Kurzy

WEB 277 Time Management (rozvoj osobnosti) - webinář

Cílová skupina
učitelé MŠ, učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ, vychovatelé školských zařízení, ředitelé škol a školských zařízení, učitelé ZUŠ a SUŠ, pedagogové volného času, výchovní poradci
Kurz akreditován MŠMT pod č.
BEZ AKREDITACE MŠMT
Počet vyučovacích hodin
8 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

„Tvůj život je výsledkem rozhodnutí, které děláš, pokud se Ti Tvůj život nelíbí, je čas vybrat si lépe.“

V osmi hodinách budou posluchači seznámeni s tématem Time Management a souvisejícími pojmy.

 

 • úvod do Time Managementu a sebepoznání, druhy pracovních typů (modely práce) a jejich problematické oblasti; (45 minut)
 • work-life balance, jak zvládat stres; (45 minut)
 • Přestávka 30 minut
 • analýza současného stavu (osobnostní SWOT analýza); (45 minut)
 • stanovování cílů (směr a určení cílů, osobní referenční rámec, analýza činností); (45 minut)
 • Přestávka 30 minut
 • znaky špatného řízení času a jak je eliminovat (rozbor výsledků analýzy činností se SWOT analýzou, kvadrant důležitosti a naléhavosti, revize činností dle osobního referenčního rámce, identifikace „zlodějů času“ a jejich eliminace); (45 minut)
 • vlastní řízení času (plán – roční, měsíční, týdenní – dle daných cílů), jak zvýšit vlastní produktivitu práce, delegování, prokrastinace, (45 minut)
 • Přestávka 30 minut
 • systémy Time Managementu, správné návyky – motivace pro změnu hodnot / postojů / dosavadních návyků; (45 minut)
 • diskuze, shrnutí, závěr. (45 minut)

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Online webináře 10.10.2024, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 550 Kč

 objednat

PP 644 Emoční, sociální a praktická inteligence a její rozvoj - webinář

Cílová skupina
učitelé MŠ, učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ, vychovatelé školských zařízení, ředitelé škol a školských zařízení, učitelé ZUŠ a SUŠ, pedagogové volného času, výchovní poradci
Kurz akreditován MŠMT pod č.
BEZ AKREDITACE MŠMT
Počet vyučovacích hodin
4 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

Emoční inteligence hraje klíčovou roli v dosažení životního úspěchu. Intelekt není jen IQ, seznamujeme se s teorií vícečetné inteligence ve školní praxi.  Cesta k úspěchu vede skrze rozvoj inteligence sociální, praktické, které jsou samostatnými moduly inteligence emoční.  Emoční inteligence má význam v prevenci rizikového chování, učí dobrým vztahům, které mají klíčový význam v životě člověka. Usnadňuje také fungování a zlepšuj klima třídního kolektivu. Odborníci uvádí pět základních bodů k dosažení trvalého úspěchu. Které to jsou? Jakou formou k nim vést žáky? Co mají tyto body společného? 

 Program je doplněn praktickými návody a kazuistikami a zkušenostmi z praxe lektorky. Forma prožitkové pedagogiky. 

 • Emoční inteligence – teoretický úvod, teorie vícečetné inteligence podle Gardnera

1hod. Jak tento model využívám / mohu využít v praxi pedagoga.

 • Rozvíjíme emoční, sociální a praktickou inteligenci – metody z praxe (včetně, empatie, asertivity , prosociálnosti)  1 hod.

S ohledem na formu webináře se zaměříme na formu identifikace emocí, písemná forma, krátké shrnutí a vyjádření on-line, projev empatické reakce ke sdělení kolegů nebo lektorky podle potřeby. Jak můžeme rozvíjet empatii u žáků? Projevuje se i v on-line komunikaci? V čem je rozdíl při komunikaci tváří tvář? ( sdělení 1 větou, slovem)

 • Přestávka 30 minut – po krátké přestávce shrnutí projevů praktické inteligence, které jsme mohli vnímat / nevnímat v rámci své činnosti o přestávce  - Co vnímáme u žáků? Jak to rozvíjíme?
 • Pět kroků k trvalému úspěchu – výstup do praxe 1 hod – představení modelu a  implementace do reálné situace ( propojení s prosociálním chováním) – tedy forma postojů, vzájemné podpory – co  vidím/ nevidím v prostředí třídy – vstup do závěrečné hodiny
 • Jak řešit problémy – hledání cest v konkrétním školním kolektivu 1 Hod.  Shrnutí otázek, nápadů, které mi seminář přinesl, otevřel.
 • Škola může volit formu pokračování . spirálovité prohloubení.

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Online webináře 17.10.2024, 9:30–12:45

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 500 Kč

 objednat

PP 636 Motivační teorie v praxi, osobní motivační diagnostika - webinář

Cílová skupina
učitelé MŠ, učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ, vychovatelé školských zařízení, ředitelé škol a školských zařízení, učitelé ZUŠ a SUŠ, pedagogové volného času, výchovní poradci
Kurz akreditován MŠMT pod č.
BEZ AKREDITACE MŠMT
Počet vyučovacích hodin
8 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

Vysvětlení pojmů z oblasti motivačních teorií, osobní motivace. Možnosti motivační diagnostiky a její využití v organizaci. Budování atmosféry otevřenosti a důvěry. Použité techniky a aktivity: Prezentace, diskuse, výměna zkušeností, praktické příklady, řešení aktuálních problémů členů výukové skupiny, ukázková vyhodnocení a skupinová práce.

¨

 • vysvětlení základních pojmů; důvody odlišné individuální motivace a chování 30 minut
 • Herzbergova dvoufaktorová motivační teorie a její praktické uplatnění 30 minut
 • faktory nepůsobící jako motivace vs. skutečné motivátory: jak je rozeznat?  30 minut
 • Přestávka 30 minut
 • motivace a její vliv na výkon, výkonnost, osobní zodpovědnost a odvahu při rozhodování 30 minut
 • využití motivace jako konkurenční výhody: motivace jako prostředek k porozumění mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, zvýšení spokojenosti zaměstnanců 30 minut
 • Přestávka 30 minut
 • motivační diagnostika - ukázkové vyhodnocení a skupinová práce; využití diagnostiky vedoucími pracovníky nebo pracovníky personalistiky (lidských zdrojů); ukázka řízeného rozhovoru, jeho cíle a využití při rozvoji organizace a jednotlivých členů týmu 2x45 minut
 • Přestávka 30 minut
 • firemní kultura a její vliv na osobní motivaci zaměstnanců, typy kultur, jejich srovnání a možnosti využití 45 minut
 • motivační diagnostika jako výchozí bod individuálního osobního rozvoje; využití nástrojů a různých typů dodatečného vzdělávání a rozvojových úkolů 30 minut
 • srovnání různých metodik zabývajících se motivací a možnosti jejich využití 30 minut

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Online webináře 28.11.2024, 09:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 550 Kč

 objednat

WEB 285 Stres a jeho zvládání

Cílová skupina
učitelé MŠ, učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ, vychovatelé školských zařízení, ředitelé škol a školských zařízení, učitelé ZUŠ a SUŠ, pedagogové volného času, výchovní poradci
Kurz akreditován MŠMT pod č.
BEZ AKREDITACE MŠMT
Počet vyučovacích hodin
4 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

Představení stresu a jeho působení na jednotlivé složky osobnosti. Seznámení s technikami, jak se se stresem vyrovnávat a které je možné využít při edukaci žáků v této oblasti, ale i seberozvoje.

 • Teorie stresu (eustres, distres, stresory, psychosomatika) - 60 min

vysvětlení stresové reakce a objasnění jednotlivých fází

poplachová reakce (útok, útěk, strnutí), působení na tělo směrem zrychlení a útlumu

fáze adaptace a vyčerpání, propojení s místem diateze a mapováním tohoto místa ve svém běžném životě

psychosomatika vyplývající z diateze, osobnostní profil vedoucí k zvýšenému působení stresu – chování typu A, B, C, D a jeho diagnostika

Interpretace stresu – flow, zóna rozvoje, moje stresory – mapování a seznámení s měřením dle škály Holmes a Rahe

 • Tvorba copingových strategií - 30 min
 • Vysvětlení oblastí copingových strategií, vyhodnocení vlastních strategií a vlivu stresu ve smyslu životních událostí, resp. burn-outu v profesi
 • Mapování malcopingových strategií ve vlastním životě

 

 • Práce s myšlením, emocemi a chováním, které jsou stresem ovlivněny – 60 min
 • Multikauzální model stresu a nácvik jednotlivých technik jeho zvládání:
 • --práce s tělem (dechová cvičení, relaxace, focusing, autogenní trénink, terapie smíchem, mindfulness)
 • --práce s myšlením (restrukturace myšlenek, nocebo efekt, vliv sociální role, time management, asertivita)
 • --práce s emocemi (teorie emocí, technika semaforu, přijmutí, desenzibilizace)
 •  
 • Tvorba krizového plánu a plánu pomoci ve svém životě či profesi – 30 min

siťování pomoci ve svém okolí, ujasnění zdrojů podpory, doporučené mobilní aplikace, ale také odborné organizace, telefonní linky pomoci

tvorba krizového plánu individualizovaná na jednotlivce, diskuze nad tématem, rozbor osobních kazuistik

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Online webináře 13.12.2024, 9:00–12:15

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 500 Kč

 objednat

WEB 268 Leadership jak na svou roli vedoucího s lehkostí - webinář

Lektor/ka kurzu
Mgr. Helena Macková
Cílová skupina
učitelé MŠ, učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ, vychovatelé školských zařízení, ředitelé škol a školských zařízení, učitelé ZUŠ a SUŠ, pedagogové volného času, výchovní poradci
Kurz akreditován MŠMT pod č.
BEZ AKREDITACE MŠMT
Počet vyučovacích hodin
8 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

Role vedoucího se dá naučit, ale žádný universální návod platný pro všechny neexistuje. A kdo říká že ano, tak pěkně „kecá“.  Každý v sobě máme své vlastní recepty, které nám skvěle fungují. Jde o to je najít, nebát se a správně použít. Cílem tohoto semináře je najít svou vlastní cestu k tomu, jak být úspěšný vedoucí. Základem je vyznat se sám v sobě, poznat co vše role vedoucího obnáší, přijmout zodpovědnost a svěřenou kompetenci a dobře se připravit. Kdo hledá cestu, najde ji.

 1. Představení, technické a organizační info – 0.5 hod
 2. Teoretické vymezení  problematiky – 1,5 hod
  1. Manažer (vedoucí), lídr
  2. Manažerské funkce
  3. Role manažera
  4. Faktory ovlivňující manažerskou roli
  5. Autorita
  6. Kompetence
  7. Osobnostní nastavení manažera
  8. Hlavní úkol manažera

Diskuze s celou skupinou

 1. Přestávka – 0.5 hod
 2. Vedení druhých. Leadership prakticky – 0,75 hod
  1. Rozdíl mezi řízením a vedením lidí
  2. Rozdíl mezi manažerem a lídrem
  3. Dovednosti manažera jako lídra
  4. Kritické, složité situace lídra (úskalí pozice)
 1. Přestávka 0,25 hod
 2. Cvičení: Jak zvládnout pozici vedoucího – 1,5 hod
  1. Kdo jsem já. Čemu v řízení lidí věřím a kým chci být
  2. Já vs. kompetence vedoucího – jak si stojím?
  3. Práce se svými obavami a strachy
  4. Lídr nebo oběť?

Přestávka

 1. Nástroje a tipy – 1,5 hod
  1. Manažerské nástroje
  2. Tipy – Jak zvládnout pozici vedoucího
 1. Přestávka 0,5 hod
 2. Závěr – sdílení ve skupině, zpětná vazba – 0,5 hod

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Online webináře 2.10.2024, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 550 Kč

 objednat

WEB 284 Psychiatrické minimum pro pedagogické pracovníky aneb když za nás myslí nemoc - webinář

Cílová skupina
učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ, vychovatelé školských zařízení, ředitelé škol a školských zařízení, učitelé ZUŠ a SUŠ, pedagogové volného času, výchovní poradci, učitel - metodik prevence
Kurz akreditován MŠMT pod č.
BEZ AKREDITACE MŠMT
Počet vyučovacích hodin
4 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

Vzdělávací akce je vypracován pro pedagogické pracovníky na 2. stupni základních škol a na všech typech středních škol. Jedná se o jednodenní vzdělávací akci realizovanou odbornou přednáškou. Odborná přednáška má převážně výkladově-diskuzní formu. Doplněna je krátkými aktivizačními a opakovacími aktivitami, probíhajícími v průběhu jednotlivých témat – dotazy na probranou látku, výběr správné odpovědi, odůvodnění správné odpovědi.

 • Úvod, základy psychiatrické terminologie a základní příznaky duševních chorob.  Časová dotace 45 minut
 • Přehled klinických stavů část 1 – úzkostné poruchy u dětí a dospívajících,

deprese u dětí a dospívajících, bipolární porucha a schizofrenie s časným začátkem.  Časová dotace 45 minut

 • Přehled klinických stavů část  2 - poruchy příjmu potravy u dětí a dospívajících, poruchy autistického spektra,  ADHD, závislosti a sebepoškozování. Časová dotace 45 minut
 • Přehled terapie a závěrečné shrnutí:  psychofarmaka, psychoterapie.
 • Role pedagogických pracovníků při zvládání duševních chorob dětí a dospívajících, prostor pro dotazy, diskuze.  Časová dotace 45 minut

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Online webináře 02.10.2024, 9:00–12:15

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 500 Kč

 objednat

WEB 264 SELEKTIVNÍ A INDIKOVANÁ PREVENCE - webinář

Lektor/ka kurzu
Mgr. Kamil Novák
Cílová skupina
učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ, vychovatelé školských zařízení, ředitelé škol a školských zařízení, učitelé ZUŠ a SUŠ, pedagogové volného času, výchovní poradci, učitel - metodik prevence
Kurz akreditován MŠMT pod č.
BEZ AKREDITACE MŠMT
Počet vyučovacích hodin
4 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

Obsahem je selektivní a indikovaná prevence, v první části seznámíme účastníky s tím, co to je vlastně selektivní a indikovaná prevence, jaké jsou jejich formy, kdy se využívají, jaké jsou jejich klady i zápory, kromě toho si účastníci budou sebezkušenostní formou seznámeni s těmito formami prevence. Upozorňujeme, že cílem semináře je seznámení účastníků s obsahem selektivní a indikované prevence, k jejímu provádění je nutné specializační studium.

 1. HODINA - teoretické vymezení, co to je selektivní a indikovaná prevence, jaké jsou jejich nástroje, jakým způsobem je zařadit do preventivních aktivit na škole.
 2. HODINA - selektivní prevence jako forma řízení vztahů ve třídě i ve škole, součástí je praktická ukázka formy selektivní prevence.
 3. HODINA - reflexivní část, debata nad praktickou ukázkou, lektor upozorňuje na další možnosti, které přináší selektivní prevence, účastníci pomocí sebezkušenosti se seznamují s programem selektivní prevence.
 4. HODINA - závěrečná debata a reflexivní část, odpovědi na dotazy. Závěrečná hodina je o zjištění toho, co si z tohoto vzdělávání odnášejí účastníci. Následně se vede debata, lektor odpovídá na další dotazy účastníků

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Online webináře 18.10.2024, 9:00–12:15

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 500 Kč

 objednat

PP 645 Prevence rizikového chování, řešení, předcházení - webinář

Cílová skupina
učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ, vychovatelé školských zařízení, ředitelé škol a školských zařízení, učitelé ZUŠ a SUŠ, pedagogové volného času, výchovní poradci, učitel - metodik prevence
Kurz akreditován MŠMT pod č.
BEZ AKREDITACE MŠMT
Počet vyučovacích hodin
4 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

Rizikového chování zahrnuje tři základní faktory, které se vzájemně podmiňují a prolínají. Tam, kde se setkáváme s jednou z forem rizikového chování, vnímáme možnost výskytu souvisejících problémů z jiné oblasti.

 • Problematika chování zahrnuje v první řadě oblast závislostí, zneužívání návykových látek počínaje nikotinismem.
 • Dalším faktorem je problematika nepřizpůsobivého chování, agresivity, násilí. Problematika zahrnuje také agresivní chování zaměřené proti sobě (tedy poruchy příjmu potravy, chování sebepoškozující).
 •  Třetí oblastí rizikového chování je rizikové chování v oblasti sexuality, tedy promiskuita, časný start do sexuálně aktivního života, časná a nechtěná těhotenství, pohlavní choroby.

Seminář je postaven na prožitkové pedagogice, nabízí různorodé metody prožitkové práce s žáky ověřené v praxi, které žáky vedou ke zdravým postojům k této problematice, zdravému životnímu stylu, respektu k druhému, posílení sebeúcty.

 Podává základní informace k jednotlivým tématům, doplňuje téma také pohledem bio-psycho-sociálním. Zaměřuje se na faktory vnitřní i vnější, které napomáhají/ eliminují závislostní a rizikové chování žáků a studentů.

Téma je doplněno kazuistikami z praxe pedagogické i přísedícího soudce v oboru trestního práva.

 • Základní informace k rizikovému chování žáků ze všech tří oblastí viz výše.  1 hod
 • Agrese, násilí, konflikt – řešení a předcházení. Základní informace k tématu, možné příčiny, metody práce s kolektivem žáků. 1 hod.
 • Přestávka 30 minut
 • Agrese směřovaná proti sobě, poruchy přijmu potravy, sebepoškozování – metody práce s žáky, kolektivem třídy 1 hod
 • Promiskuita, ranný vstup do sexuálně aktivního života a jeho důsledky v rovině bio- psycho- sociální, metody integrace zdravé sexuality do vztahů, schopnost tolerovat rozdílnost, respekt k originalitě osobnosti, metody posílení sebeúcty  1 hod

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Online webináře 13.11.2024, 9:30–12:45

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 500 Kč

 objednat

WEB 271 Vytvoření systému pro Řízení rizik krok za krokem - webinář

Cílová skupina
učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ, ředitelé škol a školských zařízení, učitel - metodik prevence
Kurz akreditován MŠMT pod č.
BEZ AKREDITACE MŠMT
Počet vyučovacích hodin
8 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

Vysvětlení základních pojmů v kontextu organizace, postup implementace systému, / proces řízení rizik. Použité techniky a aktivity: Prezentace, diskuse, výměna zkušeností, praktické příklady, identifikace rizik pro konkrétní organizaci nebo projekt (práce ve skupinkách s konzultacemi lektora), příklady analýzy rizik a stanovení strategií jejich řízení, ukázka výstupů (mapa rizik, karta rizika, risk report).

 • vysvětlení základních pojmů z oblasti řízení rizik v kontextu organizace 30 minut
 • přínos systému pro řízení rizik pro různé typy organizací, typické zainteresované strany a jejich cíle 30 minut
 • proces řízení rizik a vazba na finanční plánování 45 minut
 • Přestávka 30 minut
 • postup implementace systému pro řízení rizik v organizaci 45 minut
 • klíčové role zaměstnanců tvořících systém pro řízení rizik v organizaci a jejich úkoly 45 minut
 • Přestávka 30 minut
 • ukázka identifikace rizik, práce s katalogem rizik, práce ve skupinkách 45 minut
 • analýza a hodnocení rizik, vytvoření mapy rizik, přiřazení významnosti a priorit rizikům, práce ve skupinkách 45 minut
 • Přestávka 30 minut
 • stanovení strategií pro řízení rizik včetně praktických příkladů 45 minut
 • reporting a monitoring rizik 30 minut

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Online webináře 14.11.2024, 09:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 550 Kč

 objednat

WEB 267 Problémové chování žáků aneb mám ve třídě „lotra“ - webinář

Lektor/ka kurzu
Mgr. Petra Vorlíčková
Cílová skupina
učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, vychovatelé školských zařízení, ředitelé škol a školských zařízení, učitelé ZUŠ a SUŠ, výchovní poradci, učitel - metodik prevence, asistenti pedagoga
Kurz akreditován MŠMT pod č.
BEZ AKREDITACE MŠMT
Počet vyučovacích hodin
6 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

Základem je pochopit, z jakého důvodu se dítě chová problematicky a na základě tohoto k němu přistupovat. Povíme si, jakým způsobem dítě motivovat, jak ho chválit a jak správně užívat efektivní zpětnou vazbu. Rovněž si povíme, jak pracovat s třídními pravidly. Součástí semináře jsou i vybrané kazuistiky „problémových“ žáků a případové studie.

 • Úvod – seznámení, vzájemná očekávání ½ hodiny
 • Dítě a jeho emoce, jak s nimi pracovat ½ hodiny
 • Efektivní komunikace: kooperativní nastavení  1 hodina
 • Přestávka 30 minut
 • Příklady z praxe, případové studie 1 hodina
 • Efektivní zpětná vazba 1 hodina
 • Přestávka 30 minut
 • Motivace, pochvala (jakým způsobem vhodně motivovat děti ke spolupráci, jak vhodně užívat pochvalu) ½ hodiny
 • Konstruktivní kritika žáka: jak na ni ½ hodiny
 • Jak nastavit třídní pravidla a řešit jejich porušení  ½ hodiny
 • Závěrečná reflexe, diskuze ½ hodiny

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Online webináře 08.01.2025, 9:00–14:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 050 Kč

 objednat

DESCARTES, v.o.s. si vyhrazuje právo změnit termín konání akce, pokud bude nutné. O změně termínu se účastníci dozví s dostatečným časovým předstihem prostřednictvím pozvánky.

descartes
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace