Doc. RNDr. Tomáš Hoskovec, CSc.

Tomáš Hoskovec (1960) za starého režimu studoval oficiálně matematiku, neoficiálně pak fi­lo­so­fii a filologii; ve svobodných podmínkách si lingvistické vzdě­lání doplnil v zahraničí (Francie, Litva) a oficializoval v tuzemsku. Habi­li­toval se pro srovnávací indoevropský jazy­ko­zpyt, soustavnou reflexí jazykozpytné metodologie dospěl k programu celostní filologie. V různých dobách učil na Karlově uni­ver­si­tě v Pra­ze, Zá­pa­do­čes­ké v Plzni, Jihočeské v Českých Budějovicích a badatelsky působil v Cen­tru pro teo­re­tic­ká studia (UK + AV) a Slovanském ústavu (AV); 20 let soustavně učil na Ma­sa­ry­kově universitě v Brně. Nyní pra­cu­je jako samostatný badatel. Dlouhodobě se anga­žu­je v Pražském lin­gvis­tic­kém krouž­ku (PLK), učené společnosti s širokými me­zi­ná­rod­ními kontakty, jež rozvíjí ce­lost­ní filologii co specifický badatelský pří­stup. Ze strany PLK organizoval vý­znam­ná mezi­ná­rod­ní sym­po­sia v Praze a přednášel ucelené kursy na mnoha forech ve světě: Evropská unie (Lucem­burk, Brusel, Štras­burk), Kanada, Slovensko, Švýcarsko, Litva, Německo, Itálie, Španělsko, Francie, Bul­har­sko a dal­ší.

Zpět

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace