Prof. RNDr. Jan Kopka, CSc.

Vystudoval Fakultu přírodních věd VŠP v Praze – obor matematika – chemie

Uučil na Střední všeobecně vzdělávací škole v Litvínově 1963 až  1965

V roce 1965 přešel na Samostatnou pedagogickou fakultu v Ústí nad Labem

Odborný asistent 1965 až 1987

RNDr. 1966 na MFF UK Praha

CSc. 1978  na Ped. F. UK Praha (po devítiletém přerušení orgány KSČ)

Docent 1987  na Samostatné Ped. fakultě v Ústí nad Labem

Profesor 1991 na UJEP v Ústí nad Labem

V oblasti matematiky se zabýval především vztahem teorie grup a teorií grafů. Výsledkem byla série na sebe navazujících článků. Následně vytvářel algebraický model Piagetovy psychologické teorie. Získané výsledky byly vloženy v roce 1980 do práce na získání hodnosti DrSc. Orgány KSČ však nedaly souhlas k obhajobě. Několik let se věnoval i teorii svazů a jejich speciální oblasti, totiž  teorii Booleových algeber. Výsledkem byla monografie.

V oblasti didaktiky se zabýval především tím, jak prezentovat matematiku a jak ve školské matematice využívat heuristické strategie při řešení problémů. Výsledkem bylo 7 knížek, z nichž 2 vyšly na Slovensku.

Na fakultě přednášel hlavně algebraicky zaměřené disciplíny (algebru, lineární algebru, aritmetiku a logiku) a dále metody řešení matematických úloh. V této oblasti sepsal na podporu výuky 15 skript.

Praxe

Po roční vojenské službě v letech1962 a 1963 učil 2 roky na gymnáziu v Litvínově.

(V letech 1963 až 1966 externě přednášel na Vysoké škole chemicko - technologické v Praze (středisko měla v Litvínově) a na Vysoké škole báňské v Ostravě (středisko měla v Mostě).)

Od roku 1965 působil na samostatné Pedagogické fakultě v Ústí nad Labem, později na Přírodovědecké fakultě  UJEP do roku 2017.

V letech 1995 až 2002 přednášel na Pedagogické fakultě TU v Liberci a v létech 2005 až 2013 působil jako hostující profesor na Pedagogické fakultě Katolické univerzity v Ružomberku. Na obou těchto univerzitách byl jmenován emeritním profesorem.

Jednorázově přednášel na většině  univerzit v Čechách a na Slovensku. Zde byl také v řadě komisí pro obhajoby doktorských prací a také v komisích pro docentská a profesorská řízení. Dále přednášel na univerzitách v Norsku, Švédsku, Anglii, Francii, Německu, Rusku, Polsku, Maďarsku a v USA.

Spolu s kolegy na univerzitě v Oslo řešil 2 granty vyhlášené tamní univerzitou. Výzkumná spolupráce trvala 7 let. Výsledkem bylo 7 sborníků. Bylo realizovalo několik konferencí u nás i v Norsku a také několik přednášek pro učitelskou veřejnost.

5 let intenzivně spolupracoval s kolegy ze Státní univerzity New York. Výsledkem byly vzájemné přednášky, organizace konferencí v Cortlandu (NY) a v Ústí nad Labem a dále společné články. Kontakty stále trvají.

Byla navázána úzká spolupráce s univerzitou v Leedsu. Výsledkem byly vzájemné přednášky, společné články a jeho spoluúčast na výzkumném úkolu probíhajícím na školách v tamní oblasti. Kontakty stále trvají

V roce 1993 ve spolupráci s rektorem Vysoké školy v Czestochové založil Česko – Polsko – Slovenskou matematickou konferenci. Tato konference se od jejího založení konala každý rok - v letošním roce to byll 24. ročník.

 V době, kdy u nás probíhala tzv. modernizace školské matematiky, byl MŠ České i Slovenské republiky jmenován ústředním lektorem a školil krajské lektory v celé ČSSR. K jejich školení vytvářel učební texty. Měl na starost oblast logiky, algebry a aritmetiky.

Jako docent a profesor se většiny konferencí u nás i v zahraničí zúčastňoval jako zvaný přednášející a měl pak na těchto konferencích plenární přednášky.

Od  roku 1994 je členem Fyzikálně Medicínské Společnosti univerzity v Erlangenu. Jako člen této společnosti měl na tamní univerzitě přednášku. Toto členství stále trvá.

Byl školitelem čtyř doktorandů. Jeden z nich byl na Přírodovědecké fakultě univerzity v Košicích a zbylí tři na Ped. fakultě UK v Praze. Všichni úspěšně studia dokončili.

Měl desítky přednášek pro učitelskou veřejnost a také pro studenty druhého a především třetího stupně.

Byl 3 roky členem redakční rady časopisu Pokroky matematiky, fyziky a astronomie.

Je členem oborové rady doktorského studia na Ped. fakultě UK v Praze a byl do roku 1017 členem oborové rady na kat. matematiky Př. fakulty na UJEP.

Byl do roku 2017 předsedou zkušební komise pro SZZ na Pedagogické fakultě UJEP a je stále členem obdobné komise na MFF UK v Praze

Granty:

V komunistickém období řešil několik státních úkolů vyhlášených Matematickým ústavem ČSAV. Tyto úkoly byly obdobou dnešních grantů.

Po roce 1995 řešil několik rozvojových grantů.

V roce 2012 získal od GAČRu tříletý grant s názvem Rozvíjení kultury řešení matematických problémů ve školské praxi. Tento grant byl úspěšně dokončen.

Byl řešitelem tří mezinárodních grantů. Dva byly vyhlášeny univerzitou v Oslu. První z nich měl název Investigation New Aspects of Problem Solving a byl řešen v letech 1991 až 1996. Druhý měl název Mathematical Investigations in School Mathematics a byl řešen v létech 1997 a 1998. Výsledkem bylo celkem 7 sborníků vytištěných na univerzitě v Oslu a dále 4 konference a několik přednášek pro učitelskou veřejnost.

Na základě dohody mezi vládami ČR a SR získal spolu s kolegy z Přírodovědecké fakulty univerzity v Košicích grant s názvem Aplikácia projektovej metódy vo vyučovaní matematiky. Byl vyhlášen v roce 2001 a po třech letech úspěšně obhájen. Výsledkem byly články a přednášky pro učitelskou veřejnost.

Publikace

Za svého působení na fakultě napsal přibližně 200 článků, patnáctery skripta, 8 knížek a 7 učebnic (4 pro ZŠ, u tří pro SŠ byl hlavní autor autorského kolektivu). Zde jsou uvedeny příklady:

Článek: Isolated and Nonisolated Problems . In: Teaching of Mathematics, Oxford, Oxford University Press 1992

Matematická publikace: Svazy a Booleovy algebry

(Knihu mělo vydat SPN Praha jako celostátní vysokoškolskou příručku pro Matematicko - fyzikální, Přírodovědecké a Pedagogické fakulty v ČSSR. Kniha byla  po recenzích a opravách  již v tiskárně v Brně, když těsně po studentské revoluci Ministerstvo školství všechny ještě nevytištěné publikace pozastavilo. Naše univerzita následně s odstupem několika měsíců v roce 1991vytištění publikace doplatila.)

Didaktická publikace: Umění řešit matematické problémy. Praha, HAV Hoza, 2013.

Předmluvu ke knížce napsal prof. Vopěnka. Recenze, která vyšla v časopise Matematika – fyzika – informatika, byla velmi kladná. Mezi učitelskou veřejností byl o knížku značný zájem.

Zpět

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace