Kurzy

PP 384 Hlasová výchova pro pedagogy

Lektor/ka kurzu
Miroslav Dvořák, DiS.
Cílová skupina
učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
5950/2018-2-239
Počet vyučovacích hodin
8

Práce s dechem a hlasová výchova

 • řízení dechu při mluvení
 • vědomá dechová kapacita a správná opora hlasu, měkký hlasový začátek
 • vznik zdravé fonace, brániční impuls
 • tvoření hlasu, síla hlasu
 • barva a znělost hlasu
 • co o nás prozradí hlas a jak zaujmout hlasem
 • jak umluvit prostor bez námahy

Technika řeči

 • respirace, fonace, artikulace, modulace - jak potřebné teoretické informace proměnit v mluvní praxi
 • srozumitelná artikulace - vokálů a konsonantzvuková osnova věty
 • jak mluvit hodiny bez únavy hlasu
 • hlasová hygiena

Kultivovaný mluvený projev a publikum

 • jak získat a udržet pozornost posluchačů svým hlasovým a mluveným projevem
 • řečnické zlozvyky a nedostatky a jak se jim vyhnout
 • zvládání trémy při verbálním projevu

METODY

 • INTERAKTIVNÍ TRÉNINK se zapojením všech účastníků, teoretické zásady se okamžitě nacvičují v praxi, opakovaná cvičení, zpětná vazba lektora každému posluchači, rady a doporučení ke zlepšení dovedností,
 • dechová cvičení, význam dechu pro vznik hlasu, brániční impuls
 • rezonanční cvičení
 • artikulace vokálů a konsonant
 • vlastní příprava projevu
 • hlas a prostor, zvuková osnova věty - artikulace, větný a slovní přízvuk, intonace, tempo a dynamika
 • audio a video trénink

Lektor prakticky předvádí dechová a hlasová cvičení, individuálně konzultuje s posluchači a prakticky s nimi nacvičuje základní hlasové návyky:

 • nacvičujeme správné držení těla při mluveném projevu
 • prohlubujeme práci s dechem a s bránicí, vědomé brániční dýchání
 • cvičíme správné tvoření hlasového tónu, měkké hlasové začátky
 • naučíme se, jak šetřit hlas a ekonomicky využívat dech
 • procvičíme využívání rezonančních dutin
 • trénujeme důslednou a čistou vokalizaci, samohlásky a jejich dělení, artikulaci
 • používáme hlasová cvičení dle dispozic jednotlivců
 • dbáme na přesnou výslovnost a správný tvar mluvidel, artikulace
 • nacvičujeme texty s cílem vytvořit praktické dovednosti a návyky v oblasti mluveného projevu
 • video, audio trénink

HLASOVÁ VÝCHOVA

 • Vědomé dýchání - práce s dechem a jeho význam verbální projev
 • Brániční impuls
 • Hlasové začátky - správná fonace
 • Rezonance - zesílení hlasu, přirozená mluva na prostor
 • Artikulace - správná výslovnost vokálů a konsonant
 • Hlas je pracovní nástroj každého pedagoga
 • Všechna cvičení si zájemci vyzkouší prakticky, konkrétní a názorné ukázky

RÉTORIKA

 • Základní informace o vědomém a profesionálním dýchání, znění hlasu a artikulaci
 • Ukázka připraveného projevu
 • Zvuková osnova věty – frázování, větný přízvuk, intonace, tempo a dynamika
 • Neverbální část projevu – postoj, oční kontakt, jak vnímat a upoutat posluchače
 • Řečnické okrasy
 • Všechna cvičení si zájemci vyzkouší prakticky, konkrétní a názorné ukázky

další informace

Olomouc 25.11.2019, 10:00–17:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 950 Kč

 objednat

ZŠ 94 Jak na hudebku

Lektor/ka kurzu
Mgr. Ivana Janovská
Cílová skupina
učitelé 1. stupně ZŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
396/2018-2-35
Počet vyučovacích hodin
8

1.-2.hodina

Hudební hry, hry na tělo, rytmické hry. Propojení hudby, slova a pohybu. Didaktické postupy zaměřené na rozvoj rytmického cítění.

3.-4.hodina

Formy aktivního poslechu. Možnosti realizace poslechových skladeb tak, aby poslech nebyl nudnou složkou hudební výchovy.

5.-6.hodina

Orffův instrumentář, boomhackery (perkusní tyče)  a jejich využití ve skupinové výuce. Možnost práce s hudebním repertoárem formou úprav pro Orffovy nástroje a soustavu boomhackerů (perkusních tyčí). Ukázky nácviku skladeb formou hry, tedy bez nutnosti práce s notovým zápisem.

7.-8- hodina

Muzikoterapie jako součást vyučování. Praktické možnosti využití muzikoterapie v běžné hodině hudební výchovy.

další informace

Olomouc 11.12.2019, 10:00–17:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 660 Kč

 objednat

HV 48 Hudební interpret a mladý posluchač - konsekvence předvedení hudebního díla

Cílová skupina
učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
396/2018-2-35
Počet vyučovacích hodin
8

Kurz je zaměřen na prohlubování odborné kvalifikace pedagogů základních a středních škol v předmětu hudební výchova (§10 vyhlášky č. 317ú2005 Sb.) z pohledu mladého posluchače, který nemá k dispozici notový zápis díla, ale pouze jeho znějící formu, kterou mu ve vlastním hudebním záměru předkládá interpret. Hudební interpret a jím předvedená znějící forma hudebního díla na koncertě jsou jedinými předloženými prvky pro vnímání mladého posluchače. Součástí náplně kurzu jsou informace z oblasti hudební interpretace, hudební psychologie a sociologie se zaměřením na jejich využití v pedagogickém procesu.

Složení témat umožní účastníkům kurzu proniknout přes vědeckou odbornou literaturu a systém vzdělávání k charakteristice hudebního interpreta a jeho tvůrčímu prostředí, které formuje jeho osobnost při konečném předvedení znějícího díla na koncertě. Daná témata motivují pedagogické pracovníky objasňovat svým žákům a studentům důležitost osobnosti hudebního interpreta při konečné kvalitě poslechu hudby na koncertě, umožní nastolit variabilitu znějícího díla a tak nezavrhovat klasickou hudbu obecně.

Problematika zkušenosti mladého posluchače s poslechem klasické hudby na živém koncertě umožní, pomocí výzkumů v oblasti hudební psychologie, chápat přijímaní jednotlivých slyšených hudebních prostředků u mladého posluchače a následný pohled do reflexe jeho zkušeností s živým koncertem. Poukáže i na metodu, s jejíž pomocí mladý posluchač začíná vnímat různorodost předvedeného znějícího díla, což je jeden z nejdůležitějších faktorů pro vytvoření zájmu mladého člověka o oblast klasické hudby.

Časové dotace a přehled témat

 • 1 hodina - Hudební interpret v kontextu vědecko-odborné literatury
 • 1 hodina - Distinkce mezi notačně zapsaným hudebním dílem a jeho předvedením
 • 2 hodiny - Tvůrčí prostředí hudebního interpreta ve vzdělávacím procesu v ČR
 • 2  hodiny - Mladý posluchač a klasická hudba, přijímání jednotlivých slyšených hudebních prostředků
 • 1 hodina - Reflexe esteticko-recepční zkušenosti mladých posluchačů s poslechem klasické hudby na koncertě v ČR
 • 1 hodina – Koncertní zkušenost jako metoda k vyhledávání informací v oblasti klasické hudby

další informace

Olomouc 23.1.2020, 09:30–16:30

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 660 Kč

 objednat

DESCARTES, v.o.s. si vyhrazuje právo změnit termín konání akce, pokud bude nutné. O změně termínu se účastníci dozví s dostatečným časovým předstihem prostřednictvím pozvánky.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace