Kurzy

PP 654 Žák s ADHD ve školním kolektivu - o přestávce i ve výuce.

Cílová skupina
učitelé MŠ, učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, vychovatelé školských zařízení, pedagogové volného času, výchovní poradci, učitel - metodik prevence, speciální pedagogové, psychologové, asistenti pedagoga
Kurz akreditován MŠMT pod č.
BEZ AKREDITACE MŠMT
Počet vyučovacích hodin
8 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

Cílem vzdělávacího semináře/praktického workshopu je pomoci pedagogickým pracovníkům lépe se orientovat v problematice ADHD a jejich projevů u žáků ve školním prostředí. Cílem není naučit pedagogické pracovníky, jak odstraňovat nežádoucí chování, ale nabídnout jim možnosti, jakým způsobem důsledky tohoto chování regulovat a jak upravit podmínky výuky, aby byl minimalizován vliv negativních projevů dítěte na jeho výsledky školní práce a práce celé školní třídy.

Obsahem vzdělávacího semináře/praktického workshopu je představení diagnózy ADHD, včetně nejčastějších specifik pojící se s touto diagnózou. Představíme základní postupy, možnosti prevence a působení na žáka s ADHD.

Součástí je i krizový postup, pedagogičtí pracovníci se naučí vést záznamy problémového chování. Bude jim představen dotazník předcházení problémovému chování a jeho možné úpravy dle individuálních potřeb žáka tak, aby byl minimalizován vliv negativních projevů dítěte na jeho výsledky školní práce a práce celé školní třídy.

Součástí vzdělávacího kurzu je práce se socio-emočním deficitem a smyslovou dysregulací jako možnou příčinou nevhodného chování či neschopnosti orientovat se ve vztazích v třídním kolektivu.

Snahou semináře je zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti odměn a trestů u dětí s problémovým chováním. Dále pravidla pro nastavení funkčního odměnového systému. Důležité je, že všichni, kdo s žákem pracují, musí používat stejné výchovné prostředky.

Dítě s poruchou chování nelze „opravit“, ale je možné mu upravit podmínky ke vzdělávání takovým způsobem, aby mohlo v třídním kolektivu být spokojené.

 

Cílem tohoto vzdělávacího semináře není pouhá teorie, ale hlavně praktické zkušenosti a rady, jak žákovi i školní třídě pomoci ke společnému fungování ve školním prostředí.

 1. Představení diagnózy ADHD, popis specifik.

V třídních kolektivech je stále více žáků, kteří mají specifické problémy učení nebo chování.

Hlavními rysy ADHD jsou nepozornost, impulzivita a nadměrná aktivita vymykající se obvyklému chování dětí v daném věku. Při diagnostice se používají kritéria podle MKN-10.

ADHD se u každého dítěte může projevovat jinak, diagnostiku však usnadňuje přítomnost některých hlavních příznaků. Ty se rozdělují do tří hlavních oblastí:

Nepozornost

 • žák musí vynakládat velké úsilí k udržení pozornosti;
 • žákovi dělá potíže všímat si detailů a dělá chyby z nepozornosti;
 • pro žáka je náročné naslouchat a řídit se podle pokynů, musí vynaložit značné úsilí, aby dokončil úkol nebo aktivitu;
 • pro žáka je náročné vynaložit déletrvající duševní úsilí;
 • žák často někde odkládá nebo zapomíná své věci;
 • pozornost žáka snadno odvádějí různé vnější podněty.

Hyperaktivita

 • trvalý neklid rukou a nohou;
 • žák musí vynaložit značné úsilí, aby vydrželo klidně sedět nebo si hrát;

Impulzivita

 • když žák mluví, jeho příval slov lze jen těžko zastavit;
 • žák má potíž vyčkat, až na něj přijde řada, aby se na dané téma samo vyjádřilo;
 • rušivé chování vůči ostatním.

Dílčí hodinová dotace: 1 hodina

 1.  Bariéry v práci pedagoga

Pedagogičtí pracovníci budou seznámeni s možnými riziky a bariérami pedagoga (osobnostní předpoklady, připravenost na práci, znalost x neznalost problematiky ADHD, přístupu k dítěti/žákovi). Možná úskalí při kontaktu s dítětem, asistentem pedagoga a rodiči. Typologie žáka – v čem mu pomáhat.

Dílčí hodinová dotace: 2 hodiny

 1.  Problémové chování

Co je problémové chování? Seznámení s možnými příčinami a formami. Nastínění základních postupů: prevence a krizový přístup. Možnosti působení na žáka, krizové scénáře. Jaké jsou možnosti ovlivňování důsledků chování žáků s ADHD.

Jak se tvoří záznamy problémového chování, dotazník předcházení problémovému chování.

Dílčí hodinová dotace: 1 hodina

 1. Smyslová sensitivita jako jeden ze spouštěčů problémového chování

Pedagogičtí pracovníci se seznámí s pojmy Hyposensivita vs. Hypersensitivita, screening senzorického profilu a jeho význam u dítěte s problémovým chováním.

Problémové chování jako reakce na nevhodně nastavené prostředí, nepříjemné smyslové podněty, adaptaci v neznámém (nevhodném) prostředí. Nerespektování odlišnosti dítěte či nevhodný přístup k tomuto dítěti.

!!! Nezbytnost bezpečného prostředí pro dítě s problémovým chováním !!!

Dílčí hodinová dotace: 2 hodiny

 1. Práce s emocemi, emoční zkušenost

Diskuse s účastníky kurzu na témata: Co jsou emoce a k čemu nám slouží? Jak se cítíme? Co je nám příjemné či nepříjemné? Jak druhým dáváme najevo, co se v nás děje? Jak se emoce vážou k myšlení?

Socio-emoční deficit jako příčina nevhodného chování, neschopnost orientovat se ve vztazích a předvídat reakce druhých lidí, snížená schopnost chápání pravidel sociální interakce, omezená schopnost vyjadřovat a rozumět emocím druhých lidí.

Úzkost, strach – obranná reakce při pocitu ohrožení – i nelogickém!

Dílčí hodinová dotace: 1 hodina

 1. Název modulu – Výchovné prostředky

Zvýšení kompetencí v oblasti odměn a trestů u dětí s problémovým chováním. Pravidla pro nastavení funkčního odměnového systému. Jasné stanovení konkrétních kritérií k hodnocení.

Při redukci nežádoucího chování musíme vždy současně nabídnout jiné alternativy chování, které vedou k dosažení žádoucího cíle vhodnějším způsobem.

!!! Všichni, kdo s dítětem/žákem pracují, musí používat stejné výchovné prostředky !!!

Dílčí hodinová dotace: 1 hodiny

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Brno 04.10.2024, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 550 Kč

 objednat

PP 640 Leadership: jak na svou roli vedoucího s lehkostí

Lektor/ka kurzu
Mgr. Helena Macková
Cílová skupina
učitelé MŠ, učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ, vychovatelé školských zařízení, ředitelé škol a školských zařízení, učitelé ZUŠ a SUŠ, pedagogové volného času, výchovní poradci
Kurz akreditován MŠMT pod č.
BEZ AKREDITACE MŠMT
Počet vyučovacích hodin
8 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

Role vedoucího se dá naučit, ale žádný universální návod platný pro všechny neexistuje. A kdo říká že ano, tak pěkně „kecá“.  Každý v sobě máme své vlastní recepty, které nám skvěle fungují. Jde o to je najít, nebát se a správně použít. Cílem tohoto semináře je najít svou vlastní cestu k tomu, jak být úspěšný vedoucí. Základem je vyznat se sám v sobě, poznat co vše role vedoucího obnáší, přijmout zodpovědnost a svěřenou kompetenci a dobře se připravit. Kdo hledá cestu, najde ji.

 1. Představení, technické a organizační info – 0.5 hod
 2. Teoretické vymezení  problematiky – 1,5 hod
  1. Manažer (vedoucí), lídr
  2. Manažerské funkce
  3. Role manažera
  4. Faktory ovlivňující manažerskou roli
  5. Autorita
  6. Kompetence
  7. Osobnostní nastavení manažera
  8. Hlavní úkol manažera

Diskuze s celou skupinou

 1. Přestávka – 0.5 hod
 2. Vedení druhých. Leadership prakticky – 0,75 hod
  1. Rozdíl mezi řízením a vedením lidí
  2. Rozdíl mezi manažerem a lídrem
  3. Dovednosti manažera jako lídra
  4. Kritické, složité situace lídra (úskalí pozice)
 3. Přestávka 0,25 hod
 4. Cvičení: Jak zvládnout pozici vedoucího – 1,5 hod
  1. Kdo jsem já. Čemu v řízení lidí věřím a kým chci být
  2. Já vs. kompetence vedoucího – jak si stojím?
  3. Práce se svými obavami a strachy
  4. Lídr nebo oběť?

Přestávka

 1. Nástroje a tipy – 1,5 hod
  1. Manažerské nástroje
  2. Tipy – Jak zvládnout pozici vedoucího
 2. Přestávka 0,5 hod
 3. Závěr – sdílení ve skupině, zpětná vazba – 0,5 hod

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Brno 17.10.2024, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 550 Kč

 objednat

IT 52 Kyberprostor – dobrý sluha, zlý pán?

Lektor/ka kurzu
Mgr. Dominika Genzorová
Cílová skupina
učitelé MŠ, učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ, vychovatelé školských zařízení, ředitelé škol a školských zařízení, učitelé ZUŠ a SUŠ, pedagogové volného času, výchovní poradci
Kurz akreditován MŠMT pod č.
BEZ AKREDITACE MŠMT
Počet vyučovacích hodin
6 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

Seznamte se s nástrahami internetu, co dělat v případě úniku fotografií, na co si dát pozor v kyberprostoru, jak ovlivňují aplikace jako je TikTok světové dění, dezinformace a jak se jim bránit

Případová studie: student za vámi přijde, že se za něj někdo vydává na Facebooku. Co uděláte? – brainstorming, prezentace, rešerše, kritické hodnocení informací, diskuse, týmová práce

Válečný konflikt – ochrana lidských práv z pohledu mezinárodního práva (Osnova: Co je konflikt? Právní rámce, případové studie, týmová práce..) – cíl: seznámit studenty s mezinár.právem,

Facebook, Google a právo – mohu na internetu zmizet? – právní rámce: právo být zapomenut, GDPR, právo na ochranu projevů osobní povahy. Cíle: zvýšit povědomí o právním rámci kyberprostoru, jak se chránit

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Brno 18.10.2024, 9:00–14:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 050 Kč

 objednat

TV 90 Dítě v pohybu

Cílová skupina
učitelé MŠ, učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ, pedagogové volného času, asistenti pedagoga
Kurz akreditován MŠMT pod č.
BEZ AKREDITACE MŠMT
Počet vyučovacích hodin
6 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

Teoreticko praktický seminář o anatomicky správném a funkčním pohybu. Stručné základy anatomie a principů fungování lidského těla dle pedagogicko-pohybového konceptu Spiraldynamik®. Praktické cvičení. Prostor pro dotazy a diskusi.

• Základy anatomie 45 min
• Principy fungování lidského těla 1,5 hod
• Praktické cvičení 1,5 hod
• Diskuze, dotazy 45 min

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Brno 12.11.2024, 10:00–15:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 050 Kč

 objednat

PP 641 Komunikace se složitější druhou stranou

Lektor/ka kurzu
Mgr. Helena Macková
Cílová skupina
učitelé MŠ, učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ, vychovatelé školských zařízení, ředitelé škol a školských zařízení, učitelé ZUŠ a SUŠ, pedagogové volného času, výchovní poradci
Kurz akreditován MŠMT pod č.
BEZ AKREDITACE MŠMT
Počet vyučovacích hodin
8 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

Komunikace je velkou součástí našeho života a dost významně se podílí na naší kvalitě života, protože ovlivňuje naše vztahy a interakci s druhými, ať již jde o vztahy osobní nebo pracovní.

Každé jednání je jiné, vždy v jednání však uplatňujeme určité vzorce, které vedou k úspěšnému zakončení. Cílem workshopu je objasnit a uvědomit si vzorce jednání, které vedou k úspěšnému jednávání v každodenním životě, zejména se složitým (problematickým) „protějškem“. Zároveň tyto vzorce jednání naroubovat na naše osobní nastavení. Kurz je veden tak, aby co nejjednodušším způsobem posluchačům kurzu ukázal cestu a návod, jak lépe a účinněji ve svých každodenních interakcích jednat, zejména v těch, které jsou složitější a také to nacvičit. Kdo je připraven není tak moc překvapen.

 • Ukotvení (se) do své vlastní role a pozice (moje role a odpovědnosti – přesné vymezení - v rámci mé interakce s druhým) 2 vyuč.hodiny
 • Problematická druhá strana (kdo to je, její znaky, podle čeho ji poznáme) 2 vyuč.hodiny
 • Vysvětlení, proč je tato interakce složitá (viz vývoje mozku, trauma) 1,5 vyuč.hodina
 • Praktické tipy a ukázky jak (se svým) problematickým/složitým protějškem komunikovat, aby člověk zůstal profesionální a posunoval debatu tam, kam má jít 2,5 vyuč.hodiny

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Brno 28.11.2024, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 550 Kč

 objednat

PP 650 Syndrom vyhoření u pedagogů, aneb jak nevyhořet

Lektor/ka kurzu
Mgr. Petra Vorlíčková
Cílová skupina
učitelé MŠ, učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ, vychovatelé školských zařízení, ředitelé škol a školských zařízení, učitelé ZUŠ a SUŠ, pedagogové volného času, výchovní poradci
Kurz akreditován MŠMT pod č.
BEZ AKREDITACE MŠMT
Počet vyučovacích hodin
8 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

Tento praktický seminář je zaměřen na učitele a pomáhající profese, kterým nejvíce hrozí syndrom vyhoření. Úvod budeme věnovat teorii (příznaky, fáze, diagnostika). Většinu času budeme věnovat kazuistikám, na kterých si ukážeme, jak k syndromu vyhoření dochází, ale především jak ho léčit a jak mu zamezit. Čekají Vás základy psychohygieny a praktické ukázky z praxe. 

 1. Úvod do problematiky syndromu vyhoření, definice základních pojmů 1 hodina
 2. Fáze syndromu vyhoření (jak vzniká) 1 hodina
 3. Příčiny ztráty profesionálního zájmu 1 hodina
 4. Možnosti pomoci a řešení (jakým způsobem bojovat proti syndromu vyhoření) 2 hodiny
 5. Kazuistiky 1 hodina
 6. Praktická cvičení 1 hodina
 7. Shrnutí, závěr, diskuse 1 hodina

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Brno 19.12.2024, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 550 Kč

 objednat

ZŠ 137 Tvořivá dramatika v předškolním a mladším školním věku

Cílová skupina
učitelé MŠ, učitelé 1. stupně ZŠ, vychovatelé školských zařízení, pedagogové volného času, asistenti pedagoga
Kurz akreditován MŠMT pod č.
BEZ AKREDITACE MŠMT
Počet vyučovacích hodin
8 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

Význam tvořivé dramatiky pro rozvoj osobnosti dítěte (žáka) 1 hodina

Struktura a obsah dramatické jednotky 1 hodina

Praktické ukázky her a činností napříč metodami a technikami dramatické výchovy 6 hodin praktická participativní část s prezentací her a činností

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Brno 19.12.2024, 09:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 550 Kč

 objednat

DESCARTES, v.o.s. si vyhrazuje právo změnit termín konání akce, pokud bude nutné. O změně termínu se účastníci dozví s dostatečným časovým předstihem prostřednictvím pozvánky.

descartes
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace