AJ 195 Strategie pro práci s dyslektiky a aktivity pro správnou výslovnost na 2. stupni

Předmět
Anglický jazyk
Cílová skupina
učitelé 2. stupně ZŠ
Akreditace
22820/2017-3-829

DESCARTES, v.o.s. si vyhrazuje právo změnit termín konání akce, pokud bude nutné. O změně termínu se účastníci dozví s dostatečným časovým předstihem prostřednictvím pozvánky.


Vzdělávací cíl

Seminář bude rozdělen na 2 dílčí bloky:

1) Strategie pro práci s dyslektiky

2)Aktivity pro správnou výslovnost

I. BLOK

Cílem prvního bloku je seznámit učitele druhého stupně s problematikou výuky cizího jazyka u žáků se SPU, nastínit jim, s jakými problémy se tito žáci potýkají a co jim překáží ve vzdělávacím procesu. Účastníci se zaměří se na úskalí, která dětem brání v učení a vyzkoušejí si strategie, nezbytné pro výuku, pochopení a procvičení jazyka a vedoucí k osvojení si základních poznatků. Účastníci se na základě vyzkoušených aktivit naučí projektovat své vlastní aktivity, cílené na potřeby konkrétních žáků.

II. BLOK

Cílem druhého bloku je seznámit učitele druhého stupně s aktivitami, které jsou nezbytné pro osvojování, výuku a procvičení správné anglické výslovnosti.
Učitelé se seznámí se způsoby, jak s žáky procvičovat tvoření a používání správných zvuků, jak rozlišit odlišnou anglickou intonaci slov a vět a jak ji upevnit, význam střídání silných a slabých slabik a vázání slov ve frázích, jak naučit žáky používat správné techniky výslovnosti přirozeně a automaticky, bez velkého vědomého úsilí. Jednotlivé aktivity a pomůcky byly vytvořeny lektorkou přímo pro účely nácviku a práce se správnou výslovností pro příslušnou věkovou skupinu a učitelé budou mít možnost se s nimi seznámit. Účastníci se na základě vyzkoušených aktivit naučí projektovat své vlastní aktivity cíleně podle potřeby konkrétních žáků.


Charakteristika

První část kurzu nabídne učitelům přehled úskalí výuky angličtiny u žáků s poruchami učení, zamyšlení nad situací, ve které se žáci nacházejí a naučí je hledat východiska a strategie, jak zvládnout základy cizího jazyka. Praktické ukázky aktivit nastíní možnosti, jak pracovat s problémovými žáky, jak je zaujmout, nabídnout jim aktraktivní činnost, při které si procvičí čtenářské techniky, nácvik čtení s porozuměním, základy psaní a pravopisu, spolupracovat a podílet se na objektivním hodnocení své práce. Součástí kurzu bude i část věnovaná hodnocení handicapovaného žáka a diskuze, ve které si učitelé mohou vyměňovat zkušenosti ze své práce s dyslektiky. Aktivity jsou vhodné pro žáky 6. - 9. ročníku.

Druhá část kurzu se zabývá problematikou anglické výslovnosti, jejího správného zvládnutí i upevňování. Nabídne učitelům netradiční způsob, jak zakomponovat malou, lákavou  aktivitu na procvičení výslovnosti do každé lekce. Naučíme se připravovat zábavné hry, které žákům umožní procvičit typické jevy správné výslovnosti (sluchové hry, zvukové labyrinty, manipulace s kartičkami, aktivity v prostoru i ve skupinách, nácvik rytmu a intonace s autentickými texty, zábavné rýmování apod.). Budeme se zabývat otázkou používání fonetické transkripce a jak ji žákům i studentům přiblížit tak, aby se jí nebáli. Na základě praktického vyzkoušení nabízených aktivit se naučíte připravovat hry i pracovní listy samostatně podle potřeby vašich žáků.  Aktivity jsou vhodné pro žáky 2.stupně.


Obsah akce

I. BLOK

V úvodu si shrneme poznatky o tom, jak se specifické poruchy učení projevují ve vyučovacím procesu a čím bychom mohli eliminovat nežádoucí dopady (organizace a management třídy)

Nastíníme aktivity, vedoucí ke kvalitnějšímu a efektivnějšímu čtení s porozuměním, probereme si techniky správného psaní s autonomní kontrolou, prodiskutujeme kritéria hodnocení žáků se SPU.

Ukážeme si fungující techniky, jak zaměřit pozornost dyslektiků k soustředěné práci a jak ji udržet ji po určitou dobu (manipulační hry, mnemotechnické pomůcky, pohybové aktivity, poslechové hry, kartičky, slovní hříčky).

Součástí kurzu bude i diskuzní platforma, kde si účastníci budou moci vyměnit poznatky ze své vlastní praxe.

Obsah:

Specifikace poruch učení, které ovlivňují vzdělávací proces v cizím jazyce (30 min)

Optimální podmínky pro rozvoj žáka se SPU v prostředí školní třídy (30 min)

Čtenářské techniky, čtecí návyky, práce s textem (30 min)

Psaní a kontrola ravopisu v cizm jazyce (30 min)

Hodnocení výsledků práce žáka se SPU (30 min)

Příklady dobré praxe – diskuze (30 min)

Závěr a shrnutí

II. BLOK

Výslovnost je základním kamenem výuky angličtiny, její bezchybné zvládnutí je úkolem nejen pro žáky, ale i pro učitele. Naučíme se techniky jak správně zvládat a vyučovat základy správné výslovnosti.  Projdeme si metody, které nejsou běžně známé, ale jsou velmi účinné. Ujasníme si, jak připravovat vlastní hry a pracovní listy, vyzkoušíme si důležitost vizualizace učiva (vycházení vstříc žákům s vizuálním, sluchovým i pohybovým učebním stylem) a způsoby, jak poskytovat vhodné činnosti pro všechny učební styly svých žáků. Dozvíme se,  kde můžeme konzultovat správnou výslovnost a připravovat výslovnostní cvičení pro žáky, podíváme se na zdroje dostupné na internetu.

Obsah:

Cvičení zaměřená na správné osvojení zvuků v řečovém projevu (45 min)

Intonace a metody nácviku střídání silných a slabých slabik v řečovém projevu (45 min)

Vázání slov – jak co nejlépe a přirozeně vyslovovat (30 min)

Problémy a možnosti práce s fonetickou transkripcí (60 min)

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace