Kurzy

EV 8 Životní prostředí a globální problémy současného světa

Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
27664/2017-2- 1065
Počet vyučovacích hodin
8

1. hod Vysvětlit pojem životní prostředí (různé definice a členění životního prostředí, jeho základní složky). Uvést negativní důsledky lidské činnosti na životní prostředí z historického pohledu (konkrétní dopady ve světě i na území našeho státu)

2. hod Zaměřit se na konflikt člověka se ŽP v současnosti – globální problémy světa a jejich charakteristika (příčiny vzniku, příklady lokálních, regionálních i globálních vlivů).

Podstata globalizace. Možná členění globálních vlivů.

V dalších hodinách budou hodnoceny hlavní globální problémy současnosti
(tyto budou dále chronologicky podrobněji charakterizovány – jaký je dopad na životní prostředí, včetně člověka, nastíněna budou i možná řešení)

3. hod Rozbor změn klimatu a degradace půdy (včetně desertifikace)

4. hod Příčiny a důsledky nedostatku vody (zejména pitné); úbytek zdrojů (především neobnovitelných)

5. hod Rozbor populační krize současného světa (proč ne exploze); hrozba terorismu neustává

6. hod. Chudoba (hlavně rozvojových zemí); epidemie i v 21. století

7. hod  Ohrožení genetické, druhové a ekosystémové biodiverzity (příčiny, stav, příklady i z ČR); příklady základních invazivních a expanzivních rostlin ČR – jejich původ, morfologie, ekologické nároky, stanoviště, jejich negativní vlivy, způsoby likvidace

8. hod Charakteristika a negativní ovlivnění základních biomů světa v posledních desetiletích.

Diskuze a náměty na prakticky orientovanou výuku.

V ceně vzdělávací akce jsou četné autorkou připravené elektronické podpory s velkým množstvím obrazového materiálu – zejména fotodokumentace autorky.

další informace

Praha 28.02.2018, 9:30–16:30

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 760 Kč

 objednat

Bi 65 VIRY ZNÁMÉ I NEZNÁMÉ

Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
27664/2017-2- 1065
Počet vyučovacích hodin
8

Viry stojí v klasifikaci přírodnin na pomezí mezi živými organismy a neživou hmotou. Právě tato dichotomie živého a neživého, vycházející z jejich biologické stavby, významně ovlivňuje jejich vlastnosti a interakce s živými organismy. Věda zabývající se popisem stavby a především funkce virů, virologie, je jednou z prudce se rozvíjejících biologických disciplín s rozsahem od základního výzkumu, obvykle úzce spojeného s funkcí hostitelských buněk,  po biologické aplikace virů např. v diagnostice nebo léčbě infekčních či dokonce nádorových onemocnění.  V rámci přednášky si na vybraných příkladech přiblížíme svět virů, jejich schopnost parazitovat hostitelské buňky, a dále různá virová onemocnění, které jsou důsledkem tohoto parazitování pro organismus hostitele. Probereme též možnosti prevence a léčby virových onemocnění.

Sylabus

1.Evoluce virů - vznik virů v souvislosti s počátky života na Zemi, genetická proměnlivost virů a jejich evoluce v reálném čase. (90 min)

2.Životní strategie virů a jejich jedinečná vazba na hostitelskou buňku. Typy infekcí dle doby trvání a komplexity. Interakce virů a hostitelů v závislosti na vnitřních a vnějších faktorech. Interakce virů s imunitním systémem člověka. (90 min)

3.Epidemiologie akutních nákaz – kde a jak se objevují nové varianty nebezpečných virů, jak se šíří, klinické obrazy a léčba a prevence vybraných virových onemocnění. Chřipka a její varianty, epidemiologie HIV, virus žloutenky A, virus dětské obrny, Flaviviry – zika virus, virus klíšťové encefalitidy. (90 min)

4.Epidemiologie chronických virových nákaz. Přenos chronicky infikujících virů, klinický obraz, léčba a prevence vybraných virových onemocnění. Herpesviry – virus oparů, virus dětských neštovic; viry žloutenky B a C. (90 min)

další informace

Praha 17.04.2018, 09:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

Bi 68 Užitková botanika

Cílová skupina
učitelé ZŠ 1, učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
27664/2017-2- 1065
Počet vyučovacích hodin
8

Praktické poznávání základních léčivých, jedovatých, invazivních a expanzivních rostlin naší přírody – jejich taxonomie, morfologie, ekologické nároky, obsahové látky využití (zejména pro zdraví), ochranářský management.

Ovoce (naše i subtropické), zelenina a koření pro zdraví a krásu. Pochutiny – jejich členění, charakteristika základních – káva, čaj, kakao, cikorka, octy, křen, hořčice aj.).

U léčivých rostlin – způsoby sběru, uchování, zpracování, recepty.

Základy homeopatie – co patří do domácí lékárničky.

 

1. hod Význam rostlin rozebraný z různých aspektů, obsahové látky rostlin – jejich výskyt, význam pro zdraví či hospodářství

2. hod. Charakteristika léčivých rostlin, zásady užití, jejich sběru, uchování, různé způsoby zpracování

3. hod Základní léčivé rostliny naší přírody (výběr z 200 – na přání rozbory), jejich morfologie, stanoviště, vhodná doba i části sběru, vnitřní a vnější užití

4. hod Jak na běžné choroby pomocí našich léčivých rostlin bez jedovatých a zvláště chráněných rostlin, včetně využití v homeopatických přípravcích

5. hod Naše zelenina a luštěniny pro zdraví a krásu (charakteristika rostlin, obsahové látky, využití nejen v kuchyni, ale i pro zdraví, krásu atd.)

6. hod Naše a subtropické ovoce (charakteristika rostlin, obsahové látky, využití nejen v kuchyni, ale i pro zdraví, krásu atd.)

7. hod Základní koření a pochutiny (čaje, káva, cikorka, kakao, křen, hořčice, octy atd.) - charakteristika rostlin, obsahové látky, využití nejen v kuchyni, ale i pro zdraví, krásu atd.

8. hod Náměty na výuku užitkové botaniky (výukové CD i s testy), ochutnávky čajů, diskuze

V ceně vzdělávací akce jsou četné autorkou připravené elektronické podpory s velkým množstvím obrazového materiálu – zejména fotodokumentace autorky.

další informace

Praha 10.05.2018, 9:30–16:30

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 760 Kč

 objednat

Bi 69 Přírodovědné experimenty podporované počítačem s využitím metody lokálního a vzdáleného měření

Lektor/ka kurzu
PaedDr. Jiři Diviš
Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
27664/2017-2- 1065
Počet vyučovacích hodin
8

Vzdělávací program je zaměřen na moderní metody výuky přírodovědných předmětů. Obsahem jsou techniky klasického počítačem podporovaného měření s vazbou na konstrukci a sestavování vzdálených experimentů měřených po internetu. Vše je doplněno množstvím praktických ukázek a metodickým vysvětlením možností, jak pomocí těchto metod aktivovat tvůrčí a samostatnou práci žáků a studentů v rámci jejich polytechnického rozvoje a zájmu o přírodní vědy.

I. Část

Měření s universálními měřícími systémy (ISES, Pasco, ….) s vazbou na jednoduché standardní laboratorní přístroje (laboratorní zdroje, multimetry aj.) s měřícím rozhraním RS232C (USB).

Praktická realizace lokálních experimentů pomocí modulárních měřicích zařízení. Účastníci kurzu sestaví s použitím manuálu a příslušné metodiky experimenty, které budou provádět s použitím modulárních měřicích zařízení v učebně. Zároveň využijí takto sestavené experimenty pro vzdálené měření.

Tímto způsobem budou účastníci měřit např. voltampérové charakteristiky elektronických prvků, periodické děje, změny tlaku při chemických reakcích, pH nápojů, elektrickou vodivosti kapalin, neutralizaci kyselin, endotermické a exotermické děje, teplotní změny při ředění kyselin a další. Ke všem experimentům jsou vytvořeny manuály, popisující jak konkrétní měřící postupy, tak metodiku začlenění do výuky.

 

Dotace: 3 vyučovací hodiny

II. Část

Sestavení vzdáleného experimentu s universálními měřícími systémy (ISES, Pasco, ….).  Sestavení vzdáleného experimentu s jednoduchými standardními laboratorními přístroji (laboratorní zdroje, multimetry aj.) s měřícím rozhraním RS232C (USB).

Praktická realizace lokálních experimentů pomocí modulárních měřicích zařízení. Účastníci kurzu sestaví s použitím manuálu a příslušné metodiky experimenty, které budou provádět s použitím modulárních měřicích zařízení v učebně. Zároveň využijí takto sestavené experimenty pro vzdálené měření.

Tímto způsobem budou účastníci měřit např. voltampérové charakteristiky elektronických prvků, periodické děje, změny tlaku při chemických reakcích, pH nápojů, elektrickou vodivosti kapalin, neutralizaci kyselin, endotermické a exotermické děje, teplotní změny při ředění kyselin a další. Ke všem experimentům jsou vytvořeny manuály, popisující jak konkrétní měřící postupy, tak metodiku začlenění do výuky.

 

Dotace: 3 vyučovací hodiny

III. Část

Měření pomocí otevřené elektronické platformy „Arduino“ (lokální a vzdálený experiment)

Dotace: 2 vyučovací hodiny

další informace

Praha 24.04.2018, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 850 Kč

 objednat

Bi 70 Jedovaté, invazivní a expanzivní rostlinné druhy kolem nás

Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
27664/2017-2- 1065
Počet vyučovacích hodin
8

1. hod Základní pojmy (druhy původní a nepůvodní, archeofyty, neofyty, primární a sekundární areál, invazivní a expanzivní druhy aj.). Příčiny, možné cesty migrace a důsledky přemnožení invazivních a expanzivních druhů.

2. hod Počet a třídění nepůvodních druhů v naší květeně, archeofyty a neofyty. Výčet 25 nejrozšířenějších invazivních druhů rostlin na území ČR.

3. hod Původ, příčiny zavlečení, morfologie, ekologické nároky, místa výskytu, významy a možné likvidace invazivních dřevin na území ČR.

4.  hod Původ, příčiny zavlečení, morfologie, ekologické nároky, místa výskytu, významy a možné likvidace invazivních bylin na území ČR.

5. hod Základní expanzivní druhy v české květeně (morfologie, ekologické nároky, místa výskytu, významy a možné likvidace).

6. hod Náměty na školní seminární práce, badatelsky orientovanou výuku v okolí školy či svého bydliště na téma invazivní nebo expanzivní taxony. Diskuze.

7. hod Proč znát jedovaté rostliny kolem nás, s čím si je lze zaměnit. Charakteristika základních jedovatých rostlin a jejich působení na člověka (druhy polí, rumišť, lesů a luk).

8. hod Charakteristika základních jedovatých rostlin a jejich působení na člověka (vyskytující se na horách, u vody, v parcích a v objektech). Jak postupovat při otravách způsobených jedovatými rostlinami. Využití některých jedovatých rostlin v homeopatii. Diskuze.

V ceně vzdělávací akce jsou četné autorkou připravené elektronické podpory s velkým množstvím obrazového materiálu – zejména fotodokumentace autorky.

další informace

Praha 11.04.2018, 9:30–16:30

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 960 Kč

 objednat

Bi 71 Bakterie kolem nás

Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
27664/2017-2- 1065
Počet vyučovacích hodin
8

Seminář je zaměřen na rozšíření kompetencí učitelů biologie v oblasti výuky mikrobiologických témat. Bakterie a archea jsou nenápadné mikroorganismy, které jsou ve výuce často opomíjeny, protože je můžeme zobrazit jen při velkém zvětšení mikroskopem. Přesto jsou všudypřítomné a stály u zrodu života na Zemi. Během semináře se seznámíme s jejich výskytem významem pro člověka i další organismy. Bakterie jsou důležitou součastí každodenního života člověka - jsou původci nebezpečných chorob, jiné cíleně pěstované využíváme k výrobě potravin, léčbě nemocí, jako probiotika. Bakterie najdeme ve všech prostředích – v půdě, vodě, vzduchu, na/v těle rostlin a živočichů, na předmětech, oblečení, v potravinách… Existuje řada způsobů, jak přiblížit toto zajímavé téma žákům a studentům.

Seminář bude zahrnovat teoretický úvod, diskusi s účastníky, praktické vyučování, ukázky nových metod výuky, seznámení se zdroji pro přípravu výukových materiálů (literatura, webové stránky, výuková videa), zpětnou vazbu od účastníků

další informace

Olomouc 28.3.2018, 09:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 850 Kč

 objednat

Z 72 Globální klimatická a environmentální změna ve výuce zeměpisu

Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií
Kurz akreditován MŠMT pod č.
158/2016-3-32
Počet vyučovacích hodin
4

Seminář je zaměřen na představení tématu globální změny klimatu a životního prostředí, jejích pravděpodobných příčin a pozorovaných i očekávaných dopadů na lidskou společnost. Účastníkům semináře budou přiblížena stěžejní témata, která se přímo týkají klimatické změny a lze na nich prakticky poukázat na konkrétní příčiny a dopady tohoto jevu v prostředí střední Evropy. Seminář poskytne pedagogům základní rámec (konkrétní aktuální témata a různé náhledy na ně, zdroje informací, apod.) pro zapojení tématu klimatické a environmentální změny do výuky zeměpisu či jiných předmětů s environmentální tematikou.

další informace

Brno 20.04.2018, 10:00–13:15

místo konání bude upřesněno na pozvánce

780 Kč

 objednat

DESCARTES, v.o.s. si vyhrazuje právo změnit termín konání akce, pokud bude nutné. O změně termínu se účastníci dozví s dostatečným časovým předstihem prostřednictvím pozvánky.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace