Všeobecné podmínky DESCART, v.o.s.

1. OBECNÉ INFORMACE

1.1. Organizátorem akce je společnost DESCARTES, v.o.s. IČ: 26008530

1.2. Účastníkem akce se může stát řádně přihlášený nebo dohlášený zájemce, popř. náhradník

2. PŘIHLÁŠENÍ NA AKCI

2.1. Podmínkou účasti na akci je řádné podání přihlášky a zaplacení příslušné ceny akce, ve stanoveném termínu, stanoveným způsobem.

3. SJEDNANÉ SLUŽBY

3.1. Detailní program akce a popis sjednaných služeb je uveden v příslušných informacích o akci. Organizátor si vyhrazuje právo provést v konečném programu akce úpravy, pokud jsou nezbytné a neovlivní charakter akce, popřípadě změnit termín či místo realizace akce

3.2. O změně termínu či místa konání jsou účastníci informováni s dostatečným časovým předstihem prostřednictvím pozvánky. Účastníci jsou zodpovědni za zadání validní emailové adresy a kontrolu doručené pošty včetně SPAM schránky. Organizátor nenese zodpovědnost za nedoručený email. Veškeré změny termínů jsou to také aktualizovány na webových stránkách www.descart.cz.

3.3. Účastník je povinnen předložit při příchodu na akci pozvánku.

4. CENA

4.1. Cena akce je uvedena v informacích o jednotlivých akcích.

5. ZRUŠENÍ ÚČASTI NA AKCI ZE STRANY ÚČASTNÍKA AKCE

5.1. Účastník akce má právo zrušit svou účast. Zrušení účasti musí být provedeno písemně (e-mailem).

Organizátorovi přináleží storno poplatek, který je stanoven podle délky času mezi zrušením účasti na akci ze strany účastníka akce (rozhodující je den, kdy bylo toto zrušení organizátorovi doručeno) a prvním dnem akce, následovně :

a) 25 a více dnů 50% z ceny akce,

b) 24 – 8 dnů 85% z ceny akce,

c) 7 - 1 den a při stornu v den zahájení akce, v průběhu akce nebo při nenastoupení na akci 100% z ceny akce.

5.2. Storno poplatek se nezapočítává v případě, že za účastníka akce bude zajištěn adekvátní náhradník

6. ZRUŠENÍ AKCE ZE STRANY ORGANIZÁTORA

6.1. Organizátor je povinen uskutečnit akci dle podmínek uvedených ve všeobecných podmínkách. Realizace akce je podmíněna dosažením minimálního počtu účastníků. Pokud počet účastníků pro danou akci nedosáhne minimálního počtu, vyhrazuje si organizátor právo akci zrušit.

6.2. Organizátor může zrušit akci nebo změnit místo či termín. V případě zrušení akce bude účastníkům vráceno 100% uhrazené ceny.  

6.3. V případě změny termínu konání akce, mají účastníci nárok na vrácení 100% uhrazené ceny, pokud náhradní termín nemohou přijmout. O této skutečnosti jsou povinni informovat organizátora akce do 10 dnů od vypsání náhradního termínu. Po uplynutí této lhůty již nelze navrácení poplatku požadovat a platí pravidla dle bodu 5. všeobecných podmínek.

6.4. Organizátor může v případě zásahu vyšší moci seminář realizovat distanční formou místo standardní prezenční a to za předpokladu, že bude tato vyjímka schválena MŠMT.

 

Informace ke zpracování osobních údajů

 • Upozorňujeme Vás na to, že poskytujeme služby, které slouží pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Ke všem datům přistupujeme stejně, až na výjimky stanovené v Podmínkách nezkoumáme obsah dat, a proto nejsme zodpovědní za správnost údajů, které jsou případně do služby nahrány.
 • I přesto však některé osobní údaje zpracováváme – a to údaje našich uživatelů. Budeme rádi, pokud si přečtete níže podrobnosti.
 • V této informaci používáme stejné zkratky jako v Podmínkách použití Descart.cz.

Informace o zpracování osobních údajů uživatelů

 • Jako správce osobních údajů zpracováváme ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) následující údaje uživatelů:
  • jméno,
  • příjmení,
  • titul,
  • datum narození,
  • místo narození,
  • e-mail,
  • telefonní číslo,
  • fakturační údaje, jako je adresa či identifikační číslo,
  • informace o objednávkách a platbách za služby,

v souladu s Nařízením, a to za účelem administrace uživatelského účtu, umožnění poskytování Služeb a umožnění přístupu k nim a dále za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran.

 • Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 3 let, v případě, že nedošlo k odběru Služeb. V opačném případě je to potom 10 let od posledního odběru Služeb, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší.
 • Výše uvedené zpracování je umožněno na základě:
  • čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování nezbytné pro splnění smlouvy,
  • čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení – zpracování na základě právní povinnosti správce, a
  • čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení – je-li to nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce.
 • Ke zpracování můžeme využívat také následující zpracovatele nebo třetí strany:
  • Subjekty poskytující poštovní a doručovací služby (Česká pošta a.s., PPL CZ s.r.o.)
  • Poskytovatele serverových služeb, a to pouze v případě urgentních zásahů při řešení technických problémů nebo reklamacích

Zasílání obchodních sdělení

 • Pokud se přihlásíte do našeho rozhraní, které Vám umožňuje odběr Služeb, budeme zpracovávat vaši emailovou adresu za účelem zasílání obchodních sdělení o nových funkcích a službách, které jsme pro vás připravili.
 • Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 3 let od posledního přihlášení do uživatelského účtu.
 • Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení – na základě oprávněného zájmu správce osobních údajů. Proti takovému zpracování nám můžete vznést kdykoliv námitku, a to buď napsáním mailu na adresu info@descartes-agentura.cz, nebo jednoduše odhlásit odběr proklikem v daném obchodním sdělení.

Cookies

 • V rozhraní našich Služeb používáme také cookies, a to z důvodů:
  • měření návštěvnosti a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků/uživatelů;
  • fungování Služeb a rozhraní Služeb.
 • Cookies jsou ukládány po dobu, která je uvedena dále u jednotlivých typů cookies.
 • Sběr cookies za účelem měření návštěvnosti a vytváření statistik může být považováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu – našeho oprávněného zájmu, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.
 • Informace z cookies se nebudou používat za účelem identifikace uživatele, což neplatí v případě podvodného nebo jinak nezákonného jednání uživatele.
 • Službu lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků stránek – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu správce námitku dle čl. 21 Nařízení, zasláním emailu na adresu info@descartes-agentura.cz. Námitka bude vyhodnocena bezodkladně.
 • Vznesete-li námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování a zabezpečení Služeb a rozhraní Služeb, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu.
 • Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků/uživatelů jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.
 • Shromážděné cookies soubory mohou být zpracovány také společností Google. Sesbírané cookies soubory jsou v takovém případě zpracovány v souladu s Google Privacy Policy
 • Aktuálně používáme následující cookies:
Typ Název Účel Expirace Přístup k informacím

Systémová

PHPSESSID Zajišťuje základní přístup do uživatelského rozhraní descart.cz Po ukončení relace (zavření okna přohlížeče) vlastní cookie descart.cz
Systémová (generický název) Zajištění bezpečnosti a identifikace uživatele pro trvalé přihlášení do rozhraní descart.cz Po 6 měsících vlastní cookie descart.cz
Aplikační _gac Slouží pro vyhodnocování návštěvnosti portálu descart.cz pomocí Google Analytics. Po 12 měsících třetí strana Google

Vaše práva

 • Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte vůči nám následující práva:
  • kdykoliv zrušit zasílání obchodních sdělení,
  • vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu na adresu: info@descartes-agentura.cz,
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo našimi oprávněnými zájmy, výmaz však může mít za následek, že uživatel nebude mít do rozhraní Služeb přístup ani možnost Služby využívat,
  • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

Můžete nás kdykoliv kontaktovat a informovat se na e-mailové adrese info@descartes-agentura.cz

descartes
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace