Kurzy

D 106 Jak sestavit rodokmen

Lektor/ka kurzu
Mgr. Petra Budilová
Cílová skupina
učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
396/2018-2-35
Počet vyučovacích hodin
6

Hlavním cílem semináře je uvést účastníky do problematiky genealogie a současně prakticky ukázat, jakým způsobem sestavit vlastní rodokmen. Bude nastíněna problematika archivů a archivních pomůcek a možnosti využití digitálních databází. Účastnci dále získají povědomí o matrikách (matriky narozených, oddaných a zemřelých), dále také o konskripcích (soupisech obyvatel), ale i o dalších záznmech (např. soupisech poddaných), které je možné při sestavování rodokmenu využít. Velká část semináře bude věnována jednotlivým praktickým ukázkám, kdy účastníci budou mít možnost zapátrat po vlastních předcích.     

další informace

Praha 11.11.2019, 9:00–14:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

990 Kč

 objednat

D 107 Křesťanství v proměnách dvou tisíciletí

Lektor/ka kurzu
Mgr. Jan Dušek
Cílová skupina
učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
7313/2019-3-257
Počet vyučovacích hodin
8

Posluchači budou seznámeni s kulturně-historickým pozadím vzniku křesťanství, s fascinující cestou malé sekty v rámci judaismu k nejrozšířenějšímu náboženství světa. Kromě výkladu stěžejních myšlenek a výkladu formování dogmat na (ekumenických) koncilech se budeme zabývat vnitřní diferenciací a postupným vznikem jednotlivých významných duchovních proudů v rámci křesťanství. Nebude chybět ani základní přehled dějin katolické církve s přihlédnutím k jejímu kulturně-civilizační vlivu na evropské i světové dějiny. Lektor bude výklad doplňovat multimediálními prezentacemi k dané problematice a posluchači si odnesou řadu odkazů ke stažení zajímavých a přínosných materiálů na webu letora.

další informace

Praha 18.11.2019, 09:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

Brno 14.10.2019, 09:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

Olomouc 11.11.2019, 09:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

ETIV 3 K čemu mi je ta filozofie?

Lektor/ka kurzu
Mgr. Filip Zrno
Cílová skupina
učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
396/2018-2-35
Počet vyučovacích hodin
6

- vymezení specifických rysů filosofie a filosofických disciplín vůči vědě a náboženství

- představení proměn filosofie v dějinách

- aktuální proudy filosofie a problémy současnosti

- filosofická recepce vědotechniky

- uchopení problému technizace věcí lidských

- případ „kyborg” a smysl filosofie

další informace

Praha 18.11.2019, 09:00–14:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

990 Kč

 objednat

PP 392 Jak studentům přiblížit právo v hodinách společenských věd

Cílová skupina
učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
27664/2017-2- 1065
Počet vyučovacích hodin
8

Seminář nabídne vyučujícím společenskovědních předmětů, případně právní nauky, inspiraci pro přiblížení základů práva studentům, kteří se dosud s právní problematikou nesetkali. Seminář není koncipován jako teoretický vhled do jednotlivých právních odvětví: orientován je především na procesní problematiku přibližující základní právní mechanismy, jež stát občanům nabízí při obraně práv. Obsah semináře je proto zaměřen na ústavní systém a zakotvení lidských práv a svobod, jakož i na jejich obranu, dále na přiblížení trestního a civilního soudnictví a dalších procesních cest k obraně práv. Dalšími tématy jsou tedy možnosti postupu inspekčních orgánů a veřejného ochránce práv, ale také využití alternativních cest k řešení sporů, což je téma v posledních letech velmi aktuální. Vyučujícím budou předloženy reálnými případy inspirované kasuistiky, jež mohou být při výuce využity. Studenti se díky těmto aktivitám učí obsahově správně vyjadřovat a prezentovat jednoduché právní závěry, ale také vyhledávat v právních pramenech možná řešení různých právních situací.

další informace

Brno 07.11.2019, 09:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

PP 398 Filosofie lásky, moci a kreativity

Cílová skupina
učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
396/2018-2-35
Počet vyučovacích hodin
8

Předmět je rozdělen do čtyř bloků.  První tři bloky jsou teoreticky zaměřeny na témata lásky, moci a kreativity. Ve čtvrtém bloku jsou tato tři témata propojena a sdílena prakticky. Ke každému tématu zúčastnění dostanou k dispozici krátký text (elektronicky), který si před setkáním přečtou. V semináři budou jednotlivá témata objasněna a zároveň propojena s reálnými problémy při výuce. Teoretická část bude vycházet z textů: L. Naldoniová, Erós a jeho metamorfózy; L. Ries, Pedagogická láska a prosociálnost; P. Zimbardo, Luciferův efekt;  G. Rodari, Gramatika fantasie (u jednotlivých bloků je uvedena literatura, kterou by měli zúčastnění přečíst před začátkem semináře).

Rozdělení výuky:

1.Pojetí lásky (2 hodiny): Čtyři významy lásky se zaměřením na lásku erotickou a přátelskou v interpretaci Platóna, Aristotela a Freuda. Pedagogická láska. Literatura: L. Naldoniová, Erós a jeho metamorfózy. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě. (kapitola 1.4 Čtyři podoby lásky); L. Ries, Pedagogická láska a prosociálnost.

2.Pojetí moci (2 hodiny): Problém moci a autority při výuce. Proměny osobnosti po získání moci: diskuze na téma Stanfordského experimentu provedeného psychologem P. Zimbardem. Literatura: P. Zimbardo, Luciferův efekt. Jak se z dobrých lidí stávají lidé zlí. (kapitola XVI. Odolávání situačním vlivům a oslava hrdinství.)

3.Kreativita a fantasie 2 hodiny:Jak podporovat kreativitu: seznámení s gramatikou fantasie italského pedagoga a autora dětských knih Gianni Rodariho. Literatura: L. Naldoniová, „Kreativní fantazie Gianni Rodariho“ In Na rozhraní světů. Fantastická literatura v mezioborovém zkoumání. Brno: Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity (2016): 221-232.

4.Láska, moc a kreativita – hledání souvislostí a jejich aplikace při výuce (2 hodiny).

Zúčastnění vzdělávací akce dostanou na závěr test, který bude založen na základní literatuře uvedené u jednotlivých výukových bloků.  

další informace

Olomouc 08.11.2019, 10:00–17:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

Brno 06.12.2019, 10:00–17:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

Praha 11.10.2019, 09:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

PP 399 Filmová a audiovizuální výchova

Lektor/ka kurzu
Mgr. Vladimír Soško
Cílová skupina
učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
396/2018-2-35
Počet vyučovacích hodin
8

1. blok: Filmové a audiovizuální dílo – popis, charakteristika, struktura. Typy audiovizuálních děl. Film jako syntéza umění – zobrazení, filmová řeč, příběh, kontext. (2x45min)

2. blok: Statické a dynamické zobrazení – fotografie, koláž, slideshow. Od záběru k filmu – kompozice, záběr, střih, čas. Vztah obrazu a zvuku z hlediska vnímání.(2x45min)

3. blok: Technologie – digitální technika, kamera, telefon, tablet. Komunikace – vztah fikce a reality. Účel tvorby audiovizuálních děl – využití a zneužití. Problematika autorských práv a ochrana soukromí. Internet jako platforma zveřejnění. (2x45min)

4. blok: Analýza audiovizuálního díla. Praktické využití získaných poznatků v pedagogické praxi.(2x45min)

další informace

Olomouc 07.10.2019, 10:00–17:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

Brno 21.10.2019, 10:00–17:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

Praha 04.11.2019, 09:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

ZSV 27 K oživení myšlení ztuhlého v textu

Cílová skupina
učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
396/2018-2-35
Počet vyučovacích hodin
8

Společenskovědní texty mluvívají ve více rovinách. Samotné myšlenky (zde) nemívají povahu „A nebo Z a jinak NÉ“; jsou spíše fixací kontextuálního a kráčejícího, ba i tančícího procesu myšlení. Na papíře či obrazovce však někdy čtenářům (z)bývají jen zatuhlou texturou. Svět společenskovědních myšlenek a textů se pak bohužel jeví jako svět mimo život. Ale tak tomu není.

Svůj obsah a roli v životě texty a jejich myšlenky dostávají zpětně i nově až v živém myšlení zkušeného čtenáře. Seminář rozvíjí zkušenosti s dialogickým čtením, účastí čtenáře a společným a experimentálním probouzením myšlenkového světa daného textu. Obsahuje:

1.Metodu artikulace a osvojování plastické struktury textu prostřednictvím analýzy textu

2.Metodu probouzení živého obsahu textu prostřednictvím gestaltovo-existenciálních postupů: rozevření osoby a její zkušenosti; netriviální rozhovor; experimentální metody probuzení zkušenosti a účasti; spolupráce a doplňování se účastných čtenářů-osob

Pracovní texty jsou z oblasti filosofie, psychologie, zčásti sociologie a politologie

další informace

Brno 11.10.2019, 10:00–17:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

Praha 8.11.2019, 9:30–16:30

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

ZSV 28 Česká zahraniční politika, lidská práva a podpora demokracie

Lektor/ka kurzu
PhDr. Pavel Pšeja, Ph.D.
Cílová skupina
učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
396/2018-2-35
Počet vyučovacích hodin
6

Cílem semináře je nabídnout podrobný pohled na praktické aspekty fungování české zahraniční politiky s důrazem na podporu demokracie a lidských práv, tedy oblasti, které dlouhodobě tvoří mezinárodněpolitickou „značku“ České republiky. Účastníci semináře získají přehled nejen o tom, jak se tato témata v české zahraniční politice objevila, proč se stala její „vlajkovou lodí“ a zda tuto povahu mají i v současnosti, nýbrž dostanou i možnost nahlédnout do zákulisí praktické tvorby této politiky a dozvědět, kdo a jak zde působí a o co tito aktéři usilují.

1)Lidská práva a podpora demokracie v české zahraniční politice – odkud se tato témata vzala a jak se vyvíjela

2)Hlavní aktéři a zájmy formující daná témata

3)Hlavní oblasti podpory demokracie v české zahraniční politice a její fungování

další informace

Praha 20.11.2019, 10:00–15:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

990 Kč

 objednat

Olomouc 11.12.2019, 10:00–15:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

990 Kč

 objednat

Brno 27.11.2019, 10:00–15:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

990 Kč

 objednat

ZSV 29 Co se v postavení ženy změnilo za 6000 let?

Lektor/ka kurzu
Mgr. Bc. Klára Nádaská
Cílová skupina
učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
396/2018-2-35
Počet vyučovacích hodin
8

 1. U Sumerů se podrobněji podíváme na vznik práva, zákonů a rozdělení společnosti související s postavením ženy. Poté si probereme magické principy a názory na vznik člověka.
 2. Starověký Egypt si rozebereme lékařský a magicko-náboženský přístup k pacientovi. Postavení ženy v tehdejší společnosti a jejich přínos.
 3. Starověké Řecko a Řím nás obohatí svými počátky filozofie. Podíváme se na postavení ženy ve společnosti a její přínos. Dále na tehdejší názory ohledně vzniku člověka a jeho údělu.
 4. Ve středověku budeme pracovat s konceptem křesťanství a „rozporu“ mezi vírou a medicínou. A samozřejmě postavení ženy, hony na čarodějnice.
 5. Novověk a osvícenství. Proměna lékařských postupů a odvržení magie. Postavení ženy, vznik institucí, ale také alchymie a mystiky.
 6. Přednáškový celek uzavře recentní problematika kyberkultury. Objasníme si její vznik a následné vlivy na internetu ovlivňující mateřství, těhotenství, porod a šestinedělí.

další informace

Praha 24.10.2019, 10:00–17:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

Brno 17.10.2019, 10:00–17:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

Olomouc 10.10.2019, 10:00–17:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

ZSV 30 Východ na Západě, Západ na Východě

Cílová skupina
učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
396/2018-2-35
Počet vyučovacích hodin
6

 • Kontakty antického světa s Východem (Indie).                     45 min.
  • Křesťanské mnišské řády v Číně a Japonsku.                   45 min.
 • Osvícenství a zájem o čínské myšlení.                                     45 min.     
 • Nástup zájmu o Indii a Tibet v 19. století. Vlivy z Japonska 45 min.                                         
 • Vlivy východních kultur v Evropě ve 20. století.                     45 min.
 • Test                                                                                              45 min.

další informace

Praha 18.10.2019, 10:00–15:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

990 Kč

 objednat

ZSV 31 Spotřebitelské úvěry – na co si dát pozor při jejich sjednávání

Cílová skupina
učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
396/2018-2-35
Počet vyučovacích hodin
8

V osmi hodinách budou posluchači seznámeni s tématem spotřebitelských úvěrů a rovněž i možnostmi oddlužení.

1. Spotřebitelské úvěry – základní pojmy, členění a druhy.

2. Legislativní základna spotřebitelských úvěrů.

3. Legislativní základna spotřebitelských úvěrů.

4. Spotřebitelský úvěr – na co si dát pozor při jeho sjednávání.

5. Spotřebitelský úvěr – na co si dát pozor při jeho sjednávání.

6. Možnosti oddlužnění v legislativních podmínkách v ČR.

7. Osobní bankrot – legislativní základna, vývoj v ČR.

8. Osobní bankrot – legislativní základna, vývoj v ČR.

další informace

Praha 08.11.2019, 09:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

Brno 11.10.2019, 10:00–17:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

Olomouc 25.10.2019, 10:00–17:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

Z 92 Evropská unie v kostce

Lektor/ka kurzu
Mgr. Tereza Marošková
Cílová skupina
učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií
Kurz akreditován MŠMT pod č.
396/2018-2-35
Počet vyučovacích hodin
8

 1. Obecný úvod a historie evropské integrace
 2. Evropské instituce I.
 3. Evropské instituce II.
 4. Rozhodovací procesy a evropské právo
 5. Rozpočet & politiky EU
 6. Role České republiky v EU
 7. Strukturální fondy
 8.  Závěr a zhodnocení kurzu

další informace

Brno 10.10.2019, 10:00–17:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

Olomouc 07.11.2019, 10:00–17:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

Praha 05.12.2019, 10:00–17:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

DESCARTES, v.o.s. si vyhrazuje právo změnit termín konání akce, pokud bude nutné. O změně termínu se účastníci dozví s dostatečným časovým předstihem prostřednictvím pozvánky.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace