné procvičování textu, upevňování frází, porozumění obsahu sdělení i vlastní produkci anglického textu, k zapamatování slovní zásoby i frází, ke smysluplné reprodukci textu i vytváření nových řečových struktur.

Poznatky přímo z praxe pomáhají méně zkušeným učitelům. Kurz je doplněn mnoha dalšími podpůrnými materiály a také návody, jak jednoduše vyrobit vlastní pracovní listy, zaměřené přesně na žádoucí učivo.

další informace

Praha 19.4.2018, 10:00–15:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

990 Kč

volných míst: 2
 objednat

Brno 2.5.2018, 10:00–15:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

990 Kč

 objednat

ZŠ 74 Učíme efektivně, učíme CLILem?

Lektor/ka kurzu
Mgr. Sylvie Doláková
Cílová skupina
učitelé ZŠ 1
Kurz akreditován MŠMT pod č.
5969/2017-3-299
Počet vyučovacích hodin
16

JEDNÁ SE O BLOK DVOU SEMINÁŘŮ PO 8 VYUČOVACÍCH HODINÁCH (CELKOVÁ HODINOVÁ DOTACE JE 16 VYUČOVACÍCH HODIN)

Charakteristika:

V úvodu si shrneme poznatky o tom, ke kterým oblastem a jakým způsobem můžeme zařazovat práci s cizím jazykem (aktivizace zkušeností účastníků a prezentace dalších možností, kterými se budeme v kurzu zabývat - viz níže)

Nastíníme možnosti, které dětem pomohou propojit si pochopení látky a procvičení cizího jazyka (slovní zásoba, procvičování frází z dané oblasti, pochopení obsahu v obou jazycích na základě).
Spolu s účastníky se zaměříme také na oblasti:
- příprava a udržování odborné úrovně učitele

- specifika výuky u různých věkových skupin

- organizace a plánování hodiny s ohledem na potřeby a schopnosti žáků

- organizace prostoru a přechodu z jedné aktivity ke druhé

- používání mateřského jazyka – jak, kdy, proč

- jak rozvíjet zájem a motivaci

- vysvětlíme si, proč je mnohem důležitější proces, než samotný výsledek

Součástí kurzu bude i diskuzní platforma, kde si účastníci budou moci vyměnit poznatky ze své vlastní praxe.

 

Obsah prvního setkání (8 vyučovacích hodin):

Úvod - význam metody CLIL pro rozvoj jazykové vybavenosti dětí (90 min)
Myšlenková sprcha o zkušenostech účastníků a jejich očekávání

Prezentace k výhodám a možnostem techniky CLIL

Jak nabízet učivo tak, aby se žáci z hodin odnesli co nejvíce (120 min)
Prezentace techniky projektových knih, do kterých děti zaznamenávají poznatky
Předvedení přípravy jednotlivých formátů (minibook, layered book, learning wheels, flap books, shape books), do kterých děti zaznamenávají znalosti učiva

Účastníci zkoušejí využívat své dosavadní poznatky a zapsat je do svých formátů, které si v této části kurzu vyrobí

Dá se využít CLIL v hodinách češtiny a literatury? (90 min)

Práce s textem, využívání CCQ’s ke zjištění porozumění
Strategie „čtení a pochopení“, „čtení a zapamatování si“ podle Grubera

Obrázkové a fragmentové čtení
Rozvíjení poslechových a komunikačních dovedností - řetězové hry, jak využít systém kartiček, running dictations, jigsaw techniky,

Matematika anglicky nebo angličtina s matematikou?  (80 min)

Práce s čísly, “subitizing“,  odhadování počtu, porovnávání více/méně
Jednoduché matematické operace - sčítání/odčítání

Pohybové počítání, manipulace s předměty, s kartičkami
Matematické komunikační hry pro rozvoj matematické pohotovosti

Matematické názvosloví

Závěr a shrnutí (10 min)

 

Obsah druhého setkání (8 vyučovacích hodin):

Úvod (90 minut)
Zkušenosti s uplatněním prvků projektových knih - prezentace technik, které účastníci mezi kurzy vyzkoušeli
Příklady dobré praxe – diskuze

Poznáváme přírodu (90 min)

Strategie “thought shower“ - sběr a sdílení informací
Příprava vlastních pracovních listů - jak na to

Paměťové a asociační hry

Žijeme v lidské společnosti (90min)

Strategie “make a profile“ - třídění a zpracovávání informací a faktů
Aktivity typu Find someone who…, card reading games, listening dictations, talkative circles, scavenger hunt

CLIL v hudební, výtvarné výchově a v tělovýchovných chvilkách  (60 min)

Názvosloví, TPR, pohybové, taneční a hudebně pohybové hry, hry s pravidly

Závěr a shrnutí (30 min)

další informace

Praha 18.4.2018 + 23.5.2018, 09:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

3 120 Kč

 objednat

AJ 190 Internet ve výuce angličtiny

Cílová skupina
učitelé ZŠ 1, učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
27664/2017-2- 1065
Počet vyučovacích hodin
8

Seminář pro učitele angličtiny, v němž učitelé získají teoretické znalosti i množství praktických dovedností. Seznámení s webovými stránkami, které nabízejí množství materiálů pro výuku angličtiny, tvorba vlastních prezentací i interaktivních cvičení, která studenty zaujmou a motivují.

Účastníci budou seznámeni nejen s nejrůznějšími stránkami, kde najdou materiály vhodné pro výuku angličtiny, ale naučí se i vytvářet interaktivní cvičení a prezentace, aby tak mohli oživit a obohatit svou výuku a mohli studentům zadávat domácí úkoly, které se samy vyhodnotí, tudíž šetří práci učitelů. Účastníci budou pracovat s programy, které mohou pomoci ve výuce angličtiny a v motivování studentů k samostudiu.

Představení online platformy, kde budou mít účastníci uloženy všechny odkazy i ukázky cvičení, práce s online slovníky a webovým korpusem, web 2.0, seznámení s užitečnými stránkami pro výuku angličtiny, programy pro vlastní tvorbu cvičení, seznámení se stránkami určenými pro vlastní práci učitele a sebevzdělávání. Ukázky různých způsobů prezentace nového učiva.

V praktické části se účastníci naučí vytvářet testy, které se samy vyhodnocují, interaktivní cvičení k opakování slovní zásoby i gramatiky, ukážeme si též, jak upravovat pro vlastní potřeby cvičení vytvořená jinými učiteli, podíváme se na zdroje vhodné k aktivizaci a motivaci studentů, ale i určené pro vlastní práci a další sebevzdělávání učitelů, jako jsou speciální online slovníky a jazykový korpus. Vytvoření vlastního blogu a práce s ním, použití blogu ve výuce.

Seminář je rozdělen do pěti bloků, v první části je lektorka pomocí PPT provede výhodami a nevýhodami použití ICT ve výuce, účastníci se zapojí do diskuse a vysvětlí, jak oni sami ICT používají. Dále jsou účastníci seznámeni s platformou vytvořenou lektorkou, v níž je množství odkazů na programy a nástroje, které mohou použít ve výuce i mimo ni. Lektorka vyzdvihne některé z nich a doporučí způsob jejich využití.

Ve druhém bloku se účastníci naučí pracovat s Quizletem, programem na výuku a procvičování slovní zásoby.

Ve třetím bloku pracujeme s Learning Apps, programem, v němž se dají vytvářet interaktivní cvičení pro procvičování gramatiky, slovní zásoby, poslechu, reálií, literatury, historie, atd.

Ve čtvrtém bloku si vytvoříme blog, kam umístíme odkazy na doposud vytvořená interaktivní cvičení.

V závěrečném bloku pracujeme s Edmodem – účastníci si nejdříve vytvoří účet jako studenti, aby se s programem seznámili z pohledu studenta, pak si vytvoří učitelský účet a naučíme se vytvářet kvizy a vše další, co Edmodo umožňuje.

další informace

Praha 19.02.2018, 10:00–17:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 850 Kč

volných míst: 1
 objednat

Brno 26.02.2018, 9:30–16:30

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 850 Kč

volných míst: 1
 objednat

Olomouc 12.03.2018, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 850 Kč

volných míst: 0
 objednat

Praha 16.3.2018, 10:00–17:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 850 Kč

volných míst: 5
 objednat

Brno 5.3.2018, 9:30–16:30

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 850 Kč

volných míst: 5
 objednat

Olomouc 26.3.2018, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 850 Kč

volných míst: 3
 objednat

AJ 191 Holidays and festivals – why and how they are celebrated

Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
Počet vyučovacích hodin
8

Přehled nejdůležitějších svátků Velké Británie a USA. Historické pozadí některých svátků a jejich zasazení do současného kontextu. Ukázka aktivit, které mohou zpestřit hodinu nebo posloužit jako vhodný materiál pro procvičení gramatiky či poslechu, a zároveň pomohou rozšířit obzor studentů. Seminář seznámí účastníky s některými svátky, např. Independence Day, Columbus Day, Halloween, Bonfire Night, St Valentine's Day, May Day, St. Patrick's Day, Thanksgiving, April Fool's day, Remembrance Day,  Martin Luther King Day, a dalšími.

další informace

Brno 16.04.2018, 9:30–16:30

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

Olomouc 09.04.2018, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

Praha 23.04.2018, 10:00–17:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

AJ 192 Pestrobarevnost hlavního proudu současné americké literatury

Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
27664/2017-2- 1065
Počet vyučovacích hodin
8

Tradičně byl hlavní proud současné a moderní americké literatury bílý a literární produkce menšin byla pro literární kritiky a historiky spíše marginálním doplněním, jakousi „poznámkou pod čarou“. To se během desetiletí hnutí za občanská a lidská práva šedesátých let 20. století začalo dramaticky měnit a literatura menšinových autorů dnes vlastně nejúplněji zaznamenává a vyhodnocuje problematiku americké kulturní identity a složité procesy asimilace nebo integrace. V posledních třech/čtyřech desetiletích etničtí autoři jsou překvapivě „nejameričtější“, což potvrzují úspěšné romány a povídky autorů afroamerických (Terry McMillanová, Percival Everett, Charles Johnson), židovských (Philip Roth, Cynthia Ozicková, Nathan Englander), azijsko-amerických (Maxine Hong Kingstonová, Amy Tanová, Jhumpa Lahiriová, Bharati Mukherjee)ová) chicanská (Luis Valdez, Sondra Cisnerosová), původních indiánských národů (Louise Erdrichova, Marmon Leslie Silková) a dalších. Zřejmě se tato změněná situace odráží i v evropském pohledu na americkou literaturu, když se podíváme na americké nositele Nobbelovy ceny za literatu – posledním bílým Američanem takto oceněným byl John Steinbeck. Od té doby to byli autoři menšinoví – od J. B. Singera po Toni Morrisonovou a nejnověji  - Boba Dylana.   

Kromě přednáškového výkladu se bude v semináři pracovat s vybranými texty, které účastníci obdrží předem, aby se s nimi seznámili. Vybrané texty budou ilustrovat složitost procesu asimilace a integrace ve stále kulturně (etnicky a rasově) různobarevnější americké společnosti. Obecně jde o téma, které se stává stále aktuálnější i pro Evropu a evropské země, včetně naší.

další informace

Praha 26.04.2018, 09:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

DESCARTES, v.o.s. si vyhrazuje právo změnit termín konání akce, pokud bude nutné. O změně termínu se účastníci dozví s dostatečným časovým předstihem prostřednictvím pozvánky.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace