Mgr. Dana Svobodová

Mgr. Dana Svobodová

Mgr. Dana Svobodová vystudovala Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity (dříve UJEP) v Brně (obor 1. stupeň ZŠ). Ve školství působí v různých pozicích a funkcích od roku 1978. V současné době pracuje jako OSVČ - lektorka, poradkyně, kouč, implementátorka společného vzdělávání. Dříve pracovala jako ředitelka malotřídní školy i jako zástupkyně ředitele základní školy, má zkušenosti z oblasti státní správy, kdy v letech 2001 – 2004 pracovala na odboru školství Krajského úřadu Vysočina. Je externí spolupracovnicí VÚP Praha – regionální koordinátorka projektu Metodika. Je certifikovanou lektorkou NIDV v oblasti kurikulární reformy školství, v letech 2005 – 2007 byla školitelkou lektorů a dále lektorkou národního projektu Koordinátor. V květnu 2008 dokončila specializační studium Koordinátor 250. Ve své publikační činnosti se zaměřuje zejména na problematiku školních družin, projektové vyučování, alternativní metody a formy práce včetně hodnocení, žáky se specifickými poruchami učení, dopravní výchovu v ŠVP apod.  Je členkou republikové rady APZŠ, podílela se na tvorbě metodických materiálů i školení národního projektu APZŠ Motivací k metodice.

 

Dosažené vzdělání

Masarykova univerzita Brno (dříve UJEP Brno), pedagogická fakulta

obor

1.stupeň (rok dokončení studia – 1987), 30 let pedagogické praxe

 

 

 

Pracovní zkušenosti

 

2008 - dosud

OSVČ (IČO: 45426473): Pořádání a vedení odborných kurzů, školení
a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti, poradenství, zprostředkování služeb (akreditovaná instituce MŠMT, Č.j.: 8952/2012-25). Témata: Metody a formy práce vedoucí k efektivnímu učení, Projektové vyučování, Finanční gramotnost, Objektivní hodnocení jako prvek pozitivní motivace, Polytechnická výchova v MŠ…

2004 - 2008

Základní škola Třebíč, Na Kopcích 342 – zástupkyně ředitele školy (vedení a hodnocení týmu, v gesci ZŠ, MŠ, pověřená vedoucí   vychovatelka ŠD a ŠK), koordinátorka tvorby školního vzdělávacího programu „Škola budoucnosti“, spoluautorka grantového programu ESF a členka řídícího týmu ZŠ v projektu ESF „Rozvoj klíčových kompetencí v praktických činnostech školy“ – monitorovací zprávy,

vyhodnocování dílčích cílů…, koordinátorka projektu Zdravá škola -   příprava, zpracování a realizace dotačních a grantových programů krajského úřadu (Fond Vysočiny)

2001 - 2004

Krajský úřad kraje Vysočina – odbor školství, mládeže a sportu – odborný pracovník na úseku základních škol (zpracování koncepčních materiálů, vedení porad ředitelů ZŠ, příprava a realizace konkursních řízení – výběr uchazečů na místa ředitelů škol, členka krajských komisí pro hodnocení projektů grantového programu Fond Vysočiny)

1998 - 2001

ZŠ Trnava, okres Třebíč - ředitelka malotřídní základní školy (výběr pracovníků, motivace zaměstnanců, výběr a realizace vhodných vzdělávacích aktivit)

1978 - 1998

učitelka ZŠ a dyslektická asistentka

 

 

 

Ostatní činnost

 

2016

 

2014 - dosud

Lektorka implementátorka společného (inkluzivního) vzdělávání     (NIDV)

Odborná poradkyně Education Vysočina (projekt ESF) – Zdravá školní družina

2013 - dosud

Externí spolupracovnice ČŠI – lektorka v projektu NIQES

2007 - 2011

Externí spolupracovnice NÚV Praha – regionální koordinátorka národního projektu Metodika – Metodický portál VÚP Praha

2007 – 2011

spolupráce s Pedagogickou fakultou MU Brno (Katedra didaktických a metodických technologií – dopravní výchova – Doc. Dr. Mojmír Stojan, CSc.) – recenze výukových materiálů

2010 – 2012

externí poradkyně bit.cz.training příprava a vedení motivačních kurzů pro dlouhodobě nezaměstnané (vedení ke změně – základy PC, pracovní pohovor, vypracování CV…),  příprava a vedení kurzů Základy a nácvik komunikace pro pracovníky v sociální sféře, příprava a vedení kurzů Finanční gramotnost pro zaměstnance ve výpovědních lhůtách (spolupráce s ÚP)

2003 – dosud

lektorka dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků – školitelka lektorů národního projektu Koordinátor, spolupráce s NIDV Brno, Praha, Plzeň, Ostrava, Č. Budějovice (získání certifikátu „Zavádění RVP ZV do praxe), SSŠ Hodonín, Brno-venkov, Hradec Králové, Infra, s.r.o., Pecka Karlovy Vary, Descartes, v.o.s., Socioklima, s.r.o., Eduwork, s.r.o., bit.cz.training, …

1998 – dosud

republiková rada APZŠ ČR (Asociace pedagogů základního školství) Tvorba celostátních koncepčních a metodických materiálů, připomínkování nového školského zákona, zákona o pedagogických pracovních, lektorská činnost

1995 – 2012

předsedkyně OS DYS-centrum Třebíč, Občanské sdružení, které vyvíjí činnost v oblasti specifických poruch učení a chování zejména individuální pomocí.

1999 – dosud

vydavatelství a nakladatelství Infra - Kafomet

Publikační, lektorská a další odborná pedagogická činnost, zaměřená zejména na tvorbu a zpracování projektů, členka redakční rady (Nápadník pro žáky se SVP, Projektová výuka, Metody a formy práce), spoluautorka publikace Připravujeme školu v přírodě

 

 

 

Další kvalifikace – semináře a kurzy

 

březen 2016

Certifikát Imlementátorka společného (inkluzivního) vzdělávání (NIDV, NÚV)

březen 2015

NIDV – certifikovaná lektorka „Rozvoj funkční gramotnosti“

únor 2014

certifikát ČŠI ČR – mobilní vzdělávací centra

červen 2012

certifikát Kouč – Kurikulum S

2007 – 2008

Specializační studium Koordinátor 250

2005

Školení školitelů projektu KOORDINÁTOR (i lektor) - NIDV

2004

Od RVP ZV k tvorbě ŠVP

2003

Zkoušky odborné způsobilosti – školské zákony, správní řád, veřejná správa (MV a MŠMT ČR)

2000

Čtením a psaním ke kritickému myšlení – RWCT

1999 - 2001

Manažerské vzdělávání ředitelů ZŠ, školský management +  právní praktikum

2000

Synergizace těla a mysli – základní východiska a techniky adaptace koncentrace učení

1999

Rozšiřování EU do střední Evropy

1997 - 1998

Kurz dyslektických asistentek

1997

Kurz globální výchovy

1996

Semináře: náprava grafomotorických obtíží, integrované dítě se SPUCH, cyklus seminářů – Metody ke zvládnutí stresu

Zpět

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace