Doc. PhDr. František Stellner, Ph.D.

Doc. PhDr. František Stellner, Ph.D.

vzdělání:

1990-1995                  vědecká aspirantura v oboru obecné dějiny, pro specializaci dějiny novověku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (od 1992 externí, od 1993 tzv. postgraduální studium) (Dr., 1999 změněn titul na Ph.D. a přiznán titul PhDr.)

1985-1990                  Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor: historie a český jazyk a literatura (Mgr.)

 

odborná (pedagogická) zkušenost:

 

od 2020                      senior výzkumník v projektu Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

2019                           hostující docent Universität Passau, Lehrstuhl für Neuere und Neueste Geschichte Osteuropas und seiner Kulturen

2018-2019                  docent Katedry humanitních studií Ústavu podnikové strategie Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

od 2017                      vědecký spolupracovník Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Univerzity

2015-2017                  docent Katedry managementu Ústavu podnikové strategie Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

od 2015                      vědecký spolupracovník Výzkumného centra Dějin východní Evropy při Historickém ústavu Akademie věd České republiky, v. v. i.

2013-2015                  docent Katedry ekonomiky a managementu Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

2012                           hostující docent Universität Passau, Lehrstuhl für Neuere und Neueste Geschichte Osteuropas und seiner Kulturen, Hauptseminar „Russische Geschichte des 18. Jahrhunderts“

2001-2012                  docent Katedry hospodářských dějin Fakulty národohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze

od 2000                      docent světových dějin a obecných dějin Ústavu světových dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

2000-2019                  externí učitel Ústavu slavistických a východoevropských studií FF UK v Praze (Východoevropská studia)

1993-2000                  odborný asistent Ústavu světových dějin FF UK

1992-1993                  asistent Ústavu světových dějin FF UK

 

 

další odborné aktivity:

 

od 2020                      člen redakční rady mezinárodního vědeckého časopisu Novaja i novejšaja istorija (Akademie věd Moskva)

od 2019                      hodnotitel (vzdálený recenzent) vybraných výsledků výzkumu, vývoje a inovací podle Metodiky hodnocení výzkumných organizací a programů účelové podpory VaVaI

od 2018                      hodnotitel Národního akreditačního úřadu

od 2018                      předseda Správní rady Institute for Social and Economic Research, z. ú.

od 2018                      člen Akademické rady vysoké školy CEVRO Institut, z.ú.

2018-2019                  vedoucí Katedry humanitních studií Ústavu podnikové strategie Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

od 2018                      člen Odborného orgánu hodnotitelů – poradního orgánu Rady pro výzkum, vývoj a inovace

2017-2019                  člen Vědecké rady Institutu personalistiky Masarykova ústavu vyšších studií Českého vysokého učení technického v Praze

od 2017                      člen redakční rady mezinárodního časopisu Prague Papers on the History of International Relations

2017                           člen Vědecké rady Institutu personalistiky Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze

2015-2019                  šéfredaktor vědeckého časopisu Littera Scripta

od 2015                      člen Akademické rady Ústavu znalectví a oceňování Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

2015-2017                  vedoucí katedry managementu Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

2015-2019                  zástupce ředitele pro výzkum, vývoj a tvůrčí činnost Ústavu podnikové strategie Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

2015-2016                  člen komise pro interní grantovou soutěž Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

od 2015                      člen redakční rady časopisu Littera Scripta

2012                           garant a předseda oborové rady doktorského oboru Hospodářské a politické dějiny na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze

2011-2013                  člen Poradní skupiny rektora pro dějiny VŠE

2010-2012                  předseda etické komise Národohospodářské fakulty VŠE

2009-2019                  člen redakční rady časopisu Cornova

od 2009                      člen redakční rady časopisu Dvacáté století. The Twentieth Century, FF UK

2009-2011                  člen hodnotícího panelu P410 – Dějiny 19. a 20. století Grantové agentury České republiky

od 2009                      člen vědecké rady nakladatelství SET OUT, SETOUTBOOKS.CZ

2007-2017                  člen ediční rady časopisu Acta Oeconomica Pragensia

od 2006                      člen Společnosti pro hospodářské a sociální dějiny

2006-2012                  proděkan pro vědu a doktorské studium Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze, člen oborové rady doktorského studia a komise pro státní doktorské zkoušky studijního oboru „Hospodářská politika“ a člen komise pro obhajoby disertačních prací oboru „Hospodářská politika“ Národohospodářské fakulty VŠE

2006-2015                  člen redakční rady mezinárodní ročenky Prague Papers on History of International Relations

2003-2013                  člen Vědecké rady Fakulty národohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze

2003-2012                  vedoucí Katedry hospodářských dějin Fakulty národohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze

2002                           pověřen vedením Katedry hospodářských dějin Fakulty národohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze

2000-2002                  ředitel Ústavu světových dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

2000-2002                  člen výboru Společnosti pro výzkum východní a střední Evropy

2000-2016                  člen oborové rady doktorského studijního programu 7105V Historické vědy, studijní obor Historie/Obecné dějiny na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze

2000-2018                  člen oborové rady doktorského studijního oboru Mezinárodní vztahy studijního programu Politologie, a oboru International Relations studijního programu Political Science (Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze)

1997-2015                  člen redakční rady časopisu Historický obzor

1997-2006                  člen ediční rady ročenky Prague Papers on History of International Relations

1992-1997                  zástupce šéfredaktora časopisu Historický obzor

 

zahraniční stáže a stipendia:

 

2012, 2019

hostující docent Universität Passau, Lehrstuhl für Neuere und Neueste Geschichte Osteuropas und seiner Kulturen, Hauptseminar „Russische Geschichte des 18. Jahrhunderts“

 

roční:

Universität Bayreuth (2004/2005) v rámci stipendia Alexander von Humboldt-Stiftung; navazující jednoroční stipendium Alexander von Humboldt-Stiftung (2006)

 

tříměsíční:

Deutsche Forschungsgemeinschaft (2006) (Universität Passau, Universität Bayreuth, Universität Bonn, Osteuropa-Institut München, Freie Universität  Berlin)

 

měsíční:

Universität  Düsseldorf (1993), Freie Universität  Berlin (1995, 1996, 1997)

 

publikační činnost:

 

Je autorem 7 odborných monografií, hlavním autorem 4 kolektivních odborných monografií, 95 původních prací v odborných časopisech a sbornících (z toho 4 ve WoS a 3 ve SCOPUS), spoluautor 2 populárněvědeckých knih, 11 encyklopedií, 10 příruček, vysokoškolských skript a učebnic, 6 překladů, řešitel a spoluřešitel 37 grantů a výzkumných záměrů, autor 115 článků v historických popularizujících časopisech, editor 7 sborníků, autor 11 odborných revizí, 25 zpráv a 72 recenzí.

 

 

 

V Praze, 21. dubna 2020

Zpět

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace