Kurzy

ZŠ 139 Didaktické hry a aktivizační metody práce v matematice

Cílová skupina
učitelé 1. stupně ZŠ, asistenti pedagoga
Kurz akreditován MŠMT pod č.
BEZ AKREDITACE MŠMT
Počet vyučovacích hodin
8 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

Seminář má charakter inspirativní tvořivé dílny. Prezentované náměty vycházejí

z pedagogicko-psychologických věkových zvláštností žáků 1. stupně ZŠ, poukazují

na široké možnosti využití aktivit herního typu při aktivizaci jejich myšlenkového

úsilí posilování motivace, hledání a objevování, ale i potřebného uvolnění. Účastní-

ci se seznámí s podnětnými v praxi osvědčenými činnostmi nabízejícími efektivní

naplňování učebních cílů (nácvik numerace, procvičování početních operací, rozví-

jení představivosti, tvořivosti aj.). K naplňování sledovaného záměru přispějí obdr-

žené didaktické materiály: soubor pracovních listů a metodická příručka s více než

130 didaktickými hrami vč. kopírovatelných předloh.

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Brno 15.10.2024, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 700 Kč

 objednat

Olomouc 24.10.2024, 9:30–16:30

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 700 Kč

 objednat

Praha 07.11.2024, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 700 Kč

 objednat

ZŠ 137 Tvořivá dramatika v předškolním a mladším školním věku

Cílová skupina
učitelé MŠ, učitelé 1. stupně ZŠ, vychovatelé školských zařízení, pedagogové volného času, asistenti pedagoga
Kurz akreditován MŠMT pod č.
BEZ AKREDITACE MŠMT
Počet vyučovacích hodin
8 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

Význam tvořivé dramatiky pro rozvoj osobnosti dítěte (žáka) 1 hodina

Struktura a obsah dramatické jednotky 1 hodina

Praktické ukázky her a činností napříč metodami a technikami dramatické výchovy 6 hodin praktická participativní část s prezentací her a činností

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Praha 15.11.2024, 09:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 550 Kč

 objednat

Brno 19.12.2024, 09:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 550 Kč

 objednat

Olomouc 20.12.2024, 09:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 550 Kč

 objednat

ZŠ 138 Teambuildingové aktivity pro práci s kolektivem ve škole

Lektor/ka kurzu
Mgr. Jakub Kacar, DiS.
Cílová skupina
učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé ZUŠ a SUŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
BEZ AKREDITACE MŠMT
Počet vyučovacích hodin
8 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

Kurz je zaměřen na teorii a praxi práce se školním kolektivem. Kurz předkládá praxí ověřený soubor činností a her, které vzbuzují kolektivní uvědomění, procvičují komunikaci a podporují spolupráci v rámci skupiny. Celý seminář je veden formou workshopu a účastníci si během něj vyzkouší metodiku práce s hrou a způsoby vedení těchto aktivit. Součástí kurzu bude dostatečný prostor pro diskuzi a řešení různých situací, které mohou během teambuildingových aktivit nastat.

 • Zařazení teambuildingových aktivit do výuky na ZŠ (1 vyuč. hodina)
 • Pozice učitele a principy teambuldingových aktivit (1 vyuč. hodina)
 • Náměty a interaktivní ukázky jednotlivých činností (5 vyučovací hodiny)
 • Způsoby řešení problémových situací v rámci těchto činností a společná diskuze (1 vyuč. hodina)

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Praha 13.12.2024, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 550 Kč

 objednat

Brno 09.01.2025, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 550 Kč

 objednat

Olomouc 10.01.2025, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 550 Kč

 objednat

PP 642 Práce se třídou v rámci primární prevence.

Lektor/ka kurzu
Mgr. Petr Halama
Cílová skupina
učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ, vychovatelé školských zařízení, ředitelé škol a školských zařízení, pedagogové volného času, výchovní poradci, učitel - metodik prevence, asistenti pedagoga
Kurz akreditován MŠMT pod č.
BEZ AKREDITACE MŠMT
Počet vyučovacích hodin
8 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

Seminář se zabývá tématem obecné - primárně preventivní práce s třídními kolektivy na školách (resp. možnou náplní třídnických hodin) – jejich smyslem, cíli, pravidly, strukturou, obsahem (tématy), důležitými ovlivňujícími faktory i možnými potížemi, které se mohou při preventivní práci se skupinou vyskytnout.  

Seminář obsahuje jednak teoretická východiska práce se třídou, na straně druhé budou účastníci interaktivní formou seznámeni s názornými ukázkami konkrétních aktivit – na vlastní kůži si vyzkouší některé techniky, přímo použitelné při práci se třídou.

Primárně preventivní práce se třídou by měla mít předem stanovené, reálně dosažitelné cíle, materiální podmínky (adekvátní čas, dobu a místo, tzn. kdy, jak dlouho a kde), personální obsazení (s kým) a především konkrétní strukturu, kterou je dobré téměř vždy dodržovat. Věnovat se také budeme samozřejmě faktory, které efektivitu práce se třídou podporují, ale také faktory, které mohou tuto práci komplikovat a narušovat.

Lektor jakožto školní psycholog a preventista se bude snažit předat vědomosti a zkušenosti získaná teoretickým studiem psychologie a praktickými zkušenostmi nabytými ve sféře školního prostředí a pedagogicko-psychologického kontextu. 

Po celou dobu programu bude vymezen čas a prostor pro vlastní dotazy a připomínky samotných účastníků.

Třída je živý a neustále se měnící pestrý organismus. Kromě příjemných prvků jako je přátelství či legrace se v každé třídě vyskytuje často i věci nepříjemné a nebezpečné. V dnešní době obecně se tyto jevy nazývají jako rizikové chování (dříve sociálně patologické jevy). Abychom tento výskyt mohli co nejvíce minimalizovat, je potřeba se třídou preventivně pracovat. K tomu slouží mnoho aktivit a technik, které podporují soudržnost, adekvátní komunikaci či zdravé názory na určitá témata. Tyto aktivity (resp. řízené skupinové diskuse) mají svá pravidla a zákonitosti, na která se při tomto semináři zaměříme.

 

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Olomouc 1.10.2024, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 550 Kč

 objednat

Praha 09.12.2024, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 550 Kč

 objednat

PP 638 Formativní versus sumativní hodnocení

Lektor/ka kurzu
Mgr. Jiří Hruška
Cílová skupina
učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ, ředitelé škol a školských zařízení, asistenti pedagoga
Kurz akreditován MŠMT pod č.
BEZ AKREDITACE MŠMT
Počet vyučovacích hodin
8 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

Podrobný přehled témat výuky (obsah), anotace kurzu

Přehled témat:

 • sumativní x formativní hodnocení
 • známkování
 • hodnocení v transmisivní a konstruktivistické škole
 • portfólia
 • cíle a kritéria hodnocení
 • efektivní zpětná vazba, vnitřní motivace k učení

 

 

Forma a průběh:

Seminář proběhne formou kombinace individuální a skupinové práce, diskuse budou probíhat v komunitním kruhu:

 1. představení tématu a cílů semináře
 2. představení lektora a účastníků
 3. snos myšlenek na téma: Co umíme?
 4. pojmenování vzdělávacích potřeb (resp. očekávání) k tématu ze strany účastníků (Co bychom se chtěli naučit? S čím si nevíme rady? Chtěli bychom odpovědi na tyto otázky…)
 5. praktické ukázky výukových metod k tématu – přímá práce účastníků kombinovaná s pozorováním videí
 6. analýza ukázek
 7. plánování dle potřeb účastníků
 8. společná reflexe – přijímání a poskytování zpětné vazby k prezentovaným plánům i přípravám

 

Anotace:

V rámci tématu se seznámíme s různými pohledy na proces hodnocení dovedností žáků, produktů, které žáci vytvářejí, a procesů, kterými procházejí. Porovnáme hodnocení žáků vzhledem k cílům (sumativní hodnocení) a vzhledem k jejich individuálnímu pokroku (formativní hodnocení). Zaměříme se na to, jak sbírat informace o jednotlivých žácích, abychom jim mohli poskytnout ucelenou zpětnou vazbu a jak k tomuto účelu slouží žákovská portfolia. Budeme hodnotit s pomocí kritérií hodnocení a sestavovat jednoduchý kriteriální rámec hodnocení. Zvláštní prostor bude věnován hodnocení dovedností, které směřují k rozvoji klíčových kompetencí. Toto téma významně souvisí se zaváděním inkluzívního vzdělávání do praxe škol.

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Praha 01.10.2024, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 550 Kč

 objednat

Brno 03.10.2024, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 550 Kč

 objednat

Olomouc 08.10.2024, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 550 Kč

 objednat

WEB 268 Leadership jak na svou roli vedoucího s lehkostí - webinář

Lektor/ka kurzu
Mgr. Helena Macková
Cílová skupina
učitelé MŠ, učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ, vychovatelé školských zařízení, ředitelé škol a školských zařízení, učitelé ZUŠ a SUŠ, pedagogové volného času, výchovní poradci
Kurz akreditován MŠMT pod č.
BEZ AKREDITACE MŠMT
Počet vyučovacích hodin
8 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

Role vedoucího se dá naučit, ale žádný universální návod platný pro všechny neexistuje. A kdo říká že ano, tak pěkně „kecá“.  Každý v sobě máme své vlastní recepty, které nám skvěle fungují. Jde o to je najít, nebát se a správně použít. Cílem tohoto semináře je najít svou vlastní cestu k tomu, jak být úspěšný vedoucí. Základem je vyznat se sám v sobě, poznat co vše role vedoucího obnáší, přijmout zodpovědnost a svěřenou kompetenci a dobře se připravit. Kdo hledá cestu, najde ji.

 1. Představení, technické a organizační info – 0.5 hod
 2. Teoretické vymezení  problematiky – 1,5 hod
  1. Manažer (vedoucí), lídr
  2. Manažerské funkce
  3. Role manažera
  4. Faktory ovlivňující manažerskou roli
  5. Autorita
  6. Kompetence
  7. Osobnostní nastavení manažera
  8. Hlavní úkol manažera

Diskuze s celou skupinou

 1. Přestávka – 0.5 hod
 2. Vedení druhých. Leadership prakticky – 0,75 hod
  1. Rozdíl mezi řízením a vedením lidí
  2. Rozdíl mezi manažerem a lídrem
  3. Dovednosti manažera jako lídra
  4. Kritické, složité situace lídra (úskalí pozice)
 1. Přestávka 0,25 hod
 2. Cvičení: Jak zvládnout pozici vedoucího – 1,5 hod
  1. Kdo jsem já. Čemu v řízení lidí věřím a kým chci být
  2. Já vs. kompetence vedoucího – jak si stojím?
  3. Práce se svými obavami a strachy
  4. Lídr nebo oběť?

Přestávka

 1. Nástroje a tipy – 1,5 hod
  1. Manažerské nástroje
  2. Tipy – Jak zvládnout pozici vedoucího
 1. Přestávka 0,5 hod
 2. Závěr – sdílení ve skupině, zpětná vazba – 0,5 hod

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Online webináře 2.10.2024, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 550 Kč

 objednat

WEB 284 Psychiatrické minimum pro pedagogické pracovníky aneb když za nás myslí nemoc - webinář

Cílová skupina
učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ, vychovatelé školských zařízení, ředitelé škol a školských zařízení, učitelé ZUŠ a SUŠ, pedagogové volného času, výchovní poradci, učitel - metodik prevence
Kurz akreditován MŠMT pod č.
BEZ AKREDITACE MŠMT
Počet vyučovacích hodin
4 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

Vzdělávací akce je vypracován pro pedagogické pracovníky na 2. stupni základních škol a na všech typech středních škol. Jedná se o jednodenní vzdělávací akci realizovanou odbornou přednáškou. Odborná přednáška má převážně výkladově-diskuzní formu. Doplněna je krátkými aktivizačními a opakovacími aktivitami, probíhajícími v průběhu jednotlivých témat – dotazy na probranou látku, výběr správné odpovědi, odůvodnění správné odpovědi.

 • Úvod, základy psychiatrické terminologie a základní příznaky duševních chorob.  Časová dotace 45 minut
 • Přehled klinických stavů část 1 – úzkostné poruchy u dětí a dospívajících,

deprese u dětí a dospívajících, bipolární porucha a schizofrenie s časným začátkem.  Časová dotace 45 minut

 • Přehled klinických stavů část  2 - poruchy příjmu potravy u dětí a dospívajících, poruchy autistického spektra,  ADHD, závislosti a sebepoškozování. Časová dotace 45 minut
 • Přehled terapie a závěrečné shrnutí:  psychofarmaka, psychoterapie.
 • Role pedagogických pracovníků při zvládání duševních chorob dětí a dospívajících, prostor pro dotazy, diskuze.  Časová dotace 45 minut

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Online webináře 02.10.2024, 9:00–12:15

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 500 Kč

 objednat

PP 641 Komunikace se složitější druhou stranou

Lektor/ka kurzu
Mgr. Helena Macková
Cílová skupina
učitelé MŠ, učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ, vychovatelé školských zařízení, ředitelé škol a školských zařízení, učitelé ZUŠ a SUŠ, pedagogové volného času, výchovní poradci
Kurz akreditován MŠMT pod č.
BEZ AKREDITACE MŠMT
Počet vyučovacích hodin
8 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

Komunikace je velkou součástí našeho života a dost významně se podílí na naší kvalitě života, protože ovlivňuje naše vztahy a interakci s druhými, ať již jde o vztahy osobní nebo pracovní.

Každé jednání je jiné, vždy v jednání však uplatňujeme určité vzorce, které vedou k úspěšnému zakončení. Cílem workshopu je objasnit a uvědomit si vzorce jednání, které vedou k úspěšnému jednávání v každodenním životě, zejména se složitým (problematickým) „protějškem“. Zároveň tyto vzorce jednání naroubovat na naše osobní nastavení. Kurz je veden tak, aby co nejjednodušším způsobem posluchačům kurzu ukázal cestu a návod, jak lépe a účinněji ve svých každodenních interakcích jednat, zejména v těch, které jsou složitější a také to nacvičit. Kdo je připraven není tak moc překvapen.

 • Ukotvení (se) do své vlastní role a pozice (moje role a odpovědnosti – přesné vymezení - v rámci mé interakce s druhým) 2 vyuč.hodiny
 • Problematická druhá strana (kdo to je, její znaky, podle čeho ji poznáme) 2 vyuč.hodiny
 • Vysvětlení, proč je tato interakce složitá (viz vývoje mozku, trauma) 1,5 vyuč.hodina
 • Praktické tipy a ukázky jak (se svým) problematickým/složitým protějškem komunikovat, aby člověk zůstal profesionální a posunoval debatu tam, kam má jít 2,5 vyuč.hodiny

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Praha 3.10.2024, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 550 Kč

 objednat

Brno 28.11.2024, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 550 Kč

 objednat

Olomouc 4.12.2024, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 550 Kč

 objednat

PP 654 Žák s ADHD ve školním kolektivu - o přestávce i ve výuce.

Cílová skupina
učitelé MŠ, učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, vychovatelé školských zařízení, pedagogové volného času, výchovní poradci, učitel - metodik prevence, speciální pedagogové, psychologové, asistenti pedagoga
Kurz akreditován MŠMT pod č.
BEZ AKREDITACE MŠMT
Počet vyučovacích hodin
8 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

Cílem vzdělávacího semináře/praktického workshopu je pomoci pedagogickým pracovníkům lépe se orientovat v problematice ADHD a jejich projevů u žáků ve školním prostředí. Cílem není naučit pedagogické pracovníky, jak odstraňovat nežádoucí chování, ale nabídnout jim možnosti, jakým způsobem důsledky tohoto chování regulovat a jak upravit podmínky výuky, aby byl minimalizován vliv negativních projevů dítěte na jeho výsledky školní práce a práce celé školní třídy.

Obsahem vzdělávacího semináře/praktického workshopu je představení diagnózy ADHD, včetně nejčastějších specifik pojící se s touto diagnózou. Představíme základní postupy, možnosti prevence a působení na žáka s ADHD.

Součástí je i krizový postup, pedagogičtí pracovníci se naučí vést záznamy problémového chování. Bude jim představen dotazník předcházení problémovému chování a jeho možné úpravy dle individuálních potřeb žáka tak, aby byl minimalizován vliv negativních projevů dítěte na jeho výsledky školní práce a práce celé školní třídy.

Součástí vzdělávacího kurzu je práce se socio-emočním deficitem a smyslovou dysregulací jako možnou příčinou nevhodného chování či neschopnosti orientovat se ve vztazích v třídním kolektivu.

Snahou semináře je zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti odměn a trestů u dětí s problémovým chováním. Dále pravidla pro nastavení funkčního odměnového systému. Důležité je, že všichni, kdo s žákem pracují, musí používat stejné výchovné prostředky.

Dítě s poruchou chování nelze „opravit“, ale je možné mu upravit podmínky ke vzdělávání takovým způsobem, aby mohlo v třídním kolektivu být spokojené.

 

Cílem tohoto vzdělávacího semináře není pouhá teorie, ale hlavně praktické zkušenosti a rady, jak žákovi i školní třídě pomoci ke společnému fungování ve školním prostředí.

 1. Představení diagnózy ADHD, popis specifik.

V třídních kolektivech je stále více žáků, kteří mají specifické problémy učení nebo chování.

Hlavními rysy ADHD jsou nepozornost, impulzivita a nadměrná aktivita vymykající se obvyklému chování dětí v daném věku. Při diagnostice se používají kritéria podle MKN-10.

ADHD se u každého dítěte může projevovat jinak, diagnostiku však usnadňuje přítomnost některých hlavních příznaků. Ty se rozdělují do tří hlavních oblastí:

Nepozornost

 • žák musí vynakládat velké úsilí k udržení pozornosti;
 • žákovi dělá potíže všímat si detailů a dělá chyby z nepozornosti;
 • pro žáka je náročné naslouchat a řídit se podle pokynů, musí vynaložit značné úsilí, aby dokončil úkol nebo aktivitu;
 • pro žáka je náročné vynaložit déletrvající duševní úsilí;
 • žák často někde odkládá nebo zapomíná své věci;
 • pozornost žáka snadno odvádějí různé vnější podněty.

Hyperaktivita

 • trvalý neklid rukou a nohou;
 • žák musí vynaložit značné úsilí, aby vydrželo klidně sedět nebo si hrát;

Impulzivita

 • když žák mluví, jeho příval slov lze jen těžko zastavit;
 • žák má potíž vyčkat, až na něj přijde řada, aby se na dané téma samo vyjádřilo;
 • rušivé chování vůči ostatním.

Dílčí hodinová dotace: 1 hodina

 1.  Bariéry v práci pedagoga

Pedagogičtí pracovníci budou seznámeni s možnými riziky a bariérami pedagoga (osobnostní předpoklady, připravenost na práci, znalost x neznalost problematiky ADHD, přístupu k dítěti/žákovi). Možná úskalí při kontaktu s dítětem, asistentem pedagoga a rodiči. Typologie žáka – v čem mu pomáhat.

Dílčí hodinová dotace: 2 hodiny

 1.  Problémové chování

Co je problémové chování? Seznámení s možnými příčinami a formami. Nastínění základních postupů: prevence a krizový přístup. Možnosti působení na žáka, krizové scénáře. Jaké jsou možnosti ovlivňování důsledků chování žáků s ADHD.

Jak se tvoří záznamy problémového chování, dotazník předcházení problémovému chování.

Dílčí hodinová dotace: 1 hodina

 1. Smyslová sensitivita jako jeden ze spouštěčů problémového chování

Pedagogičtí pracovníci se seznámí s pojmy Hyposensivita vs. Hypersensitivita, screening senzorického profilu a jeho význam u dítěte s problémovým chováním.

Problémové chování jako reakce na nevhodně nastavené prostředí, nepříjemné smyslové podněty, adaptaci v neznámém (nevhodném) prostředí. Nerespektování odlišnosti dítěte či nevhodný přístup k tomuto dítěti.

!!! Nezbytnost bezpečného prostředí pro dítě s problémovým chováním !!!

Dílčí hodinová dotace: 2 hodiny

 1. Práce s emocemi, emoční zkušenost

Diskuse s účastníky kurzu na témata: Co jsou emoce a k čemu nám slouží? Jak se cítíme? Co je nám příjemné či nepříjemné? Jak druhým dáváme najevo, co se v nás děje? Jak se emoce vážou k myšlení?

Socio-emoční deficit jako příčina nevhodného chování, neschopnost orientovat se ve vztazích a předvídat reakce druhých lidí, snížená schopnost chápání pravidel sociální interakce, omezená schopnost vyjadřovat a rozumět emocím druhých lidí.

Úzkost, strach – obranná reakce při pocitu ohrožení – i nelogickém!

Dílčí hodinová dotace: 1 hodina

 1. Název modulu – Výchovné prostředky

Zvýšení kompetencí v oblasti odměn a trestů u dětí s problémovým chováním. Pravidla pro nastavení funkčního odměnového systému. Jasné stanovení konkrétních kritérií k hodnocení.

Při redukci nežádoucího chování musíme vždy současně nabídnout jiné alternativy chování, které vedou k dosažení žádoucího cíle vhodnějším způsobem.

!!! Všichni, kdo s dítětem/žákem pracují, musí používat stejné výchovné prostředky !!!

Dílčí hodinová dotace: 1 hodiny

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Brno 04.10.2024, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 550 Kč

 objednat

Olomouc 08.11.2024, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 550 Kč

 objednat

TV 90 Dítě v pohybu

Cílová skupina
učitelé MŠ, učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ, pedagogové volného času, asistenti pedagoga
Kurz akreditován MŠMT pod č.
BEZ AKREDITACE MŠMT
Počet vyučovacích hodin
6 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

Teoreticko praktický seminář o anatomicky správném a funkčním pohybu. Stručné základy anatomie a principů fungování lidského těla dle pedagogicko-pohybového konceptu Spiraldynamik®. Praktické cvičení. Prostor pro dotazy a diskusi.

• Základy anatomie 45 min
• Principy fungování lidského těla 1,5 hod
• Praktické cvičení 1,5 hod
• Diskuze, dotazy 45 min

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Praha 08.10.2024, 9:00–14:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 050 Kč

 objednat

Brno 12.11.2024, 10:00–15:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 050 Kč

 objednat

Olomouc 13.11.2024, 9:00–14:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 050 Kč

 objednat

VV 118 Kresli a maluj svobodně - artefiletika ve VV

Lektor/ka kurzu
Karla Hátleová
Cílová skupina
učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé gymnázií, vychovatelé školských zařízení, učitelé ZUŠ a SUŠ, pedagogové volného času
Kurz akreditován MŠMT pod č.
BEZ AKREDITACE MŠMT
Počet vyučovacích hodin
6 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

Artefiletika je reflektivní, tvořivé a zážitkové pojetí vzdělávání a výchovy.  Nejde v ní o estetický zážitek, ale o schopnost porozumět sobě a schopnost vyjadřovat své pocity.

Kreslení a malování je základní dovednost úplně každého z nás. Je to projev našeho nevědomí přenesený v barvě či tvaru do vědomí. Ve svobodném výtvarném projevu nám často brání jen vnitřní hranice - přesvědčení o tom, že malovat, či kreslit neumíme. 

Díky tomuto artefleticky pojatému semináři se dostanete za tuto hranici a dovolíte si nakreslit vlastní obraz s kolorovanou mandalou. Každý, kdo je schopen nakreslit tečku, čárku a oblouček tuto techniku zvládne. Prostor bude dán především vlastní tvorbě. Možnost využít návody na kreslení  "krok za krokem" či šablony a pomůcky bude ponechána naprosté dobrovolnosti. Součástí semináře je i sdílení prožitků z tvorby.

Na závěr se dozvíte základní informace o arteterapii a artefiletice, analýze kreseb a možnostech sestavování artefileticky zaměřených aktivit. 

1. Teorie - zadání tématu, představení pomůcek a barev

2. Praktická část - vlastní tvorba

3. Sdílení

4. Informace o artefiletice a arteterapii

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Praha 08.10.2024, 9:30–14:30

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 700 Kč

 objednat

VV 119 Tajemství rukopisu a kreseb

Lektor/ka kurzu
PhDr. Eliška Halaszová
Cílová skupina
učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ, vychovatelé školských zařízení, pedagogové volného času
Kurz akreditován MŠMT pod č.
BEZ AKREDITACE MŠMT
Počet vyučovacích hodin
6 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

Účastníci kurzu budou seznámeni s komplexními dojmovými znaky, které vyplývají z ručně psaného písma, kresby stromu a dvou lidských postav, muže a ženy. Zjistí, jaký postup se uplatňuje při grafologickém rozboru, zda v rukopise převažuje více pohyb či forma, zda písmo působí harmonicky, vyrovnaně, uvolněně nebo naopak, zda pisatel více inklinuje k introvertnímu prožívání svých emocí a dozvědí se i o dalších psychologických významech grafologických znaků. Zajímavým zjištěním pro ně pak budou znaky nepoctivosti v písmu.

Kurz je určen pro mladistvé ve věku od 15-23 let, účast pedagogů je také vítána. Kurz je interaktivní, uvedené grafologické znaky budou účastníci zkoumat i ve svých rukopisech a kresbách. Více se dozvědí o sobě i svých kamarádech.

 • Čím se grafologie zabývá
 • Písmoznalectví versus grafologie
 • Použití grafologie v praxi
 • Informace o pisateli, grafologický kodex
 • Základní principy rozboru rukopisu
 • Analýza podpisu
 • Sociabilita
 • Znaky nepoctivosti
 • Postup při grafologickém rozboru ručně psaného písma a kreseb
 • Kresba stromu
 • Kresba postav
 • Diskuse

V průběhu výkladu budou přiměřené přestávky.

Grafologie se zabývá odhalováním povahových rysů člověka z jeho rukopisu a kreseb, poskytuje ucelený pohled na osobnost člověka.

Na základě psychologických významů jednotlivých grafologických znaků je postupně odkrýván způsob myšlení pisatele, jeho poměr k realitě či fantazii, jeho pracovní schopnosti, vlohy či nadání, jaké jsou jeho vztahy k sobě i okolí, jak dokáže komunikovat s druhými. Jedná se o vlastnosti, které souvisejí s celou strukturou osobnosti, především se sebepojetím, dynamikou pisatele, jeho temperamentem, emocionalitou a dalšími jeho projevy.

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Praha 10.10.2024, 10:00–15:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 050 Kč

 objednat

Brno 24.10.2024, 10:00–15:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 050 Kč

 objednat

Olomouc 14.11.2024, 10:00–15:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 050 Kč

 objednat

WEB 277 Time Management (rozvoj osobnosti) - webinář

Cílová skupina
učitelé MŠ, učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ, vychovatelé školských zařízení, ředitelé škol a školských zařízení, učitelé ZUŠ a SUŠ, pedagogové volného času, výchovní poradci
Kurz akreditován MŠMT pod č.
BEZ AKREDITACE MŠMT
Počet vyučovacích hodin
8 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

„Tvůj život je výsledkem rozhodnutí, které děláš, pokud se Ti Tvůj život nelíbí, je čas vybrat si lépe.“

V osmi hodinách budou posluchači seznámeni s tématem Time Management a souvisejícími pojmy.

 

 • úvod do Time Managementu a sebepoznání, druhy pracovních typů (modely práce) a jejich problematické oblasti; (45 minut)
 • work-life balance, jak zvládat stres; (45 minut)
 • Přestávka 30 minut
 • analýza současného stavu (osobnostní SWOT analýza); (45 minut)
 • stanovování cílů (směr a určení cílů, osobní referenční rámec, analýza činností); (45 minut)
 • Přestávka 30 minut
 • znaky špatného řízení času a jak je eliminovat (rozbor výsledků analýzy činností se SWOT analýzou, kvadrant důležitosti a naléhavosti, revize činností dle osobního referenčního rámce, identifikace „zlodějů času“ a jejich eliminace); (45 minut)
 • vlastní řízení času (plán – roční, měsíční, týdenní – dle daných cílů), jak zvýšit vlastní produktivitu práce, delegování, prokrastinace, (45 minut)
 • Přestávka 30 minut
 • systémy Time Managementu, správné návyky – motivace pro změnu hodnot / postojů / dosavadních návyků; (45 minut)
 • diskuze, shrnutí, závěr. (45 minut)

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Online webináře 10.10.2024, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 550 Kč

 objednat

IT 52 Kyberprostor – dobrý sluha, zlý pán?

Lektor/ka kurzu
Mgr. Dominika Genzorová
Cílová skupina
učitelé MŠ, učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ, vychovatelé školských zařízení, ředitelé škol a školských zařízení, učitelé ZUŠ a SUŠ, pedagogové volného času, výchovní poradci
Kurz akreditován MŠMT pod č.
BEZ AKREDITACE MŠMT
Počet vyučovacích hodin
6 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

Seznamte se s nástrahami internetu, co dělat v případě úniku fotografií, na co si dát pozor v kyberprostoru, jak ovlivňují aplikace jako je TikTok světové dění, dezinformace a jak se jim bránit

Případová studie: student za vámi přijde, že se za něj někdo vydává na Facebooku. Co uděláte? – brainstorming, prezentace, rešerše, kritické hodnocení informací, diskuse, týmová práce

Válečný konflikt – ochrana lidských práv z pohledu mezinárodního práva (Osnova: Co je konflikt? Právní rámce, případové studie, týmová práce..) – cíl: seznámit studenty s mezinár.právem,

Facebook, Google a právo – mohu na internetu zmizet? – právní rámce: právo být zapomenut, GDPR, právo na ochranu projevů osobní povahy. Cíle: zvýšit povědomí o právním rámci kyberprostoru, jak se chránit

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Olomouc 11.10.2024, 9:00–14:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 050 Kč

 objednat

Brno 18.10.2024, 9:00–14:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 050 Kč

 objednat

Praha 29.11.2024, 10:00–15:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 050 Kč

 objednat

WEB 263 SPOLUPRÁCE PEDAGOGA A ASISTENTA PEDAGOGA - webinář

Lektor/ka kurzu
Mgr. Kamil Novák
Cílová skupina
učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ, vychovatelé školských zařízení, ředitelé škol a školských zařízení, učitelé ZUŠ a SUŠ, pedagogové volného času, výchovní poradci, učitel - metodik prevence
Kurz akreditován MŠMT pod č.
BEZ AKREDITACE MŠMT
Počet vyučovacích hodin
4 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

Vzdělávací seminář se zaměřuje na problematiku efektivní spolupráce pedagoga a asistenta pedagoga. Součástí jsou také případové studie, struktura a metodika vzájemné spolupráce. Kromě toho účastníci také vytvářejí svůj vlastní návrh optimální spolupráce, součástí je také diskuze.

 • 1. HODINA - seznámení se základními pojmy, pedagog, asistent pedagoga, pravidla jejich vzájemné spolupráce, struktura a metodika této spolupráce
 • 2. HODINA - asistent pedagoga jaké nedílná složka inkluzivního pojetí výchovně vzdělávací soustavy, jeho pravomoci, jeho úkoly, jeho postavení v rámci práce s třídním kolektivem, komunikace s rodiči, případová studie
 • 3. HODINA - časté problémy v souvislosti s inkluzivním pojetím, v této hodině se zaměřujeme na problematiku poruch chování, tvorba vlastního návrhu vzájemné spolupráce pedagog a asistenta pedagoga
 • 4. HODINA - evaluační hodina a uvedení dalších možných technik, které mohou účastníci využívat, dále je zde prostor pro debatu, zodpovídaní otázek, součástí této hodiny je také evaluace.

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Online webináře 11.10.2024, 9:00–12:15

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 500 Kč

 objednat

HV 69 SPOLEČNĚ V RYTMU A HUDBĚ

Lektor/ka kurzu
Mgr. Ivana Janovská
Cílová skupina
učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé ZUŠ a SUŠ, pedagogové volného času, asistenti pedagoga
Kurz akreditován MŠMT pod č.
BEZ AKREDITACE MŠMT
Počet vyučovacích hodin
8 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

Smyslem semináře je nabídnout pedagogům receptář nápadů pro výuku hudební výchovy. Součástí je obsáhlý zásobník hudebních her a činností, které propojují výuku a radost z hudby. Tvůrčí dílna poskytuje možnost prakticky si vyzkoušet různé způsoby práce s hudebním materiálem: rytmicko-pohybová cvičení rozvíjející tělesnou koordinaci a podporující vnímání více rytmických vrstev najednou, základy rozmanitých body percussion (hra na tělo) přístupů, rytmické hry stmelující skupinu a rozvíjející koncentraci i vnímání kolektivu, rytmická cvičení s claves, shakery, boomwhackers a dalších nástrojů pro doprovod písní. Praktické pojetí umožní pedagogům seznámit se s účinkem všech aktivit na vlastní kůži a propustit uzdu své hudební fantazie.

1.hodina: Rytmicko-pohybová cvičení rozvíjející tělesnou koordinaci a podporující vnímání více rytmických vrstev najednou, základy rozmanitých body percussion (hra na tělo) přístupů

2.hodina: Rytmické hry stmelující skupinu a rozvíjející koncentraci i vnímání kolektivu

3.hodina: Rytmická cvičení s claves, shakery, boomwhackers a dalších nástrojů pro doprovod písní.

4.hodina: Improvizace, hry na skladatele a dirigenta.

5..hodina: Zapojení hlasu jako rytmického elementu – říkanky, básničky, kreativní práce s rytmickými slabikami

6.hodina: Formy aktivního poslechu. Možnosti realizace poslechových skladeb.

7.hodina: Hudba jako prevence problémových jevů.

8.hodina: Společná diskuze a reflexe.

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Praha 14.10.2024, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 550 Kč

 objednat

Brno 02.12.2024, 10:00–17:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 550 Kč

 objednat

Olomouc 16.12.2024, 10:00–17:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 550 Kč

 objednat

D 163 DĚJINY PENĚZ

Lektor/ka kurzu
PhDr. Roman Zaoral
Cílová skupina
učitelé MŠ, učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ, vychovatelé školských zařízení, ředitelé škol a školských zařízení, učitelé ZUŠ a SUŠ, pedagogové volného času, výchovní poradci
Kurz akreditován MŠMT pod č.
BEZ AKREDITACE MŠMT
Počet vyučovacích hodin
6 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

Široce koncipovaný, interdisciplinárně orientovaný seminář a workshop na pomezí ekonomie, historie a numismatiky ukazuje, jak peníze od svého vzniku až do současnosti ovlivňovaly a ovlivňují život lidí.

 • Druhy platidel a jejich kupní síla napříč stoletími (2 hodiny)
 • Měnové krize, fiskální politika, ceny a mzdy, měření životní úrovně, úvěr a lichva, dluhy a půjčky, rozvoj obchodu a bankovnictví (2 hodiny)
 • Peníze jako symbol a součást rituálu, chování lidí ovlivněné penězi (1 hodina)
 • Rozbor pramenů (1 hodina)

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Praha 15.10.2024, 9:00–14:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 050 Kč

 objednat

Olomouc 16.10.2024, 9:00–14:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 050 Kč

 objednat

Brno 17.10.2024, 9:00–14:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 050 Kč

 objednat

PP 640 Leadership: jak na svou roli vedoucího s lehkostí

Lektor/ka kurzu
Mgr. Helena Macková
Cílová skupina
učitelé MŠ, učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ, vychovatelé školských zařízení, ředitelé škol a školských zařízení, učitelé ZUŠ a SUŠ, pedagogové volného času, výchovní poradci
Kurz akreditován MŠMT pod č.
BEZ AKREDITACE MŠMT
Počet vyučovacích hodin
8 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

Role vedoucího se dá naučit, ale žádný universální návod platný pro všechny neexistuje. A kdo říká že ano, tak pěkně „kecá“.  Každý v sobě máme své vlastní recepty, které nám skvěle fungují. Jde o to je najít, nebát se a správně použít. Cílem tohoto semináře je najít svou vlastní cestu k tomu, jak být úspěšný vedoucí. Základem je vyznat se sám v sobě, poznat co vše role vedoucího obnáší, přijmout zodpovědnost a svěřenou kompetenci a dobře se připravit. Kdo hledá cestu, najde ji.

 1. Představení, technické a organizační info – 0.5 hod
 2. Teoretické vymezení  problematiky – 1,5 hod
  1. Manažer (vedoucí), lídr
  2. Manažerské funkce
  3. Role manažera
  4. Faktory ovlivňující manažerskou roli
  5. Autorita
  6. Kompetence
  7. Osobnostní nastavení manažera
  8. Hlavní úkol manažera

Diskuze s celou skupinou

 1. Přestávka – 0.5 hod
 2. Vedení druhých. Leadership prakticky – 0,75 hod
  1. Rozdíl mezi řízením a vedením lidí
  2. Rozdíl mezi manažerem a lídrem
  3. Dovednosti manažera jako lídra
  4. Kritické, složité situace lídra (úskalí pozice)
 3. Přestávka 0,25 hod
 4. Cvičení: Jak zvládnout pozici vedoucího – 1,5 hod
  1. Kdo jsem já. Čemu v řízení lidí věřím a kým chci být
  2. Já vs. kompetence vedoucího – jak si stojím?
  3. Práce se svými obavami a strachy
  4. Lídr nebo oběť?

Přestávka

 1. Nástroje a tipy – 1,5 hod
  1. Manažerské nástroje
  2. Tipy – Jak zvládnout pozici vedoucího
 2. Přestávka 0,5 hod
 3. Závěr – sdílení ve skupině, zpětná vazba – 0,5 hod

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Brno 17.10.2024, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 550 Kč

 objednat

Olomouc 7.11.2024, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 550 Kč

 objednat

Praha 12.12.2024, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 550 Kč

 objednat

PP 644 Emoční, sociální a praktická inteligence a její rozvoj - webinář

Cílová skupina
učitelé MŠ, učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ, vychovatelé školských zařízení, ředitelé škol a školských zařízení, učitelé ZUŠ a SUŠ, pedagogové volného času, výchovní poradci
Kurz akreditován MŠMT pod č.
BEZ AKREDITACE MŠMT
Počet vyučovacích hodin
4 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

Emoční inteligence hraje klíčovou roli v dosažení životního úspěchu. Intelekt není jen IQ, seznamujeme se s teorií vícečetné inteligence ve školní praxi.  Cesta k úspěchu vede skrze rozvoj inteligence sociální, praktické, které jsou samostatnými moduly inteligence emoční.  Emoční inteligence má význam v prevenci rizikového chování, učí dobrým vztahům, které mají klíčový význam v životě člověka. Usnadňuje také fungování a zlepšuj klima třídního kolektivu. Odborníci uvádí pět základních bodů k dosažení trvalého úspěchu. Které to jsou? Jakou formou k nim vést žáky? Co mají tyto body společného? 

 Program je doplněn praktickými návody a kazuistikami a zkušenostmi z praxe lektorky. Forma prožitkové pedagogiky. 

 • Emoční inteligence – teoretický úvod, teorie vícečetné inteligence podle Gardnera

1hod. Jak tento model využívám / mohu využít v praxi pedagoga.

 • Rozvíjíme emoční, sociální a praktickou inteligenci – metody z praxe (včetně, empatie, asertivity , prosociálnosti)  1 hod.

S ohledem na formu webináře se zaměříme na formu identifikace emocí, písemná forma, krátké shrnutí a vyjádření on-line, projev empatické reakce ke sdělení kolegů nebo lektorky podle potřeby. Jak můžeme rozvíjet empatii u žáků? Projevuje se i v on-line komunikaci? V čem je rozdíl při komunikaci tváří tvář? ( sdělení 1 větou, slovem)

 • Přestávka 30 minut – po krátké přestávce shrnutí projevů praktické inteligence, které jsme mohli vnímat / nevnímat v rámci své činnosti o přestávce  - Co vnímáme u žáků? Jak to rozvíjíme?
 • Pět kroků k trvalému úspěchu – výstup do praxe 1 hod – představení modelu a  implementace do reálné situace ( propojení s prosociálním chováním) – tedy forma postojů, vzájemné podpory – co  vidím/ nevidím v prostředí třídy – vstup do závěrečné hodiny
 • Jak řešit problémy – hledání cest v konkrétním školním kolektivu 1 Hod.  Shrnutí otázek, nápadů, které mi seminář přinesl, otevřel.
 • Škola může volit formu pokračování . spirálovité prohloubení.

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Online webináře 17.10.2024, 9:30–12:45

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 500 Kč

 objednat

WEB 264 SELEKTIVNÍ A INDIKOVANÁ PREVENCE - webinář

Lektor/ka kurzu
Mgr. Kamil Novák
Cílová skupina
učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ, vychovatelé školských zařízení, ředitelé škol a školských zařízení, učitelé ZUŠ a SUŠ, pedagogové volného času, výchovní poradci, učitel - metodik prevence
Kurz akreditován MŠMT pod č.
BEZ AKREDITACE MŠMT
Počet vyučovacích hodin
4 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

Obsahem je selektivní a indikovaná prevence, v první části seznámíme účastníky s tím, co to je vlastně selektivní a indikovaná prevence, jaké jsou jejich formy, kdy se využívají, jaké jsou jejich klady i zápory, kromě toho si účastníci budou sebezkušenostní formou seznámeni s těmito formami prevence. Upozorňujeme, že cílem semináře je seznámení účastníků s obsahem selektivní a indikované prevence, k jejímu provádění je nutné specializační studium.

 1. HODINA - teoretické vymezení, co to je selektivní a indikovaná prevence, jaké jsou jejich nástroje, jakým způsobem je zařadit do preventivních aktivit na škole.
 2. HODINA - selektivní prevence jako forma řízení vztahů ve třídě i ve škole, součástí je praktická ukázka formy selektivní prevence.
 3. HODINA - reflexivní část, debata nad praktickou ukázkou, lektor upozorňuje na další možnosti, které přináší selektivní prevence, účastníci pomocí sebezkušenosti se seznamují s programem selektivní prevence.
 4. HODINA - závěrečná debata a reflexivní část, odpovědi na dotazy. Závěrečná hodina je o zjištění toho, co si z tohoto vzdělávání odnášejí účastníci. Následně se vede debata, lektor odpovídá na další dotazy účastníků

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Online webináře 18.10.2024, 9:00–12:15

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 500 Kč

 objednat

PP 639 Jak realizovat adaptační kurz (pobytovou akci pro žáky s programem).

Lektor/ka kurzu
Mgr. Petr Halama
Cílová skupina
učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ, vychovatelé školských zařízení, ředitelé škol a školských zařízení, pedagogové volného času, výchovní poradci, asistenti pedagoga
Kurz akreditován MŠMT pod č.
BEZ AKREDITACE MŠMT
Počet vyučovacích hodin
8 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

Žáci ve školní třídě jsou sociální skupinou, o kterou je nutné pečovat od počátku jejího vzniku. Adaptační kurzy jsou efektivním nástrojem pro nastartování zdravých sociálních vazeb mezi žáky a vytvoření funkčního a bezpečného kolektivu. Těchto cílů lze dosáhnout prostřednictvím konkrétních her, technik a aktivit, které zajistí vašemu adaptačnímu kurzu nejen efektivitu, ale i potřebnou atraktivitu pro žáky.

Seminář poskytne dostatek odborných teoretických i praktických informací, jak adaptační kurz (či jinou pobytovou akci pro žáky kolektivů, kteří se již znají a kde je třeba zajistit nosný preventivní program) naplánovat, připravit a poté efektivně realizovat. Budou probrány obecné podmínky vhodného místa, času, délky pobytu, personálního zajištění a především dostatek adekvátních činností, které nejen budou žáky bavit, ale splní také preventivní cíle jako je seznámení, společný zážitek, podpora vzájemné komunikace a spolupráce mezi žáky. Tento fakt už sám o sobě splňuje cíle primární prevence projevů rizikového chování - nepřátelské chování, agrese, šikana, vyčleňování či ignorace některých členů kolektivu.

Seminář se zabývá tématem obecné - primárně preventivní práce s třídami na školách v rámci adaptačních – seznamujících se akcí pro nové kolektivy – jejich smyslem, cíli, pravidly, strukturou, obsahem (tématy), důležitými ovlivňujícími faktory i možnými potížemi, které se mohou při této preventivní práci se skupinou vyskytnout. Seminář obsahuje jednak teoretická východiska práce se třídou, na straně druhé budou účastníci interaktivní formou seznámeni s názornými ukázkami konkrétních aktivit – na vlastní kůži si vyzkouší některé aktivity a hry, přímo použitelné při práci se třídou na adaptační nebo pobytové akci.

Lektor jakožto školní psycholog a preventista se bude snažit předat vědomosti a zkušenosti získaná teoretickým studiem psychologie a praktickými zkušenostmi nabytými ve sféře školního prostředí a pedagogicko-psychologického kontextu. 

Po celou dobu programu bude vymezen čas a prostor pro vlastní dotazy a připomínky samotných účastníků.

 • Cíle primárně preventivní práce s třídními kolektivy v rámci adaptačních /pobytových akcí s programem (proč vlastně máme realizovat „adapťák?) 0,5 hod
 • Podmínky realizace adaptačních (pobytových) akcí pro žáky nově vznikajících (nebo i jiných) třídních kolektivů. 1 hod
 • Čas – začátek, konec, rozdělení do časových úseků, přestávky a celková časová dotace preventivně adaptačních akcí.
 • Prostor – vhodné místo, úprava místa konání, potřebné vybavení a pomůcky.
 • Personální obsazení (kdo by se měl na této práci podílet a proč).
 • Struktura ucelené práce se skupinou na adaptační/pobytové akci s programem (jednotlivé fáze a jejich pořadí). 0,5 hod
 • Pravidla: 0,5 hod
 • přístupu v chování k žákům/studentům – jak s nimi mluvit, jakou rétoriku použít
 • chování žáků a studentů účastnících se těchto preventivních hodin.
 • Názorné praktické ukázky konkrétních aktivit zaměřené na pobavení, aktivaci resp. odreagování, tzn. ice-breaker games neboli ledolamky (např.: Příběh do kruhu; Živé pexeso; Farma zvířat; Kostka; Hra Bang na jména; Házení míčky v kruhu se jmény; Co děláš?; Viking, slon a anděl; Molekuly aj.) 1 hod
 • Názorné praktické ukázky konkrétních aktivit zaměřené na seznámení s úvodem i následnou reflexí (např.: Nálepky; Tabulka, jak se známe; Co nás spojuje; Ciferník; Dvě pravdy a jedna lež; Erby; aj.) 1 hod
 • Názorné praktické ukázky konkrétních aktivit zaměřené na komunikaci a spolupráci s úvodem i následnou reflexí (např.; Soutěže v párech; Komunikační skupinky; Vznik drbů; Jeleni a laně; Padavé nádraží; Gordický uzel; Pohádky; Mafiáni;  Stavba věží; Tidli Tidli; Dotknutí se balónku; Společná stavba aj.) 2 hod.
 • Prevence a řešení možných potíží při skupinové práci se žáky s a studenty (schopnost pozornosti, sebereflexe, motivace, narušování programu, nechuť, zvládání afektů aj.)        1 hod
 • Shrnutí, dotazy, zpětná vazba. 0,5 hod

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Olomouc 21.10.2024, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 550 Kč

 objednat

Praha 14.11.2024, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 550 Kč

 objednat

WEB 273 Efektivní učení žáka se speciálními vzdělávacími potřebami

Lektor/ka kurzu
Mgr. Dana Svobodová
Cílová skupina
učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
BEZ AKREDITACE MŠMT
Počet vyučovacích hodin
8 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

V semináři budou předvedeny originálně zpracované didaktické zkušenosti pedagogů z praxe, zaměřené zejména na vzdělávací potřeby žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Lektorka zároveň představí vlastní nové a obecně méně známé a frekventované formy a metody vyučování. V první části se lektorka zaměří na obecnější principy metodiky a didaktiky (na praktických příkladech), na využití inovativních, aktivizujících různých metod ve výuce a jejich hodnocení, v druhé části pak na ukázky konkrétních možností, jak výuku vést a obohacovat o zajímavé prvky a činnosti, které vedou u žáků se speciálními potřebami k rozvoji pozornosti, vnímání, k rozvoji pravolevé orientace i ke čtení s porozuměním.

 • O kom hovoříme? (Školský zákon, Vyhláška o vzdělávání žáků se SVP, podmínky vzdělávání stanovené RVP) – 45 min
 •  Didaktické zásady a efektivní učení (45 min)
 • Přestávka 30 minut
 •  Rozvoj paměti (90 min)
 • Přestávka 30 minut
 •  Bloomova taxonomie (45 min)
 •  Žáci se sociálním znevýhodněním – metody a formy práce vedoucí k inkluzivnímu
  a efektivnímu vzdělávání (třífázový rozhovor, soustředné kruhy, metoda barevných papírů, otázky a odpovědi, překřížené skupiny) – 60 min
 • Přestávka 30 minut
 •  Žáci se SPUCH, LMP – metody a formy čtení a psaní (rozvoj sluchového
  a zrakového vnímání, pravolevá a prostorová orientace, rozvoj jemné motoriky, knoflíky ve výuce, pětilístek, I.N.S.E.R.T., myšlenková mapa, principy tvorby pracovních listů pro žáky s SPUCH, LMP (75 min)

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Online webináře 23.10.2024, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 550 Kč

 objednat

AJ 375 Basics of English Phonetics - Sound English not "Czenglish" - webinář

Cílová skupina
učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
BEZ AKREDITACE MŠMT
Počet vyučovacích hodin
8 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

Seminář představí posluchačům základní aspekty fonetiky s přihlédnutím k britským standardům. Budou představeny konkrétní hlásky, jejich obměny v kontextu slabik a slov a srovnání s hláskami českými, tj. budou vytyčeny rozdíly, které obvykle český mluvčí nevnímá a užívá tak hlásky chybně vlivem mateřského jazyka. Následně budou v semináři popsány základy přízvuku a jeho vliv na změny významu slova, základní intonační vzorce britské angličtiny, které jsou typické a rozhodující pro výpovědní hodnotu dané komunikační jednotky. Seminář je koncipován tak, aby pro každý jev byla představena cvičení, která lze využít ve výuce: nejen pro praktický nácvik správné výslovnosti jednotlivých jevů (fyzickými cvičeními, obrázky, zvukovými labyrinty, básničkami, poslechovými cvičeními, užitím výslovnostních kontrastů, užitím fonetické abecedy, rytmizovanými texty), ale i pro pochopení významových rozdílů v případě chybné výslovnosti či intonace.

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Online webináře 23.10.2024, 9:30–16:30

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 550 Kč

 objednat

M 324 Dalších 30 aktivit do hodin matematiky

Lektor/ka kurzu
Mgr. Lukáš Javorek
Cílová skupina
učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, asistenti pedagoga
Kurz akreditován MŠMT pod č.
BEZ AKREDITACE MŠMT
Počet vyučovacích hodin
8 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

Připravil jsem pro vás 30 aktivit, se kterými můžete oživit svoji hodinu matematiky. Aktivity jsou časově málo náročné, jednoduché pro žáky a jednoduché na přípravu. Aktivity rozvíjí jak matematické myšlení, základní počty, modelování, představivost, tak i kompetence.

Zažijeme si aktivity pro jednotlivce - vymysli příklad, početní křížovka, magické čtverce,… Spolupráci posílíme při aktivitách ve dvojicích - souřadnice, dojdi k nule, hádej číslo, neděl, nepřekroč 30ku, piškvorky ,… Komunikaci budeme posilovat při aktivitách do vícečlenných týmů - člověče nezlob se, umísti své kostky, vyškrtni číslo, modulo, … Ze semináře si odnesete aktivity, které budete moci již zítra využít v hodině matematiky. Seminář je vhodný pro učitele matematiky I. a II. stupně ZŠ.

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Praha 24.10.2024, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 550 Kč

 objednat

Brno 31.10.2024, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 550 Kč

 objednat

WEB 265 ŠIKANA, KYBERŠIKANA - webinář

Lektor/ka kurzu
Mgr. Kamil Novák
Cílová skupina
učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ, vychovatelé školských zařízení, ředitelé škol a školských zařízení, učitelé ZUŠ a SUŠ, pedagogové volného času, výchovní poradci, učitel - metodik prevence
Kurz akreditován MŠMT pod č.
BEZ AKREDITACE MŠMT
Počet vyučovacích hodin
4 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

Šikana a kyberšikana jsou bohužel součástí každé školy, cílem semináře je seznámit účastníky s těmito nežádoucími sociálně patologickými jevy, kromě toho ale také nabízí možnosti řešení, zejména v oblasti preventivního působení. Co se týká kyberšikany, tak tak je vzhledem k online výuce velmi častým problémem ve školách.

 1. HODINA - úvod, seznámení se základními pojmy – šikana, kyberšikana, jaké jsou možnosti řešení,
 2. HODINA -     případové studie, jak pracovat s třídním kolektivem v oblasti prevence na šikanu
 3. HODINA - metodika, jak čelit šikaně a kyberšikaně, jak nastavit procesy a pravidla, které snižují výskyt těchto jevů na škole
 4. HODINA - evaluační hodina se zaměřením na možnosti práce s třídním kolektivem, celou školou, pedagogickým sborem, uvedení dalších možných technik, které mohou účastníci využívat, dále je zde prostor pro debatu, zodpovídaní otázek, součástí této hodiny je také evaluace, využívá se také metoda kruhu.

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Online webináře 31.10.2024, 9:00–12:15

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 500 Kč

 objednat

WEB 286 Právní aspekty komunikace mezi školou a rodiči

Cílová skupina
učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ, ředitelé škol a školských zařízení, učitelé ZUŠ a SUŠ, speciální pedagogové, asistenti pedagoga
Kurz akreditován MŠMT pod č.
BEZ AKREDITACE MŠMT
Počet vyučovacích hodin
8 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

Cílem právního semináře, týkajícího se právních aspektů práce pedagoga, je přiblížení základních právních okruhů, které se vyučujících týkají. Seminář proto přiblíží hlavně práva a povinnosti pedagogů, jejich případnou právní odpovědnost za jednání během vyučování, a dále právní aspekty komunikace učitele s rodiči (zákonnými zástupci) žáků, se zletilými studenty, jakož i s dalšími aktéry vzdělávání (s asistenty pedagoga, s pracovníky ŠPZ, s OSPOD, s vedením školy). Budou přiblíženy hlavní problematické situace při komunikaci vyučujících a ředitelů s rodiči.

 • Nová práva a povinnosti pedagogů
 • Práva a povinnosti zákonných zástupců a zletilých žáků
 • Komunikace škola: rodiče a hlavní problémové situace
 • Možnosti řešení konfliktů ve škole
 • Specifika týkající se žáků se SVP

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Online webináře 1.11.2024, 08:30–15:30

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 550 Kč

 objednat

AJ 371 I know English, but I never speak it - webinář

Lektor/ka kurzu
Kristof Abrath
Cílová skupina
učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
BEZ AKREDITACE MŠMT
Počet vyučovacích hodin
8 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

Náměty, jak rozvíjet komunikativní i poslechové dovednosti – formulace účelu, specifikace úlohy, dodání důvěry. Ukázky činností se studenty. Přizpůsobení materiálu pro úroveň studentů. Zpětná vazba na návrhy účastníků semináře. Vymezení role poslechu s porozuměním jako receptivní řečové dovednosti v procesu rozvoje komunikativní kompetence žáků. Zdůraznění aspektu autentičnosti jazyka při formování řečové dovednosti. Prezentace řady aktivit, které podporují pozorovací a paměťové dovednosti, napomáhají k trénování koncentrace, trpělivosti. Rozvoj komunikační a sociálních dovedností. Seminář nabízí přehled motivačních činností,které lze zařadit do jazykového vyučování a tím lépe dosáhnout stanovených výukových cílů -  uplatnění osvojené slovní zásoby a správně osvojených gramatických znalosti. Prezentované aktivity zahrnují jednoduché hry určené k procvičování slovní zásoby

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Online webináře 1.11.2024, 08:30–15:30

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 550 Kč

 objednat

PP 653 Aktivní učitel - Vyučovací hodiny s využitím techniky – jednoduše a zábavně

Lektor/ka kurzu
Mgr. Lukáš Javorek
Cílová skupina
učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, ředitelé škol a školských zařízení, pedagogové volného času, asistenti pedagoga
Kurz akreditován MŠMT pod č.
BEZ AKREDITACE MŠMT
Počet vyučovacích hodin
8 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

Zajímají Vás možnosti využití technologií ve výuce?  Na semináři se seznámíte s pár tipy na ovládání operačního systému windows. Vyzkoušíme si bezplatné webové stránky pro tvorbu materiálů do výuky - osmisměrky, přeskládávačky, křížovky, trimina, dobble. Ukážeme si pomocníky do vyučovací hodiny - losovátko, turnajový pavouk, organizér do třídy. Představím vám možnosti sdílení souborů - OneDrive, Disk Google. Ukážeme si, možnosti jak využít umělou inteligenci pro potřebu učitele. Pro zapojení telefonu a tabletu využijeme Quizziz a Wordwall. Vytvoříme si plakát v Canvě a vyzkoušíme i instalaci programu Tarzia. Cílem semináře je představit počítač/notebook/telefon/tablet jako pomocníka učitele při vyučovací hodině. Seminář je určen pro začátečníky v užívání technologií. Doporučujeme vzít si s sebou notebook, aby jste si vše mohli ihned vyzkoušet. Seminář je pro učitele I., II. i III. stupně.

 

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Brno 01.11.2024, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 550 Kč

 objednat

Praha 12.11.2024, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 550 Kč

 objednat

PP 648 Proč si vést své profesní portfolio a co by mělo obsahovat?

Lektor/ka kurzu
Mgr. Jiří Hruška
Cílová skupina
učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ, vychovatelé školských zařízení, ředitelé škol a školských zařízení, učitelé ZUŠ a SUŠ, pedagogové volného času, výchovní poradci, učitel - metodik prevence
Kurz akreditován MŠMT pod č.
BEZ AKREDITACE MŠMT
Počet vyučovacích hodin
8 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

Společně budeme hledat odpovědi na otázky, proč by si učitelé měli vést svá profesní portfolia, co by si do nich měli/mohli vkládat a jak by s nimi mohli pracovat. Budeme se zabývat tím, že profesní portfolia mohou sloužit jako nástroj zpětné vazby a rozvoje učitele, jako nástroj reprezentační i jako nástroj hodnotící (zejména ve vztahu k nastavenému kariérnímu řádu). V neposlední míře se budeme zabývat strukturou profesního portfolia i tím, co by se do nich mělo vkládat ve vztahu k „Rámci profesních kvalit učitele“ (NÚV).

 

Přehled témat:

 • formativní hodnocení
 • vnější x vnitřní motivace k učení
 • rámec profesních kvalit učitele
 • profesní portfolio – podoba + různé fáze jeho tvorby, obsah, přínosy pro učitele

 

Přehled metod:

 • prezentace a interpretace výzkumů
 • SWOT analýza
 • Kolující flipy
 • diskuse
 • reflexe prožitková
 • reflexe pedagogická
 • plánovací metody přenosu poznatků do praxe
 • evaluační metody

 

Forma:

Seminář proběhne formou kombinace individuální a skupinové práce, diskuse budou probíhat v komunitním kruhu:

 1. představení tématu a cílů semináře
 2. představení lektora a účastníků
 3. snos myšlenek na téma: Co umíme?
 4. pojmenování vzdělávacích potřeb (resp. očekávání) k tématu ze strany účastníků (Co bychom se chtěli naučit? S čím si nevíme rady? Chtěli bychom odpovědi na tyto otázky…)
 5. práce s Rámcem profesních kvalit učitele – co už máme, co bychom mohli vložit do svých portfolií
 6. analýza ukázek
 7. společná reflexe – přijímání a poskytování zpětné vazby k prezentovaným nápadům

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Olomouc 05.11.2024, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 550 Kč

 objednat

Praha 07.11.2024, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 550 Kč

 objednat

Brno 12.11.2024, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 550 Kč

 objednat

PP 645 Prevence rizikového chování, řešení, předcházení - webinář

Cílová skupina
učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ, vychovatelé školských zařízení, ředitelé škol a školských zařízení, učitelé ZUŠ a SUŠ, pedagogové volného času, výchovní poradci, učitel - metodik prevence
Kurz akreditován MŠMT pod č.
BEZ AKREDITACE MŠMT
Počet vyučovacích hodin
4 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

Rizikového chování zahrnuje tři základní faktory, které se vzájemně podmiňují a prolínají. Tam, kde se setkáváme s jednou z forem rizikového chování, vnímáme možnost výskytu souvisejících problémů z jiné oblasti.

 • Problematika chování zahrnuje v první řadě oblast závislostí, zneužívání návykových látek počínaje nikotinismem.
 • Dalším faktorem je problematika nepřizpůsobivého chování, agresivity, násilí. Problematika zahrnuje také agresivní chování zaměřené proti sobě (tedy poruchy příjmu potravy, chování sebepoškozující).
 •  Třetí oblastí rizikového chování je rizikové chování v oblasti sexuality, tedy promiskuita, časný start do sexuálně aktivního života, časná a nechtěná těhotenství, pohlavní choroby.

Seminář je postaven na prožitkové pedagogice, nabízí různorodé metody prožitkové práce s žáky ověřené v praxi, které žáky vedou ke zdravým postojům k této problematice, zdravému životnímu stylu, respektu k druhému, posílení sebeúcty.

 Podává základní informace k jednotlivým tématům, doplňuje téma také pohledem bio-psycho-sociálním. Zaměřuje se na faktory vnitřní i vnější, které napomáhají/ eliminují závislostní a rizikové chování žáků a studentů.

Téma je doplněno kazuistikami z praxe pedagogické i přísedícího soudce v oboru trestního práva.

 • Základní informace k rizikovému chování žáků ze všech tří oblastí viz výše.  1 hod
 • Agrese, násilí, konflikt – řešení a předcházení. Základní informace k tématu, možné příčiny, metody práce s kolektivem žáků. 1 hod.
 • Přestávka 30 minut
 • Agrese směřovaná proti sobě, poruchy přijmu potravy, sebepoškozování – metody práce s žáky, kolektivem třídy 1 hod
 • Promiskuita, ranný vstup do sexuálně aktivního života a jeho důsledky v rovině bio- psycho- sociální, metody integrace zdravé sexuality do vztahů, schopnost tolerovat rozdílnost, respekt k originalitě osobnosti, metody posílení sebeúcty  1 hod

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Online webináře 13.11.2024, 9:30–12:45

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 500 Kč

 objednat

WEB 274 Čtenářskou dílnou ke čtenářské gramotnosti

Lektor/ka kurzu
Mgr. Dana Svobodová
Cílová skupina
učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, asistenti pedagoga
Kurz akreditován MŠMT pod č.
BEZ AKREDITACE MŠMT
Počet vyučovacích hodin
8 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

Dílna čtení je jedna z možných cest, jak se žáky v hodinách českého jazyka hledat smysl čtení. Nezdůrazňuje rozdíly v technice čtení. Žáci nejsou zkoušeni ze čtení, pracují individuálním tempem. O své knize a o pocitech, které žáci při čtení mají, mohou diskutovat s ostatními. Vytváří si záznamy o četbě, ke kterým se mohou vrátit a připomenout si myšlenky a pocity, které je při četbě provázaly. Dílna čtení má velký vliv na utužení třídního kolektivu, při rozhovorech o četbě se setkávají vždy nové dvojice žáků a tím dochází k jejich lepšímu vzájemnému poznávání.

Cíle dílny čtení

· rozvíjení vědomého čtenářství

· vytváření kladného vztahu k vlastní četbě

· motivování k celoživotnímu učení

· podpořit kladné vztahy v kolektivu třídy, pracovat s textem, zpracovávat informace,   

   vyjadřovat názory ke čtenému textu

· seznámit žáky s knižním fondem školní knihovny

Témata:

Čtenářská dílna – význam, pravidla, výhody, nevýhody                                         45 min

Výběr knih pro čtenářskou dílnu                                                                              45 min

Inspirace pro čtenářskou dílnu – prostředí, křeslo pro hosta                                    45 min

Záznamy o četbě – formy zápisu dle čtenářské úrovně                                          135 min

Rozhovory o četbě  - třífázový rozhovor, překřížené skupiny                                 90 min                          

 

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Online webináře 13.11.2024, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 550 Kč

 objednat

ZSV 88 Autorské právo v praxi škol

Cílová skupina
učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ, vychovatelé školských zařízení, ředitelé škol a školských zařízení, učitelé ZUŠ a SUŠ, pedagogové volného času, asistenti pedagoga
Kurz akreditován MŠMT pod č.
BEZ AKREDITACE MŠMT
Počet vyučovacích hodin
6 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

Kurs obsahuje přehled institutů českého autorského práva se zaměřením na potřeby praxe základních a středních škol. Přehled právní úpravy je doplněn příklady z praxe, nabyté znalosti budou ověřeny závěrečným testem s následnou diskusí správných odpovědí.

 • Autorské právo, pojem, předmět (1 hod)
 • Autor a jeho práva (1 hod)
 • Přestávka 30 minut
 • Obsah a omezení autorského práva (2 hod)
 • Přestávka 30 minut
 • Díla se zvláštním režimem, ochrana autorského práva (2 hod)

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Praha 15.11.2024, 9:30–14:30

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 050 Kč

 objednat

Brno 06.12.2024, 9:00–14:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 050 Kč

 objednat

AJ 368 Technology in the classroom - webinář

Lektor/ka kurzu
Kristof Abrath
Cílová skupina
učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
BEZ AKREDITACE MŠMT
Počet vyučovacích hodin
8 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

V tomto semináři se zaměříme  na využití technologií při výuce ve škole i doma. Budeme používat, prozkoumávat, diskutovat a sdílet nejrůznější weby a aplikace, které mohou být užitečné pro studenty i učitele při výuce angličtiny v různých úrovních pokročilosti (od začátečníků po pokročilé) na prvním a druhém stupni ZŠ.

 • Přehled zdrojů užitečných k plánování lekcí (90min)
  • Zde se podíváme na různé online zdroje, které mohou učitelé použít k plánování lekcí pro různé úrovně (Elementary-Upper-intermediate) primárních a sekundárních studentů. Podíváme se na různé stránky a také je budeme sdílet a diskutovat o nich. kde učitelé najdou materiály a/nebo pracovní listy, které jim pomohou naplánovat hodiny.
 • Přestávka 30 minut
 • Technologie zaměřené na slovní zásobu (45 min):  weby, aplikace, online, aktivity využívající technologie,...
  • Zde se podíváme na různé webové stránky, aplikace, online hry a aktivity využívající technologie, které lze použít ve třídě i mimo ni k usnadnění učení slovní zásoby pro různé úrovně (Elementary-Upper-intermediate) primárních a sekundárních studentů.
 • Technologie zaměřené na gramatiku (45 min)
  • Zde se podíváme na různé webové stránky, aplikace, online hry a aktivity využívající technologie, které lze použít ve třídě i mimo ni k usnadnění výuky gramatiky pro různé úrovně (Elementary-Upper-intermediate) primárních a sekundárních studentů.
 • Přestávka 30 minut
 • Technologie zaměřené na produkci mluveného slova (45min)
  • Zde se podíváme na různé webové stránky, aplikace, online hry a aktivity využívající technologie, které lze použít ve třídě i mimo ni k usnadnění mluvení v angličtině pro různé úrovně (Elementary-Upper-intermediate) primárních a sekundárních studentů.
 • Technologie zaměřená na produkci psaného slova (45 min)
  • Zde se podíváme na různé webové stránky, aplikace, online hry a aktivity využívající technologie, které lze použít ve třídě i mimo ni k usnadnění psaní v angličtině pro různé úrovně (Elementary-Upper-intermediate) primárních a sekundárních studentů.
 • Přestávka 30 minut
 • Technologie zaměřená na čtení s porozuměním (45 min)
  • Zde se podíváme na různé webové stránky, aplikace, online hry a aktivity využívající technologie, které lze použít ve třídě i mimo ni k usnadnění čtení v angličtině pro různé úrovně (Elementary-Upper-intermediate) primárních a sekundárních studentů.
 • Technologie zaměřená na poslech (45 min)
  • Zde se podíváme na různé webové stránky, aplikace, online hry a aktivity využívající technologie, které lze použít ve třídě i mimo ni k usnadnění poslechu v angličtině pro různé úrovně (Elementary-Upper-intermediate) primárních a sekundárních studentů.

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Online webináře 15.11.2024, 08:30–15:30

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 550 Kč

 objednat

PP 657 Zvyšování odolnosti a práce se stresem (mindfulness)

Lektor/ka kurzu
Ing. Tomáš Rygl
Cílová skupina
učitelé MŠ, učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ, vychovatelé školských zařízení, ředitelé škol a školských zařízení, učitelé ZUŠ a SUŠ, pedagogové volného času, výchovní poradci
Kurz akreditován MŠMT pod č.
BEZ AKREDITACE MŠMT
Počet vyučovacích hodin
8 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

Účastník zážitkově orientovaného workshopu se naučí základům mindfulness, které může začít aplikovat v každodenním životě. Techniky mindfulness jsou vhodné pro zvyšování odolnosti vůči stresu, zvyšování pozornosti a koncentrace. Pracovníci tak budou více uvědomělí a budou lépe umět pracovat s napětím.

 • Icebreak
 • Tréning se smysly
 • Práce s dechem a pozorností
 • Všímavý oběd, všímavá procházka
 • Bodyscan a práce s tělem
 • Psychohygiena

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Olomouc 22.11.2024, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 550 Kč

 objednat

Praha 28.11.2024, 10:00–17:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 550 Kč

 objednat

Brno 13.12.2024, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 550 Kč

 objednat

PP 655 KOMUNIKACE S RODIČI

Lektor/ka kurzu
Mgr. Kamil Novák
Cílová skupina
učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ, vychovatelé školských zařízení, ředitelé škol a školských zařízení, učitelé ZUŠ a SUŠ, pedagogové volného času, výchovní poradci, učitel - metodik prevence
Kurz akreditován MŠMT pod č.
BEZ AKREDITACE MŠMT
Počet vyučovacích hodin
8 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

Komunikace s rodiči je poměrně ožehavé téma ve školství, souvisí zejména s inkluzivním pojetím výchovně vzdělávací soustavy, ale také s faktem, že čím je dítě mladší, tím bývá velmi často komunikace s rodičem obtížnější, právě proto nabízíme tento akreditovaný semináře, který je zaměřen na možnosti a strategie, jak zvládat tyto často velmi zátěžové situace v práci pedagogického pracovníka.

 1. HODINA – teoretické vymezení, formy a metody efektivní komunikace, strategie komunikace, asertivní komunikace.
 2. HODINA – možnosti, jak se sblížit s rodiči, základem komunikace je především respekt a úcta,
 3. HODINA – případová studie I., II.
 4. HODINA – reflexivní část. Debata nad možnostmi případových studií, práce na vhodné strategii komunikace s rodiči
 5. HODINA – případová studie III., IV
 6. HODINA – reflexivní část, debata nad dalšími možnostmi dle případových studií, práce na vhodné strategii komunikace s rodiči
 7. HODINA – další možnosti strategie komunikace s rodiči, zátěžové situace, vhodná strategie třídní schůzky, vhodné alternativy k třídním schůzkám
 8. HODINA – závěrečná debata a reflexivní část, odpovědi na dotazy. Závěrečná hodina je o zjištění toho, co si z tohoto vzdělávání odnášejí účastníci. Následně se vede debata, lektor odpovídá na další dotazy účastníků

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Praha 22.11.2024, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 550 Kč

 objednat

Olomouc 09.01.2025, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 550 Kč

 objednat

PP 636 Motivační teorie v praxi, osobní motivační diagnostika - webinář

Cílová skupina
učitelé MŠ, učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ, vychovatelé školských zařízení, ředitelé škol a školských zařízení, učitelé ZUŠ a SUŠ, pedagogové volného času, výchovní poradci
Kurz akreditován MŠMT pod č.
BEZ AKREDITACE MŠMT
Počet vyučovacích hodin
8 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

Vysvětlení pojmů z oblasti motivačních teorií, osobní motivace. Možnosti motivační diagnostiky a její využití v organizaci. Budování atmosféry otevřenosti a důvěry. Použité techniky a aktivity: Prezentace, diskuse, výměna zkušeností, praktické příklady, řešení aktuálních problémů členů výukové skupiny, ukázková vyhodnocení a skupinová práce.

¨

 • vysvětlení základních pojmů; důvody odlišné individuální motivace a chování 30 minut
 • Herzbergova dvoufaktorová motivační teorie a její praktické uplatnění 30 minut
 • faktory nepůsobící jako motivace vs. skutečné motivátory: jak je rozeznat?  30 minut
 • Přestávka 30 minut
 • motivace a její vliv na výkon, výkonnost, osobní zodpovědnost a odvahu při rozhodování 30 minut
 • využití motivace jako konkurenční výhody: motivace jako prostředek k porozumění mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, zvýšení spokojenosti zaměstnanců 30 minut
 • Přestávka 30 minut
 • motivační diagnostika - ukázkové vyhodnocení a skupinová práce; využití diagnostiky vedoucími pracovníky nebo pracovníky personalistiky (lidských zdrojů); ukázka řízeného rozhovoru, jeho cíle a využití při rozvoji organizace a jednotlivých členů týmu 2x45 minut
 • Přestávka 30 minut
 • firemní kultura a její vliv na osobní motivaci zaměstnanců, typy kultur, jejich srovnání a možnosti využití 45 minut
 • motivační diagnostika jako výchozí bod individuálního osobního rozvoje; využití nástrojů a různých typů dodatečného vzdělávání a rozvojových úkolů 30 minut
 • srovnání různých metodik zabývajících se motivací a možnosti jejich využití 30 minut

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Online webináře 28.11.2024, 09:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 550 Kč

 objednat

ZSV 84 Jazyk a kultura – kultura a jazyk

Cílová skupina
učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ, učitelé ZUŠ a SUŠ, pedagogové volného času
Kurz akreditován MŠMT pod č.
BEZ AKREDITACE MŠMT
Počet vyučovacích hodin
8 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

Předmětem kurzu je přiblížit účastníkům pojetí vztah kultury a jazyka prostřednictvím kognitivních systémů. Základem je však představení co je to kultura, její možné dvojí vidění, zároveň vymezení pojmu „jazyk“ v komparaci s pojmem „parole“. Téma vztahu jazyka a kultury vychází z oblasti lingvistické antropologie, zvláště jeho lingvistický determinismus Saphir-Whorfovy hypotézy. Přiblížena a bude také experiencialistická kategorizace podle G. Lakoffa. Témata budou zpracovány a presentovány na powerpointtu.

 • Kultura v pojetí různých teorií – 1 v. hodina
 • Jazyk jako symbolická forma a jeho vliv – 1 v. hodina
 • Jazyk vs. parole; Arbitrárnost, lineárnost, diskontinuita: E. Cassirer, N. Chomsky, Saphir, F. de Saussure, C. Lévi-Strauss – 1 v. hodina
 • Jazyková struktura a jeho základní principy společnosti /komponentová a sémantická analýza/; klasifikace kultury a jazykový popis  -   2 v. hodiny
 • Saphir-Whorfova hypotéza; obraz světa, strukturace prostoru a času dané kultury – 2 v. hodina
 • Lakoffova klasifikace kultury jazykem – 1 v. hodina.

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Online webináře 29.11.2024, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 550 Kč

 objednat

AJ 367 Pronunciation in the classroom - webinář

Lektor/ka kurzu
Kristof Abrath
Cílová skupina
učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
BEZ AKREDITACE MŠMT
Počet vyučovacích hodin
8 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

V tomto semináři se zaměříme na to jak funguje výslovnost. Prozkoumáme 3 úrovně: individuální zvuky, slovní přízvuk a větnou intonaci. Toto porozumění posléze propojíme s fonemickou tabulkou, jejím smyslem a možným využitím při výuce.

V praktické části si představíme nejrůznější hry a aktivity k procvičování všech 3 úrovní výslovnosti pro různé úrovně pokročilosti studentů 1 . a 2 . stupně ZŠ, v kombinaci s procvičováním gramatiky, slovní zásoby, čtení, psaní, mluvení a poslechu.

 • Teoretický přehled k problematice výslovnosti (90min)
  • Zde se podíváme na různé úrovně výslovnosti: jednotlivé zvuky, slovní přízvuk a úroveň vět. Také propojíme různé zvuky se svalovými skupinami potřebnými k produkci zvuků a jak funguje fyzický aspekt výslovnosti. Nakonec vše propojíme s fonematickým grafem.
 • Výslovnostní hry a aktivity pro individuální zvuky (90min)
  • Zde se podíváme na několik různých třídních her, které mohou být použity, aby studentům pomohly procvičit výslovnost jednotlivých zvuků nebo různých úrovní (Elementary-Upper-intermediate) pro primární a sekundární studenty. Podíváme se na různé aktivity, které lze kombinovat s různými dovednostmi, jako je gramatika, slovní zásoba, mluvení, poslech, psaní a čtení. Podíváme se také na zdroje, které jsou k dispozici pro použití ve třídě.

 

 • Výslovnostní hry a aktivity pro slovní přízvuk (90min)
  • Zde se podíváme na několik různých třídních her, které lze použít, aby studentům pomohly procvičit si výslovnost slovního přízvuku pro různé úrovně (Elementary-Upper-intermediate) pro primární a sekundární studenty. Podíváme se na různé aktivity, které lze kombinovat s různými dovednostmi, jako je gramatika, slovní zásoba, mluvení, poslech, psaní a čtení. Podíváme se také na zdroje, které jsou k dispozici pro použití ve třídě.

 

 • Výslovnostní hry a aktivity pro větnou intonaci (90min)
  • Zde se podíváme na několik různých třídních her, které lze použít k tomu, aby studentům pomohly procvičit si výslovnost na úrovni vět pro různé úrovně (Elementary-Upper-intermediate) pro primární a sekundární studenty. Podíváme se na různé aktivity, které lze kombinovat s různými dovednostmi, jako je gramatika, slovní zásoba, mluvení, poslech, psaní a čtení. Podíváme se také na zdroje, které jsou k dispozici pro použití ve třídě.

 

 

 

 

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Online webináře 29.11.2024, 08:30–15:30

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 550 Kč

 objednat

NJ 145 Komunikační hry ve výuce němčiny

Lektor/ka kurzu
Mgr. Markéta Mazuchová
Cílová skupina
učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
BEZ AKREDITACE MŠMT
Počet vyučovacích hodin
8 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

V prakticky zaměřeném semináři se podíváme na způsoby rozvoje ústních komunikačních dovedností, vyzkoušíme si různé aktivity a hry, které studentům umožní mluvit i s omezenou slovní zásobou a přitom si užít spoustu legrace. Ukážeme si různé impulsy, které nám pomohou motivovat studenty k mluvení a které podporují autentické a flexibilní používání jazykových prostředků. Zamyslíme se nad možnostmi práce s chybou a ukážeme si metody pozitivní zpětné vazby.

 • Nejprve se zamyslíme nad tím, proč je mluvení tak složité a proč má řada studentů z mluvení obavy, a ukážeme si, jak můžeme studentům pomoci tento strach překonávat. (1 hod.)
 • Ukážeme si, jak můžeme pracovat s obrázky a jakými dalšími metodami můžeme studenty motivovat k vytváření příběhů. (2 hod.)
 • Vyzkoušíme si různé formy rolových a jiných dialogických her – hry s volným pohybem po místnosti, při kterých studenti komunikují s různými spolužáky, hry v kruhu, hry v malých skupinkách či dvojicích. (3 hod.)
 • Zamyslíme se nad možností opravování chyb tak, aby studenti nebyli při komunikaci přerušování, ale aby zároveň dostali tipy na zlepšení jazykového projevu. Představíme si metody pozitivní zpětné vazby, které mohou u studentů posilovat chuť mluvit a zkoušet nově naučené jevy. (2 hod.)

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Praha 04.12.2024, 10:00–17:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 550 Kč

 objednat

Brno 10.01.2025, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 550 Kč

 objednat

WEB 285 Stres a jeho zvládání

Cílová skupina
učitelé MŠ, učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ, vychovatelé školských zařízení, ředitelé škol a školských zařízení, učitelé ZUŠ a SUŠ, pedagogové volného času, výchovní poradci
Kurz akreditován MŠMT pod č.
BEZ AKREDITACE MŠMT
Počet vyučovacích hodin
4 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

Představení stresu a jeho působení na jednotlivé složky osobnosti. Seznámení s technikami, jak se se stresem vyrovnávat a které je možné využít při edukaci žáků v této oblasti, ale i seberozvoje.

 • Teorie stresu (eustres, distres, stresory, psychosomatika) - 60 min

vysvětlení stresové reakce a objasnění jednotlivých fází

poplachová reakce (útok, útěk, strnutí), působení na tělo směrem zrychlení a útlumu

fáze adaptace a vyčerpání, propojení s místem diateze a mapováním tohoto místa ve svém běžném životě

psychosomatika vyplývající z diateze, osobnostní profil vedoucí k zvýšenému působení stresu – chování typu A, B, C, D a jeho diagnostika

Interpretace stresu – flow, zóna rozvoje, moje stresory – mapování a seznámení s měřením dle škály Holmes a Rahe

 • Tvorba copingových strategií - 30 min
 • Vysvětlení oblastí copingových strategií, vyhodnocení vlastních strategií a vlivu stresu ve smyslu životních událostí, resp. burn-outu v profesi
 • Mapování malcopingových strategií ve vlastním životě

 

 • Práce s myšlením, emocemi a chováním, které jsou stresem ovlivněny – 60 min
 • Multikauzální model stresu a nácvik jednotlivých technik jeho zvládání:
 • --práce s tělem (dechová cvičení, relaxace, focusing, autogenní trénink, terapie smíchem, mindfulness)
 • --práce s myšlením (restrukturace myšlenek, nocebo efekt, vliv sociální role, time management, asertivita)
 • --práce s emocemi (teorie emocí, technika semaforu, přijmutí, desenzibilizace)
 •  
 • Tvorba krizového plánu a plánu pomoci ve svém životě či profesi – 30 min

siťování pomoci ve svém okolí, ujasnění zdrojů podpory, doporučené mobilní aplikace, ale také odborné organizace, telefonní linky pomoci

tvorba krizového plánu individualizovaná na jednotlivce, diskuze nad tématem, rozbor osobních kazuistik

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Online webináře 13.12.2024, 9:00–12:15

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 500 Kč

 objednat

PP 650 Syndrom vyhoření u pedagogů, aneb jak nevyhořet

Lektor/ka kurzu
Mgr. Petra Vorlíčková
Cílová skupina
učitelé MŠ, učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ, vychovatelé školských zařízení, ředitelé škol a školských zařízení, učitelé ZUŠ a SUŠ, pedagogové volného času, výchovní poradci
Kurz akreditován MŠMT pod č.
BEZ AKREDITACE MŠMT
Počet vyučovacích hodin
8 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

Tento praktický seminář je zaměřen na učitele a pomáhající profese, kterým nejvíce hrozí syndrom vyhoření. Úvod budeme věnovat teorii (příznaky, fáze, diagnostika). Většinu času budeme věnovat kazuistikám, na kterých si ukážeme, jak k syndromu vyhoření dochází, ale především jak ho léčit a jak mu zamezit. Čekají Vás základy psychohygieny a praktické ukázky z praxe. 

 1. Úvod do problematiky syndromu vyhoření, definice základních pojmů 1 hodina
 2. Fáze syndromu vyhoření (jak vzniká) 1 hodina
 3. Příčiny ztráty profesionálního zájmu 1 hodina
 4. Možnosti pomoci a řešení (jakým způsobem bojovat proti syndromu vyhoření) 2 hodiny
 5. Kazuistiky 1 hodina
 6. Praktická cvičení 1 hodina
 7. Shrnutí, závěr, diskuse 1 hodina

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Brno 19.12.2024, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 550 Kč

 objednat

Praha 09.01.2025, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 550 Kč

 objednat

IT 48 Redakční systém Joomla!

Cílová skupina
učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ, ředitelé škol a školských zařízení, pedagogové volného času, asistenti pedagoga
Kurz akreditován MŠMT pod č.
BEZ AKREDITACE MŠMT
Počet vyučovacích hodin
8 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

V rámci akce bude souběžně s výkladem demonstrována instalace a základní konfigurace redakčního systému Joomla! včetně publikování obsahu.

 • Redakční systémy.
 • Podmínky nutné pro běh CMS, volba hostingu.
 • Instalace lokálního serveru.
 • Instalace CMS Joomla!
 • Aplikování stylu (vzhledu) a základní úprava vzhledu.
 • Vytvoření nabídky stránek.
 • Tvorba článků, jejich publikování.

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Praha 06.01.2025, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 550 Kč

 objednat

Brno 07.01.2025, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 550 Kč

 objednat

Olomouc 08.01.2025, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 550 Kč

 objednat

WEB 267 Problémové chování žáků aneb mám ve třídě „lotra“ - webinář

Lektor/ka kurzu
Mgr. Petra Vorlíčková
Cílová skupina
učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, vychovatelé školských zařízení, ředitelé škol a školských zařízení, učitelé ZUŠ a SUŠ, výchovní poradci, učitel - metodik prevence, asistenti pedagoga
Kurz akreditován MŠMT pod č.
BEZ AKREDITACE MŠMT
Počet vyučovacích hodin
6 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

Základem je pochopit, z jakého důvodu se dítě chová problematicky a na základě tohoto k němu přistupovat. Povíme si, jakým způsobem dítě motivovat, jak ho chválit a jak správně užívat efektivní zpětnou vazbu. Rovněž si povíme, jak pracovat s třídními pravidly. Součástí semináře jsou i vybrané kazuistiky „problémových“ žáků a případové studie.

 • Úvod – seznámení, vzájemná očekávání ½ hodiny
 • Dítě a jeho emoce, jak s nimi pracovat ½ hodiny
 • Efektivní komunikace: kooperativní nastavení  1 hodina
 • Přestávka 30 minut
 • Příklady z praxe, případové studie 1 hodina
 • Efektivní zpětná vazba 1 hodina
 • Přestávka 30 minut
 • Motivace, pochvala (jakým způsobem vhodně motivovat děti ke spolupráci, jak vhodně užívat pochvalu) ½ hodiny
 • Konstruktivní kritika žáka: jak na ni ½ hodiny
 • Jak nastavit třídní pravidla a řešit jejich porušení  ½ hodiny
 • Závěrečná reflexe, diskuze ½ hodiny

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Online webináře 08.01.2025, 9:00–14:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 050 Kč

 objednat

DESCARTES, v.o.s. si vyhrazuje právo změnit termín konání akce, pokud bude nutné. O změně termínu se účastníci dozví s dostatečným časovým předstihem prostřednictvím pozvánky.

descartes
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace