Kurzy

W - PP 1 Relaxační techniky nejen ve výuce

Cílová skupina
učitelé MŠ, učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ, vychovatelé školských zařízení, ředitelé škol a školských zařízení, učitelé ZUŠ a SUŠ, pedagogové volného času, výchovní poradci
Kurz akreditován MŠMT pod č.
Bez akreditace
Počet vyučovacích hodin
6 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

V kontextu dnešní doby, v níž k nám proudí velké množství informací nejrůznějšího charakteru představující enormní zátěž pro naši psychiku, se potřeba cílené, vědomé relaxace jeví nikoli jako zbytečný luxus či jeden z módních výstřelků, nýbrž jako nepostradatelná nutnost.

Webinář bude mít dvě části – úvodní teoretickou, na niž bude navazovat obsáhlejší část praktická. První část bude věnována vysvětlení neurofyziologického principu relaxace a stavu jí protikladného, stresu; prezentovány budou moderní výzkumy na tomto poli a jejich závěry.

V následující, praktické, části se účastníci seznámí s různými relaxačními technikami (viz níže), přičemž důraz bude kladen na jejich praktický nácvik; pozornost bude věnovaná i otázce, jak lze tyto techniky či jejich prvky začlenit do výuky.

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Online webináře 20.4.2020, 16:00–21:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

800 Kč

 objednat

W - PP 2 Asertivita a její využití ve škole, jak slušně prosadit svůj názor.

Lektor/ka kurzu
Mgr. Rudolf Hadrava
Cílová skupina
učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ, vychovatelé školských zařízení, ředitelé škol a školských zařízení, učitelé ZUŠ a SUŠ, výchovní poradci, asistenti pedagoga
Kurz akreditován MŠMT pod č.
Bez akreditace
Počet vyučovacích hodin
6 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

 • 4 základní pravidla efektivní komunikace
 • Typy chování a manipulace
 • Manipulace a obrana proti ní
 • Nejčastější příčiny a projevy agresivity
 • Asertivita v pedagogických podmínkách
 • Asertivní práva
 • Asertivní techniky a jejich použití ve škole
 • Asertivní učitel a asertivní kázeň
 • Asertivní přijetí oprávněné a neoprávněné kritiky a reakce na ně

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Online webináře 21.4.2020, 9:30–14:30

místo konání bude upřesněno na pozvánce

800 Kč

 objednat

W - PP 3 Efektivní komunikace ve škole, budování důvěry mezi kolegy, rodiči a žáky

Lektor/ka kurzu
Mgr. Rudolf Hadrava
Cílová skupina
učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ, vychovatelé školských zařízení, ředitelé škol a školských zařízení, učitelé ZUŠ a SUŠ, učitel - metodik prevence, asistenti pedagoga
Kurz akreditován MŠMT pod č.
Bez akreditace
Počet vyučovacích hodin
6 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

 • Základní předpoklady efektivní komunikace
 • Složky komunikace
 • Otázky a jejich význam
 • Umění naslouchat
 • Přesvědčivé a srozumitelné vyjadřování
 • Prevence konfliktních situací a zvládání námitek
 • Komunikace a vztah se žáky
 • Motivace žáků a dobrý učitel
 • Efektivní komunikační postupy ve škole
 • Rodiče a učitelé – jak mezi sebou komunikovat

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Online webináře 24.4.2020, 9:30–14:30

místo konání bude upřesněno na pozvánce

800 Kč

 objednat

W - PP 4 Základní pedagogické rozhovory ve škole - umění pochvaly, kritiky, oznámení rozhodnutí a omluvy.

Lektor/ka kurzu
Mgr. Rudolf Hadrava
Cílová skupina
učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ, vychovatelé školských zařízení, ředitelé škol a školských zařízení, učitelé ZUŠ a SUŠ, asistenti pedagoga
Kurz akreditován MŠMT pod č.
Bez akreditace
Počet vyučovacích hodin
6 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

 • Proč a za co chválit – základní pravidla.
 • Proč se děti chtějí učit - motivační cyklus.
 • Způsoby nevhodného podání pochvaly.
 • Jak efektivně sdělit kritiku (pokárání).
 • Základní pravidla sdělování kritiky.
 • Příprava „manažerské“ kritiky (pokárání).
 • Stereotypy při podávání kritiky.
 • Reakce na oprávněnou a neoprávněnou kritiku.
 • Vyvážená zpětná vazba.
 • Jak se správně omluvit.
 • Jak odmítat a říkat NE bez pocitů viny.

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Online webináře 27.4.2020, 09:30–14:30

místo konání bude upřesněno na pozvánce

800 Kč

 objednat

W - PP 5 Time Management (rozvoj osobnosti)

Cílová skupina
učitelé MŠ, učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ, vychovatelé školských zařízení, ředitelé škol a školských zařízení, učitelé ZUŠ a SUŠ, pedagogové volného času, výchovní poradci
Kurz akreditován MŠMT pod č.
Bez akreditace
Počet vyučovacích hodin
6 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

„Tvůj život je výsledkem rozhodnutí, které děláš, pokud se Ti Tvůj život nelíbí, je čas vybrat si lépe.“

 • úvod do Time Managementu a sebepoznání, druhy pracovních typů (modely práce) a jejich problematické oblasti, work-life balance, jak zvládat stres;
 • analýza současného stavu (osobnostní SWOT analýza);
 • stanovování cílů (směr a určení cílů, osobní referenční rámec, analýza činností);
 • znaky špatného řízení času a jak je eliminovat (rozbor výsledků analýzy činností se SWOT analýzou, kvadrant důležitosti a naléhavosti, revize činností dle osobního referenčního rámce, identifikace „zlodějů času“ a jejich eliminace);
 • vlastní řízení času (plán – roční, měsíční, týdenní – dle daných cílů), jak zvýšit vlastní produktivitu práce, delegování, prokrastinace, systémy Time Managementu, správné návyky – motivace pro změnu hodnot / postojů / dosavadních návyků;
 • diskuze, shrnutí, závěr.

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Online webináře 22.4.2020, 16:00–21:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

800 Kč

 objednat

W - ZŠ 1 Jak nezamrznout u tabule

Lektor/ka kurzu
Mgr. Ivana Janovská
Cílová skupina
učitelé 1. stupně ZŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
Bez akreditace
Počet vyučovacích hodin
4 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

 • Hra, jako důležitý prvek výchovně – vzdělávacího procesu. Vliv pohybu na výchovně – vzdělávací proces.  Prožitek jako cesta k trvalému zapamatování. Herní efektivita.
 • Jak uchopit vyučování nemediálně, netechnicky. Hlava – cit – tělo v rovnováze.
 • Život ve třídě. Jak zvýšit efektivitu vyučování, vytvořit bezpečné prostředí školní třídy, propojit školu se životem. Co rozhodně před žáky nedělat.
 • Duševní hygiena učitele

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Online webináře 15.4.2020, 15:30–19:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

550 Kč

 objednat

W - PP 14 Žák s odlišným mateřským jazykem (OMJ) na základní škole. Materiály a tipy do výuky.

Lektor/ka kurzu
Mgr. Lenka Venterová
Cílová skupina
učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, asistenti pedagoga
Kurz akreditován MŠMT pod č.
Bez akreditace
Počet vyučovacích hodin
2 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

Charakteristika a obsah vzdělávací akce:

V současné době v českých základních školách přibývá žáků s odlišným mateřským jazykem či bilingvních žáků, jejichž znalost českého jazyka není na úrovni jejich majoritních spolužáků. Tento seminář nabídne učitelům, tipy, ukázky pracovních listů, překladové slovníčky a příklady dobré praxe.

Použité techniky:

Přednáška, brainstorming, práce s textem.

 

Osnova akce (přehled témat výuky s časovou dotací jednotlivých témat)

 • Integrace do kolektivu přes průřezová témata
 • Materiály a tipy do výuky
 • Ukázky pracovních listů (prvouka, přírodopis, vlastivěda, český jazyk a literatura, dějepis, fyzika, chemie, matematika, přírodopis, zeměpis, výchova k občanství)
 • Tvorba pracovních listů
 • Překladové slovníčky
 • Příklady dobré praxe

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Online webináře 21.05.2020, 17:00–18:30

místo konání bude upřesněno na pozvánce

300 Kč

 objednat

W - PP 15 Čeština jako druhý jazyk

Lektor/ka kurzu
Mgr. Lenka Venterová
Cílová skupina
učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, pedagogové volného času, asistenti pedagoga
Kurz akreditován MŠMT pod č.
Bez akreditace
Počet vyučovacích hodin
2 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

Charakteristika a obsah vzdělávací akce:

V současné době v českých základních školách přibývá žáků s odlišným mateřským jazykem či bilingvních žáků, jejichž znalost českého jazyka, není na úrovni jejich majoritních spolužáků. Tento seminář nabídne učitelům, jak pracovat s těmito žáky mimo samotné vyučování.

Použité techniky:

Přednáška, brainstorming, práce s textem, diskuse.

Osnova akce (přehled témat výuky s časovou dotací jednotlivých témat)

 • Jazyková diagnostika
 • Vzdělávací obsah předmětu
 • Tématické okruhy předmětu
 • Ukázky pracovních listů
 • Překladové slovníčky
 • Příklady dobré praxe

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Online webináře 14.05.2020, 17:00–18:30

místo konání bude upřesněno na pozvánce

300 Kč

 objednat

W - PP 16 Příprava na příchod žáka s odlišným mateřským jazykem (OMJ) do vyučování.

Lektor/ka kurzu
Mgr. Lenka Venterová
Cílová skupina
učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, výchovní poradci, učitel - metodik prevence, speciální pedagogové, asistenti pedagoga
Kurz akreditován MŠMT pod č.
Bez akreditace
Počet vyučovacích hodin
2 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

Charakteristika a obsah vzdělávací akce:

V současné době v českých základních školách přibývá žáků s odlišným mateřským jazykem či bilingvních žáků, jejichž znalost českého jazyka, není na úrovni jejich majoritních spolužáků. Tento seminář poradí pedagogickým pracovníkům, jak se na příchod žáka připravit takovým způsobem, aby integrace proběhla v rámci možností bezproblémově.

Použité techniky:

Přednáška, brainstorming, práce s textem, diskuse.

Osnova akce (přehled témat výuky s časovou dotací jednotlivých témat)

 • Přijetí žáka s OMJ – do jakého ročníku ho zařadit, výuka češtiny jako druhého jazyka
 • Klima školy a třídy
 • Jak se na příchod žáka s OMJ připravit aneb překonávání bariér
 • Spolupráce s rodiči
 • Plán podpory žáka IVP, PJP (plán jazykové podpory)
 • Jazyková diagnostika, Individuální vzdělávací plán
 • Asistent pedagoga? Ano nebo ne?

 

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Online webináře 07.05.2020, 17:00–18:30

místo konání bude upřesněno na pozvánce

300 Kč

 objednat

W - PP 17 Stres a jeho zvládání

Cílová skupina
učitelé MŠ, učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ, vychovatelé školských zařízení, ředitelé škol a školských zařízení, učitelé ZUŠ a SUŠ, asistenti pedagoga
Kurz akreditován MŠMT pod č.
Bez akreditace
Počet vyučovacích hodin
4 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

Představení stresu a jeho působení na jednotlivé složky osobnosti. Seznámení s technikami, jak se se stresem vyrovnávat a které je možné využít při edukaci žáků v této oblasti, ale i seberozvoje.

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Online webináře 1.6.2020, 16:00–19:30

místo konání bude upřesněno na pozvánce

550 Kč

 objednat

W - PP 6 Projekty, projektové vyučování

Lektor/ka kurzu
Mgr. Jiří Hruška
Cílová skupina
učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
Bez akreditace
Počet vyučovacích hodin
4 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

Prostřednictvím metod a forem aktivního učení vás toto téma provede pojmy: projekty, projektové vyučování, integrovaná tematická výuka. Společně si odpovíme zejména na otázku PROČ vůbec s projekty začínat a JAK takový projekt připravit a realizovat - jinými slovy - co by měl učitel umět a znát, aby připravil a realizoval úspěšný projekt. Také se dozvíte, co dělá projekt projektem - tedy co je v projektu nezbytné, co důležité a co vítané. Nebudou ani chybět příklady různých typů projektů. Pokud je toto setkání vícedenní, může vyústit až v to, že si účastníci připraví nástřel konkrétního projektu. Toto téma významně souvisí se zaváděním inkluzívního vzdělávání do praxe škol.

 • integrovaná tematická výuka x projektové vyučování
 • specifické postupy při přípravě a realizaci projektů
 • ukázky ITV a PV
 • co by měl učitel umět a znát, aby zahájil fungující projekt
 • cíle a kritéria hodnocení
 • efektivní zpětná vazba, vnitřní motivace k učení a čtení

 

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Online webináře 20.05.2020, 16:00–19:30

místo konání bude upřesněno na pozvánce

550 Kč

 objednat

W - PP 9 Metody aktivního učení

Lektor/ka kurzu
Mgr. Jiří Hruška
Cílová skupina
učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
Bez akreditace
Počet vyučovacích hodin
4 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

Podrobný přehled témat výuky (obsah), anotace kurzu

Přehled témat:

 • metody práce s textem
 • komunikační a diskusní metody
 • metody objevování a řešení problémů
 • simulace a simulační hry.
 • metody práce s texty a konstruktivismus
 • výukové programy s využitím metod aktivního učení
 • cíle a kritéria hodnocení
 • efektivní zpětná vazba, vnitřní motivace k učení

 

Forma a průběh:

Seminář proběhne formou kombinace individuální a skupinové práce, diskuse budou probíhat v komunitním kruhu:

 1. představení tématu a cílů semináře
 2. představení lektora a účastníků
 3. snos myšlenek na téma: Co umíme?
 4. pojmenování vzdělávacích potřeb (resp. očekávání) k tématu ze strany účastníků (Co bychom se chtěli naučit? S čím si nevíme rady? Chtěli bychom odpovědi na tyto otázky…)
 5. praktické ukázky výukových programů (resp. metod) – přímá práce účastníků kombinovaná s pozorováním videí
 6. analýza ukázek
 7. plánování dle potřeb účastníků
 8. společná reflexe – přijímání a poskytování zpětné vazby k prezentovaným plánům i přípravám

 

Anotace:

Společně vytvoříme přehled nejčastěji používaných metod aktivního učení – tedy učení, při kterém je žák aktivní. Na praktickém příkladu si ukážeme, jak lze tyto metody v rámci výuky řadit do funkční vyučovací jednotky, při které se žák učí nejen daný obsah, ale i důležité životní dovednosti. Východiskem tohoto tématu je konstruktivistická pedagogika, která vychází z předpokladu, že si žák svoje vlastní poznání buduje (konstruuje) sám na základě svých praktických zkušeností. Základem je model třífázového učení: evokace – uvědomění si významu – reflexe (dále jen E-U-R). Na základě sdílených zkušenosti a s podporou vytvořeného zásobníku metod si vytvoříte prvotní nástřel aplikace modelu E-U-R do svého předmětu. Každý účastník obdrží přehled vybraných metod vč. jejich popisu v elektronické podobě. Toto téma významně souvisí se zaváděním inkluzívního vzdělávání do praxe škol.

 

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Online webináře 25.05.2020, 16:00–19:30

místo konání bude upřesněno na pozvánce

550 Kč

 objednat

W - PP 13 Motivace a motivátory

Lektor/ka kurzu
Mgr. Jiří Hruška
Cílová skupina
učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
Bez akreditace
Počet vyučovacích hodin
4 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

Přehled témat:

 • Motivace - vnější x vnitřní
 • Smysluplnost výuky
 • Možnosti, kdy si žák vybírá, co bude dělat, na čem bude pracovat
 • Potřeby žáků a možnosti učitele, jak tyto potřeby naplnit
 • Klíčové kompetence k učení
 • Formulace cílů – SMART a Bloomova taxonomie
 • Hodnocení žáků, produktů a procesů – sumativní x formativní
 • Kritéria hodnocení

 

Forma a průběh:

Seminář proběhne formou kombinace individuální a skupinové práce, diskuse budou probíhat v komunitním kruhu:

 1. představení tématu a cílů semináře
 2. představení lektora a účastníků
 3. snos myšlenek na téma: Co umíme?
 4. pojmenování vzdělávacích potřeb (resp. očekávání) k tématu ze strany účastníků (Co bychom se chtěli naučit? S čím si nevíme rady? Chtěli bychom odpovědi na tyto otázky…)
 5. praktické ukázky výukových programů (resp. metod) – přímá práce účastníků kombinovaná s pozorováním videí
 6. analýza ukázek
 7. shrnutí dle potřeb účastníků
 8. společná reflexe

 

Anotace:

V rámci dílny se účastník seznámí s tím, jak motivovat žáky k učení tak, aby rozeznal vnější a vnitřní motivaci. Společně budeme hledat příležitosti směřující k vnitřní motivaci žáků. Budeme hledat, co podnítí smysluplnost učení, jak zajistit, aby si žáci mohli vybírat, jak organizovat skupinovou a kooperativní výuku a jak poskytovat účinnou zpětnou vazbu. Každý účastník dostane podpůrné materiály v elektronické podobě.

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Online webináře 05.06.2020, 16:00–19:30

místo konání bude upřesněno na pozvánce

550 Kč

 objednat

DESCARTES, v.o.s. si vyhrazuje právo změnit termín konání akce, pokud bude nutné. O změně termínu se účastníci dozví s dostatečným časovým předstihem prostřednictvím pozvánky.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace