prof. PhDr. Michaela Hashemi (Horáková), CSc.

Identifikace osoby

Prof. PhDr. Michaela Soleiman pour Hashemi, CSc.

Pracoviště

Ústav české literatury
Filozofická fakulta MU
A. Nováka 1
660 88 Brno

Funkce na pracovišti

profesorka v oboru teorie a dějiny české literatury

vedoucí oborové rady doktorského programu Česká literatura

Vzdělání a akademická kvalifikace

2008 profesura, profesorka v oboru teorie a dějiny české literatury 1998 habilitace, docentka v oboru teorie a dějiny české literatury, "Svatonepomucenská homiletika českého, rakouského a bavorského prostředí"
1993 CSc., "Karel Račín jako homiletik"
1982 PhDr.
1982 FF, obor čeština-ruština

Přehled zaměstnání

1992-1996 Slezská univerzita Opava (externí výuka)
1986-1990 Pedagogická fakulta UJEP (externí výuka)
1987 FF MU (dosud)
1982-1987 Gymnázium Brno, Křenová 36
1978-1982 Ústav české literatury ČSAV v Brně (pomocná vědecká síla - při studiu)

Pedagogická činnost

Starší česká literatura
Starší slovenská literatura (při Ústavu slavistiky)
Didaktika češtiny
Česká literatura pro knihovníky (do r. 2000 při Ústavu knihovnictví)
Pedagogická praxe v oboru čeština
Editování barokních textů
Literární seminář v rámci Kabinetu češtiny pro cizince
Výuka při LŠSS
Literární komparatistika

Vědeckovýzkumná činnost

Barokní literatura
Literární učebnice pro gymnázia
Efektivní metody při vyučování češtině
Praxe při vyučování češtině

Akademické stáže

2004-2006: dvouletý pracovní akademický pobyt na seoulské univerzitě (Jižní Korea: HUFS, 1.9.-1.9.) 2002: tříměsíční studijní pobyt ve Wolfenbüttelu (SRN: Herzog-August-Bibliothek, 15.6.- 15.9.) 2000: tříměsíční studijní pobyt v Wolfenbüttelu (SRN: Herzog-August-Bibliothek, 15. 6.-15. 9.) 1993: tříměsíční pobyt na vídeňské univerzitě (Rakousko: Slawisches Institut, 1.2.-1. 5.) 1991: měsíční stipendijní pobyt na oxfordské univerzitě (Velká Británie: East-West Seminar, 15. 7.-15. 8.) 1986: měsíční stipendijní pobyt při sofijské univerzitě (Bulharsko: Univ. Kliment Ochridski, 1. 7.-1. 8.) 1986: dvouměsíční studijní pobyt na moskevské univerzitě (Rusko: Univ. M. V. Lomonosova, 1.1. –1.3.)

Univerzitní aktivity

2003 členka redakční rady řady literárněvědné (V) SPFFBU
2003 členka fakultního senátu
2004 předsedkyně fakultního senátu

2004 členka univerzitního senátu

Mimouniversitní aktivity

1999 členka redakční rady Studia Comeniana et historica
1998 členka revizní komise České společnosti pro studium náboženství
1998 členka Matice moravské
1992 členka Literárněvědné společnosti při AV

Ocenění vědeckou komunitou

od roku 2018 členka  Vědecké rady Muzea Jana Amose Komenského v Uherském Brodě. 2018 - 2023

od 2003 předsedkyně oborové komise pro českou literaturu 1998 členka redakční rady SPFFBU, řady V
1995 grant "The Research Support Scheme (RSS) of the Higher Education Support Programme (HESP), RSS No 96/1995"
1991 Voltaire Foundation 1991 (konkurzní článek "Religiosity and Irreligiosity in Czech Baroque Homiletics")

Vybrané publikace (posledních 15 let)

SOLEIMAN POUR HASHEMI, Michaela. Ke stereotypu zobrazování Turka ve starší české literatuře. In Helena Pavlincová. FILOSOFIE JAKO ŽIVOTNÍ CESTA. AD HONOREM JAN ZOUHAR. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. s. 153-157, 5 s. ISBN 978-80-210-9457-4.
SOLEIMAN POUR HASHEMI, Michaela. Kontexty recepce Balbínovy Obrany od druhé poloviny 17. století minimálně až do první poloviny 18. století. In Zand, Gertraude; Newerkla, Stefan. Jezuitská kultura v českých zemích. 1. vyd. Brno: Host, 2018. s. 155-172, 18 s. Jezuitská kultura v českých zemích. ISBN 978-80-7577-698-3.
SOLEIMAN POUR HASHEMI, Michaela. Literární toulky Pozořickem (In: Pozořice v literatuře). 1. vyd. Brno: Městys Pozořice, 2018. 232 s. Pozořice v proměnách času. ISBN 978-80-88131-42-7. info
SOLEIMAN POUR HASHEMI, Michaela. On Comenius’s Approaches to the Biblical Texts in his Manual or Core of the Whole Saint Bible. Bohemica litteraria, Brno: Masarykova univerzita, 2016, roč. 19, č. 1, s. 29-39. ISSN 1213-2144. Digitální knihovna FF MU.
SOLEIMAN POUR HASHEMI, Michaela. Vienna Cyrillo Methodian Homilies from the 18th century. In Kouřil, Pavel et al.. The Cyril and Methodius Mission and Europe. 1. vydání. Brno: Archeologický ústav AV ČR, 2015. s. 376-382, 7 s. ISBN 978-80-86023-50-2. 
SOLEIMAN POUR HASHEMI, Michaela. Vprs za diferencijacijata meždu knvencinalnata i literaturn prestižnata chomiletika epochata na baroka. Slavjanski dialozi, Plovdiv, Bulharsko: Universitet Pajsij Chilendarski, 2015, roč. 12, č. 12, s. 59-66. ISSN 1312-5346. 

SOLEIMAN POUR HASHEMI, Michaela. Noch einmal zu den Beziehungen zwischen der mittelaletrichen Legendistik und der Legendistik des Barocks. In Literatur und Übersetzung : bohemistische Studien. 1. vyd. Greifswald: Universität Greifswald, 2008. s. 61-66, 6 s. ISBN 978-3-86006-301-9. 
SOLEIMAN POUR HASHEMI, Michaela. Literární fenomén nepomucenské homiletiky. 1., upravené. Brno: Tribun Brno, 2007. 135 s. ISBN 978-80-87139-16-5. 
SOLEIMAN POUR HASHEMI, Michaela. Zlatý fond české kultury a jeho proměny. Seoul: Gaon Books Publishing Company, 2006. 125 s. Gaon Books Publishing Company. 
HASHEMI /KOPECKÁ/, Michaela. Le culture letterarie delle terre Ceche. In Lo spazio letterario del medioevo. Roma: Salerno editrice, 2006. s. 631-668, 38 s. Volume III. ISBN 88-8402-502-8. 
Ještě k motivické exkluzivitě v barokní literatuře, zčásti i nadnárodně. Praha: AV ČR, Ústav pro českou literaturu, 2006. 6 s. Sborník z III. kongresu světové bohemistiky. ISBN 80-85778-51-3. 
SOLEIMAN POUR HASHEMI, Michaela. Ještě k motivické exkluzivitě v barokní literatuře, zčásti i nadnárodně. In Otázky českého kánonu. 1. vyd. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2006. s. 330-336, 7 s. ISBN 80-85778-50-5. info
ČR. Nový přehled vývoje české literatury a jeho nadnárodní kontext. 1. vyd. Seoul: Gaon Books Publishing Company, 2005. 125 s. Gaon Books Publishing Company. 
SOLEIMAN POUR HASHEMI, Michaela. K rozboru barokních pamětí. In "Sb. Kliment Ochridski". 1. vyd. Sofie: Univ. izd. Sofie., 2005. s. 410-417, 8 s. ISBN 954-07-2101-6. 
SOLEIMAN POUR HASHEMI, Michaela. Karel Račín - nedoceněný barokní autor. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. 112 s. Spisy Filozofické fakulty č. 357. ISBN 80-210-3922-1. 
SOLEIMAN POUR HASHEMI, Michaela. vedoucí oborové komise pro českou literaturu FF MU Brno. 2005. 
SOLEIMAN POUR HASHEMI, Michaela. Slovník vybraných děl české literatury. In Slovník vybraných děl české literatury. Praha: Scientia, 2004. s. 11-27, 17 s. edice pro střední školy a veřejnost. ISBN 80-7183-317-7. 
SOLEIMAN POUR HASHEMI, Michaela. On Comenius Literary Theory Approach with Comparison to others Czech Baroque Literary Efforts. In Theology and Literature of Comenius. Soul: Korea-Czech Comenius Society, 2004. s. 9-17, 9 s. 
SOLEIMAN POUR HASHEMI, Michaela. Literární baroko v pojetí Arna Nováka. Vývoj bádání a jeho další perspektivy. Sborník prací FF BU, 2003, V 5-6, č. 1, s. 15-25. ISSN 0231-7710. 
SOLEIMAN POUR HASHEMI, Michaela. Italský přínos k nepomucenské homiletice českého prostředí. In Baroko v Itálii, baroko v Čechách. Praha-Roma: AV Č, UK Praha, 2003. s. 291-302, 11 s. ISBN 80-7007-176-1. 
HORÁKOVÁ, Michaela. Kalistova "Česká barokní pouť" ve vztahu k dílu Bohuslava Balbína. In Balbínovská miscellanea: (sborník příspěvků z konference konané u příležitosti 380. výročí narození Bohuslava Balbína, Klatovy 3. a 4. 12. 2001). Klatovy: Městská knihovna Klatovy, 2002. s. 93-96, 4 s. ISBN 80-238-9957-0. 
KALISTA, Zdeněk. Česká barokní pouť. (Ed. textu Zdeňka Kalisty, editorka, autorka dvou závěrečných studií). 1. vyd. Žďár nad Sázavou: Cisterciana Sarensis, 2001. 287 s. 
HORÁKOVÁ, Michaela. Literatura. 1, Výklad, interpretace, literární teorie. 2., upravené vyd. Praha: Scientia, 2000. 191 s. edice pro střední školy. ISBN 80-7183-194-8. i
HORÁKOVÁ, Michaela. Nádoba zapálená (Soubor svatonepomucenských kázání a jiných spisů z první poloviny 18. století). 1. vyd. Žďár nad Sázavou: Cisterciana Sarensis, 2000. 251 s. 
HORÁKOVÁ, Michaela. Ke vztahům středověké a barokní legendistiky. SPFFBU, řada V3, Brno: FFMU, 2000, s. 11-17. ISSN 0231-7818. 
HORÁKOVÁ, Michaela a Milan KOPECKÝ. Jesličky. Výbor z kancionálu Fridricha Bridela. 1. vyd. Svitavy: Trinitas, 1999. 37 s. ISBN 80-86036-27-8. 
HORÁKOVÁ, Michaela. Shody a rozdíly svatonepomucenských kázání českého a rakouského prostředí. Edd. J.Holý - G. Zang. In Tschechisches Barock. 1. vyd. Frankfurt am Main-Berlin-Bern-New York: Peter Lang, 1999. s. 181-204. ISBN 3-631-33268-8. 
HORÁKOVÁ, Michaela. Literatura I. Výbor textů. Interpretace. Literární teorie. 2. vydání. Praha: Scientia, 1999. 262 s. edice pro střední školy. ISBN 80-7183-155-7. 
HORÁKOVÁ, Michaela. Svatonepomucenská kázání v českém, rakouském a německém prostředí. 1998. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998. 179 s. 
HORÁKOVÁ, Michaela. Josef Vašica a studium barokní homiletiky. In Sb. Filozoficko-přírodovědeckéfakulty Slezské univerzity. Opava: Filosoficko- přírodovědecká fakulta Slezské univerzity, 1997. s. 45-52. ISBN 80-85879-74-3. 
HORÁKOVÁ, Michaela. Sondy do barokní homiletiky. Česká literatura : časopis pro literární vědu, Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 1995, roč. 1995, č. 4, s. 415-421. ISSN 0009-0468. 

Zpět

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace