Kurzy

Bi 72 Správnou výživou ke zdraví a štíhlé postavě

Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
396/2018-2-35
Počet vyučovacích hodin
8

1.Základní antropometrické parametry (měření tělesné výšky, tělesné hmotnosti, tloušťky kožních řas, stanovení BMI) – 45 min.

2.Zhodnocení somatotypu a nadání pro různé typy sportů – 45 min.

3.Stanovení energetického výdeje 90 min.

4.Základní složky potravy (sacharidy, lipidy, bílkoviny, vitaminy, minerální látky, voda) – 3 vyuč. hod.

           5. Výživový program pro vyhodnocení denního příjmu energie a nutrientů – 45 min.

další informace

Olomouc 06.12.2018, 10:00–17:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

Bi 73 Poruchy příjmu potravy - čím může přispět škola v prevenci, rozpoznání a léčbě

Lektor/ka kurzu
MUDr. Šárka Nováková
Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, vychovatelé v domovech mládeže, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
27664/2017-2- 1065
Počet vyučovacích hodin
8

Typy a varianty poruch příjmu potravy, epidemiologie, rizikové a protektivní faktory, příznaky, obvyklé průběhy nemocí – 2 vyuč. hod.

Vybrané zásady léčby – jaké odbornosti se podílejí, multidisciplinární přístup, základní principy, jaké výsledky lze čekat; spolupráce rodiny a širšího okolí, podpůrné skupiny a weby – 1 hod.

Možnosti rozeznání poruchy pedagogem a jeho další postup, možnosti a omezení školy při ovlivnění rizikových a podpůrných faktorů – 1 hod.

Aktivity pro vlastní tvorbu preventivních programů (vnímání vlastního těla, mediální obraz versus realita, pozitivní sebehodnocení) – 2 hod.

Základní principy zdravého jídelníčku, upozornění na různé typy rizikového jídelního chování ve vztahu k PPP – 2 hod.

další informace

Olomouc 19.11.2018, 9:30–16:30

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

Bi 74 Paraziti lidí: přátelé i nepřátelé, mýty a fakta.

Cílová skupina
učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
396/2018-2-35
Počet vyučovacích hodin
8

Naše veřejnost, včetně pedagogů, má značně zkreslené představy o výskytu parazitů lidí u nás a o jejich významu pro zdraví. Tento stav je způsoben jednak výraznými úspěchy při tlumení parazitárních infekcí v poslední době, jedak desinformační kampaní podvodníků na internetu, kteří se snaží vydělávat na strachu z parazitů. Cílem semináře je tyto mýty vyvracet a informovat o skutečných rizicích parazitických infekcí, které hrozí lidem v našich podmínkách a v současné době a také o kladném působení parazitů, včetně možností léčit pomocí nich některá onemocnění.

Obsah: 1. Desinformace o vzrůstajícím množství lidských parazitů v naší populaci a o nejrůznějších „následcích“  parazitárních infekcí: příčiny a účel podvodů. 1 hod

2. Skutečná rizika parazitárních onemocnění, která hrozí lidem (zvláště dětem) na našem území v současné době. 2 hod

3. Poruchy imunity: Oportunní parazitózy a jejich vzrůstající význam. 2 hod

4. Paraziti, kteří nás ohrožují při cestách do tropů a subtropů (importované parazitózy). 2 hod

5. Kladné působení parazitických infekcí, pokusy léčit některá (autoimunní, alergická) onemocnění pomocí kontrolovaných infekcí parazity. 1 hod

další informace

Olomouc 26.11.2018, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

Bi 75 Sex, krása a rozmnožování z pohledu vědy

Lektor/ka kurzu
Mgr. Roman Figura
Cílová skupina
učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
396/2018-2-35
Počet vyučovacích hodin
6

Účastníci budou seznámeni se vznikem a vývojem evoluční teorie, dále fenoménem krásy a atraktivity v živočišné (včetně člověka) i rostlinné říši a se širšími souvislostmi krásy, atraktivity a umění se sexem, individuálním životem jedinců i vývojem druhů. Zohledněny budou i psychologické a filosofické aspekty tématu.

další informace

Olomouc 08.11.2018, 09:30–14:30

místo konání bude upřesněno na pozvánce

990 Kč

 objednat

Bi 76 Molekulární a epigenetická evoluce genomu od mihule a ryb až ke člověku

Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
396/2018-2-35
Počet vyučovacích hodin
8

Úvod do (cyto)genomiky obratlovců včetně člověka – základní otázky, celogenomové duplikace a transpozony jako hnací motory evoluce (přibližně 90 minut)

„Evoluce“ metod sekvenace DNA a bioinformatická analýza genomu – co lze očekávat a jak to celé vzniká aneb když je biolog vlastně informatik (přibližně 60 min)

Epigenetika a epigenomika – další důležitý kód v naší DNA a v našem genomu, jeho evoluce a vztah k nemocem – sekvenací genomu jeho funkci ještě nepochopíme (přibližně 90 min)

Fylogenomická exkurze stromem života a zásadní milníky evoluce směřující k člověku – všichni jsme vlastně ryby! (přibližně 60 min)

Cesta do nitra lidského genomu – jak je možné, že jen 1.5% našeho genomu tvoří geny? K čemu je ten „zbytek“ a co o něm vlastně víme? resp. spíše nevíme... (přibližně 60 min)

-časová dotace jednotlivých bloků je flexibilní a přizpůsobitelná potřebám a požadavkům posluchačů

další informace

Olomouc 18.10.2018, 10:00–17:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

Fy 91 Organická elektronika a Bioelektronika jako nové vědní obory

Lektor/ka kurzu
Doc. Ing. Ota Salyk, CSc.
Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
396/2018-2-35
Počet vyučovacích hodin
8
Tento kurz lze zařadit do šablony
Polytechnické vzdělávání

Významnou skupinou organických látek jsou látky, v nichž se v organickém řetězci střídají jednoduché a dvojné vazby, tzv. látky s konjugovanými vazbami. Jedná se o lineární i aromatické systémy, molekulární i polymerní, často s heteroatomy. Podél konjugovaných řetězců se mohou pohybovat nosiče nábojů – elektrony nebo díry, mohou taktéž přeskakovat na sousední řetězec v případě významného překryvu vlnových funkcí vazebných elektronů. Nosiče mohou být excitovány do vyšších orbitalů fotony a separovány, nastává tak vnitřní fotoelektrický jev, nebo mohou zpět rekombinovat, nastává luminiscence.  Tyto vlastnosti jsou využívány ve fotovoltaice a displejích, dnes již komerčně vyráběných jako OLED, QLED i LCD obrazovky. Vhodné mechanické a povrchové vlastnosti, charakterizované jako biokompatibilita pak umožňují kontakt s mikroorganismy nebo živými tkáněmi a sledovat jejich životní funkce pomocí snímání vnitřního potenciálu buněk, zvláště u tzv. elektrogenních buněk, což jsou myocyty, kardiomyocyty  a neurony. Lze rovněž tyto buňky elektricky stimulovat nebo řízeně diferencovat kmenové buňky.

Základními prvky vyrobenými na bázi organických polovodičů jsou elektroluminiscenční dioda (LED), fotovoltaický článek a organický elektrochemický tranzistor (OECT) jako senzor. Vyrábějí se tiskovými metodami jako vícevrstvé struktury na skleněné nebo polymerní folie PET, PEN nebo kapton. 

Obsah přednášek.

1. Organické polovodiče, princip, funkce a aplikace

2. Emise záření z organických polovodičů a její aplikace ve světelných zdrojích a ektroluminiscenčních displejích.

3. Vnitřní fotoektrický jev v organických polovodičích a jeho aplikace ve fotovoltaice

4. Elektronika a senzorika na bázi organických polovodičů pro biomedicínské aplikace.

5. Technologie tisku organické elektroniky 

další informace

Olomouc 24.10.2018, 09:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

Fy 92 Měření neviditelného – jak měříme částice v mikrosvětě a na co je to dobré.

Lektor/ka kurzu
RNDr. Peter Kodyš, CSc.
Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
396/2018-2-35
Počet vyučovacích hodin
8
Tento kurz lze zařadit do šablony
Polytechnické vzdělávání

Obeznámit učitele s nejmodernějšími přístupy k detekci částic v mikrosvětě a ukázat užitečnost a důležitost těchto měření, na která ČR jen do CERNu přispívá už 15 let cca 80 milionů Kč ročně. Přiblížit důvody, proč se musí budovat tak drahá a náročná měřící zařízení, jak fungují, co měří a co je tím demonstrováno. (1h)

Ukázat, proč je důležité žákům a studentům tyto věci předkládat a jejich návaznost na celkové představy o uspořádání mikro- a makrosvěta. Přiblížit a zpřístupnit dobrou argumentaci a faktografii nejen učitelům fyziky, ukázat vědeckou metodu práce a rozlišit to od různých jiných přístupů nevědeckých a tzv „meta-fyzikálních“. Nejedná se jen o samotná výsledná měřící zařízení, ale o vědeckou metodologii v praxi a o důležitost ukázat sepětí vědy s její metodami. (6h)

Diskuse nad částicemi, jejich měřitelností, nad tím, co pro nás jejich existence znamená, a zda a jak je možné toto téma přiblížit žákům a studentům (1h).

Obsah:

1. Zlehka úvodem: částice, proč o nich vědět

2. Tvrdě na věc: pokud jsou, měřme je!

3. Ještě tvrději na věc: měříme!

4. Relaxace: hlavní části detektoru

5. Do hloubky: co všechno se řeší pro dráhový detektor

6. Závěrečná exkurze: po některých experimentech

7. Závěr

další informace

Olomouc 05.11.2018, 10:00–17:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

Che 69 Vědecká gramotnost – role vědy ve 21. století

Cílová skupina
učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
396/2018-2-35
Počet vyučovacích hodin
8
Tento kurz lze zařadit do šablony
Polytechnické vzdělávání

Stručný úvod do současné metodologie vědy (2 h)

vědecká metoda – hypotéza a její testování; nejistota poznání jako základní nástroj při získávání vědeckého poznání; vědecké poznání jako systematické rozvíjení intuitivního poznání; kognitivní omezení v procesu získávání poznání

Věda a společnost – nový druh gramotnosti (2 h)

vědecká gramotnost – zásadní vliv vědeckých poznatků a jejich povahy na běžný život každého z nás – co je škodlivé a co není, a proč tomu tak je; vztah vědy a vzdělávání; osobní postoje k vědeckým poznatkům jako společenskotvorným činitelům (odpíračtví HIV-AIDS, očkování, fluoridace vody, GMO, atp.)

Jak skloubit klasickou znalostní výuku a výuku vědecké gramotnosti (3 h)

využití konkrétních příkladů z životní praxe a z historie získávání vědeckých poznatků v kombinaci s probíraným učivem –  vybrané příklady z fyziky (např. vývoj modelu Sluneční soustavy), chemie (např. vývoj modelu atomu) i biologie (např. vývoj modelu vzniku života); povědomí o tom, jak je poznatek získán, zvyšuje jeho společenskou i osobní přijatelnost i přes jeho obtížnou srozumitelnost

další informace

Olomouc 02.11.2018, 10:00–17:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

Bi 80 Voda včera dnes a zítra

Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
396/2018-2-35
Počet vyučovacích hodin
8

Soubor přednášek bude prezentovat vodu, jako přírodní zdroj, který formoval dějiny naší civilizace. Posluchači si odnesou poznatky o dopadu nedostatku, případně opačného extrému, přebytku vodních zdrojů na historii, ekonomiku, životní prostředí jednotlivých světových regionů.

Vodní zdroje stály u kořenů vzniku naší civilizace, jejich přítomnost rozhodovala nejen o rozvoji, ale často i o zániku starověkých i středověkých států. Série přednášek ukáže, jak voda formovala náš vývoj. Ovlivňovala nejen způsob řízení společnosti, ale rozhodující úlohu měla i v dopravě a energetice. Vodní zdroje a voda jako strategická surovina byla využívána i ve vojenské strategii, významnou úlohu hrála v lékařství a náboženství.

Soubor přednášek vychází z autorovy populárně pojaté knihy, která vyjde v říjnu 2018 v nakladatelství Mladá Fronta a která je připravena pro čtení na pokračování v populárně vědeckém pořadu Meteor na CR2, kde si bude možno jednotlivé kapitoly v archivu stáhnout.

Přehled jednotlivých témat:

Když se lidé modlili, aby přišla povodeň  -  zavlažování v starověkém Egyptě

Jak zakázat aby se v poušti voda vypařila  - problematika kanátů v Persii   

Římská rozmařilost – vodovody ve starověkém Římě

Proč zmizeli obyvatelé Teotihuacánu -  zánik civilizací v důsledku problémů s vodou

Země pod vodou – historie odvodňovacích projektů v Holandsku a v Itálii

Voda jako zbraň – ukázky zneužití vody v historii

Svatá voda – voda v náboženské historii

Když voda začala pracovat – využití vody jako energetického nástroje

další informace

Olomouc 21.11.2018, 10:00–17:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

EV 11 Aktuální přístupy k hodnocení kontaminovaného životního prostředí

Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
396/2018-2-35
Počet vyučovacích hodin
8

Globální znečišťování vody, ovzduší a půdy je problémem, který se dotýká každého z nás. V rámci semináře budou řešeny základní principy pohybu škodlivých látek v prostředí a způsoby, kterými dochází k znečišťování ovzduší, vody a půdy. Pozornost bude zaměřena na látky podílející se nejvíce na kontaminaci a také postupům, jakými lze škodlivé účinky hodnotit. Důraz bude kladen na ekotoxikologické biotesty a jejich využití pro potřeby ochrany životního prostředí.

Obsah:

 • Ovzduší, voda, půda a jejich kontaminace v důsledku lidské činnosti (2 hodiny)
 • Příklady problémových kontaminovaných oblastí v ČR (2 hodiny)
 • Aktuální přístupy k hodnocení akutní a dlouhodobé toxicity (1 hodina)
 • Ekotoxikologické biotesty – přehled základních typů testů využívaných k hodnocení kontaminovaného životního prostředí (3 hodiny)

další informace

Olomouc 19.10.2018, 10:00–17:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

Che 68 Pokroky a novinky v chemii

Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
396/2018-2-35
Počet vyučovacích hodin
8
Tento kurz lze zařadit do šablony
Polytechnické vzdělávání

 1. Úvod – role chemie v 21. století
 2. Farmaceutická chemie – od syntézy nové látky až k tabletce – novinky v syntetické chemii, kombinatoriální chemie, struktura a účinek látky, farmaceutické technologie, generika, lékové formy
 3. Kriminalistická chemie – řešení případů jak v televizi – analytická chemie v kriminalistice, DNA analýza, analýza drog včetně tzv. „designer drugs“, analýza materiálů, kontrola kvality potravin
 4. Nanotechnologie – velké možnosti slova nano – typy materiálů, nanočástice, 2D materiály (chemie grafenu), aplikace nanomateriálů v životním prostředí, katalýze a medicíně
 5. Miniaturizace – laboratoř na čipech – miniaturizace elektroniky, miniaturizace v chemii, výroba čipů, PDMS čipy, přenosná diagnostika, nízkonákladové technologie, detekční proužky, využití 3D tisku v chemii
 6. Biochemie a biotechnologie – rozumíme životu – „omics“ techniky (lipidomika, glykomika aj. a jejich význam), chirální látky v organismu, markery chorob, imaging, genové inženýrství, biotechnologická léčiva a specifika jejich použití a výroby
 7. Počítače a chemie – dobrý sluha – výpočetní chemie a její možnosti, analýza a zpracování velkého množství dat, „chytrá města“ 
 8. Závěr – kam míří společnost a co bude s chemií

další informace

Olomouc 14.11.2018, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

DESCARTES, v.o.s. si vyhrazuje právo změnit termín konání akce, pokud bude nutné. O změně termínu se účastníci dozví s dostatečným časovým předstihem prostřednictvím pozvánky.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace