Kurzy

WEB 268 Leadership jak na svou roli vedoucího s lehkostí - webinář

Lektor/ka kurzu
Mgr. Helena Macková
Cílová skupina
učitelé MŠ, učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ, vychovatelé školských zařízení, ředitelé škol a školských zařízení, učitelé ZUŠ a SUŠ, pedagogové volného času, výchovní poradci
Kurz akreditován MŠMT pod č.
BEZ AKREDITACE MŠMT
Počet vyučovacích hodin
8 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

Role vedoucího se dá naučit, ale žádný universální návod platný pro všechny neexistuje. A kdo říká že ano, tak pěkně „kecá“.  Každý v sobě máme své vlastní recepty, které nám skvěle fungují. Jde o to je najít, nebát se a správně použít. Cílem tohoto semináře je najít svou vlastní cestu k tomu, jak být úspěšný vedoucí. Základem je vyznat se sám v sobě, poznat co vše role vedoucího obnáší, přijmout zodpovědnost a svěřenou kompetenci a dobře se připravit. Kdo hledá cestu, najde ji.

 1. Představení, technické a organizační info – 0.5 hod
 2. Teoretické vymezení  problematiky – 1,5 hod
  1. Manažer (vedoucí), lídr
  2. Manažerské funkce
  3. Role manažera
  4. Faktory ovlivňující manažerskou roli
  5. Autorita
  6. Kompetence
  7. Osobnostní nastavení manažera
  8. Hlavní úkol manažera

Diskuze s celou skupinou

 1. Přestávka – 0.5 hod
 2. Vedení druhých. Leadership prakticky – 0,75 hod
  1. Rozdíl mezi řízením a vedením lidí
  2. Rozdíl mezi manažerem a lídrem
  3. Dovednosti manažera jako lídra
  4. Kritické, složité situace lídra (úskalí pozice)
 1. Přestávka 0,25 hod
 2. Cvičení: Jak zvládnout pozici vedoucího – 1,5 hod
  1. Kdo jsem já. Čemu v řízení lidí věřím a kým chci být
  2. Já vs. kompetence vedoucího – jak si stojím?
  3. Práce se svými obavami a strachy
  4. Lídr nebo oběť?

Přestávka

 1. Nástroje a tipy – 1,5 hod
  1. Manažerské nástroje
  2. Tipy – Jak zvládnout pozici vedoucího
 1. Přestávka 0,5 hod
 2. Závěr – sdílení ve skupině, zpětná vazba – 0,5 hod

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Online webináře 2.10.2024, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 550 Kč

 objednat

PP 641 Komunikace se složitější druhou stranou

Lektor/ka kurzu
Mgr. Helena Macková
Cílová skupina
učitelé MŠ, učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ, vychovatelé školských zařízení, ředitelé škol a školských zařízení, učitelé ZUŠ a SUŠ, pedagogové volného času, výchovní poradci
Kurz akreditován MŠMT pod č.
BEZ AKREDITACE MŠMT
Počet vyučovacích hodin
8 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

Komunikace je velkou součástí našeho života a dost významně se podílí na naší kvalitě života, protože ovlivňuje naše vztahy a interakci s druhými, ať již jde o vztahy osobní nebo pracovní.

Každé jednání je jiné, vždy v jednání však uplatňujeme určité vzorce, které vedou k úspěšnému zakončení. Cílem workshopu je objasnit a uvědomit si vzorce jednání, které vedou k úspěšnému jednávání v každodenním životě, zejména se složitým (problematickým) „protějškem“. Zároveň tyto vzorce jednání naroubovat na naše osobní nastavení. Kurz je veden tak, aby co nejjednodušším způsobem posluchačům kurzu ukázal cestu a návod, jak lépe a účinněji ve svých každodenních interakcích jednat, zejména v těch, které jsou složitější a také to nacvičit. Kdo je připraven není tak moc překvapen.

 • Ukotvení (se) do své vlastní role a pozice (moje role a odpovědnosti – přesné vymezení - v rámci mé interakce s druhým) 2 vyuč.hodiny
 • Problematická druhá strana (kdo to je, její znaky, podle čeho ji poznáme) 2 vyuč.hodiny
 • Vysvětlení, proč je tato interakce složitá (viz vývoje mozku, trauma) 1,5 vyuč.hodina
 • Praktické tipy a ukázky jak (se svým) problematickým/složitým protějškem komunikovat, aby člověk zůstal profesionální a posunoval debatu tam, kam má jít 2,5 vyuč.hodiny

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Praha 3.10.2024, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 550 Kč

 objednat

Brno 28.11.2024, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 550 Kč

 objednat

Olomouc 4.12.2024, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 550 Kč

 objednat

PP 654 Žák s ADHD ve školním kolektivu - o přestávce i ve výuce.

Cílová skupina
učitelé MŠ, učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, vychovatelé školských zařízení, pedagogové volného času, výchovní poradci, učitel - metodik prevence, speciální pedagogové, psychologové, asistenti pedagoga
Kurz akreditován MŠMT pod č.
BEZ AKREDITACE MŠMT
Počet vyučovacích hodin
8 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

Cílem vzdělávacího semináře/praktického workshopu je pomoci pedagogickým pracovníkům lépe se orientovat v problematice ADHD a jejich projevů u žáků ve školním prostředí. Cílem není naučit pedagogické pracovníky, jak odstraňovat nežádoucí chování, ale nabídnout jim možnosti, jakým způsobem důsledky tohoto chování regulovat a jak upravit podmínky výuky, aby byl minimalizován vliv negativních projevů dítěte na jeho výsledky školní práce a práce celé školní třídy.

Obsahem vzdělávacího semináře/praktického workshopu je představení diagnózy ADHD, včetně nejčastějších specifik pojící se s touto diagnózou. Představíme základní postupy, možnosti prevence a působení na žáka s ADHD.

Součástí je i krizový postup, pedagogičtí pracovníci se naučí vést záznamy problémového chování. Bude jim představen dotazník předcházení problémovému chování a jeho možné úpravy dle individuálních potřeb žáka tak, aby byl minimalizován vliv negativních projevů dítěte na jeho výsledky školní práce a práce celé školní třídy.

Součástí vzdělávacího kurzu je práce se socio-emočním deficitem a smyslovou dysregulací jako možnou příčinou nevhodného chování či neschopnosti orientovat se ve vztazích v třídním kolektivu.

Snahou semináře je zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti odměn a trestů u dětí s problémovým chováním. Dále pravidla pro nastavení funkčního odměnového systému. Důležité je, že všichni, kdo s žákem pracují, musí používat stejné výchovné prostředky.

Dítě s poruchou chování nelze „opravit“, ale je možné mu upravit podmínky ke vzdělávání takovým způsobem, aby mohlo v třídním kolektivu být spokojené.

 

Cílem tohoto vzdělávacího semináře není pouhá teorie, ale hlavně praktické zkušenosti a rady, jak žákovi i školní třídě pomoci ke společnému fungování ve školním prostředí.

 1. Představení diagnózy ADHD, popis specifik.

V třídních kolektivech je stále více žáků, kteří mají specifické problémy učení nebo chování.

Hlavními rysy ADHD jsou nepozornost, impulzivita a nadměrná aktivita vymykající se obvyklému chování dětí v daném věku. Při diagnostice se používají kritéria podle MKN-10.

ADHD se u každého dítěte může projevovat jinak, diagnostiku však usnadňuje přítomnost některých hlavních příznaků. Ty se rozdělují do tří hlavních oblastí:

Nepozornost

 • žák musí vynakládat velké úsilí k udržení pozornosti;
 • žákovi dělá potíže všímat si detailů a dělá chyby z nepozornosti;
 • pro žáka je náročné naslouchat a řídit se podle pokynů, musí vynaložit značné úsilí, aby dokončil úkol nebo aktivitu;
 • pro žáka je náročné vynaložit déletrvající duševní úsilí;
 • žák často někde odkládá nebo zapomíná své věci;
 • pozornost žáka snadno odvádějí různé vnější podněty.

Hyperaktivita

 • trvalý neklid rukou a nohou;
 • žák musí vynaložit značné úsilí, aby vydrželo klidně sedět nebo si hrát;

Impulzivita

 • když žák mluví, jeho příval slov lze jen těžko zastavit;
 • žák má potíž vyčkat, až na něj přijde řada, aby se na dané téma samo vyjádřilo;
 • rušivé chování vůči ostatním.

Dílčí hodinová dotace: 1 hodina

 1.  Bariéry v práci pedagoga

Pedagogičtí pracovníci budou seznámeni s možnými riziky a bariérami pedagoga (osobnostní předpoklady, připravenost na práci, znalost x neznalost problematiky ADHD, přístupu k dítěti/žákovi). Možná úskalí při kontaktu s dítětem, asistentem pedagoga a rodiči. Typologie žáka – v čem mu pomáhat.

Dílčí hodinová dotace: 2 hodiny

 1.  Problémové chování

Co je problémové chování? Seznámení s možnými příčinami a formami. Nastínění základních postupů: prevence a krizový přístup. Možnosti působení na žáka, krizové scénáře. Jaké jsou možnosti ovlivňování důsledků chování žáků s ADHD.

Jak se tvoří záznamy problémového chování, dotazník předcházení problémovému chování.

Dílčí hodinová dotace: 1 hodina

 1. Smyslová sensitivita jako jeden ze spouštěčů problémového chování

Pedagogičtí pracovníci se seznámí s pojmy Hyposensivita vs. Hypersensitivita, screening senzorického profilu a jeho význam u dítěte s problémovým chováním.

Problémové chování jako reakce na nevhodně nastavené prostředí, nepříjemné smyslové podněty, adaptaci v neznámém (nevhodném) prostředí. Nerespektování odlišnosti dítěte či nevhodný přístup k tomuto dítěti.

!!! Nezbytnost bezpečného prostředí pro dítě s problémovým chováním !!!

Dílčí hodinová dotace: 2 hodiny

 1. Práce s emocemi, emoční zkušenost

Diskuse s účastníky kurzu na témata: Co jsou emoce a k čemu nám slouží? Jak se cítíme? Co je nám příjemné či nepříjemné? Jak druhým dáváme najevo, co se v nás děje? Jak se emoce vážou k myšlení?

Socio-emoční deficit jako příčina nevhodného chování, neschopnost orientovat se ve vztazích a předvídat reakce druhých lidí, snížená schopnost chápání pravidel sociální interakce, omezená schopnost vyjadřovat a rozumět emocím druhých lidí.

Úzkost, strach – obranná reakce při pocitu ohrožení – i nelogickém!

Dílčí hodinová dotace: 1 hodina

 1. Název modulu – Výchovné prostředky

Zvýšení kompetencí v oblasti odměn a trestů u dětí s problémovým chováním. Pravidla pro nastavení funkčního odměnového systému. Jasné stanovení konkrétních kritérií k hodnocení.

Při redukci nežádoucího chování musíme vždy současně nabídnout jiné alternativy chování, které vedou k dosažení žádoucího cíle vhodnějším způsobem.

!!! Všichni, kdo s dítětem/žákem pracují, musí používat stejné výchovné prostředky !!!

Dílčí hodinová dotace: 1 hodiny

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Brno 04.10.2024, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 550 Kč

 objednat

Olomouc 08.11.2024, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 550 Kč

 objednat

TV 90 Dítě v pohybu

Cílová skupina
učitelé MŠ, učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ, pedagogové volného času, asistenti pedagoga
Kurz akreditován MŠMT pod č.
BEZ AKREDITACE MŠMT
Počet vyučovacích hodin
6 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

Teoreticko praktický seminář o anatomicky správném a funkčním pohybu. Stručné základy anatomie a principů fungování lidského těla dle pedagogicko-pohybového konceptu Spiraldynamik®. Praktické cvičení. Prostor pro dotazy a diskusi.

• Základy anatomie 45 min
• Principy fungování lidského těla 1,5 hod
• Praktické cvičení 1,5 hod
• Diskuze, dotazy 45 min

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Praha 08.10.2024, 9:00–14:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 050 Kč

 objednat

Brno 12.11.2024, 10:00–15:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 050 Kč

 objednat

Olomouc 13.11.2024, 9:00–14:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 050 Kč

 objednat

WEB 277 Time Management (rozvoj osobnosti) - webinář

Cílová skupina
učitelé MŠ, učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ, vychovatelé školských zařízení, ředitelé škol a školských zařízení, učitelé ZUŠ a SUŠ, pedagogové volného času, výchovní poradci
Kurz akreditován MŠMT pod č.
BEZ AKREDITACE MŠMT
Počet vyučovacích hodin
8 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

„Tvůj život je výsledkem rozhodnutí, které děláš, pokud se Ti Tvůj život nelíbí, je čas vybrat si lépe.“

V osmi hodinách budou posluchači seznámeni s tématem Time Management a souvisejícími pojmy.

 

 • úvod do Time Managementu a sebepoznání, druhy pracovních typů (modely práce) a jejich problematické oblasti; (45 minut)
 • work-life balance, jak zvládat stres; (45 minut)
 • Přestávka 30 minut
 • analýza současného stavu (osobnostní SWOT analýza); (45 minut)
 • stanovování cílů (směr a určení cílů, osobní referenční rámec, analýza činností); (45 minut)
 • Přestávka 30 minut
 • znaky špatného řízení času a jak je eliminovat (rozbor výsledků analýzy činností se SWOT analýzou, kvadrant důležitosti a naléhavosti, revize činností dle osobního referenčního rámce, identifikace „zlodějů času“ a jejich eliminace); (45 minut)
 • vlastní řízení času (plán – roční, měsíční, týdenní – dle daných cílů), jak zvýšit vlastní produktivitu práce, delegování, prokrastinace, (45 minut)
 • Přestávka 30 minut
 • systémy Time Managementu, správné návyky – motivace pro změnu hodnot / postojů / dosavadních návyků; (45 minut)
 • diskuze, shrnutí, závěr. (45 minut)

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Online webináře 10.10.2024, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 550 Kč

 objednat

IT 52 Kyberprostor – dobrý sluha, zlý pán?

Lektor/ka kurzu
Mgr. Dominika Genzorová
Cílová skupina
učitelé MŠ, učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ, vychovatelé školských zařízení, ředitelé škol a školských zařízení, učitelé ZUŠ a SUŠ, pedagogové volného času, výchovní poradci
Kurz akreditován MŠMT pod č.
BEZ AKREDITACE MŠMT
Počet vyučovacích hodin
6 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

Seznamte se s nástrahami internetu, co dělat v případě úniku fotografií, na co si dát pozor v kyberprostoru, jak ovlivňují aplikace jako je TikTok světové dění, dezinformace a jak se jim bránit

Případová studie: student za vámi přijde, že se za něj někdo vydává na Facebooku. Co uděláte? – brainstorming, prezentace, rešerše, kritické hodnocení informací, diskuse, týmová práce

Válečný konflikt – ochrana lidských práv z pohledu mezinárodního práva (Osnova: Co je konflikt? Právní rámce, případové studie, týmová práce..) – cíl: seznámit studenty s mezinár.právem,

Facebook, Google a právo – mohu na internetu zmizet? – právní rámce: právo být zapomenut, GDPR, právo na ochranu projevů osobní povahy. Cíle: zvýšit povědomí o právním rámci kyberprostoru, jak se chránit

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Olomouc 11.10.2024, 9:00–14:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 050 Kč

 objednat

Brno 18.10.2024, 9:00–14:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 050 Kč

 objednat

Praha 29.11.2024, 10:00–15:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 050 Kč

 objednat

PP 644 Emoční, sociální a praktická inteligence a její rozvoj - webinář

Cílová skupina
učitelé MŠ, učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ, vychovatelé školských zařízení, ředitelé škol a školských zařízení, učitelé ZUŠ a SUŠ, pedagogové volného času, výchovní poradci
Kurz akreditován MŠMT pod č.
BEZ AKREDITACE MŠMT
Počet vyučovacích hodin
4 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

Emoční inteligence hraje klíčovou roli v dosažení životního úspěchu. Intelekt není jen IQ, seznamujeme se s teorií vícečetné inteligence ve školní praxi.  Cesta k úspěchu vede skrze rozvoj inteligence sociální, praktické, které jsou samostatnými moduly inteligence emoční.  Emoční inteligence má význam v prevenci rizikového chování, učí dobrým vztahům, které mají klíčový význam v životě člověka. Usnadňuje také fungování a zlepšuj klima třídního kolektivu. Odborníci uvádí pět základních bodů k dosažení trvalého úspěchu. Které to jsou? Jakou formou k nim vést žáky? Co mají tyto body společného? 

 Program je doplněn praktickými návody a kazuistikami a zkušenostmi z praxe lektorky. Forma prožitkové pedagogiky. 

 • Emoční inteligence – teoretický úvod, teorie vícečetné inteligence podle Gardnera

1hod. Jak tento model využívám / mohu využít v praxi pedagoga.

 • Rozvíjíme emoční, sociální a praktickou inteligenci – metody z praxe (včetně, empatie, asertivity , prosociálnosti)  1 hod.

S ohledem na formu webináře se zaměříme na formu identifikace emocí, písemná forma, krátké shrnutí a vyjádření on-line, projev empatické reakce ke sdělení kolegů nebo lektorky podle potřeby. Jak můžeme rozvíjet empatii u žáků? Projevuje se i v on-line komunikaci? V čem je rozdíl při komunikaci tváří tvář? ( sdělení 1 větou, slovem)

 • Přestávka 30 minut – po krátké přestávce shrnutí projevů praktické inteligence, které jsme mohli vnímat / nevnímat v rámci své činnosti o přestávce  - Co vnímáme u žáků? Jak to rozvíjíme?
 • Pět kroků k trvalému úspěchu – výstup do praxe 1 hod – představení modelu a  implementace do reálné situace ( propojení s prosociálním chováním) – tedy forma postojů, vzájemné podpory – co  vidím/ nevidím v prostředí třídy – vstup do závěrečné hodiny
 • Jak řešit problémy – hledání cest v konkrétním školním kolektivu 1 Hod.  Shrnutí otázek, nápadů, které mi seminář přinesl, otevřel.
 • Škola může volit formu pokračování . spirálovité prohloubení.

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Online webináře 17.10.2024, 9:30–12:45

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 500 Kč

 objednat

PP 640 Leadership: jak na svou roli vedoucího s lehkostí

Lektor/ka kurzu
Mgr. Helena Macková
Cílová skupina
učitelé MŠ, učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ, vychovatelé školských zařízení, ředitelé škol a školských zařízení, učitelé ZUŠ a SUŠ, pedagogové volného času, výchovní poradci
Kurz akreditován MŠMT pod č.
BEZ AKREDITACE MŠMT
Počet vyučovacích hodin
8 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

Role vedoucího se dá naučit, ale žádný universální návod platný pro všechny neexistuje. A kdo říká že ano, tak pěkně „kecá“.  Každý v sobě máme své vlastní recepty, které nám skvěle fungují. Jde o to je najít, nebát se a správně použít. Cílem tohoto semináře je najít svou vlastní cestu k tomu, jak být úspěšný vedoucí. Základem je vyznat se sám v sobě, poznat co vše role vedoucího obnáší, přijmout zodpovědnost a svěřenou kompetenci a dobře se připravit. Kdo hledá cestu, najde ji.

 1. Představení, technické a organizační info – 0.5 hod
 2. Teoretické vymezení  problematiky – 1,5 hod
  1. Manažer (vedoucí), lídr
  2. Manažerské funkce
  3. Role manažera
  4. Faktory ovlivňující manažerskou roli
  5. Autorita
  6. Kompetence
  7. Osobnostní nastavení manažera
  8. Hlavní úkol manažera

Diskuze s celou skupinou

 1. Přestávka – 0.5 hod
 2. Vedení druhých. Leadership prakticky – 0,75 hod
  1. Rozdíl mezi řízením a vedením lidí
  2. Rozdíl mezi manažerem a lídrem
  3. Dovednosti manažera jako lídra
  4. Kritické, složité situace lídra (úskalí pozice)
 3. Přestávka 0,25 hod
 4. Cvičení: Jak zvládnout pozici vedoucího – 1,5 hod
  1. Kdo jsem já. Čemu v řízení lidí věřím a kým chci být
  2. Já vs. kompetence vedoucího – jak si stojím?
  3. Práce se svými obavami a strachy
  4. Lídr nebo oběť?

Přestávka

 1. Nástroje a tipy – 1,5 hod
  1. Manažerské nástroje
  2. Tipy – Jak zvládnout pozici vedoucího
 2. Přestávka 0,5 hod
 3. Závěr – sdílení ve skupině, zpětná vazba – 0,5 hod

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Brno 17.10.2024, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 550 Kč

 objednat

Olomouc 7.11.2024, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 550 Kč

 objednat

Praha 12.12.2024, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 550 Kč

 objednat

ZŠ 137 Tvořivá dramatika v předškolním a mladším školním věku

Cílová skupina
učitelé MŠ, učitelé 1. stupně ZŠ, vychovatelé školských zařízení, pedagogové volného času, asistenti pedagoga
Kurz akreditován MŠMT pod č.
BEZ AKREDITACE MŠMT
Počet vyučovacích hodin
8 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

Význam tvořivé dramatiky pro rozvoj osobnosti dítěte (žáka) 1 hodina

Struktura a obsah dramatické jednotky 1 hodina

Praktické ukázky her a činností napříč metodami a technikami dramatické výchovy 6 hodin praktická participativní část s prezentací her a činností

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Praha 15.11.2024, 09:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 550 Kč

 objednat

Brno 19.12.2024, 09:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 550 Kč

 objednat

Olomouc 20.12.2024, 09:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 550 Kč

 objednat

PP 636 Motivační teorie v praxi, osobní motivační diagnostika - webinář

Cílová skupina
učitelé MŠ, učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ, vychovatelé školských zařízení, ředitelé škol a školských zařízení, učitelé ZUŠ a SUŠ, pedagogové volného času, výchovní poradci
Kurz akreditován MŠMT pod č.
BEZ AKREDITACE MŠMT
Počet vyučovacích hodin
8 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

Vysvětlení pojmů z oblasti motivačních teorií, osobní motivace. Možnosti motivační diagnostiky a její využití v organizaci. Budování atmosféry otevřenosti a důvěry. Použité techniky a aktivity: Prezentace, diskuse, výměna zkušeností, praktické příklady, řešení aktuálních problémů členů výukové skupiny, ukázková vyhodnocení a skupinová práce.

¨

 • vysvětlení základních pojmů; důvody odlišné individuální motivace a chování 30 minut
 • Herzbergova dvoufaktorová motivační teorie a její praktické uplatnění 30 minut
 • faktory nepůsobící jako motivace vs. skutečné motivátory: jak je rozeznat?  30 minut
 • Přestávka 30 minut
 • motivace a její vliv na výkon, výkonnost, osobní zodpovědnost a odvahu při rozhodování 30 minut
 • využití motivace jako konkurenční výhody: motivace jako prostředek k porozumění mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, zvýšení spokojenosti zaměstnanců 30 minut
 • Přestávka 30 minut
 • motivační diagnostika - ukázkové vyhodnocení a skupinová práce; využití diagnostiky vedoucími pracovníky nebo pracovníky personalistiky (lidských zdrojů); ukázka řízeného rozhovoru, jeho cíle a využití při rozvoji organizace a jednotlivých členů týmu 2x45 minut
 • Přestávka 30 minut
 • firemní kultura a její vliv na osobní motivaci zaměstnanců, typy kultur, jejich srovnání a možnosti využití 45 minut
 • motivační diagnostika jako výchozí bod individuálního osobního rozvoje; využití nástrojů a různých typů dodatečného vzdělávání a rozvojových úkolů 30 minut
 • srovnání různých metodik zabývajících se motivací a možnosti jejich využití 30 minut

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Online webináře 28.11.2024, 09:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 550 Kč

 objednat

WEB 285 Stres a jeho zvládání

Cílová skupina
učitelé MŠ, učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ, vychovatelé školských zařízení, ředitelé škol a školských zařízení, učitelé ZUŠ a SUŠ, pedagogové volného času, výchovní poradci
Kurz akreditován MŠMT pod č.
BEZ AKREDITACE MŠMT
Počet vyučovacích hodin
4 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

Představení stresu a jeho působení na jednotlivé složky osobnosti. Seznámení s technikami, jak se se stresem vyrovnávat a které je možné využít při edukaci žáků v této oblasti, ale i seberozvoje.

 • Teorie stresu (eustres, distres, stresory, psychosomatika) - 60 min

vysvětlení stresové reakce a objasnění jednotlivých fází

poplachová reakce (útok, útěk, strnutí), působení na tělo směrem zrychlení a útlumu

fáze adaptace a vyčerpání, propojení s místem diateze a mapováním tohoto místa ve svém běžném životě

psychosomatika vyplývající z diateze, osobnostní profil vedoucí k zvýšenému působení stresu – chování typu A, B, C, D a jeho diagnostika

Interpretace stresu – flow, zóna rozvoje, moje stresory – mapování a seznámení s měřením dle škály Holmes a Rahe

 • Tvorba copingových strategií - 30 min
 • Vysvětlení oblastí copingových strategií, vyhodnocení vlastních strategií a vlivu stresu ve smyslu životních událostí, resp. burn-outu v profesi
 • Mapování malcopingových strategií ve vlastním životě

 

 • Práce s myšlením, emocemi a chováním, které jsou stresem ovlivněny – 60 min
 • Multikauzální model stresu a nácvik jednotlivých technik jeho zvládání:
 • --práce s tělem (dechová cvičení, relaxace, focusing, autogenní trénink, terapie smíchem, mindfulness)
 • --práce s myšlením (restrukturace myšlenek, nocebo efekt, vliv sociální role, time management, asertivita)
 • --práce s emocemi (teorie emocí, technika semaforu, přijmutí, desenzibilizace)
 •  
 • Tvorba krizového plánu a plánu pomoci ve svém životě či profesi – 30 min

siťování pomoci ve svém okolí, ujasnění zdrojů podpory, doporučené mobilní aplikace, ale také odborné organizace, telefonní linky pomoci

tvorba krizového plánu individualizovaná na jednotlivce, diskuze nad tématem, rozbor osobních kazuistik

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Online webináře 13.12.2024, 9:00–12:15

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 500 Kč

 objednat

PP 650 Syndrom vyhoření u pedagogů, aneb jak nevyhořet

Lektor/ka kurzu
Mgr. Petra Vorlíčková
Cílová skupina
učitelé MŠ, učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ, vychovatelé školských zařízení, ředitelé škol a školských zařízení, učitelé ZUŠ a SUŠ, pedagogové volného času, výchovní poradci
Kurz akreditován MŠMT pod č.
BEZ AKREDITACE MŠMT
Počet vyučovacích hodin
8 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

Tento praktický seminář je zaměřen na učitele a pomáhající profese, kterým nejvíce hrozí syndrom vyhoření. Úvod budeme věnovat teorii (příznaky, fáze, diagnostika). Většinu času budeme věnovat kazuistikám, na kterých si ukážeme, jak k syndromu vyhoření dochází, ale především jak ho léčit a jak mu zamezit. Čekají Vás základy psychohygieny a praktické ukázky z praxe. 

 1. Úvod do problematiky syndromu vyhoření, definice základních pojmů 1 hodina
 2. Fáze syndromu vyhoření (jak vzniká) 1 hodina
 3. Příčiny ztráty profesionálního zájmu 1 hodina
 4. Možnosti pomoci a řešení (jakým způsobem bojovat proti syndromu vyhoření) 2 hodiny
 5. Kazuistiky 1 hodina
 6. Praktická cvičení 1 hodina
 7. Shrnutí, závěr, diskuse 1 hodina

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Brno 19.12.2024, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 550 Kč

 objednat

Praha 09.01.2025, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 550 Kč

 objednat

DESCARTES, v.o.s. si vyhrazuje právo změnit termín konání akce, pokud bude nutné. O změně termínu se účastníci dozví s dostatečným časovým předstihem prostřednictvím pozvánky.

descartes
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace