Kurzy

NJ 106 Učme němčinu hravě a netradičně

Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií
Kurz akreditován MŠMT pod č.
5950/2018-2-239
Počet vyučovacích hodin
24

Obsah:

Účastníci semináře se seznámí s různými aktivizačními přístupy k výuce německého jazyka, vyzkouší si různé metody výuky s využitím medií, her, pohybových aktivit ve výuce, a to jak časově málo náročných a rychlých vhodných na začátek nebo závěr vyučovací hodiny, tak dlouhodobějších a náročnějších projektů. Prezentované aktivity budou pokrývat především oblast slovní zásoby, gramatiky, práce s textem a vytváření jednoduchých souvislých projevů

Osnova:

 1. Využití her ve výuce německého jazyka (4hodiny)
 2. Využití medií, internetu a internetových aplikací ve výuce německého jazyka (6 hodin)
 3. Využití pohybových aktivit ve výuce německého jazyka (2 hodiny)
 4. Využití písníček v rámci různých kompetencí (6 hodin)
 5. Práce ve dvojici, ve skupinkách (4 hodiny)
 6. Jak přimět žáky využívat jazyk jako prostředek komunikace (2 hodiny)
 7. Výuka bez nutné předchozí přípravy vs. Příprava pomůcek a materiálů nutná? Motivace jako základ úspěchu
 • herní aktivity, nápady pro výuku jednotlivých dovedností a schopností, přizpůsobení aktivit věku a schopnostem žáků
 • Hry budou čerpány z knih od Petra Hladíka – 111 her pro atraktivní výuku němčiny, z materiálů poskytovaných Goethe institutem a z dalších internetových zdrojů. Dále budou použity vlastní nebo upravené hry a upravené hry z anglické série učebnic Jilla Hadfielda nakladatelství Longman
 • Aktivita procvičující slovní zásobu k orientaci ve městě: Vezmeme skutečný Stadtplan. Každý žák si připraví svůj popis cesty z místa A do místa B. Pak tuto trasu popisuje ostatním, ti si ji kreslí do vlastní mapy a mají uhodnout, co je místo B.
 • Schlachtschiff - hra lodě, žáci dostanou kopii "bitevního pole" (rozměry určí učitel podle toho, jaká je úroveň žáků, možno použít kostičkovaný papír nebo třeba word pro rychlé vytvoření). Studenti do polí vepisují slova, která mají předepsaná nebo si je sami zvolí na zadané téma (učitel zadá téma i počet slov). Každé slovo očíslují a čísla pak vepíší do bitevního pole. Dále pak pokračují jako ve hře lodě. Zkoušejí v němčině říkat souřadnice a zasáhnout loď souseda. Pokud se jim podaří trefit do pole, které je okupováno nějakým slovíčkem, jejich soused jim řekne první písmeno slovíčka. Studenti mohou hádat další písmena, dokud se nespletou. Když se spletou, hádá souřadnice protihráč. Ve chvíli, kdy jsou na řadě, začínají rovnou hádáním dalších písmen slova, které objevili. Pokud mají pocit, že vědí, co je slovo ukryté v daném poli, mohou hádat, a pokud uhodnout, loď protihráče je potopena.
 • Laufdiktat: Vhodný text (vhodný tematicky zaměřený nebo obsahující gramatické jevy) připravíme tolikrát, kolik bude skupin (po 2-3 žácích) umístíme na stěnu v přední části učebny, žáky posadíme dozadu. Jeden si jde přečíst, co je napsáno v textu, pak se vrátí ke spolužákovi a nadiktuje mu, co si pamatuje. Během práce se mohou po odstavcích střídat. Jednodušší varianta je, že jsou pouze vynechána některá slova a ty si musí žáci diktováním doplnit do předpřipraveného textu.  (lez použít například při nacvičování perfekta, koncovek přídavných jmen v přívlastku, apod.)
 • Wer/was bin ich - Zvolíme několik slov z procvičované slovní zásoby (např. povolání, zvířata, koníčky apod.), slova napíšeme na lepící papírky a připevníme studentům na záda. Žáci pak chodí po třídě a ptají se otázky za účelem zjistit, kdo nebo co jsou. Ve velké skupině můžou položit jednomu člověku přesně jednu otázku, v menších skupinách mají daný maximální možný počet položených otázek.
 • Tichá pošta, Oboustranné kartičky, Memospiele, ..
 • Tematicky zaměřené skupinové práce – dramatizace povídky (klasické pohádky jako např. Sněhurka, Karkulka apod., krátké povídky, práce s videem (zdroj youtube), využití obrázků (1000+Pictures for Teachers to Copy, Andrew Wright)
 • Wechselspiele: Každý žák má před sebou pracovní list, ve kterém jsou sepsány dílčí informace a některé informace chybí. Druhý žák má chybějící informace ve svém pracovním listě, ale nemá ty, které má soused. Součástí pracovního listu jsou i příklady otázek na chybějící informace. Úkolem obou je doplnit svůj pracovní list.
 • Využití obrázku:
 • Podle úrovně žáků
 1.  Se žáky společně k obrázku najdeme vhodná podstatná jména, pak slovesa, pak přídavná jména a příslovce. Následně žáci ve dvojicích tvoří věty vztahující se k obrázku.
 2. Žáci samostatně popisují, co na obrázku vidí. Aktivita může být doplněna návodnými otázkami.
 3. Žáci vyjadřují vlastní názor (Ich meine, ich denke, Meiner Meinung nach) o tom, co by na obrázku mohlo být a není  na první pohled zřejmé, tvoří asociace, co se jim vybaví, dohadují se o tom, jaký je kontext k obrázku.
 4. Žáci si vymýšlejí příběh k obrázku. (Na obrázku sedí kluk v patku na lavičce – proč tam sedí, jak se tváří, na koho čeká, jaké je tam počasí, …)
 5. Žákům se ukáže část  obrázku a oni mají domýšlet, co na obrázku ve skutečnosti je.
   
 • Práce s videem: Jednoduchý krátký film (lze použít některý z dílů Jojo sucht das Glück). Video se nejdřív může pustit beze zvuku a žáci mají odhadnout, co se tam děje. Poté je možné se žáky projít potřebnou slovní zásobu a pak se pustí video se zvukem. Po zhlédnutí videa žáci mohou dostat různé pracovní listy s aktivitami a úkoly zaměřenými na to, co je třeba cvičit.  Nebo je možné vytvořit pracovní list se scénami (printscreeny) k videu a oni k nim mohou doplňovat vhodné texty.
 • Jak přimět žáky využívat jazyk jako prostředek komunikace - motivace žáků pro komunikaci v  cizím jazyce, situační příklady a cvičení
 • Reportáže pomocí inteligentního mobilu, rolové hry - deutsch.ie/leaving-cert-higher/oral-exam/role-plays, vlastní materiál.
 • Příklad aktivity: Každý žák si předpřipraví informace o osobě (o sobě, o známé osobnosti, dle potřeby a probíraného tématu – mohou to být pohádkové postavy, fantasy hrdinové, spisovatelé, umělci, herci). Pak si připraví otázky, kterými by se zeptali na uvedené informace. Po této přípravě (řízené vyučujícím) si zahrají na reportéry a celebrity. Chodí po třídě, osloví další osobu, nejdřív pokládá jeden ve dvojici otázky a druhý odpovídá a pak si to vymění. Celý rozhovor si nahrávají na mobil. Až má každý žák nahrané 2 – 3 rozhovory (dle času), pak si rozhovor z mobilu poslechne a zapíše informace, které získal do uceleného textu. Učitel upozorní na nutnost převedení vět z ich formy na er/sie formu. Možno druhou část zadat jako domácí úkol.
 • Roleplay - učitel předpřipraví nějaké akce konající se na území města nebo klidně i v Německu (koncerty, divadlo, kino, festivaly apod.). Každá akce bude zvlášť s potřebnými informacemi (kdy, kde, kolik stojí vstupné, co se bude dít, učinkující apod.). Každý student ve skupině či dvojici dostane odlišné akce. Studenti se pak ve skupinách nebo ve dvojicích snaží zjistit informace o akcích od ostatních. Jednají přitom, jako by byli na informačním centru a jeden byl obsluhou a druhý zákazníkem. Žáci se mohou na konci rozhodnout, která akce je pro ně nejlepší a vrátit se ke studentovi, který jim o ni podal informace, a koupit si od něj lístek. Feedback - ověření informací od studentů kladením otázek, učitel se studentů zeptá, kterou akci by si sami k návštěvě vybrali a proč.
 • Výuka bez nutné předchozí přípravy vs. Příprava pomůcek a materiálů nutná? - kreativní nápady a aktivity pro výuku bez přípravy, možnost využití materiálů v učebně, časový management při přípravě jazykových aktivit
 • Návrhy na výrobu plakátů, slovních map, obrázkových slovníků, podkladů pro hry na výzdobu učebny, výzdoba je pak rovnou používána jako výukový materiál a pomůcka. Jednoduché pohybové a motivační aktivity. Aktivity s obrázky. Tvorba komiksů.
 • Příklad aktivity: Procvičování číslovek. Žáci si stoupnou do kruhu: Začínají řekne „eins“, další na řadě pokračuje. Pokud se někdo splete, začíná znovu od jedné a mění se směr. Počítáme až do 35. Pak ztížíme, místo násobků pěti se musí říct „frisch“ a následně pak místo násobků sedmi „fresch“ , čili místo 35 se řekne „frisch fresch“. Navíc při každém z těchto slov se mění směr počítání. Aktivita nutí hráče velmi pozorně sledovat hru.
 • Kostky - možnost všestranného využití kostek k procvičování slovní zásoby i gramatiky. Každé číslo na kostce odpovídá okruhu slovní zásoby nebo gramatickému jevu (přítomný čas, minulý čas apod.), studenti házejí kostkami a podle toho, co hodí, musí uvést slovíčko či větu odpovídající kategorie. Pokud učitel nemá dostatek témat či gramatiky nebo chce opakovat pouze určité věci, lze kostku rozdělit na sudá a lichá čísla (2 kategorie) či jinak dle potřeby.

další informace

Olomouc 3.5., 10.5. a 15.5.2019 10:00–17:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

4 970 Kč

 objednat

NJ 107 Práce s texty ve výuce německého jazyka

Lektor/ka kurzu
Ing. Dana Lisá
Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
32209/2018-2-875
Počet vyučovacích hodin
8

Po úvodní výměně zkušeností se čtením v hodinách němčiny a prezentaci na téma „Fertigkeit Lesen“ (dovednost čtení) již půjde o komplexnější práci s texty, o aktivity, pomocí nichž lze rozvíjet myšlenkové procesy, uvědomit si hlouběji jejich obsah a souvislosti a logicky formulovat a vyjadřovat vlastní myšlenky.  Na příkladech pohádek, básnických a písňových textů, krátkých a ultrakrátkých povídek, poslechových textů i komiksů si učitelé vyzkoušejí různé aktivity, uvedené níže:

1. Pohádky: sestavení názvu pohádky z jednotlivých výrazů , z klíčových slov vytvořených z textu pohádky pomocí programu ‚wordle‘ odhadnout, o kterou známou pohádku se jedná, práce se slovní zásobou z pohádek – přiřazení významu k příslušnému obrázku, pohádková kvarteta spojená s převyprávěním obsahu, čtení pohádek ve skupinách + upravená hra ‚Přines si svou knihu´, zařazení známých citátů do příslušných pohádek, závěrečný kvíz

2.Básnický a písňový text Loreley: po přečtení základních informací shrnutí textu zpaměti,

popis osoby podle vlastní představy, práce se slovní zásobou pomocí synonym, porovnání textu s ilustrací, poslech písně

3. Seznámení s klasickou veršovanou dětskou knihou ‚Struwwelpeter‘: práce s textem ‚Daumenlutscher‘ přiřazení textu k jednotlivým obrázkům, doplnění vhodných výrazů do převyprávěného textu, diskuze o různých druzích výchovy, poslech básně ‚Erziehung‘

4.Poslech krátké povídky: anticipace obsahu z klíčových slov, poslech první části a vlastní formulace možného závěru, poslech závěrečné části a srovnání originálu s vlastní představou,rozbor pocitů vypravěče v jednotlivých fázích.

5. Čtení povídky od současné autorky Julii Franck: práce se slovní zásobou, čtení textu bez závěrečného odstavce, charakteristika postav a vztahů mezi nimi, závěrečný odstavec a stručné převyprávění příběhu v préteritu podle daného schématu

6. Krátké povídky od Franze Hohlera a Marie Luise Kaschnitz, tvorba vlastních variací na texty

7.Ultrakrátké povídky: Bierdeckelgeschichten – skupinová práce -výběr jednoho z nabídnutých textů, příprava a následná prezentace možností práce s tímto textem ve výuce.

8. Comics: základní terminologie, sestaveni příběhu, Goethův Faust v piktogramech

Učitelé tak získají náměty na práci s textem, jimiž se lze inspirovat a dále je rozvíjet a využít při výuce němčiny, a to již od úrovně A1 SERR.

Seminář bude probíhat v německém jazyce.

další informace

Brno 07.06.2019, 9:30–16:30

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 850 Kč

 objednat

NJ 108 Co nabízí web učiteli němčiny

Lektor/ka kurzu
Mgr. Marek Bohuš, Ph.D.
Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
27664/2017-2- 1065
Počet vyučovacích hodin
8

Seminář představí rozličné internetové zdroje původu českého, německého, rakouského i švýcarského a odjinud. Jedná se o stránky určené pro učitele DaF ve světě, pro učitele němčiny jako mateřského jazyka a konečně nástroje pro výuku nezamýšlené, ale velmi dobře využitelné. Jejich obsahem jsou motivační materiály založené na obrazu, zvuku a textu, herní aktivity, lexikální vyhledávače a slovníky, zásobníky výukových materiálů a jiné užitečné nástroje, které zatraktivní výuku a pomohou učiteli.

další informace

Brno 30.04.2019, 10:00–17:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 850 Kč

volných míst: 5
 objednat

Praha 14.05.2019, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 850 Kč

 objednat

NJ 109 Motivierendes aus dem Internet

Lektor/ka kurzu
Barbara Bresslau, M.A.
Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
24409/2018-2-698
Počet vyučovacích hodin
4

Obsah semináře

V tomto semináři se většinou jedná o prezentaci kratších cvičení a aktivity, které se jednoduše integruji do výuky, například jako „warm up“ nebo „cool down“. Jde o práci se slovní zásobou, výslovnost, reálie i gramatiku. Prezentovány jsou všechny čtyři dovednosti a učitelé si mají uvědomit, kdy a jak zapojit tyto prvky do hodiny němčiny, aby nejvíc účinkovaly: jestli jako motivační element, nebo na opakování před testem, nebo pro diferenciaci a podporu žáků. Pracovat se bude se stránkami
- Goethe-Institutu: např. www.goethe.de/lrn/prj/wnd/deu/deindex.htm, www.goethe.de/ins/pl/de/spr/ueb/pod.html, www.goethe.de/lrn/pro/str/index.html, www.goethe.de/de/spr/ueb/24h.html, atd.

- Deutsche Welle: např. www.dw.com/de/deutsch-lernen/das-portr%C3%A4t/s-30546, www.dw.com/de/deutsch-lernen/das-deutschlandlabor/s-32379, www.dw.com/de/deutsch-lernen/bandtagebuch/s-13891, atd.

- rakouského Sprachportalu: např. uebungen.sprachportal.at/uebungen.html, sprachportal.integrationsfonds.at/deutsch-lernen/materialien-zum-kostenlosen-download/unterrichtsmagazin-deutsch-lernen, uebungen.sprachportal.at/videoswerte.html, atd.

- různých portálů pro studenty němčiny, např. deutschlernerblog.de/, slowgerman.com/, www.deutschalsfremdsprache.ch, www.deutsch-perfekt.com, atd.

Aby seminář byl co nejpřínosnější, každý pedagog má k dispozici svůj počítač, aby mohl sám a svým tempem prohlížet a zkoušet stránky a materiály.

další informace

Praha 25.03.2019, 10:00–13:15

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 050 Kč

 objednat

DESCARTES, v.o.s. si vyhrazuje právo změnit termín konání akce, pokud bude nutné. O změně termínu se účastníci dozví s dostatečným časovým předstihem prostřednictvím pozvánky.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace