Kurzy

AJ 193 Internet ve výuce angličtiny II.

Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
396/2018-2-35
Počet vyučovacích hodin
8
Tento kurz lze zařadit do šablony
Cizí jazyky, ICT

Toto je druhý díl úspěšného kurzu, kde se seznámíme s dalšími užitečnými programy a nástroji pro výuku angličtiny. Do tohoto semináře se mohou přihlásit i ti, kteří neabsolvovali první díl, náplň semináře nijak nenavazuje na předchozí seminář.

Obsahem semináře bude například práce s nástroji Google Drive, naučíme se vytvářet vlastní webovou stránku, podíváme se na sdílené prezentace a textové dokumenty a další možnosti Googlu. Dále se naučíme vytvářet další materiály pro opakování slovíček s využitím obrázků, vytváření online dotazníků,  různé způsoby prezentování učiva pomocí online prezentací, vytváření online plakátů, atd. Účastníci též získají mnoho užitečných odkazů pro vlastní výuku.

Je vhodné, aby si účastníci dopředu vytvořili účet v Google.com

Stručný obsah: Nástroje Google Drive,  dotazník Survey Monkey a Google, vytvoření vlastní webové stránky v Google, prezentace v Prezi a PowToon, práce s obrázky pro zpestření výuky i pro opakování slovíček - ToonDoo, Thinglink, online plakáty a pozvánky, Padlet, Linoit.

další informace

Brno 11.1.2019, 09:30–16:30

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 850 Kč

volných míst: 7
 objednat

AJ 207 Basics of English Phonetics - Sound English not "Czenglish"

Cílová skupina
učitelé ZŠ 1, učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií
Kurz akreditován MŠMT pod č.
396/2018-2-35
Počet vyučovacích hodin
8

Seminář představí posluchačům základní aspekty fonetiky s přihlédnutím k britským standardům. Poté budou představeny konkrétní hlásky, jejich obměny v kontextu slabik a slov a srovnání s hláskami českými, tj. budou vytyčeny rozdíly, které obvykle český mluvčí nevnímá a užívá tak hlásky chybně vlivem mateřského jazyka. Následně budou v semináři popsány základy přízvuku a jeho vliv na změny významu slova a zároveň budou posluchačům představeny základní intonační vzorce britské angličtiny, které jsou typické a rozhodující pro výpovědní hodnotu dané komunikační jednotky.

Součástí semináře jsou praktická cvičení s ohledem na správnou výslovnost i intonaci, na významové rozdíly v případě chybné výslovnosti či intonace a další aspekty anglické fonetiky.

další informace

Brno 08.04.2019, 10:00–17:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 850 Kč

 objednat

ČJ 186 Metody a formy práce vedoucí ke čtenářské gramotnosti a efektivnímu učení

Lektor/ka kurzu
Mgr. Dana Svobodová
Cílová skupina
učitelé ZŠ 1, učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií
Kurz akreditován MŠMT pod č.
5950/2018-2-239
Počet vyučovacích hodin
8
Tento kurz lze zařadit do šablony
Čtenářská gramotnost

V semináři budou předvedeny originálně zpracované didaktické zkušenosti pedagogů z praxe, zahrnující různé oblasti vzdělávání, zaměřené na rozvoj čtenářské gramotnosti. Lektorka zároveň představí vlastní nové a obecně málo známé a frekventované formy a metody vyučování. V první části se lektor zaměří na obecnější principy metodiky a didaktiky (na praktických příkladech), na využití inovativních, aktivizujících metod, v druhé části pak na ukázky konkrétních možností, jak výuku vést a obohacovat o zajímavé prvky a činnosti. Seminář bude věnován především těmto formám a metodám práce: otevřenému učení a prožitkovému učení, vyhledávání a zpracovávání informací, technikám RWCT – metoda I.N.S.E.R.T., pětilístek, volné psaní, metoda barevných papírů, třífázový rozhovor a mnoho dalších.

Změny ve vzdělávání – kurikulární reforma, rozvoj klíčových kompetencí (kompetence pro život) – 45 min

Čtenářská gramotnost: vyvození sedmi základních strategií čtenářské gramotnosti – 45 min

Obecná pedagogika – metody a formy práce, které rozvíjejí nejvíce klíčových kompetencí (vyvození) – 45 min

Model vzdělávání: E – U – R (45 min)

Inovativní a aktivizující metody a formy práce: prvky RWCT (včetně vyvození vhodných metod hodnocení – hodnotící teploměr, sluníčková metoda hodnocení…) – 180 min

další informace

Brno 23.1.2019, 09:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

volných míst: -1
 objednat

NJ 103 Wortschatzarbeit mit Spaß

Lektor/ka kurzu
Ing. Dana Lisá
Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
27664/2017-2- 1065
Počet vyučovacích hodin
8
Tento kurz lze zařadit do šablony
Cizí jazyky

Osvojování slovní zásoby je důležitou součástí učení se cizího jazyka a také nezbytnou náplní každé vyučovací hodiny. Čím více slov žák zná, tím snadněji rozumí psaným i slyšeným textům a dokáže lépe a přesněji vyjadřovat své názory. Každý žák si však různé lexikální jednotky osvojuje trochu odlišným způsobem. I proto je nezbytné střídání různých metod i forem výuky. V tomto semináři mají učitelé možnost vyzkoušet osvědčené aktivity při výuce slovní zásoby, jako jsou metody názorně-demonstrační či aktivizující a seznámit se i s novými možnostmi výuky, které lze  používat v hodinách, jak u nižších, tak i vyšších ročníků, a rovněž při výuce dospělých. Jde o různé didaktické hry jako např. Wortfix, Krokodil-Spiel, ABC-Spiel a jiné,  a možnosti autonomního procvičování a upevňování slovní zásoby.

Protože příprava vhodných didaktických materiálů je pro učitele poměrně náročná na čas i vloženou energii, mohou účastníci pro výuku čerpat náměty (případně použít ve své výuce přímo materiály), které získají na semináři.

Seminář bude probíhat v německém jazyce.

další informace

Brno 25.1.2019, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 850 Kč

volných míst: 2
 objednat

Fy 94 Temná hmota, temná energie a Lambda-CDM model vývoje vesmíru

Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
396/2018-2-35
Počet vyučovacích hodin
8
Tento kurz lze zařadit do šablony
Polytechnické vzdělávání

Přednášky úvodem podávají historický přehled teoretické předpovědi a observačního objevu rozpínání vesmíru, následně podpořeného klíčovou detekcí mikrovlnného kosmického záření a později teorií tzv. nukleosyntézy Velkého třesku. Pokračují prezentací tzv. Lambda-CDM modelu, v současnosti privilegovaného scénáře vývoje vesmíru, v němž dominují dvě hypotetické složky, temné hmota a temná energie.

V závěrečné části je podán vývoj kosmické struktury od fluktuací mikrovlnného záření po dnešní rozložení galaxií, jejich kup, superkup a stěn v tzv. kosmické pavučině.

 

Kapitoly:

1. Kosmologický princip

2. Rozpínání vesmíru – Friedmannova a Lemaîtrova předpověď

3. Rozpínání vesmíru – Hubbleův objev; Hubbleův zákon

4. Velký třesk

5. Mikrovlnné záření jako potvrzení Velkého třesku

6. Primordiální nukleosyntéza

7. Temná hmota

8. Temná energie a zrychlená expanze

9. Lambda-CDM model

10. Anizotropie mikrovlnného záření

11. Kosmická struktura a její vývoj, budoucnost vesmíru

další informace

Brno 10.12.2018, 10:00–17:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

SV 17 Demokracie versus autoritářské režimy v soudobém světě – kdo vyhrává a proč?

Lektor/ka kurzu
PhDr. Pavel Pšeja, Ph.D.
Cílová skupina
učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
396/2018-2-35
Počet vyučovacích hodin
8

Seminář nabídne informace a data o řadě soudobých trendů ve vztahu demokratických a nedemokratických režimů, přičemž se bude soustředit zejména na příklady z praxe (například metody potlačování oposice v nedemokratických režimech, metody nenásilného odporu u demokratické opozice, využívání sociálních médií k manipulaci atd.). Tyto příklady budou zasazeny do kontextu dlouhodobějších tendencí v šíření či naopak ústupu liberální demokracie a strategií nedemokratických režimů, jež jimi jsou v poslední době využívány ve snaze prosazovat své zájmy a oslabit liberálně-demokratické státy.

1)Současná demokracie – její podoba a problémy

2)Autoritářské režimy a jejich zájmy

3)Možnosti odporu proti nedemokratickým režimům a jejich nástroje

4)Praktické problémy změny režimů

další informace

Brno 20.03.2019, 10:00–17:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

AJ 204 ANGLIČTINA KRE4T1VNĚ: od začátečníků až po velmi pokročilé

Lektor/ka kurzu
PhDr. Petr Hedbávný
Cílová skupina
učitelé ZŠ 1, učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
396/2018-2-35
Počet vyučovacích hodin
8
Tento kurz lze zařadit do šablony
Cizí jazyky

TÉMA I. - Sebedůvěra v cizím jazyce

 • Překonání prvotního strachu z cizího jazyka aneb „v okamžiku, kdy se cizí jazyk začínáte učit, jej už docela dobře ovládáte“
 • Trénink neohroženosti aneb ani v mateřštině jsme neexcelovali na první dobrou
 • Trénink kreativity: když neznám slovíčko, tak to neznamená, že se nedorozumím

TÉMA II. - Znalosti a používání jazyka, reálie

 • Jak se vyjádřit (i s minimální slovní zásobou)
 • Jak rozvíjet základní i pokročilou slovní zásobu
 • Jak si oblíbit gramatiku a jak ji procvičovat
 • Jak přesvědčivě argumentovat v cizím jazyce
 • Jak si osvojit reálie dané země

TÉMA III. - Výuka „na míru“

 • Aktivity pro práci se skupinou různě pokročilých žáků
 • Jak nechat vyniknout žáky, kteří jsou napřed v určité oblasti (např. díky tomu, že do hloubky zajímají o daný obor)
 • Jak umožnit každému se rozvíjet vlastním tempem

TÉMA IV. - Cizí jazyk jako cesta

 • Zažít víceznačnost slov, bohatství jejich významů aneb Proč polygloti občas dělají více chyb než ostatní
 • Tolerantnost vůči chybám: cizí jazyk jako skvělý trenažér
 • O symbióze učitele a internetu aneb musí učitel znát nazpaměť Velký slovník česko-anglický?

VYBRANÉ AKTIVITY, KTERÉ SI NA WORKSHOPU PŘEDSTAVÍME A VYZKOUŠÍME

 •  „Mamma mia! aneb Italština pro začátečníky“
 • Slovní ping-pong
 • Černý lev aneb O nejlepší hashtag
 • Slovní fotbal pro překladatele a jejich děti
 • O co, že to není Dostojevský?

další informace

Brno 8.1.2019, 9:30–16:30

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 850 Kč

volných míst: 6
 objednat

AJ 209 ANGLIČTINA KRE4T1VNĚ: od začátečníků až po velmi pokročilé

Lektor/ka kurzu
PhDr. Petr Hedbávný
Cílová skupina
učitelé ZŠ 1, učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
396/2018-2-35
Počet vyučovacích hodin
8
Tento kurz lze zařadit do šablony
Cizí jazyky

TÉMA I. - Sebedůvěra v cizím jazyce

 • Překonání prvotního strachu z cizího jazyka aneb „v okamžiku, kdy se cizí jazyk začínáte učit, jej už docela dobře ovládáte“
 • Trénink neohroženosti aneb ani v mateřštině jsme neexcelovali na první dobrou
 • Trénink kreativity: když neznám slovíčko, tak to neznamená, že se nedorozumím

TÉMA II. - Znalosti a používání jazyka, reálie

 • Jak se vyjádřit (i s minimální slovní zásobou)
 • Jak rozvíjet základní i pokročilou slovní zásobu
 • Jak si oblíbit gramatiku a jak ji procvičovat
 • Jak přesvědčivě argumentovat v cizím jazyce
 • Jak si osvojit reálie dané země

TÉMA III. - Výuka „na míru“

 • Aktivity pro práci se skupinou různě pokročilých žáků
 • Jak nechat vyniknout žáky, kteří jsou napřed v určité oblasti (např. díky tomu, že do hloubky zajímají o daný obor)
 • Jak umožnit každému se rozvíjet vlastním tempem

TÉMA IV. - Cizí jazyk jako cesta

 • Zažít víceznačnost slov, bohatství jejich významů aneb Proč polygloti občas dělají více chyb než ostatní
 • Tolerantnost vůči chybám: cizí jazyk jako skvělý trenažér
 • O symbióze učitele a internetu aneb musí učitel znát nazpaměť Velký slovník česko-anglický?

VYBRANÉ AKTIVITY, KTERÉ SI NA WORKSHOPU PŘEDSTAVÍME A VYZKOUŠÍME

 •  „Mamma mia! aneb Italština pro začátečníky“
 • Slovní ping-pong
 • Černý lev aneb O nejlepší hashtag
 • Slovní fotbal pro překladatele a jejich děti
 • O co, že to není Dostojevský?

další informace

Brno 05.03.2019, 9:30–16:30

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 100 Kč

 objednat

AJ 210 Angličtina pro ty, kteří se nechtějí učit

Lektor/ka kurzu
Mgr. Sylvie Doláková
Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií
Kurz akreditován MŠMT pod č.
komise listopad 2018
Počet vyučovacích hodin
6

Tematicky uspořádané lekce naučí učitele, jak s minimální intervencí dosáhnout hodiny, kdy jsou žáci zaujati daným úkolem, na kterém pracují individuálně či ve skupinách a učí se prezentovat výsledky své práce.

Aktivity zahrnují práci s textem – atraktivní procvičování aktivit zaměřených k soustředěnému poslechu, spontánnímu mluvení, plynulému čtení a psaní.
Učitelé se seznámí s několika způsoby, jak připravit přiměřené jazykové úkoly, jak zvýšit zájem žáků o atraktivní činnosti, jak vstřebat a upevnit základní gramatická pravidla a zvýšit osobní zaujetí pro práci na úkolu. Využitím běžně dostupných materiálů (například textů z učebnic nebo pracovních sešitů, videí z YouTube), ale hlavně jejich jednoduchou adaptací a další zpracováním umožní dětem lépe a důkladněji procvičit dané učivo.
Aktivity jsou zaměřené na nenásilné procvičování textu, upevňování frází, porozumění obsahu sdělení i vlastní produkci anglického textu, k zapamatování slovní zásoby i frází, ke smysluplné reprodukci textu i vytváření nových řečových struktur.

Poznatky přímo z praxe pomáhají méně zkušeným učitelům.
Kurz je doplněn mnoha dalšími podpůrnými materiály a také návody, jak jednoduše vyrobit vlastní pracovní listy, zaměřené přesně na žádoucí učivo.

Přehled témat výuky (každé části je věnována 1 vyuč.hodina):

1. Listening based activity – činnosti zaměřené na řízený poslech a možnosti obměn

2. Speaking based activity – samostatný slovní projev žáků

3. Reading based activity – práce s textem a podpora čtecích návyků, porozumění textu

4. Writing based activity – procvičení psaní na základě vět, volný projev

5. Grammar based activity – vysvětlení gramatických pravidel s minimálním přispěním učitele na základě analýzy textu.

6. Vocabulary based activity – lexikálně pojatá hodina probudí zájem o práci se slovní zásobou.

další informace

Brno 20.5.2019, 09:00–14:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

990 Kč

 objednat

AJ 211 English Pronunciation aneb výslovnost je třeba pěstovat

Lektor/ka kurzu
Mgr. Sylvie Doláková
Cílová skupina
učitelé ZŠ 1, učitelé ZŠ 2, vychovatelé ve školních družinách
Kurz akreditován MŠMT pod č.
komise listopad 2018
Počet vyučovacích hodin
8

V úvodním zjišťovacím testu si ověříme, zda poskytujeme žákům modely správné výslovnosti. Výslovnost je základním kamenem výuky angličtiny, její bezchybné zvládnutí je úkolem nejen pro žáky, ale i pro učitele. Naučíme se techniky jak správně zvládat a vyučovat základy správné výslovnosti.  Projdeme si metody, které nejsou běžně známé, ale jsou velmi účinné, jako je spojení pohybu s výslovností, jak se snadno naučit rozumět značkám výslovnosti a kdy je používat. Ujasníme si, jak připravovat vlastní hry a pracovní listy, vyzkoušíme si důležitost vizualizace učiva (vycházení vstříc žákům s vizuálním, sluchovým i pohybovým učebním stylem) a způsoby, jak poskytovat vhodné činnosti pro všechny učební styly svých žáků. Dozvíme se,  kde můžeme konzultovat správnou výslovnost (zdroje) a připravovat výslovnostní cvičení pro naše žáky.

Obsah:

Test správné výslovnosti (30min)
Identifikace jednotlivých zvuků a techniky vedoucí k jejich zvládnutí (60 min)
Výslovnostní rozcvička, running dictation, domina, pronunciation bingo

Cvičení zaměřená na správné osvojení zvuků v řečovém projevu (90 min)
Sounds of the jungle, pronunciation basket, dice, listening dictation

Intonace a metody nácviku střídání silných a slabých slabik v řečovém projevu (90)

Sentence stress game, „lov slov“, spinner game

Problémy a možnosti práce s fonetickou transkripcí (60)
Fabulous phonicolours, Crazy pictures, fly swatter games

Diskuze, výměna zkušeností, zhodnocení (30min)

další informace

Brno 30.4.2019, 09:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

AJ 212 Pestrobarevnost hlavního proudu současné americké literatury

Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
27664/2017-2- 1065
Počet vyučovacích hodin
8

KURZ PROBÍHA V ANGLICKÉM JAZYCE

Tradičně byl hlavní proud současné a moderní americké literatury bílý a literární produkce menšin byla pro literární kritiky a historiky spíše marginálním doplněním, jakousi „poznámkou pod čarou“. To se během desetiletí hnutí za občanská a lidská práva šedesátých let 20. století začalo dramaticky měnit a literatura menšinových autorů dnes vlastně nejúplněji zaznamenává a vyhodnocuje problematiku americké kulturní identity a složité procesy asimilace nebo integrace. V posledních třech/čtyřech desetiletích etničtí autoři jsou překvapivě „nejameričtější“, což potvrzují úspěšné romány a povídky autorů afroamerických (Terry McMillanová, Percival Everett, Charles Johnson), židovských (Philip Roth, Cynthia Ozicková, Nathan Englander), azijsko-amerických (Maxine Hong Kingstonová, Amy Tanová, Jhumpa Lahiriová, Bharati Mukherjee)ová) chicanská (Luis Valdez, Sondra Cisnerosová), původních indiánských národů (Louise Erdrichova, Marmon Leslie Silková) a dalších. Zřejmě se tato změněná situace odráží i v evropském pohledu na americkou literaturu, když se podíváme na americké nositele Nobbelovy ceny za literatu – posledním bílým Američanem takto oceněným byl John Steinbeck. Od té doby to byli autoři menšinoví – od J. B. Singera po Toni Morrisonovou a nejnověji  - Boba Dylana.   

Kromě přednáškového výkladu se bude v semináři pracovat s vybranými texty, které účastníci obdrží předem, aby se s nimi seznámili. Vybrané texty budou ilustrovat složitost procesu asimilace a integrace ve stále kulturně (etnicky a rasově) různobarevnější americké společnosti. Obecně jde o téma, které se stává stále aktuálnější i pro Evropu a evropské země, včetně naší.

další informace

Brno 21.03.2019, 10:00–17:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

AJ 214 Internet ve výuce angličtiny

Cílová skupina
učitelé ZŠ 1, učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
27664/2017-2- 1065
Počet vyučovacích hodin
8
Tento kurz lze zařadit do šablony
Cizí jazyky, ICT

Seminář pro učitele angličtiny, v němž učitelé získají teoretické znalosti i množství praktických dovedností. Seznámení s webovými stránkami, které nabízejí množství materiálů pro výuku angličtiny, tvorba vlastních prezentací i interaktivních cvičení, která studenty zaujmou a motivují.

Účastníci budou seznámeni nejen s nejrůznějšími stránkami, kde najdou materiály vhodné pro výuku angličtiny, ale naučí se i vytvářet interaktivní cvičení a prezentace, aby tak mohli oživit a obohatit svou výuku a mohli studentům zadávat domácí úkoly, které se samy vyhodnotí, tudíž šetří práci učitelů. Účastníci budou pracovat s programy, které mohou pomoci ve výuce angličtiny a v motivování studentů k samostudiu.

Představení online platformy, kde budou mít účastníci uloženy všechny odkazy i ukázky cvičení, práce s online slovníky a webovým korpusem, web 2.0, seznámení s užitečnými stránkami pro výuku angličtiny, programy pro vlastní tvorbu cvičení, seznámení se stránkami určenými pro vlastní práci učitele a sebevzdělávání. Ukázky různých způsobů prezentace nového učiva.

V praktické části se účastníci naučí vytvářet testy, které se samy vyhodnocují, interaktivní cvičení k opakování slovní zásoby i gramatiky, ukážeme si též, jak upravovat pro vlastní potřeby cvičení vytvořená jinými učiteli, podíváme se na zdroje vhodné k aktivizaci a motivaci studentů, ale i určené pro vlastní práci a další sebevzdělávání učitelů, jako jsou speciální online slovníky a jazykový korpus. Vytvoření vlastního blogu a práce s ním, použití blogu ve výuce.

Seminář je rozdělen do pěti bloků, v první části je lektorka pomocí PPT provede výhodami a nevýhodami použití ICT ve výuce, účastníci se zapojí do diskuse a vysvětlí, jak oni sami ICT používají. Dále jsou účastníci seznámeni s platformou vytvořenou lektorkou, v níž je množství odkazů na programy a nástroje, které mohou použít ve výuce i mimo ni. Lektorka vyzdvihne některé z nich a doporučí způsob jejich využití.

Ve druhém bloku se účastníci naučí pracovat s Quizletem, programem na výuku a procvičování slovní zásoby.

Ve třetím bloku pracujeme s Learning Apps, programem, v němž se dají vytvářet interaktivní cvičení pro procvičování gramatiky, slovní zásoby, poslechu, reálií, literatury, historie, atd.

Ve čtvrtém bloku si vytvoříme blog, kam umístíme odkazy na doposud vytvořená interaktivní cvičení.

V závěrečném bloku pracujeme s Edmodem – účastníci si nejdříve vytvoří účet jako studenti, aby se s programem seznámili z pohledu studenta, pak si vytvoří učitelský účet a naučíme se vytvářet kvizy a vše další, co Edmodo umožňuje.

další informace

Brno 04.03.2019, 10:00–17:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 850 Kč

 objednat

AJ 215 Internet ve výuce angličtiny II.

Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
396/2018-2-35
Počet vyučovacích hodin
8
Tento kurz lze zařadit do šablony
Cizí jazyky, ICT

Interaktivní platforma vhodná pro výuku a projektovou výuku, různé způsoby prezentování online, nástroje Google Drive,  dotazník Survey Monkey a Google, vytvoření vlastní webové stránky v Google, prezentace v Prezi a PowToon, práce s obrázky pro zpestření výuky i pro opakování slovíček - ToonDoo, Thinglink, online plakáty a pozvánky, Padlet, Linoit.

další informace

Brno 29.03.2019, 10:00–17:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 850 Kč

 objednat

AJ 216 Holidays and festivals – why and how are they celebrated

Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
396/2018-2-35
Počet vyučovacích hodin
8

Historické pozadí některých svátků v anglicky mluvících zemích a jejich zasazení do současného kontextu. Možné způsoby, jak tyto svátky a události s nimi spojené představit studentům. Ukázka aktivit, které zpestří hodinu, zaujmou žáky a pomohou rozšířit jejich obzor. Seminář seznámí účastníky se svátky v anglicky mluvících zemích: Independence Day, Columbus Day, Halloween, Bonfire Night, Patron Saint's Days, St Valentine's Day, Thanksgiving, April Fool's day, Remembrance Day, Memorial Day, Veteran's Day, Trooping the Colour, Martin Luther King .

další informace

Brno 22.02.2019, 10:00–17:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 850 Kč

 objednat

AJ 219 Chyťte pádícího geparda aneb jak připravit studenty na celoživotní rozvoj jazykové kompetence

Cílová skupina
učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
396/2018-2-35
Počet vyučovacích hodin
8

1. Úvod – schopnost celoživotního učení se jazyku jako dovednost, kterou je třeba rozvinout v době středoškolského studia: 0.5 vyučovací hodiny (VH)

2. Přehled modelů obecných učebních stylů i modelů zaměřených na učení se jazykům, doporučení pro vhodný výběr modelu: 1 VH

3. Ukázky prostředků pro rozvoj dovednosti celoživotního učení se jazyku: neelektronické (např. slovníky a jejich správné využití, technika kopírování slovního projevu,…) či elektronické (např. technika neúplné slovní zásoby, kritické hodnocení studijních materiálů a informací v nich obsažených) prostředky, praktické zkušenosti z výuky: 1.5 VH

4. Tvorba výukových materiálů zaměřených na celoživotní rozvoj jazykových schopností  - workshop s využitím materiálů vybraných školitelem 1.5 VH

5. Příprava studentů na vysokoškolské kurzy angličtiny – specifika výuky jazyků na vysoké škole, úvod k výuce odborné angličtiny: 1.0 VH

6. Příprava studentů na vysokoškolské kurzy jazyků – workshop zaměřený na přípravu materiálů a techniky celoživotního rozvoje jazykových schopností, zejména výuka studentů posledních ročníků SŠ: 2.0 VH

7. Kontrolní test 0.5 VH

další informace

Brno 13.05.2019, 09:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

AJ 220 Divadelní techniky v hodinách angličtiny

Lektor/ka kurzu
PhDr. Hana Moraová
Cílová skupina
učitelé ZŠ 1, učitelé ZŠ 2, učitelé víceletých gymnázií
Kurz akreditován MŠMT pod č.
24409/2018-2-698
Počet vyučovacích hodin
6

Seminář je určen pedagogům 2. stupně základních škol, kteří vyučují anglický jazyk. Cílem kurzu je ukázat učitelům, jak lze využitím dramatických technik rozvíjet znalosti žáků v anglickém jazyce, zvyšovat jejich motivaci, budovat jejich pozitivní vztah k předmětu, rozvíjet jejich komunikační kompetence, ale třeba také zábavně a tvořivě procvičovat vybrané gramatické struktury či slovní zásobu.Seminář je určen pedagogům 2. stupně základních škol, kteří vyučují anglický jazyk. Cílem kurzu je ukázat učitelům, jak lze využitím dramatických technik rozvíjet znalosti žáků v anglickém jazyce, zvyšovat jejich motivaci, budovat jejich pozitivní vztah k předmětu, rozvíjet jejich komunikační kompetence, ale třeba také zábavně a tvořivě procvičovat vybrané gramatické struktury či slovní zásobu.

Seminář je veden prakticky. Pedagogičtí pracovníci budou poznatky aplikovat při navrhování a zkoušení aktivit. Prostor bude pro diskuzi, společnou reflexi i sdílení dobré praxe.

Témata:

 • divadelní aktivity vhodné pro procvičení slovní zásoby a gramatických struktur  (2 hodiny)
 • role plays a storypaths (2 hodiny)
 • improvizace  (2 hodiny)

další informace

Brno 26.03.2019, 10:00–15:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

990 Kč

 objednat

Bi 79 Novinky v zoologii obratlovců

Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
396/2018-2-35
Počet vyučovacích hodin
8

(i) Obecné souvislosti, konceptuální a metodické posuny: nová hlediska v organismální biologii - fylogenetická systematika, molekulární nástroje, evoluční vývojová biologie, nové cesty zhodnocení historických faktorů a fosilního záznamu.

(ii) Nejstarší historie obratlovců, postavení obratlovců v rámci živočišné říše, specifika tělesné stavby a genomické organisace, vývojové zdroje evolučního rozmachu a adaptivní rozmanitosti této skupiny

(iii) Přehled jednotlivých tříd a řádů - aktuální názory na vymezení jednotlivých skupin, jejich historii a vývojové vztahy, druhové bohatství, fylogenetickou strukturu a klasifikaci 

(iv) Shrnutí: invarianty zoologie obratlovců, společenské souvislosti a pedagogické důrazy

další informace

Brno 05.04.2019, 10:00–17:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

Bi 80 Ekosystémy světa

Lektor/ka kurzu
Mgr. Zdeněk Špíšek
Cílová skupina
učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
396/2018-2-35
Počet vyučovacích hodin
6

 • Úvod seznámení s problematikou + úvodní hra (poukazující na nerovnoměrné rozdělení zdrojů) 45 min
 • Co to je entomofágie (45 min)
 • Virtuální výlet co se ve světě konzumuje (45 min)
 • Strategie přežití  - hra (45 min)
 • Jak konzumovat hmyz  - první ochutnávka (45 min)
 • Příprava hmyzu v kuchyni (45 min)

další informace

Brno 29.04.2019, 10:00–15:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

990 Kč

 objednat

Bi 83 GMO – Geneticky modifikované organismy – spása nebo pohroma?

Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
27664/2017-2- 1065
Počet vyučovacích hodin
8

Úvod do problematiky geneticky organismů. Povíme si, co to GMO vlastně jsou. Jaká jsou reálná rizika jejich využití a naopak čeho se tolik bát nemusíme (i porovnání se standartními technologiemi). Jaké jsou jejich přínosy. Jak je vlastně takový GMO tvoří? Historie zavádění GMO a „bitvy o pravdu“. Popíšeme si konkrétní příklady GMO a příběh jejich uvádění do praxe. 

další informace

Brno 01.03.2019, 09:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

ČJ 200 Tvůrčí psaní jako nástroj motivace a sebereflexe

Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
27664/2017-2- 1065
Počet vyučovacích hodin
8

Kreativní dílna bude zaměřena na využití metod tvůrčího psaní k rozvoji osobnosti, jeho cílem tedy primárně není literární, nýbrž sebereflexivní a motivační psaní, někdy s nadsázkou charakterizované jako myšlení na papíře. Půjde tedy zejména o snadno využitelné, níže uvedené metody práce s vlastním duševním potenciálem, včetně pro učitele nezbytné psychohygieny a vědomého sebekoučování vedoucího k rozvoji osobních i profesních kompetencí.

další informace

Brno 03.05.2019, 10:00–17:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 850 Kč

 objednat

ČJ 201 Práce s chybou v českém jazyce

Cílová skupina
učitelé ZŠ 1, učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií
Kurz akreditován MŠMT pod č.
27664/2017-2- 1065
Počet vyučovacích hodin
8

Úmyslná chyba, oprava žákovské chyby, taháky, text učící, mnemotechnické pomůcky a legrace, to jsou možnosti, které dětem češtinu přiblíží. Budeme mluvit o nezvyklých způsobech opravování chyb, o vytváření korektur i o tom, co může chyba způsobit.

další informace

Brno 15.04.2019, 10:00–17:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 850 Kč

 objednat

ČJ 202 Barbarský křik Walta Whitmana v kontextu světové a české literatury

Cílová skupina
učitelé ZŠ 1, učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ, všichni pedagogičtí pracovníci
Kurz akreditován MŠMT pod č.
396/2018-2-35
Počet vyučovacích hodin
6

Seminář představí dílo slavného amerického básníka Walta Whitmana (1819–1892) v širším literárním a kulturním kontextu. Kurs se v první části zaměří na důkladnou četbu a interpretaci klíčových úryvků Whitmanovy skladby „Zpěv o mně“ (1855) a proměnami Whitmanovy poetiky. Další část bude patřit Whitmanově české recepci a uvážení jednotlivých českých překladů (Vrchlický, Eisner, Urbánek a Kolář, Skála, Skovajsa a Lundiaková). Následně se v kursu budeme věnovat četbě úryvků a kratších básní autorů Whitmanem ovlivněných (J. A. Rimbaud, J. Vrchlický, O. Březina, P. Bezruč, V. Majakovský,  G. Apollinaire, D. H. Lawrence, E. Pound, H. Miller,  A. Ginsberg, J. Škvorecký). Nakonec dojde i na poslech autentického Whitmanova hlasu a zhlédneme ukázky z filmů Whitmanem ovlivněných Manhatta (1921, r. Ch. Sheeler a P. Strand. ) a Muž s filmovou kamerou (1929, r. Dziga Vertov).

další informace

Brno 11.04.2019, 10:00–15:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

990 Kč

 objednat

ČJ 203 Co nenajdete v čítánkách – Současná světová literatura

Lektor/ka kurzu
PaedDr. Vladimír Heger
Cílová skupina
učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií
Kurz akreditován MŠMT pod č.
396/2018-2-35
Počet vyučovacích hodin
8

 • Kritéria výběru autorů a děl
 • Britská a americká literatura (Rushdie, McEwan, Ishiguro, Barnes, Mitchell, Pynchon, Franzen, McCarthy)
 • Španělská a latinskoamerická literatura (Marías, Vargas Llosa, Bolaňo, Cabrera Infante)
 • Francouzská literatura (Tournier, Jenni, Kaddour)
 • Německy psaná literatura (Sebald, Zeh, Jelinek, Menasse)
 • Ruská literatura (Sorokin, Jerofejev, Sokolov)
 • Autoři jiných zemí (Pamuk, Murakami, Tokarczuková, Lindgren)
 • Populární literatura a nové trendy (postmodernismus, fantasy, komiks)

další informace

Brno 18.03.2019, 09:30–16:30

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

ČJ 204 Rétorika a její dnešní přínos

Lektor/ka kurzu
Mgr. Žaneta Pixová
Cílová skupina
učitelé ZŠ 1, učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
396/2018-2-35
Počet vyučovacích hodin
8

 • Úvod do tématu – Rétorika – řečové umění (1h)
 • Řeč v učitelské praxi (3h)
 • Řeč jako téma pro studenty – hry a cvičení (3h)
 • Závěrečná sebereflexe (1h)

další informace

Brno 14.05.2019, 10:00–17:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

ČJ 205 Plavba po moři knih aneb Česká próza po roce 1989

Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
27664/2017-2- 1065
Počet vyučovacích hodin
8

Seminář bude zaměřen na vývoj české prózy po listopadu 1989, kdy se otevřel široký prostor pro uměleckou tvorbu nejrůznějšího druhu. Účastníci semináře se seznámí s hlavními vývojovými tendencemi prózy uplynulých pětadvaceti let (např. autenticitní a postmodernistická literatura, historický román, próza s náboženskými a duchovními motivy, ženy v literatuře, konfrontace s „cizími“ etniky a kulturami apod.), bude informován o důležitých autorech tohoto období a nejvýznamnějších dílech. Výklad bude doplněn ukázkami z vybraných próz. Seminář přispívá k rozvoji čtenářské gramotnosti.

 • Vývojové fáze prózy po r. 1989
 • Postmodernismus
 • Autenticitní tendence
 • „Umění“ versus „komerce“
 • Náboženské a spirituální motivy
 • Historický román
 • Reflexe současných společenských problémů a „nová angažovanost“
 • Feminita a feminismus
 • Konfrontace s „cizím“
 • Čeští autoři v cizině

další informace

Brno 25.04.2019, 10:00–17:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

ČJ 206 Technikami tvůrčího psaní k úspěšné seminární práci/školnímu projektu

Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
5950/2018-2-239
Počet vyučovacích hodin
8

Tvůrčí psaní poskytuje množství technik využitelných při odborné práci žáků. V prakticky sestaveném semináři budou účastníci seznámeni s širokým okruhem možností, jak žáky inspirovat k samostatné a kvalitní práci. Probereme celý postup tvorby projektu/seminární práce od hledání a zpřesňování tématu a rozvržení práce (cluster, automatický text, abecedář, pro a proti, hypotéza, práce s osnovou apod.), přes proces psaní (jak se zbavit strachu, využití výtvarných technik, sebereflexe a zpětná vazba apod.) a práci se zdroji až k finalizaci díla a jeho prezentaci.

další informace

Brno 08.03.2019, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

ČJ 207 Netradiční hodiny českého jazyka a literatury

Lektor/ka kurzu
Mgr. Jarmila Sulovská
Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
27664/2017-2- 1065
Počet vyučovacích hodin
8

Seminář nabídne pedagogům rozmanité aktivity pro práci  v mluvnici,  slohu, komunikaci i v literatuře. Jedná se o didaktické hry, postupy  a aktivity, jimiž je možno zpestřit vyučování ČJL, motivovat žáky k práci, vést je k samostatnosti, k tvořivosti, ke správné komunikaci a k lásce k mateřskému jazyku.

další informace

Brno 10.05.2019, 9:30–16:30

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 850 Kč

 objednat

ČJ 208 Inspirace k rozvíjení čtenářské gramotnosti prostřednictvím literatury pro děti a mládež

Lektor/ka kurzu
Mgr. Jarmila Sulovská
Cílová skupina
učitelé ZŠ 1, učitelé ZŠ 2, učitelé víceletých gymnázií
Kurz akreditován MŠMT pod č.
13170/2018-2-450
Počet vyučovacích hodin
16

Obsah:  1. seminář

 1. Seznámení s teoretickými poznatky výzkumů zaměřených na čtenářství
 2. Osobnost učitele, význam motivace, aktivizace žáků a kreativity při práci s textem
 3. Tvořivý přístup ke čtení a psaní
 4. Čtení s předvídáním, čtení s otázkami
 5. Vyhledávání klíčových slov a informací (cenzura, filtr) atd.
 6. Učíme se navzájem, skládankové čtení,
 7. Práce s populárně naučným textem, s odbornou literaturou, s nelineárním textem
 8. Práce s ilustrací, komiksem

Obsah: 2. seminář

 1. Smysl pro krásu jazyka, rozvíjení estetického cítění – prožitkové vnímání
 2. Spolupráce s knihovnami
 3. Netradiční hodiny literární výchovy
 4. Podvojný deník – žákovské reflexe na četbu,
 5. Dopis literárnímu hrdinovi, řízené čtení, atd.
 6. Grafické organizéry, literatura a pět smyslů
 7. Hry s poezií
 8. Seznámení s moderní literaturou pro děti a mládež vhodnou pro práci ve vyučování a čtenářské dílny

další informace

Brno 22.02. a 22.03.2019, 9:30–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

3 700 Kč

 objednat

ČJ 209 Čeština jako cizí jazyk a cizí jazyky v češtině 

Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
5950/2018-2-239
Počet vyučovacích hodin
8

Obsah I. bloku

Pracovní přednáška s prezentacemi v PowerPointu a seminář se zaměřuje na výuku češtiny jako cizího jazyka. Chce především ukázat, v čem se liší metodika poznávání české flexe, českých kategorií, jako je vid, apod. Ve druhé části seznamuje účastníky akce s podobami výuky češtiny v zahraničí a s mezinárodními zkouškami češtiny uznávanými v rámci EU. Lektorka vychází ze svých bohatých zkušeností vyučující češtiny jako cizího jazyka doma i v zahraničí a z práce v týmu examinátorů češtiny jako cizího jazyka.

Témata:

1)Čeština jako cizí jazyk, hlavní zásady její výuky

2)Jak se učí český pádový systém

3)Jak se cizince učí o slovanském slovesném vidu

4)Učebnice češtiny jako cizího jazyka

5)Čeština v cizině

6)Mezinárodní zkoušky češtiny

Obsah II. bloku

Seminář se týká přejímání cizích slov a cizích vlastních jmen do češtiny a jejich tvaroslovných, slovotvorných a souvisejících pravopisných a výslovnostních adaptací. Na mnoha příkladech a cvičeních je ukázáno, jak silný adaptační potenciál má čeština jako jazyk s velmi bohatou flexí. Probírána jsou i kontroverzní témata jako přechylování jmen profesí a vlastních jmen a otázka tzv. genderové korektnosti.

Témata:

 1. Jmenný rod a číslo a jejich adaptace v češtině
 2. Cizí slova zakončená na neobvyklé hlásky
 3. Co se děje v současnosti s latinskými a řeckými cizími slovy
 4. Cizí vlastní jména a vzory pro jejich skloňování
 5. Problematika tzv. přechylování

​​

další informace

Brno 17.05.2019, 10:00–17:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

ČJ 210 Nová jména a nové trendy české literatury

Cílová skupina
učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
komise listopad 2018
Počet vyučovacích hodin
8

Cyklus osmi 45 minutových přednášek přiblíží nové trendy v české literatuře, např. využití nových komunikačních technologií v literární tvorbě a při jejím šíření, tematizaci poválečného odsunu Němců, lokalizaci děl do exotických krajů atd. Pozornost bude rovněž věnována dosud neznámým autorům, kteří zaujali literární veřejnost, ať už odbornou nebo laickou. 

další informace

Brno 27.03.2019, 10:00–17:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

ČJ 211 Jak učit jazyk — a co na něm vůbec učit?

Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
396/2018-2-35
Počet vyučovacích hodin
8

Předmět »český jazyk a literatura« vnímají snad všichni zúčastnění, učitelé i žáci, jako dva před­měty v jednom. Je »literatura«, kde se za úspěch uznává (ze strany školy) i přijímá (ze stra­ny rodičů a žáků), když funguje jako ob­čan­ská a mravní výchova a zároveň probouzí zá­jem o svět (což uznávám za dů­le­ži­té hodnoty); »literatura« co estetická výchova je na školách vzác­ná, »lite­ra­tu­ra« co autonomní před­mět studia se fakticky nepředvádí (pomíjím kari­ka­tu­ru v po­dob­ě soupisu autorů a děl). A je »jazyk«, který se pojímá jako pra­vo­pis (prožíváno: už bys­te to konečně měli umět!) a mluv­nic­ký rozbor (pro­ží­vá­no: k čemu je to dobré?); proti to­mu se staví pojetí: učme raději ko­mu­ni­ko­vat. Před­mět »cizí jazyk« se o předmět »ma­teř­ský ja­zyk« ne­za­jí­má, vzývá se na­opak ide­ál: myslet rovnou v cizím jazyce, nepřekládat z češ­ti­ny; vy­jád­řit kloud­ně česky, co jsem slyšel či četl v jazyce jiném, se nepěstuje. — Kurs uka­zuje, jak tyto propasti překonat pomocí celostní filologie.

• Jazyková komunikace je jedinečný »zázrak přírody«, který se děje v lid­ských spo­le­čen­stvích. Funguje jen díky obrovskému systému spo­le­čen­ských norem: jazykové rozumění je nad­osob­ní a pro dané společenství závazné.

• Jazyková komunikace je vždy konkrétní, děje se v jisté situaci mezi jistými účast­níky, vždy s plným využitím všeho, co oni účastníci mají k dispozici.

• Jsme přirozeně mnohojazyční, protože přirozeně patříme do mnoha spole­čen­ství zároveň (ne­jsme však ve všech současně); již náš rodný jazyk je sy­stém mnoha jazyků.

• Popis jazyka (mluvnice, gramatika) je užitečný nástroj, jak překonat situace, kdy si ne­roz­umí­me. Pravopis je užitečný nástroj, jak spolehlivě pře­chá­zet me­zi jazykem, jenž se vy­jad­řu­je zvukem, a jazykem, jenž se vyjadřuje písmem, což jsou samo­stat­né a značně odlišné sy­sté­my.

• Učit se cizí jazyk je nejlepší způsob, jak porozumět jazyku vlastnímu: vidí­me, že lidé, kteří jsou jinak stejní, mají k dispozici odlišné prostředky, a v ko­mu­nikačních situacích, které jsou jinak stejné, se chovají odlišně.

• S výukou cizích jazyků se začíná zbytečně brzy. Nejprve je nutné získat od­stu­pu od vlast­ní­ho jazyka, naučit se na něj dívat zvenčí.

• Zvuk a písmo jsou rozdílné materiály jazykového projevu. Mnohem důle­ži­těj­ší je rozdíl mezi projevem reflektovaným a nereflektovaným. Úspěšnost je­din­ce ve společenství je dána tím, jak dobře si dokáže uvědomit, s kým ko­mu­ni­kuje, za jakých okolností a o co přitom jde.

• Jazykové sdělení může potěšit i ublížit: člověk je za své vyjadřování zod­po­věd­ný. Jazykové sdě­le­ní může být objevné i krásné: objevnost a krása jsou pro­vá­zá­ny, báseň dokáže být stejně ob­jev­ná jako cestopis.

další informace

Brno 25.02.2019, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

ČJ 212 Americká literatura 1900-1945

Lektor/ka kurzu
PhDr. Jiří Hanuš
Cílová skupina
učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
396/2018-2-35
Počet vyučovacích hodin
8

KURZ PROBÍHÁ V ČESKÉM JAZYCE

V kurzu se posluchačům představí nejvýznamnější postavy americké literatury první poloviny 20. století. Autory takzvané „ztracené generace“, Ernesta Hemingwaye, Francise Scotta Fitzgeralda, a Johna Dos Passose. Samozřejmě nemůžeme pominout představitele amerického Jihu a pravděpodobně největšího amerického autora 20. století Williama Faulknera. Seznámíme se také se sociální kritikou Johna Steinbecka a s pohledem na americkou společnost z pera černošské spisovatelky Zory Neal Hurstonové. U každého autora dostanou posluchači základní přehled o životě a díle a pak se seznámí podrobněji s jeho charakteristickým dílem v českém překladu.

další informace

Brno 28.03.2019, 10:00–17:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

D 99 Poznal starověk ekologickou krizi?

Cílová skupina
učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
396/2018-2-35
Počet vyučovacích hodin
8

Charakteristka a obsah:

Akce má charakter přednášky a interaktivního semináře, jehož cílem je představit vybraná témata z environmentálních dějin starověku. Devastace životního prostředí a s ní spojené ekonomické a sociální krize přispěly k úpadku a kolapsu řady vyspělých civilizací. Přednáška bude sledovat dějiny ekologických krizí a jejich dopad na stabilitu starověkých civilizací (Egypt, Přední východ, Řecko, Řím, předkolumbovské civilizace Latinské Ameriky). Pozornost bude věnována zároveň dobovým pokusům o ochranu přírody (náboženská tabu, „zelené“ zákonodárství) a vnímání hodnoty přírody ve starověkém umění, filozofii a náboženství. Přednáška se bude opírat o výklad dobových písemných i archeologických pramenů a bude doplněna pp-prezentací a filmovými projekcemi. 

Témata přednášky:

 1. Environmentální historie – nové přístupy k výzkumu starých problémů. Příroda a civilizace. Příroda ve starověku jako posvátný prostor. Posvátnost přírody – profánní praxe. – 0,5 hod
 2. Ekologické problémy v civilizacích starověkého Středomoří, Předního východu – degradace orné půdy, kácení lesů. Podíl ekologických problémů na kolapsu starověkých civilizací. - 1,5 hod
 3. Klimatické změny ve starověku a „environmentální“ migrace. Přírodní katastrofy v nejstarších civilizacích – vulkanická činnost, záplavy.  Mýtus o potopě. - 1 hod
 4. Kulturní krajina antického světa. Antické zemědělství, jeho globalizace a problémy. - 1 hod
 5. Antické město a jeho environmentální problémy. - 1 hod
 6. Životní styl antického člověka a jeho vztah k přírodě. Úniky do přírody, mýtus venkova, arkadská krajina a bukolská poezie. Kritika konzumu a hledání filozofických alternativ. – 1 hod.
 7. Vztah ke zvířatům a rostlinám v antické kultuře. Domácí zvířata, lov, hry. Vegetariánství. - 1 hod
 8. Péče o životní prostředí v antice - administrativa a zákonodárství. - 1 hod

další informace

Brno 28.02.2019, 10:00–17:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

D 101 Ruské národnostní menšiny v postsovětském prostoru: Pobaltí, Bělorusko, Ukrajina, Moldávie

Cílová skupina
učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
5950/2018-2-239
Počet vyučovacích hodin
8

Kurz seznámí posluchače v historické perspektivě s etnickou a národnostní skladbou vybraných zemí postsovětského prostoru. Posluchač získá základní přehled o etnické skladbě jednotlivých regionů Vedle teritoriální dislokace se seznámí s hlavními problémy etnických, jazykových a náboženských skupin (například vztahem ke státní moci) v příslušných státních celcích (kulturní, politická a ekonomická charakteristika). Kurz seznámí se základními terminologickými definicemi (národ, národnost, etnická skupina, občan, imigrace, integrace, asimilace atd.) a s přehledem základních teoretických přístupů ke studiu nacionalismu a etnické identity. Semináře budou orientovány i na praktické seznámení s vybranými  aktuálními problémy etnické problematiky skrze řízenou diskuzi.

další informace

Brno 12.03.2019, 10:00–17:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

D 102 Zastav se, poutníče! Metodologie zpřístupňování středověkých a novověkých epigrafických památek

Lektor/ka kurzu
Mgr. Martina Kvardová
Cílová skupina
učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
komise listopad 2018
Počet vyučovacích hodin
8

Celá vzdělávací akce je zaměřena na epigrafiku – pomocnou vědu historickou, jež se zabývá interpretací primárně či sekundárně dochovaných historických nápisů na rozličné materii památek (náhrobní památky, zvony, kříže, sochy, boží muka, pamětní desky, fresky, obrazy atd.).

Seminář je rozvrhnut do dvou částí. První část (5 hodin) bude zaměřena na teorii doplněnou množstvím vybraných obrazových ukázek (převážně ze znojemského regionu). Ve druhé části semináře (3 hodiny) se společně přesune na Petrov, kde dojde k praktickému aplikování teoretických poznatků na příkladu několika náhrobních památek v areálu katedrálního kostela sv. Petra a Pavla. Celou výuku pak zakončíme epigrafickým zpřístupněním několika vybraných zvonů v kostele sv. Jakuba.*

Obsah výuky:

1. teoretická část

- základní definice epigrafiky

- vymezení pojmu „nápis“

- možnosti rozdělení epigrafiky (např. chronologické či dle kulturních okruhů)

- dělení nápisů dle umístění, funkce, formy apod.

- obsah nápisů na jednotlivých kategoriích památek (náhrobní památky, kampanologické památky, drobná sakrální architektura, památky na architektuře aj.)

- typologie náhrobních památek

- válečné rekvizice zvonů

- problematika „epigrafických falz“

- nejdůležitější epigrafická literatura

- vlastní metodologie výzkumu

- paleografický exkurz (základní určení použitého písma a jeho rámcové datování, nejtypičtější znaky jednotlivých písem, nejčastější paleografické zkratky...)

- obrazové ukázky nejzajímavějších epigrafických památek a jejich komplexní popis

2. praktická část *

- přesun na Petrov za účelem epigrafického zpřístupnění několika vybraných náhrobníků

- návštěva zvonů v kostele sv. Jakuba a jejich epigrafické zpřístupnění

* Tato praktická část se vztahuje pouze k brněnskému semináři. V ostatních městech ji nahradí rozšíření posledního bodu u teoretické části výuky.

další informace

Brno 04.04.2019, 09:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

D 103 Každodennost ve výuce dějepisu

Lektor/ka kurzu
PhDr. Roman Zaoral
Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
396/2018-2-35
Počet vyučovacích hodin
8

Obsah:

 1. Metody a přístupy dějin každodennosti jako svébytného směru současného dějepisectví……………………………………………...45 min.
 2. Charakteristika vybraných typů písemných pramenů z dějin každodennosti: účty, závěti, svatební smlouvy, poutnické knihy……..…45 min.
 3. Prameny k dějinám cest a cestování (cestovní účty kutnohorského mincmistra do Budína v roce 1512: průběh a délka cesty, skladba jídelníčku, mzdy obslužného personálu); finanční zajištění poutnických cest (poutnická kniha ze Sieny, závěti), slepá mapa……………………….…3x 45 min.
 4. Prameny k dějinám každodennosti v pozdně středověkých městech (závěť olomouckého měšťana Řehoře Molera z roku 1466: skladba majetku, poměry v rodině a vztah k církvi; svatební smlouva ze Starého Města Pražského z roku 1519: věno, majetkové vyrovnání)….3x 45 min.

další informace

Brno 11.03.2019, 10:00–17:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

EV 12 Životní prostředí a globální problémy současného světa

Cílová skupina
učitelé ZŠ 1, učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, vychovatelé ve školních družinách, vychovatelé v domovech mládeže, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
27664/2017-2- 1065
Počet vyučovacích hodin
8

1. hod Vysvětlit pojem životní prostředí (různé definice a členění životního prostředí, jeho základní složky). Uvést negativní důsledky lidské činnosti na životní prostředí z historického pohledu (konkrétní dopady ve světě i na území našeho státu)

2. hod Zaměřit se na konflikt člověka se ŽP v současnosti – globální problémy světa a jejich charakteristika (příčiny vzniku, příklady lokálních, regionálních i globálních vlivů).

Podstata globalizace. Možná členění globálních vlivů.

V dalších hodinách budou hodnoceny hlavní globální problémy současnosti
(tyto budou dále chronologicky podrobněji charakterizovány – jaký je dopad na životní prostředí, včetně člověka, nastíněna budou i možná řešení)

3. hod Rozbor změn klimatu a degradace půdy (včetně desertifikace)

4. hod Příčiny a důsledky nedostatku vody (zejména pitné); úbytek zdrojů (především neobnovitelných)

5. hod Rozbor populační krize současného světa (proč ne exploze); hrozba terorismu neustává

6. hod. Chudoba (hlavně rozvojových zemí); epidemie i v 21. století

7. hod  Ohrožení genetické, druhové a ekosystémové biodiverzity (příčiny, stav, příklady i z ČR); příklady základních invazivních a expanzivních rostlin ČR – jejich původ, morfologie, ekologické nároky, stanoviště, jejich negativní vlivy, způsoby likvidace

8. hod Charakteristika a negativní ovlivnění základních biomů světa v posledních desetiletích.

Diskuze a náměty na prakticky orientovanou výuku.

Při vzdělávací akci budou využity četné autorkou připravené elektronické podpory a skripta s velkým množstvím obrazového materiálu – zejména fotodokumentace autorky.
V ceně kurzu je zahrnuto CD s texty, obrázky, grafy a fotografiemi, které účastníci obdrží po skončení semináře od lektorky.

další informace

Brno 21.02.2019, 9:30–16:30

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 760 Kč

 objednat

EV 13 Ochrana přírody v ČR – včera, dnes a zítra

Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
396/2018-2-35
Počet vyučovacích hodin
8

1) historie ochrany přírody u nás, aktuální stav

           2) druhová ochrana přírody – obecná (invazní druhy, Natura 2000) a zvláštní  (zvláště chráněné druhy – kategorie, způsoby ochrany, příklady konkrétních zástupců)

           3) územní ochrana – obecná (ÚSES, VKP, krajinný ráz – pojetí, příklady, teorie vs. praxe) a zvláštní  (chráněná území – přehled, předměty ochrany, problémy)

           4) instituce v ochraně přírody (orgány státní správy, samosprávy, veřejnost – práva a kompetence, řešeno na praktických příkladech)

           5) management v ochraně přírody (typy managemtntu, dotační tituly, plány péče, legislativa)

           6) prostor pro diskuzi, aktuální témata v ochraně přírody ČR, výhledy do budoucna

další informace

Brno 03.04.2019, 10:00–17:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

Fy 98 Současné představy o vzniku Vesmíru a jeho dalším, časovém vývoji

Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
5950/2018-2-239
Počet vyučovacích hodin
6

Obsahem semináře je seznámit  posluchače se současnými představami o počátku vesmíru, s moderními kosmologickými modely. Dále bych rád seznámil posluchače se současnými experimentálními daty, které mají fundamentální dopad na formování kosmologických modelů.

další informace

Brno 19.02.2019, 10:00–15:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

990 Kč

 objednat

Fy 100 Řízený experiment, důležitá součást polytechnického vzdělávání na ZŠ a SŠ

Lektor/ka kurzu
PaedDr. Jiři Diviš
Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
396/2018-2-35
Počet vyučovacích hodin
8

Vzdělávací program je zaměřen na rozvoj polytechnického vzdělávání na ZŠ a SŠ s využitím moderních metod měření při výuce přírodovědných předmětů.

Obsahově navazuje na vzdělávací program „Přírodovědné experimenty podporované počítačem“. Na základě praktických ukázek seznámí účastníky kursu s metodami začlenění praktických činnosti (systematické a objektivní pozorování – měření - experimentování) žáků a studentů do výuky s obsahovou integrací přírodovědného, technického a environmentálního vzdělávání.

Součástí vzdělávacího programu  je i praktické využívání racionálních metod a postupů (formulace závěrů na základě analýzy, zpracování a vyhodnocování získaných dat, vyvozování závěrů z hypotéz, či modelů, řešení problémových situací formou technického a přírodovědného zkoumání).

Větrná a sluneční energie. Jak přesně tyto technologie fungují. Jaké další možnosti produkce energie existují ?

(3 hodiny)

Cílem první části s ukázkami je motivace k rozvoji zájmu žáků a studentů o obnovitelné energie a jejich převody. Systémově se zabývá začleněním technologií OZE do moderní výuky přírodovědných předmětů.

Budou předvedeny a vysvětleny experimenty na základní témata:

 • Fotovoltaika
 • Větrná energie
 • Palivové články
 • Využití biomasy
 • Teplo
 • Ukládání obnovitelných zdrojů
 • Inteligentní sítě
 • Úspora energie
 • Inteligentní ovládání

Workshop pro účastníky vzdělávacího programu.

(5 hodin)

Ve druhé části si účastníci vzdělávacího programu jednotlivé experimenty vyzkoušejí prakticky.

Ve 2-3 členných skupinkách budou účastníci kursu prakticky sestavovat a měřit experimenty, se kterými se seznámili v první části semináře. Součástí WS budou i konkrétní metodické poznámky k zařazení těchto experimentů do vzdělávacích programů přírodovědných předmětů.

Realizace experimentů k jednotlivým tématům bude provedena s použitím modulárních měřicích zařízení a speciálních souprav v učebně.

Ke všem experimentům budou k dispozici manuály, popisující jak konkrétní měřící postupy, tak metodiku začlenění do výuky.

Pozn. Seminář navazuje na kurz Přírodovědné experimenty podporované počítačem

další informace

Brno 24.04.2019, 10:00–17:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

Che 73 Chemické a biochemické děje v mase – mýty a skutečnosti

Cílová skupina
učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
396/2018-2-35
Počet vyučovacích hodin
8

 • Barva a barevné změny
 • Vytvoření struktury – reakce bílkovin
 • Posmrtné změny v mase, myopathie, odchylný průběh
 • Přídatné látky, jejich reakce, význam
 • Potenciální nebezpečí z potravin

další informace

Brno 06.03.2019, 10:00–17:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

Che 76 Moderní materiály kolem nás

Lektor/ka kurzu
Ing. Jiří Mikeš
Cílová skupina
učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
5950/2018-2-239
Počet vyučovacích hodin
8

Plasty a umělá vlákna 3h

- historie plastů (první plast – parkesin, bakelit, nylon a jeho úspěšnější konkurent silon vyvinutý Ottou Wichterlem ve Zlíně, plasty nahrazují ocel, sklo a dřevo)

- polymerace a polykondenzace (mechanismus, typy), přírodní polymer kaučuk a Goodyearova vulkanizace, polymerace in-vivo při tuhnutí vteřinového lepidla

- třídění polymerů (s řetězovým, se stupňovitým růstem)

- kopolymery, jejich typy (statické, alternující, blokové, roubované), vliv struktury na vlastnosti

- speciální (ko)polymery s kterými se v učebnici moc nesetkáme, ale v životě téměř každý den: elastan, kevlar, Viton, Saran, ABS 

- možnosti využití odpadních plastů, vliv na životní prostředí

Uhlík v anorganické chemii 2h

- výroba a příprava fullerenů (přirozený vznik v sazích, Krätschmerova – Huffmanova metoda, laserová pyrolýza grafitu)

- reaktivita fullerenu, fullereny reagují velmi podobně jako nenasycené uhlovodíky, nástin halogenace, redukce (a následné zpětné oxidace), vznik epoxidu reakcí s O3, zapouzdřování kovů do fullerenů

- využití fullerenů (supravodivost, transport léčiv, léčba HIV)

- výroba, vlastnosti a využití uhlíkových vláken (vojenská i civilní letadla, kosmonautika, karoserie závodních aut), kompozity z uhlíkových vláken

- grafen – dvourozměrný materiál, elektrické vlastnosti grafenu a jeho použití, výroba, jeho využití

Nanomateriály 1h

- Co je to nanočástice, jednoduché experimenty s monochromatickým zářením (laserem)

- uhlíkové nanotrubice, výroba a struktura

- využití nanomateriálů v lékařství, elektronice, nátěrových hmotách a textilním průmyslu 

Pokročilé anorganické materiály kolem nás 1h

- pyroelekrické, piezoelektrické a elektrochromní materiály a jejich využití (měření teploty, tlaku, piezoelektrický tisk, sonar, „inteligentní“ okna)

- složení a využití průhledných vodivých oxidů: solární články, OLED technologie

Supravodiče 1h

- charakteristiky supravodičů (kritická teplota, kritický proud)

- struktura a výroba supravodičů (supravodiče na bázi železa, boridu hořečnatého, Chevlerovy fáze, tzv. vysokoteplotní supravodiče)

- Využití supravodičů (LHC urychlovač, magnetická levitace, NMR spektroskopie)

další informace

Brno 18.03.2019, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

HV 41 Hudební interpret a mladý posluchač - konsekvence předvedení hudebního díla

Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
396/2018-2-35
Počet vyučovacích hodin
8

Kurz je zaměřen na prohlubování odborné kvalifikace pedagogů základních a středních škol v předmětu hudební výchova (§10 vyhlášky č. 317ú2005 Sb.) z pohledu mladého posluchače, který nemá k dispozici notový zápis díla, ale pouze jeho znějící formu, kterou mu ve vlastním hudebním záměru předkládá interpret. Hudební interpret a jím předvedená znějící forma hudebního díla na koncertě jsou jedinými předloženými prvky pro vnímání mladého posluchače. Součástí náplně kurzu jsou informace z oblasti hudební interpretace, hudební psychologie a sociologie se zaměřením na jejich využití v pedagogickém procesu.

Složení témat umožní účastníkům kurzu proniknout přes vědeckou odbornou literaturu a systém vzdělávání k charakteristice hudebního interpreta a jeho tvůrčímu prostředí, které formuje jeho osobnost při konečném předvedení znějícího díla na koncertě. Daná témata motivují pedagogické pracovníky objasňovat svým žákům a studentům důležitost osobnosti hudebního interpreta při konečné kvalitě poslechu hudby na koncertě, umožní nastolit variabilitu znějícího díla a tak nezavrhovat klasickou hudbu obecně.

Problematika zkušenosti mladého posluchače s poslechem klasické hudby na živém koncertě umožní, pomocí výzkumů v oblasti hudební psychologie, chápat přijímaní jednotlivých slyšených hudebních prostředků u mladého posluchače a následný pohled do reflexe jeho zkušeností s živým koncertem. Poukáže i na metodu, s jejíž pomocí mladý posluchač začíná vnímat různorodost předvedeného znějícího díla, což je jeden z nejdůležitějších faktorů pro vytvoření zájmu mladého člověka o oblast klasické hudby.

 

Časové dotace a přehled témat

 

1 hodina - Hudební interpret v kontextu vědecko-odborné literatury

1 hodina - Distinkce mezi notačně zapsaným hudebním dílem a jeho předvedením

2 hodiny - Tvůrčí prostředí hudebního interpreta ve vzdělávacím procesu v ČR

2  hodiny - Mladý posluchač a klasická hudba, přijímání jednotlivých slyšených hudebních prostředků

1 hodina - Reflexe esteticko-recepční zkušenosti mladých posluchačů s poslechem klasické hudby na koncertě v ČR

1 hodina – Koncertní zkušenost jako metoda k vyhledávání informací v oblasti klasické hudby

další informace

Brno 28.03.2019, 09:30–16:30

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

HV 42 Filmový muzikál jako žánr integrace - typologie a vývoj filmového muzikálu v ukázkách

Cílová skupina
učitelé ZŠ 1, učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
396/2018-2-35
Počet vyučovacích hodin
8

Přednášející se zásadně staví proti paušálnímu odmítání nonartificiální hudby, kterou respektuje jako jev sui generis, jako součást univerzálně sdíleného kulturního dědictví a pracuje s ní jako se zcela přirozenou obsahovou součástí školního hudebně vzdělávacího procesu. Chápe muzikál jako významný a svébytný „žánr tzv. tradiční populární hudby“ (Poledňák, Ivan: Úvod do problematiky hudby jazzového okruhu. Olomouc, UP 2005). Respektuje muzikál jako osobitý a typologicky zřetelně vyhraněný hudebně dramatický žánr.

Přednášející bude podrobně charakterizovat, analyzovat a konkrétními filmovými ukázkami demonstrovat tyto specifické typologické znaky muzikálu: INTEGRACE, UNIVERZALITA, VERNACULAR, EDUKATIVNOST, INVENČNOST V AKCENTACI „DOBOVOSTI“, STYLIZOVANÝ EXOTISMUS, METAMORFÓZA HRDINŮ, HAPPY END PODTRŽENÝ CYKLIČNOSTÍ, HUMOR, TYPIZOVANÁ POVAHA HUDEBNÍCH ČÍSEL.

Budeme pracovat s následujícími hudebními filmy a muzikály: Zpívání v dešti (Gene Kelly, Stanley Donen, 1952), Divotvorný hrnec  (Francis Ford Coppola, 1968), Vlasy (Miloš Forman, 1979), Popelka (Robert Icsove, 1997), Sedm nevěst pro sedm bratrů (Stanley Donen, 1954), Muzikál ze střední (Kenny Ortega, 2006), Šumař na střeše (Norman Jewison, 1971),Les Miserábles (Gavin Taylor, 1995), Producenti (Susan Stroman, 2005), Rent (Chris Columbus, 2005), Za zvuků hudby (Robert Wise, 1965), Starci na chmelu (Ladislav Rychman, 1964), Šakalí léta (Jan Hřebejk, 1993), Holiday Inn (Mark Sandrich, 1942), Princové jsou na draka (Jiří Adamec, 1980), Američan v Paříži (Vincente Minnelli, 1951), Modrý pták (George Cukor, 1976) a Cats (David Mallet, 1998).

další informace

Brno 13.05.2019, 10:00–17:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

IT 2 Implementace ICT do výuky

Lektor/ka kurzu
Mgr. Jan Šindelář
Cílová skupina
učitelé ZŠ 1, učitelé ZŠ 2
Kurz akreditován MŠMT pod č.
5950/2018-2-239
Počet vyučovacích hodin
8

 1. Vliv ICT na žáka v každodenním životě (2 hod.)
 2. Počítačová gramotnost – Čeho se týká, jaká by měla být role učitele, co je funkční a informační gramotnost, jaká je pozice žáka… (2 hod.)
 3. Moderní technologie a jejich implementace do edukačního procesu – učitel, žák, škola, PC a dataprojektor, interaktivní tabule, laptopové třídy, LMS a e-learning, mezinárodní kooperace (2 hod.)
 4. ICT ve výuce – ukázka možností využití některých programů a internetových stránek k podpoře výuky (týmová výuka – Toglic, různé webové portály, s kterými může pedagog výuku oživit. Ukázka práce s dotykovým zařízením. Práce s internetem a bezpečnost na internetu z pohledu pedagoga. (2 hod.)

další informace

Brno 09.05.2019, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 850 Kč

 objednat

M 192 Využití ICT nejen ve výuce matematiky

Lektor/ka kurzu
Mgr. Jan Wossala, Ph.D.
Cílová skupina
učitelé ZŠ 1, učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
komise listopad 2018
Počet vyučovacích hodin
8

Absolvováním semináře získají vyučující základní povědomí o obecných možnostech využití moderních technologií ve výuce, zejména pak ve výuce matematiky. Dále účastníci kurzu získají informace o možnostech využití cloudových služeb v pedagogické praxi.

V první části semináře budou účastníci seznámeni s aktuálními trendy moderních technologií a jejich možností využití ve výuce. Náplní druhé části pak budou praktické ukázky vybraných aplikací využitelných ve výuce matematiky, využití cloudových služeb ve školním prostředí, využití sociálních sítí v rámci školy, atd.

další informace

Brno 25.03.2019, 09:30–16:30

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 850 Kč

 objednat

M 193 Matematika ukrytá v počítačích

Cílová skupina
učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
396/2018-2-35
Počet vyučovacích hodin
8

1.Jednoduché příklady problematických výpočtů na PC 90 min)

2.Druhy chyb, podmíněnost úloh, stabilita algoritmů      (60 min)

3.Zobrazení čísel v počítači, příklady sčítání čísel           (90 min)

4.Samoopravný kód pro posílání zpráv                            (60 min)

5.Šifrování zpráv a digitální podpis                                  (60 min)

další informace

Brno 23.04.2019, 10:00–17:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 850 Kč

 objednat

M 194 Hrajeme si v matematice (nejen) na 1. stupni ZŠ

Cílová skupina
učitelé ZŠ 1, učitelé ZŠ 2
Kurz akreditován MŠMT pod č.
5950/2018-2-239
Počet vyučovacích hodin
4

Jedním z hlavních témat, která jsou diskutována v souvislosti se změnami v českém školství, jsou aktivity, které nabídnou žákovi možnost autonomního rozvoje jeho schopností a dovedností a současně budou dostatečně motivující. Takovými aktivitami jsou např. didaktické hry a aktivity herního a soutěžního typu. Diskutována budou hlavně tato témata:

 1. Zařazení didaktických her do vyučování na 1. stupni ZŠ
 2. Funkce herních aktivit ve vyučování matematice na 1. stupni ZŠ
 3. Ukázky konkrétních her vhodných pro vyučování matematice na 1. stupni ZŠ
 4. Diskuse o možnostech zařazení her do vyučování jak v závislosti na věku, tak i na úrovni matematických znalostí a dovedností žáků

další informace

Brno 17.04.2019, 9:00–12:15

místo konání bude upřesněno na pozvánce

750 Kč

 objednat

M 195 Řešení úloh ve vyučování matematice se zaměřením na využití „neškolských strategií"?

Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
27664/2017-2- 1065
Počet vyučovacích hodin
8

 • Význam řešení úloh pro vyučování matematice (0,5 hodiny)
 • Kultura řešení úloh žáky (1 hodina)
 • Řešení úloh s využitím vizualizace, heuristických strategií (0,5,hodiny)
 • Heuristické strategie vhodné pro využití žáky 2. stupně ZŠ a SŠ (2,5 hodiny)
 • Přednosti a možná úskalí využití heuristických strategií žáky (1 hodina)
 • Řešení vybraných úloh pomocí heuristických i standardních školských strategií (2,5 hodiny)

další informace

Brno 26.04.2019, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

M 197 Umění řešit matematické problémy

Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
396/2018-2-35
Počet vyučovacích hodin
8

V centru výuky matematiky v minulosti vždy bylo řešení problémů. Obdobně je tomu i dnes a jistě to tak bude i v budoucnu. Jedním z důležitých cílů školské matematiky je přispět k tomu, aby se z žáků a studentů stali lepší řešitele matematických problémů a tím i problémů ostatních.

V semináři bude krátký pohled do historie a dále objasnění toho, co je problém a také jaké druhy problémů existují (1 h). Hlavní část bude obsahovat seznámení s užitečnými (heuristickými) strategiemi pro řešení problémů školské matematiky. Tyto strategie vytvářeli nejvýznamnější matematici už od dob antického Řecka (2 h). Vše bude demonstrováno na úlohách vhodných pro školu (2 h). Vyřešený problém je mnohdy vhodné obalit analogickými problémy a vytvořit tak tzv. hrozen problémů. Do popředí tak vystoupí metoda řešení (1 h). Užitečné při řešení mnohých úloh a také při zkoumání matematických situací je experimentování, které tvoří základ výzkumného přístupu. Také tento přístup bude demonstrován na vhodných úlohách a ve vhodných matematických situacích. 2 h).

další informace

Brno 05.04.2019, 09:30–16:30

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

M 199 Aplikace finanční matematiky v praxi (vybraná témata)

Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
396/2018-2-35
Počet vyučovacích hodin
8

V osmi hodinách budou posluchači seznámeni s vybranými tématy aplikace finanční matematiky v praxi.

1.Základní pojmy.

2. Jednoduché úročení a jednoduchý diskont – teorie.

3. Jednoduché úročení a jednoduchý diskont – praktické využití.

4. Složené úročení a diskont, smíšené úročení – teorie.

5. Složené úročení a diskont, smíšené úročení – praktické využití.

6. Investiční rozhodování.

7. Opakované platby jisté – teorie.

8. Opakované platby jisté – praktické využití.

další informace

Brno 29.03.2019, 10:30–17:30

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

M 200 Geogebra 3D (Využití počítačů v matematice III.)

Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
27664/2017-2- 1065
Počet vyučovacích hodin
8

Účastníci semináře se prostřednictvím ukázkových příkladů naučí základům práce s programem Geogebra – 3D. Kurz je zaměřen na využití 3D nákresny programu a tudíž na geometrii v prostoru.

 • Opakování, instalace, možnosti programu Geogebra (0,5h)
 • Jednoduché úlohy (zobrazení bodu, přímky, úsečky, kružnice, atd.)  (3h)
 • Propojení 2D a 3D nákresny, možnosti druhé nákresny (1h)
 • Možnosti zobrazení výsledné práce, html aplet (0,5h)
 • Řešení obtížnějších příkladů, práce s textem, propojení s CAS (3h)

další informace

Brno 01.03.2019, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 850 Kč

 objednat

M 201 Praktické příklady z kombinatoriky, matematické pravděpodobnosti a statistiky

Lektor/ka kurzu
Mgr. Jan Polák
Cílová skupina
učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
13170/2018-2-450
Počet vyučovacích hodin
8

 • Zajímavé aplikační úlohy z kombinatoriky (kombinatorické pravidlo součinu a součtu, variace, kombinace,…), názorné ukázky – propojení teorie s realitou
 • Zajímavé příklady z oblasti matematické pravděpodobnosti, názorné pokusy (hod kostkou, vytažení karty z balíčku, tombola)
 • Náměty na statistická šetření a vyhodnocení dat v praxi.
 • Vizualizace dat nejen v prostředí MS Excel.

další informace

Brno 06.05.2019, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

M 202 Dyskalkulický žák na druhém stupni základní školy

Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé víceletých gymnázií
Kurz akreditován MŠMT pod č.
12475/2017-2-556
Počet vyučovacích hodin
8

Dyskalkulie jako vývojová porucha učení, její klasifikace. Další příčiny poruch učení v matematice. Problematika přechodu žáků s dyskalkulií na druhý stupeň ZŠ. Analýza příčin problémů v matematice, individuální přístup ke každému žáku. Důležitost okamžité a konkrétní pomoci v daném učivu.  Metody práce s dětmi s problémy v matematice. Význam "AHA" efektu.Individuální plán a reedukační cvičení, pracovní listy a pomůcky

další informace

Brno 13.03.2019, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 850 Kč

 objednat

NJ 106 Učme němčinu hravě a netradičně

Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií
Kurz akreditován MŠMT pod č.
5950/2018-2-239
Počet vyučovacích hodin
24

Obsah:

Účastníci semináře se seznámí s různými aktivizačními přístupy k výuce německého jazyka, vyzkouší si různé metody výuky s využitím medií, her, pohybových aktivit ve výuce, a to jak časově málo náročných a rychlých vhodných na začátek nebo závěr vyučovací hodiny, tak dlouhodobějších a náročnějších projektů. Prezentované aktivity budou pokrývat především oblast slovní zásoby, gramatiky, práce s textem a vytváření jednoduchých souvislých projevů

Osnova:

 1. Využití her ve výuce německého jazyka (4hodiny)
 2. Využití medií, internetu a internetových aplikací ve výuce německého jazyka (6 hodin)
 3. Využití pohybových aktivit ve výuce německého jazyka (2 hodiny)
 4. Využití písníček v rámci různých kompetencí (6 hodin)
 5. Práce ve dvojici, ve skupinkách (4 hodiny)
 6. Jak přimět žáky využívat jazyk jako prostředek komunikace (2 hodiny)
 7. Výuka bez nutné předchozí přípravy vs. Příprava pomůcek a materiálů nutná? Motivace jako základ úspěchu
 • herní aktivity, nápady pro výuku jednotlivých dovedností a schopností, přizpůsobení aktivit věku a schopnostem žáků
 • Hry budou čerpány z knih od Petra Hladíka – 111 her pro atraktivní výuku němčiny, z materiálů poskytovaných Goethe institutem a z dalších internetových zdrojů. Dále budou použity vlastní nebo upravené hry a upravené hry z anglické série učebnic Jilla Hadfielda nakladatelství Longman
 • Aktivita procvičující slovní zásobu k orientaci ve městě: Vezmeme skutečný Stadtplan. Každý žák si připraví svůj popis cesty z místa A do místa B. Pak tuto trasu popisuje ostatním, ti si ji kreslí do vlastní mapy a mají uhodnout, co je místo B.
 • Schlachtschiff - hra lodě, žáci dostanou kopii "bitevního pole" (rozměry určí učitel podle toho, jaká je úroveň žáků, možno použít kostičkovaný papír nebo třeba word pro rychlé vytvoření). Studenti do polí vepisují slova, která mají předepsaná nebo si je sami zvolí na zadané téma (učitel zadá téma i počet slov). Každé slovo očíslují a čísla pak vepíší do bitevního pole. Dále pak pokračují jako ve hře lodě. Zkoušejí v němčině říkat souřadnice a zasáhnout loď souseda. Pokud se jim podaří trefit do pole, které je okupováno nějakým slovíčkem, jejich soused jim řekne první písmeno slovíčka. Studenti mohou hádat další písmena, dokud se nespletou. Když se spletou, hádá souřadnice protihráč. Ve chvíli, kdy jsou na řadě, začínají rovnou hádáním dalších písmen slova, které objevili. Pokud mají pocit, že vědí, co je slovo ukryté v daném poli, mohou hádat, a pokud uhodnout, loď protihráče je potopena.
 • Laufdiktat: Vhodný text (vhodný tematicky zaměřený nebo obsahující gramatické jevy) připravíme tolikrát, kolik bude skupin (po 2-3 žácích) umístíme na stěnu v přední části učebny, žáky posadíme dozadu. Jeden si jde přečíst, co je napsáno v textu, pak se vrátí ke spolužákovi a nadiktuje mu, co si pamatuje. Během práce se mohou po odstavcích střídat. Jednodušší varianta je, že jsou pouze vynechána některá slova a ty si musí žáci diktováním doplnit do předpřipraveného textu.  (lez použít například při nacvičování perfekta, koncovek přídavných jmen v přívlastku, apod.)
 • Wer/was bin ich - Zvolíme několik slov z procvičované slovní zásoby (např. povolání, zvířata, koníčky apod.), slova napíšeme na lepící papírky a připevníme studentům na záda. Žáci pak chodí po třídě a ptají se otázky za účelem zjistit, kdo nebo co jsou. Ve velké skupině můžou položit jednomu člověku přesně jednu otázku, v menších skupinách mají daný maximální možný počet položených otázek.
 • Tichá pošta, Oboustranné kartičky, Memospiele, ..
 • Tematicky zaměřené skupinové práce – dramatizace povídky (klasické pohádky jako např. Sněhurka, Karkulka apod., krátké povídky, práce s videem (zdroj youtube), využití obrázků (1000+Pictures for Teachers to Copy, Andrew Wright)
 • Wechselspiele: Každý žák má před sebou pracovní list, ve kterém jsou sepsány dílčí informace a některé informace chybí. Druhý žák má chybějící informace ve svém pracovním listě, ale nemá ty, které má soused. Součástí pracovního listu jsou i příklady otázek na chybějící informace. Úkolem obou je doplnit svůj pracovní list.
 • Využití obrázku:
 • Podle úrovně žáků
 1.  Se žáky společně k obrázku najdeme vhodná podstatná jména, pak slovesa, pak přídavná jména a příslovce. Následně žáci ve dvojicích tvoří věty vztahující se k obrázku.
 2. Žáci samostatně popisují, co na obrázku vidí. Aktivita může být doplněna návodnými otázkami.
 3. Žáci vyjadřují vlastní názor (Ich meine, ich denke, Meiner Meinung nach) o tom, co by na obrázku mohlo být a není  na první pohled zřejmé, tvoří asociace, co se jim vybaví, dohadují se o tom, jaký je kontext k obrázku.
 4. Žáci si vymýšlejí příběh k obrázku. (Na obrázku sedí kluk v patku na lavičce – proč tam sedí, jak se tváří, na koho čeká, jaké je tam počasí, …)
 5. Žákům se ukáže část  obrázku a oni mají domýšlet, co na obrázku ve skutečnosti je.
   
 • Práce s videem: Jednoduchý krátký film (lze použít některý z dílů Jojo sucht das Glück). Video se nejdřív může pustit beze zvuku a žáci mají odhadnout, co se tam děje. Poté je možné se žáky projít potřebnou slovní zásobu a pak se pustí video se zvukem. Po zhlédnutí videa žáci mohou dostat různé pracovní listy s aktivitami a úkoly zaměřenými na to, co je třeba cvičit.  Nebo je možné vytvořit pracovní list se scénami (printscreeny) k videu a oni k nim mohou doplňovat vhodné texty.
 • Jak přimět žáky využívat jazyk jako prostředek komunikace - motivace žáků pro komunikaci v  cizím jazyce, situační příklady a cvičení
 • Reportáže pomocí inteligentního mobilu, rolové hry - deutsch.ie/leaving-cert-higher/oral-exam/role-plays, vlastní materiál.
 • Příklad aktivity: Každý žák si předpřipraví informace o osobě (o sobě, o známé osobnosti, dle potřeby a probíraného tématu – mohou to být pohádkové postavy, fantasy hrdinové, spisovatelé, umělci, herci). Pak si připraví otázky, kterými by se zeptali na uvedené informace. Po této přípravě (řízené vyučujícím) si zahrají na reportéry a celebrity. Chodí po třídě, osloví další osobu, nejdřív pokládá jeden ve dvojici otázky a druhý odpovídá a pak si to vymění. Celý rozhovor si nahrávají na mobil. Až má každý žák nahrané 2 – 3 rozhovory (dle času), pak si rozhovor z mobilu poslechne a zapíše informace, které získal do uceleného textu. Učitel upozorní na nutnost převedení vět z ich formy na er/sie formu. Možno druhou část zadat jako domácí úkol.
 • Roleplay - učitel předpřipraví nějaké akce konající se na území města nebo klidně i v Německu (koncerty, divadlo, kino, festivaly apod.). Každá akce bude zvlášť s potřebnými informacemi (kdy, kde, kolik stojí vstupné, co se bude dít, učinkující apod.). Každý student ve skupině či dvojici dostane odlišné akce. Studenti se pak ve skupinách nebo ve dvojicích snaží zjistit informace o akcích od ostatních. Jednají přitom, jako by byli na informačním centru a jeden byl obsluhou a druhý zákazníkem. Žáci se mohou na konci rozhodnout, která akce je pro ně nejlepší a vrátit se ke studentovi, který jim o ni podal informace, a koupit si od něj lístek. Feedback - ověření informací od studentů kladením otázek, učitel se studentů zeptá, kterou akci by si sami k návštěvě vybrali a proč.
 • Výuka bez nutné předchozí přípravy vs. Příprava pomůcek a materiálů nutná? - kreativní nápady a aktivity pro výuku bez přípravy, možnost využití materiálů v učebně, časový management při přípravě jazykových aktivit
 • Návrhy na výrobu plakátů, slovních map, obrázkových slovníků, podkladů pro hry na výzdobu učebny, výzdoba je pak rovnou používána jako výukový materiál a pomůcka. Jednoduché pohybové a motivační aktivity. Aktivity s obrázky. Tvorba komiksů.
 • Příklad aktivity: Procvičování číslovek. Žáci si stoupnou do kruhu: Začínají řekne „eins“, další na řadě pokračuje. Pokud se někdo splete, začíná znovu od jedné a mění se směr. Počítáme až do 35. Pak ztížíme, místo násobků pěti se musí říct „frisch“ a následně pak místo násobků sedmi „fresch“ , čili místo 35 se řekne „frisch fresch“. Navíc při každém z těchto slov se mění směr počítání. Aktivita nutí hráče velmi pozorně sledovat hru.
 • Kostky - možnost všestranného využití kostek k procvičování slovní zásoby i gramatiky. Každé číslo na kostce odpovídá okruhu slovní zásoby nebo gramatickému jevu (přítomný čas, minulý čas apod.), studenti házejí kostkami a podle toho, co hodí, musí uvést slovíčko či větu odpovídající kategorie. Pokud učitel nemá dostatek témat či gramatiky nebo chce opakovat pouze určité věci, lze kostku rozdělit na sudá a lichá čísla (2 kategorie) či jinak dle potřeby.

další informace

Brno 18.2., 5. 3. a 22.3.2019, 10:00–17:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

4 970 Kč

 objednat

NJ 107 Práce s texty ve výuce německého jazyka

Lektor/ka kurzu
Ing. Dana Lisá
Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
komise listopad 2018
Počet vyučovacích hodin
8

Práce s textem má v cizojazyčné výuce dlouhou tradici, jsou známy četné osvědčené techniky a strategie. V současnosti se však i v této oblasti objevují nové úkoly, např. spojení čtení s kritickým myšlením, a také nové fenomény, jako např. ultrakrátké povídky , tzv. tiny tales, audioknihy, využitelné zejména pro žáky s potížemi při čtení, nebo spojení textové a obrazové informace v komiksech.

Dnes je nezbytné učit žáky orientovat se v množství informací a pracovat s texty aktivně, protože vlivem internetu a snadné dostupnosti všech potřebných informací si žáci osvojují poznatky povrchně, bez hlubšího pochopení souvislostí.

Účastníci semináře se dozvědí, proč a jaké texty zařazovat do výuky, jak s nimi pracovat a jak prezentovat výsledky.

Po úvodní výměně zkušeností se čtením v hodinách němčiny a prezentaci na téma „Fertigkeit Lesen“ (dovednost čtení) již půjde o komplexnější práci s texty, o aktivity, pomocí nichž lze rozvíjet myšlenkové procesy, uvědomit si hlouběji jejich obsah a souvislosti a logicky formulovat a vyjadřovat vlastní myšlenky.  Na příkladech pohádek, básnických a písňových textů, krátkých a ultrakrátkých povídek, poslechových textů i komiksů si učitelé vyzkoušejí různé aktivity jako např. anticipaci,  shrnutí obsahu pomocí klíčových slov nebo obrázků, různé možnosti výkladu téhož textu, transformaci textu do jiného žánru, vlastní parafrázi textu nebo variaci na dané téma. Získají tak náměty na práci s textem, jimiž se lze inspirovat a dále je rozvíjet a využít při výuce němčiny, a to již od úrovně A1 SERR.

Seminář bude probíhat v německém jazyce.

další informace

Brno 10.05.2019, 9:30–16:30

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 850 Kč

 objednat

NJ 108 Co nabízí web učiteli němčiny

Lektor/ka kurzu
Mgr. Marek Bohuš, Ph.D.
Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
27664/2017-2- 1065
Počet vyučovacích hodin
8

Seminář představí rozličné internetové zdroje původu českého, německého, rakouského i švýcarského a odjinud. Jedná se o stránky určené pro učitele DaF ve světě, pro učitele němčiny jako mateřského jazyka a konečně nástroje pro výuku nezamýšlené, ale velmi dobře využitelné. Jejich obsahem jsou motivační materiály založené na obrazu, zvuku a textu, herní aktivity, lexikální vyhledávače a slovníky, zásobníky výukových materiálů a jiné užitečné nástroje, které zatraktivní výuku a pomohou učiteli.

další informace

Brno 30.04.2019, 10:00–17:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 850 Kč

 objednat

NJ 109 Motivierendes aus dem Internet

Lektor/ka kurzu
Barbara Bresslau, M.A.
Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
24409/2018-2-698
Počet vyučovacích hodin
4

Obsah semináře

V tomto semináři se většinou jedná o prezentaci kratších cvičení a aktivity, které se jednoduše integruji do výuky, například jako „warm up“ nebo „cool down“. Jde o práci se slovní zásobou, výslovnost, reálie i gramatiku. Prezentovány jsou všechny čtyři dovednosti a učitelé si mají uvědomit, kdy a jak zapojit tyto prvky do hodiny němčiny, aby nejvíc účinkovaly: jestli jako motivační element, nebo na opakování před testem, nebo pro diferenciaci a podporu žáků. Pracovat se bude se stránkami
- Goethe-Institutu: např. www.goethe.de/lrn/prj/wnd/deu/deindex.htm, www.goethe.de/ins/pl/de/spr/ueb/pod.html, www.goethe.de/lrn/pro/str/index.html, www.goethe.de/de/spr/ueb/24h.html, atd.

- Deutsche Welle: např. www.dw.com/de/deutsch-lernen/das-portr%C3%A4t/s-30546, www.dw.com/de/deutsch-lernen/das-deutschlandlabor/s-32379, www.dw.com/de/deutsch-lernen/bandtagebuch/s-13891, atd.

- rakouského Sprachportalu: např. uebungen.sprachportal.at/uebungen.html, sprachportal.integrationsfonds.at/deutsch-lernen/materialien-zum-kostenlosen-download/unterrichtsmagazin-deutsch-lernen, uebungen.sprachportal.at/videoswerte.html, atd.

- různých portálů pro studenty němčiny, např. deutschlernerblog.de/, slowgerman.com/, www.deutschalsfremdsprache.ch, www.deutsch-perfekt.com, atd.

Aby seminář byl co nejpřínosnější, každý pedagog má k dispozici svůj počítač, aby mohl sám a svým tempem prohlížet a zkoušet stránky a materiály.

další informace

Brno 01.04.2019, 10:00–13:15

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 050 Kč

 objednat

PP 352 Etopedická diagnostika

Lektor/ka kurzu
PhDr. Alena Dědečková
Cílová skupina
učitelé ZŠ 1, učitelé ZŠ 2, vychovatelé ve školních družinách, vychovatelé v domovech mládeže
Kurz akreditován MŠMT pod č.
396/2018-2-35
Počet vyučovacích hodin
8

Úvod do problematiky, seznámení se základními pojmy – etopedie, etopedická diagnostika, etopedická diagnóza, prognóza, anamnéza, katamnéza, reedukace, resocializace, porucha chování, ideální norma – 2 hod.

Diagnostické metody - obecné, speciální, psychoterapie, provázení, přijetí dítěte – 1 hod.

Cíl, druhy, význam  etopedické diagnostiky pro praxi, příčiny maladaptivního chování dětí, využití v pedagogické praxi – 1 hod.

Práce s dítětem a rodinou, multidisciplinární přístup odborníků, spolupráce s OSPOD,  konkrétní kazuistiky – 2 hod.

Institucionální péče – druhy, význam; ochrana jedince, ochrana společnosti - 0,5 hod

Aplikace poznatků v praxi, využití v jednotlivých předmětech – 1 hod.

Skupinová diskuze, závěr, kontrolní test – 0,5 hod

další informace

Brno 11.03.2019, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

PP 353 Komunikační dovednosti a hlasová hygiena pro učitele

Lektor/ka kurzu
MgA. Karolina Kalinová
Cílová skupina
učitelé ZŠ 1, učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ, všichni pedagogičtí pracovníci
Kurz akreditován MŠMT pod č.
396/2018-2-35
Počet vyučovacích hodin
8

 Obsahem semináře je rozvoj komunikačních dovedností účastníků. Hlavní důraz bude kladen na praktická sebezkušenostní cvičení a jejich reflexi ve vztahu k jednotlivým účastníkům semináře. Pozornost bude věnována též možnostem uplatnění získaných poznatků a dovedností v praxi.

Přehled témat výuky s časovou dotací

 1. Uvedení do tématu – druhy komunikace, komunikační hry a cvičení pro vytvoření pozitivní atmosféry ve skupině (1 h)
 2. Cvičení zaměřená na dech a správnou hlasotvorbu a hlasovou hygienu (2 h)
 3. Cvičení pro rozvoj verbální komunikace (2 h)
 4. Cvičení pro rozvoj nonverbální komunikace (2 h)
 5. Reflexe a sebereflexe – jak přenést dovednosti a poznatky ze semináře do mé vlastní výuky (1 h)

další informace

Brno 14.03.2019, 9:30–16:30

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 850 Kč

 objednat

PP 354 Řeč těla – jak číst mezi řádky

Lektor/ka kurzu
Mgr. Žaneta Pixová
Cílová skupina
učitelé ZŠ 1, učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ, všichni pedagogičtí pracovníci
Kurz akreditován MŠMT pod č.
396/2018-2-35
Počet vyučovacích hodin
8

 • Úvod do tématu – Neverbální komunikace – řeč těla (1h)
 • Řeč těla v učitelské praxi (3h)
 • Řeč těla jako téma pro studenty – hry a cvičení (3h)
 • Závěrečné shrnutí (1h)

další informace

Brno 10.04.2019, 10:00–17:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

PP 356 Jak vyučovat rétoriku v základní a střední škole

Lektor/ka kurzu
Mgr. Roman Musil
Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií
Kurz akreditován MŠMT pod č.
396/2018-2-35
Počet vyučovacích hodin
8

Seminář Jak vyučovat rétoriku v základní a střední škole praktickou formou výuky s přiměřenou mírou teoretického výkladu, představí učitelům, jak vést žáky k rétorickým dovednostem. Metodicky ukazuje, jak se jejich žáci mohou připravit na samostatný řečnický výstup a jak se mohou připravit na účast v různých typech diskuze, v debatě, besedě nebo polemice. Prostřednictvím řešení několika konfliktních situací ukáže učitelům, jak vést žáky k bezproblémovému jednání. Sekundárně seminář vede i k přípravě na rétorická vystoupení učitelů, například při Dnech otevřených dveří školy, prezentaci školy či realizaci proslovů na rodičovských schůzkách.

Témata výuky:

 • Úvod do umění mluvit k lidem a s lidmi
 • Fyzický postoj rétora
 • Dialog
 • Dialogické formy: diskuze, debata, beseda, polemika
 • Typy diskuze: panelová diskuze, středověká disputace, brainstorming, konference
 • Stavba a realizace proslovu
 • Konfliktní dialogické jednání

další informace

Brno 18.02.2019, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

PP 357 Komplexní práce s třídním kolektivem - prevence a řešení problémů

Lektor/ka kurzu
Mgr. Markéta Hlavsová
Cílová skupina
učitelé ZŠ 1, učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ, všichni pedagogičtí pracovníci
Kurz akreditován MŠMT pod č.
27664/2017-2- 1065
Počet vyučovacích hodin
8

V rámci prevence a práce s kolektivem se zaměříme na důležitou oblast mapování třídního klimatu - základní i méně známé interaktivní metody a jejich využití i omezení v praxi. Probereme typologii problémů ve třídách na konkrétních kazuistikách z praxe a také si ukážeme vhodné postupy pro dané kolektivy. V neposlední řadě si účastníci vyzkouší různé techniky zpětné vazby, práci s komunitním kruhem ve třídě a odnesou si pracovní listy, které mohou na základě zkušeností hned využít v praxi. Součástí kurzu bude také dostatečný prostor pro diskuzi a řešení problematických situací a zkušeností samotných účastníků.

Ukázky her a aktivit nemusí sloužit pouze k prohloubení spolupráce, ale jsou i výborným nástrojem pro odreagování, odpočinek nebo k lepšímu navázání vztahu s učitelem. Uvedené techniky jsou vhodné nástroje pro etickou výuku a podobné předměty nejen na 2. stupni ZŠ. Seminář doporučujeme pro jakéhokoliv pedagoga, který chce se svou třídou pracovat, chce výuku obohatit či realizuje adaptační kurzy a chce načerpat novou inspiraci. Kurz je velmi užitečný také pro výchovné poradce a metodiky prevence. 

další informace

Brno 09.04.2019, 9:30–16:30

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

PP 359 Jak společně se žáky nastavit třídní pravidla, aby opravdu fungovala?

Lektor/ka kurzu
Mgr. Jiří Hruška
Cílová skupina
učitelé ZŠ 1, učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
27664/2017-2- 1065
Počet vyučovacích hodin
8

Přehled témat:

 • co je to funkční třídní pravidlo?
 • třídní pravidla x školní řád
 • význam funkčně sestavených třídních pravidel
 • cíle a kritéria hodnocení
 • efektivní zpětná vazba, vnitřní motivace k učení

Seminář proběhne formou kombinace individuální a skupinové práce, diskuse budou probíhat v komunitním kruhu:

 1. představení tématu a cílů semináře
 2. představení lektora a účastníků
 3. snos myšlenek na téma: Co umíme?
 4. pojmenování vzdělávacích potřeb (resp. očekávání) k tématu ze strany účastníků (Co bychom se chtěli naučit? S čím si nevíme rady? Chtěli bychom odpovědi na tyto otázky…)
 5. praktická ukázka postupu vedoucího k sestavení třídních pravidel – přímá práce účastníků kombinovaná s pozorováním videí
 6. analýza ukázek
 7. plánování dle potřeb účastníků
 8. společná reflexe – přijímání a poskytování zpětné vazby k prezentovaným plánům i přípravám

další informace

Brno 02.04.2019, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

PP 360 Co je to badatelsky orientovaná výuka a co žákům přináší?

Lektor/ka kurzu
Mgr. Jiří Hruška
Cílová skupina
učitelé ZŠ 1, učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií
Kurz akreditován MŠMT pod č.
12475/2017-2-556
Počet vyučovacích hodin
8

Přehled témat:

 • badatelské otázky
 • analýza zkušeností
 • tvorba hypotézy
 • ověřování hypotézy
 • BOV a konstruktivismus
 • výukové programy s využitím heuristických metod
 • cíle a kritéria hodnocení
 • efektivní zpětná vazba, vnitřní motivace k učení

 

Seminář proběhne formou kombinace individuální a skupinové práce, diskuse budou probíhat v komunitním kruhu:

 1. představení tématu a cílů semináře
 2. představení lektora a účastníků
 3. snos myšlenek na téma: Co umíme?
 4. pojmenování vzdělávacích potřeb (resp. očekávání) k tématu ze strany účastníků (Co bychom se chtěli naučit? S čím si nevíme rady? Chtěli bychom odpovědi na tyto otázky…)
 5. praktické ukázky výukových programů (resp. metod) – přímá práce účastníků kombinovaná s pozorováním videí
 6. analýza ukázek
 7. plánování dle potřeb účastníků
 8. společná reflexe – přijímání a poskytování zpětné vazby k prezentovaným plánům i přípravám

další informace

Brno 15.05.2019, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

PP 364 Pozitivním myšlením proti stresu

Cílová skupina
učitelé MŠ, učitelé ZŠ 1, učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
27664/2017-2- 1065
Počet vyučovacích hodin
8

Orientace naší společnosti na výkon a materiální bohatství má i svou odvrácenou stránku - jsme často pod velkým tlakem, ve stresu, nevíme co dělat dřív a jak zvládat všechny úkoly, které jsme si na svá záda naložili. Dlouhodobý stres může vést k celé řadě duševních a tělesných potíží. Stresu je třeba předcházet. Právě zde platí zásada, že prevence je účinnější a levnější než léčba. Seminář Vám poskytne inspiraci a motivaci k tomu, abyste do svého života vnesli více pohody a harmonie a abyste lépe zvládali Vaši náročnou práci.

Program:

1. Úvod

                        - zahájení semináře, představení účastníků a lektora, pravidla

2. Stres a jeho symptomy

                        - hlavní stresory

                        - projevy stresu

                        - syndrom vyhoření

3. Co je a není pozitivní myšlení

                        - typologie osobnosti – myšlenkové vzorce

                        - naučený pesimismus

                        - techniky rozvoje pozitivního myšlení

4. Time – management a Work/Life Balance

                        - hodnoty a priority

                        - mapování životních cílů

5. Relaxace

                        - jak relaxovat (praktický nácvik)

6. Retrospektiva

                        - opakování témat semináře

                        - cíle pro praxi

další informace

Brno 20.03.2019, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

PP 368 „Chceme zapalovat? Musíme hořet!“

Cílová skupina
učitelé ZŠ 1, učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ, všichni pedagogičtí pracovníci
Kurz akreditován MŠMT pod č.
13170/2018-2-450
Počet vyučovacích hodin
8

Předkládaný kurs umožňuje komplexní osobnostní podporu pedagogům na základních, středních a vyšších odborných školách. Jednotlivé aktivity kursu umožní pedagogům podporu emoční a sociální inteligence. Rozvoj schopnosti metakognice, senzitivity, seberozvoje a přirozené autority podstatným způsobem ovlivňuje kvalitu jejich osobního života a kvalitu života jejich žáků, spolupracovníků, školní klima a spolupráci s rodiči.

Účastníci si osvojí tyto konkrétní znalosti a dovednosti:

 • Pedagog je zkompetentněn v detekci protektivních faktorů, slabých stránek ve čtyřstupňovém modelu rozvoje osobnosti s rozpoznáním zatím nevyužitého potenciálu a možných budoucích rizik.
 • Pedagog zná konkrétní metody a techniky v rozvoji osobnostních kompetencí, emoční a sociální inteligence, schopnosti metakognice, senzitivity a přirozené autority.
 • Pedagog je zkompetentněn v technice „Trojnožka sebedůvěry“ a „Hořet, ale nevyhořet“.

Témata výuky s časovou dotací 8 vyučovacích hodin:

 1. Detekce protektivních faktorů osobnosti pedagoga v oblasti psychické, sociální, zdravotní a duchovní.
 2. Pojmenování výzev, nevyužitého potenciálu účastníka.
 3. Rozklíčování rizikových faktorů v oblasti psychické, sociální, zdravotní a duchovní.
 4. Nalezení možných rizik do budoucna.
 5. Komplexní kazuistika čtyřstupňového modelu osobnosti pedagoga zahrnující protektivní a slabé faktory s možnostmi a riziky do budoucna.
 6. Technika „Trojnožka sebedůvěry“ a rozvoj schopnosti metakognice.
 7. Zkompetentnění pedagoga ve vybraných metodách a technikách seberozvoje, přirozené autority, senzitivity. Nácvik konkrétních metod a technik práce s nezdravými, potlačovanými emocemi vycházejícími ze zakázky skupiny.
 8. Prevence, detekce, případně možnosti terapie syndromu vyhoření. Nácvik techniky „Hořet, ale nevyhořet“.

další informace

Brno 17.05.2019, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

PP 369 Jak naučit žáky myslet a učit se – seminář k rozvoji kognitivních dovedností podle prof. R. Feuerste

Lektor/ka kurzu
Mgr. Daniela Pokorná
Cílová skupina
učitelé ZŠ 1, učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, vychovatelé ve školních družinách, vychovatelé v domovech mládeže, učitelé VOŠ, všichni pedagogičtí pracovníci
Kurz akreditován MŠMT pod č.
396/2018-2-35
Počet vyučovacích hodin
8

 • Osobnost prof. Reuvena Feuersteina (1 hodina)
 • Pojetí kognice v kontextu teorie prof. R. Feuersteina (1 hodina)
 • Strukturální kognitivní modifikovatelnost (1 hodina)
 • Deficity kognitivních funkcí na úrovni různých fází řešení úloh a v oblasti myšlení, tj. inputu, elaborace a outputu (1 hodina)
 • Zkušenost zprostředkovaného učení (1 hodina)
 • Program Instrumentálního obohacování (2 hodina)
 • Možnosti využití tzv. Instrumentálního učení v práci pedagogů, psychologů, asistentů pedagoga, rodičů (1 hodina)

další informace

Brno 11.04.2019, 09:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 850 Kč

 objednat

PP 370 Povinnosti pedagogů vůči žákům se speciálními vzdělávacími potřebami

Cílová skupina
učitelé ZŠ 1, učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, vychovatelé ve školních družinách, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
24409/2018-2-698
Počet vyučovacích hodin
8

 1. Právní rámec školských předpisů týkajících se inkluze včetně mezinárodních pramenů a soudních rozhodnutí (1, 5 hod.)
 • Lektorka přiblíží posluchačům povinnosti škol/práva žáků a zákonných zástupců při přijímání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, uvede základní právní ustanovení týkající se vzdělávání těchto žáků a také související (především) národní judikaturu.
 1. Povinnosti škol a pedagogů při přijímání žáků se speciálními potřebami a při jejich vzdělávání, hlavní podpůrná opatření (2 hod.)
 • V této stěžejní části bude vysvětleno, jak má k žákovi se SVP přistupovat zejména třídní učitel/ka a ředitel/ka školy, jak by měla být nastavena komunikace s asistentem pedagoga, které jsou hlavní povinnosti asistenta a v čem spočívá význam dalších významných podpůrných opatření.
 1. Komunikace mezi školou (vyučujícími, ředitelem/ředitelkou), rodiči a poradenskými zařízeními (1, 5 hod.)
 • Zmíněná část semináře nabídne hlavní principy vztahů a komunikace mezi rodiči žáků a školou, hlavní povinnosti pedagogů, ale i školy, jakož i úlohu školských poradenských zařízení v procesu vzdělávání žáků se SVP.
 1. Kontrolní mechanismy v oblasti inkluze (1 hod.)
 • Připomenuto dále bude, které orgány a jakým způsobem vykonávají kontrolní činnost v dané oblasti (ČŠI, VOP, soudy).

5. Vybraná kasuistika, diskuse (2 hod.)

další informace

Brno 21.2.2019, 09:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

PP 371 Práce s třídním kolektivem – pojďme se snažit být spolu, i když jsme každý jiný

Cílová skupina
učitelé ZŠ 1, učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ, všichni pedagogičtí pracovníci
Kurz akreditován MŠMT pod č.
24409/2018-2-698
Počet vyučovacích hodin
8

1.Vytváření hierarchie a statusu žákův třídním kolektivu (1h)

2.Role pedagoga a její význam (1h)

3.Vzájemné vztahy (1h)

4.Co si počít se specifickými problémy žáků (1h)

5.Posilování vztahů, koheze a vzájemnosti ve třídě (konkrétní nabídka aktivit a praktické nácviky. (4h)
 

Studijní literatura:

Šnýdrová, Ivana: Psychodiagnostika . Grada Praha 2008

Šimíčková-Čížková, J.: Poznávání duševního života. UP Olomouc 2002

Svoboda, Mojmír a kol.: Psychodiagnostika dětí a dospívajících. Portál Praha 2001

Musil, Jiří V.: Sociometrie v psychologické kognici. UP Olomouc 2003

Lašek, Jan: Sociálně psychologické klima školních tříd a školy. Gaudeamus Hradec Králové 2001

Braun, Richard: Pedagogicko psychologická diagnostika (skriptum, ÚPRPŠ, 2003)

Braun, R.; Marková D., Nováčková, J.: Praktikum školní psychologie

Hrabal,Vladimír: Diagnostika. Karolinum Praha 2002

další informace

Brno 12.04.2019, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

PP 373 ŠKOLNÍ (NE)ÚSPĚŠNOST A MOŽNOSTI JEJÍHO OVLIVŇOVÁNÍ

Lektor/ka kurzu
PhDr. Lenka Svobodová
Cílová skupina
učitelé ZŠ 1, učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
396/2018-2-35
Počet vyučovacích hodin
8

Ne každému žákovi se daří být ve škole stoprocentně úspěšný a mít jen samé jedničky či dvojky. Někdy děti zase tráví nad učebnicemi velké množství času a dobré známky stojí hodně úsilí, ale výsledný efekt tomu neodpovídá. Potíže s učením jsou častým problémem dětí během školní docházky, nikoliv však neřešitelným. Seminář odpovídá na otázky, které s odhalováním příčin a řešením souvisejí. Součástí semináře jsou i příklady a kazuistiky, což účastníkům umožní nezbytné propojení teoretických poznatků s praxí.

další informace

Brno 8.3.2019, 09:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

PP 374 Šikana jinak

Lektor/ka kurzu
PhDr. Lenka Svobodová
Cílová skupina
učitelé ZŠ 1, učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
27664/2017-2- 1065
Počet vyučovacích hodin
8

Seminář seznámí účastníky s problematikou kyberšikany a sociálních sítí. Komplexním způsobem odpovídá na otázky, které s problematikou šikany prostřednictvím komunikačních technologií souvisejí. Podrobně rozkrývá motivy, které ke kyberšikaně vedou a prostředí, ve kterých se odehrává. Všímá si specifik důvodů k šikanování v jednotlivých vývojových obdobích. Největší důraz je kladen na pochopení závažnosti tohoto jevu a správnému nastavení preventivních opatření.

Osnova semináře:

1. Kyberšikana – definice, pojetí, příbuzné pojmy, výskyt.

2. Znaky kyberšikany – jak ji rozpoznat, signály, podobnosti a odlišnosti od šikany „klasické“, jejich specifika, rizikové chování.

3. Techniky kyberšikany – prostředí, ve kterém probíhá, druhy a formy, projevy.

4. Pachatel kyberšikany a jeho oběti – jak je rozpoznat, vlastnosti, důvody, motivace, rodinné zázemí.

5. Důsledky kyberšikany – psychické, psychosomatické, sociální, primární a sekundární účinky, sebevražda.

6. Sociální sítě – jejich pozitiva a negativa, konkrétní rizika sdělování informací, bezpečné chování.

7. Obrana proti kyberšikaně – prevence, bezpečné klima, metody a strategie řešení, co brání odhalení, právní opora, s kým spolupracovat, kde hledat pomoc, jak může pomoci škola a jak rodina.

Použité techniky a aktivity:

Výklad – prezentace v MS Power Point, individuální práce, sebezkušenostní techniky, práce ve skupinách, hraní rolí, zpětná vazba, reflexe provedených aktivit, diskuze, příklady z praxe, kazuistiky.

 

další informace

Brno 8.2.2019, 09:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

PP 375 Jak vzbudit zájem žáka o učení aneb jak zaujmout, motivovat a přesvědčit

Lektor/ka kurzu
Mgr. Dana Svobodová
Cílová skupina
učitelé ZŠ 1, učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ, všichni pedagogičtí pracovníci
Kurz akreditován MŠMT pod č.
27664/2017-2- 1065
Počet vyučovacích hodin
8

Vzdělávací akce je vedena formou interaktivního semináře. Pedagogičtí pracovníci ve své každodenní činnosti prezentují své znalosti, dovednosti. Kde však získávají schopnost přesvědčit, motivovat, zaujmout své posluchače – žáky, kolegy, rodiče? Obsah semináře nabízí zamyšlení nad přípravou samotné prezentace, přes osobnost mluvčího k rétorice. Účastníkům je nabídnuta celá škála řečnických triků i několik rad, jak bojovat se stresem a nezdravou trémou.

 

Témata:

Příprava a plánování prezentace – Pravidlo „3U“ – užitečnost – účinnost - úspěšnost (vyučovací hodina, vystoupení před kolegy, rodičovská schůzka…) – 60 min

Jak udělat dobrý dojem? Osobnost a role mluvčího – 60 min

Jak udělat své vystoupení zajímavějším? Práce s hlasem, využití prostoru, pomůcky – 90 min

Řečnické triky a rady, nonverbální komunikace – 90 min

Příprava a realizace modelové prezentace (práce ve skupině) – 60 min

další informace

Brno 27.02.2019, 09:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 850 Kč

 objednat

PP 376 Efektivní učení žáka se speciálními vzdělávacími potřebami

Lektor/ka kurzu
Mgr. Dana Svobodová
Cílová skupina
učitelé ZŠ 1, učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
27664/2017-2- 1065
Počet vyučovacích hodin
8

praxe, zaměřené zejména na vzdělávací potřeby žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Lektorka zároveň představí vlastní nové a obecně málo známé a frekventované formy a metody vyučování. V první části se lektorka zaměří na obecnější principy metodiky a didaktiky (na praktických příkladech), na využití inovativních, aktivizujících metod, v druhé části pak na ukázky konkrétních možností, jak výuku vést a obohacovat o zajímavé prvky a činnosti, které vedou u žáků se speciálními potřebami k rozvoji pozornosti, vnímání, k rozvoji pravolevé orientace i ke čtení s porozuměním.

Témata:

A – O kom hovoříme? (podmínky vzdělávání stanovené RVP) – 45 min

B - Didaktické zásady a efektivní učení (45 min)

C - Rozvoj paměti (90 min)

D – Bloomova taxonomie (45 min)

E – Žáci se sociálním znevýhodněním – metody a formy práce vedoucí k inkluzivnímu a efektivnímu vzdělávání (třífázový rozhovor, soustředné kruhy, metoda barevných papírů, otázky a odpovědi, překřížené skupiny) – 60 min

F – Žáci se SPUCH, LMP – metody a formy prvopočátečního čtení a psaní (rozvoj sluchového a zrakového vnímání, pravolevá a prostorová orientace, rozvoj jemné motoriky, knoflíky ve výuce, pětilístek, I.N.S.E.R.T., myšlenková mapa, principy tvorby PL pro žáky s SPUCH, LMP  (75 min)

další informace

Brno 09.04.2019, 09:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 850 Kč

 objednat

PP 377 Rétorika v praxi – umět mluvit a jednat s lidmi

Lektor/ka kurzu
Mgr. Jana Prošvicová
Cílová skupina
učitelé ZŠ 1, učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ, všichni pedagogičtí pracovníci
Kurz akreditován MŠMT pod č.
27664/2017-2- 1065
Počet vyučovacích hodin
8

Každé naše slovo ovlivňuje jednání a prožívání okolí, neustále komunikujeme, i když nemluvíme. 0, 5 hodiny Řeč mluvená, psaná, viděná. 1, 5 hodiny Technika řeči – jak dobře mluvit, správná výslovnost  - ortoepie, slovní, větný přízvuk, frázování, intonace. 1 hodina Asertivita – práva a povinnosti, 0, 5 hodiny obrana proti manipulátorům 0, 5 hodiny. Aktivní naslouchání, jak naslouchat 1 hodina. Týmová komunikace 1 hodina. Zvládání konfliktů 1 hodina. Praktická cvičení 1 hodina.

další informace

Brno 22.2.2019, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

PP 378 Manipulace v jednání 2 aneb cenou za svobodu je věčná bdělost!

Lektor/ka kurzu
Mgr. Jana Prošvicová
Cílová skupina
učitelé MŠ, učitelé ZŠ 1, učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, vychovatelé ve školních družinách, vychovatelé v domovech mládeže, učitelé VOŠ, všichni pedagogičtí pracovníci
Kurz akreditován MŠMT pod č.
5950/2018-2-239
Počet vyučovacích hodin
8

 • Charakteristické znaky vztahových manipulátorů, jsme všichni manipulátoři? Za jakými maskami se skrývají ti, kdo s lidmi manipulují? Nejasná vyjadřování, konkrétní postupy manipulátorů, využívání prostředníků. – 2. hodiny
 • Navozování viny, manipulátor a zodpovědnost, manipulátor a komunikace, změna názorů a chování podle situace. – 2 hodiny
 • Přehlížení potřeb druhých, cvičte se v kontramanipulaci, jak se manipulaci ubránit? Naučit se odmítat, racionálně – emoční strategie. Psychologická a somatická poškození. – 2 hodiny
 • Charakteristika sociopatů, ledoví lidé, pochybnosti o autoritách, pozor na komplimenty, pozor na vzbuzování soucitu. Jak je odhalit a porazit? – 2 hodiny

další informace

Brno 29.3.2019, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

PP 379 Základní pedagogické rozhovory ve škole aneb umění pochvaly, kritiky a omluvy

Lektor/ka kurzu
Mgr. Rudolf Hadrava
Cílová skupina
učitelé ZŠ 1, učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, vychovatelé ve školních družinách, vychovatelé v domovech mládeže, učitelé VOŠ, všichni pedagogičtí pracovníci
Kurz akreditován MŠMT pod č.
24409/2018-2-698
Počet vyučovacích hodin
8

1. Blok (2x45 min – 2 vyučovací hodiny):

 • Uvedení do tématu - jak chválit a jak pochvalu přijmout
 • Proč, za co a kdy chválit?
 • Principy efektivní pochvaly (kolegy, žáka, rodiče)
 • Neefektivní pochvala aneb čeho se při pochvale vyvarovat
 • Místo pochvaly v pedagogické praxi
 • Základní rozdíly mezi pochvalou žáka a kolegy

2. Blok (2x45 min – 2 vyučovací hodiny):

 • Jak efektivně sdělit kritiku a omluvu a jak je přijímat
 • Principy efektivní kritiky (kolegy, žáka, rodiče) – kritika vedoucí k pozitivní změně chování
 • Neefektivní kritika aneb čeho se při kritice vyvarovat
 • Základní rozdíly mezi kritikou žáka a kolegy

3. Blok (2x45 min – 2 vyučovací hodiny):

 • Kdy a za co se omlouvat – formy omluvy
 • Jak odmítat a říkat ne bez pocitů viny
 • Jak umět stát za svým názorem
 • Využití asertivních technik

4. Blok (2x45 min – 2 vyučovací hodiny):

 • Identifikace konkrétních situací z praxe účastníků
 • Návody na řešení konkrétních situací
 • Předvedení jednotlivých modelových rozhovorů a jejich možných řešení

Shrnutí, závěrečné dotazy a zpětná vazba od lektora i účastníků

další informace

Brno 08.03.2019, 10:00–17:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

PP 380 Efektivní komunikace ve škole aneb budování důvěry mezi kolegy, rodiči a žáky

Lektor/ka kurzu
Mgr. Rudolf Hadrava
Cílová skupina
učitelé ZŠ 1, učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, vychovatelé ve školních družinách, vychovatelé v domovech mládeže, učitelé VOŠ, všichni pedagogičtí pracovníci
Kurz akreditován MŠMT pod č.
24409/2018-2-698
Počet vyučovacích hodin
8

1. Blok (2x45 min – 2 vyučovací hodiny):

 • Základní pravidla efektivní komunikace ve škole
 • Pravidlo prvního dojmu, vysílání se nerovná příjem, komunikace se nerovná mluvení, člověk je jako ledovec
 • Proč je důležité všechna pravidla při komunikaci ve škole respektovat – předcházení problémovým a konfliktním situacím

2. Blok (2x45 min – 2 vyučovací hodiny):

 • Bariéry komunikace
 • Jak vybudovat důvěru při vzájemné komunikaci s kolegy, žáky a rodiči žáků
 • Umění naslouchat druhé straně - pravidla aktivního naslouchání
 • Umění vyjadřovat se přesně a srozumitelně

3. Blok (2x45 min – 2 vyučovací hodiny):

 • Kladení efektivních otázek a odpovědi – kdo klade otázky, vede rozhovor
 • Otázky podporující konstruktivní rozhovor a otázky, kterých se v rozhovorech vyvarovat
 •  Jak efektivně odpovídat na dotazy kolegů, žáků a rodičů

4. Blok (2x45 min – 2 vyučovací hodiny):

 • Řešení námitek a konfliktních situací ve škole
 • Předvedení modelových situací – žádoucí a nežádoucí projevy, časté chyby (modelově pouze někteří účastníci)

Shrnutí, závěrečné dotazy a zpětná vazba od lektora i účastníků

další informace

Brno 22.03.2019, 10:00–17:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

RJ 26 Současná ruština a její proměny

Lektor/ka kurzu
PhDr. Světlana Michlová
Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
27664/2017-2- 1065
Počet vyučovacích hodin
8

Současný ruský jazyk, jazyk mládeže, vliv angličtiny, hovorová ruština, nové publikace, vliv současné ruské literatury na jazyk, odraz současného jazyka v ruské literatuře, ruský jazyk v médiích

Čtení ukázek ze současného tisku s komentářem k novým slovům, rozbor tematických slovníčků, analýza citátů ze současného tisku včetně krásné literatury, pokusy o překlad a porovnání s překlady profesionálů, zábavná hra „uhodni, co znamená toto slovo“.

Během přednášky jsou analyzovány úryvky textů, provádí se jak literárněvědný, tak lingvistický rozbor příkladů z různých žánrů na pozadí historicko-politického obzoru vývoje ruské slovesnosti.

další informace

Brno 15.03.2019, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

TV 63 Bezpečně na in linech a s úsměvem

Lektor/ka kurzu
PaedDr. Tomáš Gnad
Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, vychovatelé v domovech mládeže, učitelé VOŠ, všichni pedagogičtí pracovníci
Kurz akreditován MŠMT pod č.
5950/2018-2-239
Počet vyučovacích hodin
8

Teorie:

Technika a metodika jízdy na in-linech – ½ hod.

Fyziologická a pohybová charakteristika jízdy na in-linech a její srovnání s jinými sportovními odvětvími – ½ hod.

Bezpečnostní aspekty při výcviku na in-linech – ½ hod.

Využití in-line bruslení pro rozvoj pohybových schopností - ½ hod

Praxe:

Všeobecná a specializovaná průprava pro jízdu na in-linech – 1 hod.

Technika a metodika jízdy na in-linech - 1 hod.

Metody pro rozvoj pohybových schopností na in-linech – 2 hod.

Využití metodických pomůcek pro nácvik a zdokonalování jízdy na in-linech – 2 hod.

 

Kurz v Praze - 16.4. 2019 - 9-10.30 teorie na FTVS UK, Praha 6, José Martího 31, seminární místnost D 108. , poté přesun na Ladronku.
Kurz v Brně 23.4. 2019 -  9-10.30 hod teorie na SŠ, ZŠ a MŠ pro zdravotně znevýhodněné, Kamenomlýnská 2, poté přesun na trasy od Mendelova nám. na Poříčí 
Kurz v Olomouci 24.4.2019 - 9-10.30 hod na SPŠS 17. listopadu, poté přesun na Hejčínské louky.

další informace

Brno 23.04.2019, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

TV 64 Jóga jako cesta ke zdraví I.

Lektor/ka kurzu
Ing. Miroslav Kunt, Ph.D.
Cílová skupina
učitelé ZŠ 1, učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, vychovatelé ve školních družinách, vychovatelé v domovech mládeže, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
27664/2017-2- 1065
Počet vyučovacích hodin
8

Na semináři bude účastníkům teoreticky představena jóga a její uzdravující účinky na lidský organismus. Prakticky budou představeny nejdůležitější ásany a vysvětleno jejich správné provedení, které směřuje organismus ke stavu zdraví. Během semináře budou také probrány základní principy získání a udržení zdraví.

další informace

Brno 10.04.2019, 10:00–17:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 850 Kč

 objednat

TV 65 Pohybové programy v tělesné výchově jako prevence civilizačních onemocnění

Lektor/ka kurzu
Mgr. Sabina Kopčáková
Cílová skupina
učitelé ZŠ 1, učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií
Kurz akreditován MŠMT pod č.
komise listopad 2018
Počet vyučovacích hodin
4

 • Cvičení určené na prevenci vertebrogenních potíží a některých patologických změn na hybném systému. Odstranění negativních vlivů provokující vertebrogenní poruchy, odchylky, které vedou k oslabení hybného systému. Využití cvičební gumy a overballu.
 • Speciální cvičení pro nápravu skolióz, kyfóz, astmatu, kardiaku, rostroušená skleróza a jiná civilizační onemocnění. Náprava oslabení hybného systému a vytvoření dostatečného svalového korzetu, který snižuje riziko svalového přetížení. Kompenzační cvičení na st atické přetěžování, vytváření kladného vztahu k pohybu. Využití cvičební gumy.

další informace

Brno 02.04.2019, 10:00–13:15

místo konání bude upřesněno na pozvánce

990 Kč

 objednat

VV 84 Umělecká tvorba a komunikace

Lektor/ka kurzu
Mgr. Vladimír Soško
Cílová skupina
učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
396/2018-2-35
Počet vyučovacích hodin
8

1. blok: Umění – definice, diferenciace, struktura. Vztah umění a reality. Vnímání umění. (2x45min)

2. blok: Umělecký proces a jeho vývoj – znakový systém, historie, prezentace uměleckých děl. (2x45min)

3. blok: Proces estetického vnímání umění – autor, dílo, recipient. Individuální a kolektivní autor. Estetický soud. Umění jako nástroj komunikace.(2x45min)

4. blok: Praktické využití poznatků v pedagogickém procesu. Analýza uměleckého díla. (2x45min)

další informace

Brno 02.05.2019, 10:00–17:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

VV 85 Od krásy ke kýči!

Lektor/ka kurzu
Mgr. Hana Zrno Vondrů
Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
komise listopad 2018
Počet vyučovacích hodin
8

Kurz bude rozdělen do dvou částí (4 + 4 hodiny), první bude zaměřena na historický vývoj chápání krásy a umění a druhá na moderní a současný dějinný vývoj těchto dvou hodnot.

V antickém období vnímali umění a krásu jiným způsobem, považovali za krásné jiná díla než v době osvíceností. Proč tomu tak bylo? Z jakých principů vychází pochopení krásy? Proč je umění hodnotnou konstantou přestože se lidský vkus neustále mění? Pokud si klademe tyto otázky, je možné se dostat blíže k úvahám a diskusím o kráse a umění. První část přednášky představí nejpodstatnější myšlenkové proudy v antice, středověku, renesanci, osvícenství, ve kterých se pojednávalo o kráse a umění. Zároveň na kanonických uměleckých dílech budeme demonstrovat podoby krásy a její vývoj.

Druhá polovina kurzu bude věnována současné problematice vizuální kultury. Především si zodpovíme otázky, proč z umění vymizela krása, jaké společenské faktory ovlivnily uměleckou tvorbu a v neposlední řadě se dostaneme k výraznému fenoménu – ke kýči. Ten je „výdobytkem“ moderní civilizace, stal se pokroucenou tváří čisté a jemné krásy a vsadil na konzumnost a líbivý efekt. Skrze přítomnost kýče v současné lidské produkci je možné odůvodnit mnohé sociální a vizuální defekty, které jsou součástí naší každodennosti a pomalu se vkrádají do našeho vkusu. Záměrem není demonstrovat kýčovité předměty, které nám dělají radost, ale kriticky uvažovat nad jejich příčinou vzniku a funkcí, kterou plní v našich životech.

V tomto kurzu není prvotním cílem rekapitulovat uměnovědná fakta, která se váží k uměleckým dílům, ale pochopení příčin, důsledků a samotného vývoje abstraktních pojmů umění a krásy.

další informace

Brno 03.04.2019, 10:00–17:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

VV 87 Hrajeme si s čárou

Lektor/ka kurzu
Květuše Belanová
Cílová skupina
učitelé ZŠ 1, učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, vychovatelé ve školních družinách, vychovatelé v domovech mládeže, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
24409/2018-2-698
Počet vyučovacích hodin
8

Čára je první výtvarný projev dítěte a my si s ní budeme hrát s použitím různých materiálů, tak aby výsledný efekt byl příjemný, výtvarně hezký a měl vypovídající hodnotu.

1. Dokresba čar na objekt, který je konkrétní např. dům, rostlina, auto značka, hory atd.   Řídí se čarami, které předkreslí na A5 paní učitelka obyčejnou tužkou a žáci dokreslují pastelkami. Z čar vznikne nejen jeden objekt, ale i celý obrázek.

2. Fixy černé, tenký a silnější. Jednoduchá kresba skládající se pouze z čar svislých, vodorovných, či uzavřených do kruhu, nebo různě situovaných do kostkované sítě, pravidelné střídání, nebo naopak nepravidelné střídán silných a slabých čar. Obrazec, který vzniká  může být konkrétní, ale i abstraktní.

3. Čára z provázku, je lepená na čtvrtku, kdy může opět znázorňovat něco konkrétního, ale i abstrakci. Nácvik čistého lepení tenkého provázku na plochu.

4. Od lineární kresby čar k dynamické kresbě, vytvoříme si mořský svět s použitím tužky , kdy se nakreslí čáry znázorňující pohyb vody např. na řece, moři, kaluži, rybníku, vlny velké, drobné a nebo víry na vodě, poté vyhledáme v čarách živočichy, kteří ve vodě žijí. Vybarvení pastelkami.

5. Čára z novin, časopisů nám vznikne vystřižením různě velkých písmenek a  jejich nalepení na čtvrtku . Čáru vedenou z písmenek je možno různě tvarovat a vytvářet tak na ploše čtvrtky další zajímavou konkrétní nebo abstraktní věc.

6. Využití zhotovených prací je možno jako přáníček, na výstavu ve školských zařízeních, na tematických výstavách aj.

Potřeby: čtvrtky bílé A4, tužka č. 2, fix černý tenký a silnější. Provázek obyčejný cca 5 m, staré noviny, časopisy , obyčejné pastelky, lepidlo na papír, vodové barvy, štětec, kelímek na vodu a hadřík.

další informace

Brno 26.02.2019, 09:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

MŠ 2 Podpora spontánního dětského výtvarného projevu v mateřské škole

Cílová skupina
učitelé MŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
24409/2018-2-698
Počet vyučovacích hodin
6

 

 • Rané spontánní výtvarné aktivity a jejich význam pro vývoj dítěte. Ukázky dětského výtvarného projevu u dětí od 0-6 let (výtvarná typologie, zajímavosti a zvláštnosti výtvarného projevu apod.) - 2 h
 • Přístupy k dětskému spontánnímu výtvarnému projevu z hlediska různých teorií a oblastí – 1 h
 • Iniciace výtvarného projevu, podpora a význam spontaneity. Obecná metodika výtvarné práce podporující autenticitu a tvořivost – 2 h
 • Didaktické přístupy a metody předcházení dětské výtvarné „bezradnosti“ (krizí výtvarného vyjadřování) a podpory výtvarného „sebevědomí“ – 1 h

další informace

Brno 12.03.2019, 10:00–15:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 150 Kč

 objednat

SV 19 Islám a islámský fundamentalismus

Lektor/ka kurzu
Mgr. Jan Dušek
Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
27664/2017-2- 1065
Počet vyučovacích hodin
8

Účastníci budou seznámeni s kulturně-historickým pozadím vzniku islámu (myšlenkové a kulturní pozadí vzniku Koránu, život a působení proroka Mohameda) dále se základní myšlenkovou strukturou tohoto náboženství (signifikantní témata: kosmologie, vztah člověk - Bůh, eschatologie, právo, sociální aspekty, vztah k dalším náboženstvím atd.) včetně komparace s judaismem a křesťanstvím. Výklad dále zahrne historický nástin šíření islámu ve světě v průběhu dějin a kulturně-civilizační aspekty islámu. Dále se výklad bude zabývat detailní analýzou práva šaría a jeho srovnáním s právem v euroamerickém civilizačním okruhu. Dalším z dílčích témat budou projevy islámu v současném světě včetně problematiky islámu v rámci EU (realita - statistiky, mýty a předsudky). 

V další části přejdeme k vysvětlení okolností vzniku militantního islámského fundamentalismu, popíšeme jeho historický vývoj a vysvětlíme jeho ideologii včetně vysvětlení negativního vztahu islamistů k naší civilizaci. Lektor bude výklad doplňovat multimediálními prezentacemi k dané problematice a posluchači si odnesou řadu odkazů ke stažení zajímavých a přínosných materiálů na webu lektora.

další informace

Brno 08.04.2019, 09:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

SV 20 Máš tu burzu zapotřebí? aneb finanční gramotnost pro pokročilé.

Cílová skupina
učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
396/2018-2-35
Počet vyučovacích hodin
8

1. hod. Základy investování: peněžní toky, inflace, úročení, investiční trojůhelník (výnos, riziko, likvidita), rozhodování za neurčitosti, analýza výnos versus riziko, diverzifikace

2. hod.  Finanční trhy: dluhopisy, hypotéza efektivních trhů, pravidlo „no free lunch“, nemožnost vědecké předpovědi cen, řecká dluhová krize, příběh fondu LTCM

3. hod. Akcie: model CAPM (všichni drží stejné portfolio), fundamentální a technická analýza, racionální bubliny a krachy, vybrané černé dny akciových trhů. 

4. hod. Investiční hra (účastníci mezi sebou obchodují s virtuálními akciemi a dluhopisy, cena je nejprve dána zvenčí, poté je určena nabídkou a poptávkou)

5. Měny: základní teorie směnného kursu měn, kryptoměny, intervence ČNB, Sorosův útok na libru. Deriváty: forwardy a opce jako nástroje řízení rizika a spekulace

6. Situace malého investora:  úvěry, spoření, pojištění, rizika samostatného obchodování, investování jako hra

7-8. hod. Závěrečný „test“: krátká esej či diskusní příspěvek na některé z probíraných témat, prezentace, diskuse (dle počtu účastníků)

další informace

Brno 15.04.2019, 10:30–17:30

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

SV 21 Neziskový sektor v ČR - co o něm víme?

Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
396/2018-2-35
Počet vyučovacích hodin
8

 • Kdo jsou nestátní neziskové organizace v ČR? (definice NNO, jejich počet, jejich typy, oblasti jejich působení, právní základ jejich existence i činnosti) – 2 hodiny
 • Jak se aktivity NNO v ČR podporují? ( různé typy dárcovství a jejich zákonitosti, objemy finančních prostředků na různé druhy NNO)  - 2 hodiny
 • Evropská unie jako zdroj finančních prostředků pro NNO ( jednotlivé operační programy ve vztahu k NNO v programovém období 2014 - 2020, komunitární programy EU) 2 hodiny
 • Dobrovolnictví a dobrovolnická služba (vymezení obou typů , oblasti dobrovonické práce , organizace dobrovolnictví) – 2 hodiny

další informace

Brno 05.03.2019, 10:00–17:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

SV 25 Existuje právo ve válce?

Cílová skupina
učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
396/2018-2-35
Počet vyučovacích hodin
8

Platí za války lidská práva? Roste brutalita válek? Je možné válku humanizovat? Jaké typy válek dnes převládají? V čem se dnešní války liší od těch v minulosti? Jak je to s množícími se útoky na zdravotnická zařízení? A jak s útoky na kulturní památky? Existuje účinná ochrana nebo ochranné znaky? Jaké normy nás, civilisty během bojů chrání? Musejí bojující jednotky dodržovat nějaká pravidla? Mohou být souzeni a potrestáni, když tato pravidla poruší?

 

Tyto a další otázky budou zodpovězeny s pomocí mezinárodního humanitárního práva (MHP), které se opírá především o Ženevské konvence, jejichž pochopení je dnes možná ještě důležitější, než tomu bylo kdy předtím.

 

Nejedná se o právnický kurz, nýbrž o praktickou aplikaci jednoduchých pravidel, které platí za války. Pochopení těchto pravidel umožňuje orientovat se v nepřehledné situaci moderních konfliktů a účinně podporovat kritické myšlení u studentů.

Témata:

 1. Ozbrojené konflikty dneška. Role Rady bezpečnosti OSN, Charty OSN.
 2. Co se děje s lidskými právy, když vypukne ozbrojený konflikt.
 3. Podle jakých pravidel se dnes bojuje.
 4. Jaká omezení musejí bojující strany respektovat, jaké zbraně a způsoby boje jsou povolené.
 5. Jak poznat, kdo je kdo na bojišti a v jeho okolí. Jaké komplikace přináší současné boje ve městech.
 6. Koho MHP chrání. Jaké jsou ochranné znaky. Jak jsou chráněni zdravotníci a zdravotnická zařízení.
 7. Jaké formy pomoci jsou během konfliktů účinné, co je humanitární pomoc, kdy je tato pomoc opravdu nestranná a neutrální. Co jsou humanitární konvoje.
 8. Moderní zbraně (drony, umělá inteligence) a moderní formy boje a jejich případná úskalí.
 9. Ochrana kulturních památek v době války.
 10. Trestní odpovědnost a mezinárodní tribunály.


Česká republika přijala mezinárodní závazek zahrnout poučení o MHP do vzdělávání a právě tento seminář může pedagogům gymnázií, středních škol a VOŠ napomoci uvedený krok realizovat.  Proto MHP patří i do RVP. 

další informace

Brno 24.04.2019, 10:00–17:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

SV 26 Filosofie jako základ vzdělanosti, aneb nebojme se (kriticky) myslet

Cílová skupina
učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
24409/2018-2-698
Počet vyučovacích hodin
8

 • Vymezení předmětu filosofie, úvod do filosofického myšlení, vymezení pojmů (metafyzika, ontologie, etika, logika, epistemologie) (1 hod.)
 • Řecká filosofie (předsokratici, Sókrates a Platón, Aristoteles) (1 hod.)
 • Středověká filosofie (spor o univerzálie - realismus X nominalismus, Anselm z Cantebury, Tomáš Akvinský, Roger Bacon, Vilém Ockham) (1 hod.)
 • Novověká filosofie (empirismus a racionalismus, René Descartes, John Locke, George Berkley, David Hume, Immanuel Kant) (1 hod.)
 • Filosofie 19. století (Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Arthur Schopenhauer, Friedrich Nietzsche, Karl Marx) (1 hod)
 • Hlavní proudy filosofie 20. století (pragmatismus: Charles Sanders Peirce, William James; fenomenologie: Edmund Husserl, Martin Heidegger, Jan Patočka; filosofie jazyka: Ludwig Wittgenstein; existencialismus: Jean-Paul Sartre; analytická filosofie: Gottlob Frege, Bertrand Russell, Rudolf Carnap, W. V. Quine; postmoderní filosofie: Jean-François Lyotard) (1 hod)
 • Současná filosofie a její další směřování (přiblížení sporů mezi jednotlivými filosofickými proudy a směry ve 20. století) (1 hod)
 • Postavení filosofie mezi ostatními vědami (filosofie jako základ vzdělání, filosofie a přírodní vědy, filosofické inspirace pro psychologii, sociologii a další společenské vědy) (1 hod.)

 

Doporučená literatura:

 • kolektiv autorů: Filosofický slovník. Nakladatelství Olomouc, Olomouc, 2002.
 • Blecha, Ivan: Filosofie. Olomouc, Nakadatelství Olomouc, 1998.
 • Blecha, Ivan: Proměny fenomenologie, Triton, Praha, 2007.
 • Petříček, M., Úvod do (současné) filosofie. Praha 1997.
 • Störig, Hans Joachim. Malé dějiny filosofie. 5. vyd. Praha: Zvon, 1996.
 • Valenta, Lubomír: Problémy analytické filozofie, Nakladatelství Olomouc, Olomouc, 2003.

další informace

Brno 18.02.2019, 9:30–16:30

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

ZŠ 87 Jak nezamrznout u tabule

Lektor/ka kurzu
Mgr. Ivana Janovská
Cílová skupina
učitelé ZŠ 1
Kurz akreditován MŠMT pod č.
396/2018-2-35
Počet vyučovacích hodin
8

 • 1.-2.hodina Praktické ukázky her a jejich využití ve výuce českého jazyka na prvním stupni ZŠ.
 • 3.-4.hodina Praktické ukázky her a jejich využití ve výuce matematiky na prvním stupni ZŠ.
 • 5.-6.hodina Hry intuitivní pedagogiky, umět být v pohybu a poznávat se v něm.
 • 7.-8.hodina Aktivity směřující k respektování společenských a skupinových pravidel.

další informace

Brno 06.03.2019, 10:00–17:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

ZŠ 88 Výuka na 1. stupni KRE4T1VNĚ

Lektor/ka kurzu
PhDr. Petr Hedbávný
Cílová skupina
učitelé ZŠ 1
Kurz akreditován MŠMT pod č.
396/2018-2-35
Počet vyučovacích hodin
8

TÉMA I. - Rozvíjení slovní zásoby a jak si oblíbit gramatiku: v češtině i cizím jazyce

 • trénink kreativity: když neznám slovíčko, tak to neznamená, že se nedorozumím
 • sedm pádů hrou
 • přirozené osvojování slovní zásoby ve věkově smíšené skupině

TÉMA II. - Matematika

 • Jak trénovat aritmetiku
 • Sirkové hlavolamy s kartami
 • Řešení rovnic

TÉMA III. - Znalosti z humanitních oborů

 • Jak rozvíjet odbornou slovní zásobu
 • Jak si pamatovat skrze příběhy
 • Jak nadchnout děti pro letopočty

TÉMA IV. - Znalosti z přírodovědných oborů a jak je procvičovat

 • Vysvětlete přírodní úkaz s omezenou slovní zásobou
 • Popište fyzikální jev právníkovi, lékaři, učiteli, pekaři i farmáři

TÉMA V. - Propojování znalostí z různých oborů

 • da Vinci, Bach a další velikáni jako inspirace
 • základní pochopení komplexních témat: Evropská unie, stárnutí populace, umělá inteligence

VYBRANÉ AKTIVITY, KTERÉ SI NA WORKSHOPU PŘEDSTAVÍME A VYZKOUŠÍME

 • icebreaker: Dobro a zlo
 • smyslová rozcvička: Čísloschovka (zraková percepce), Kreativní domino (sluchová paměť), Stavitelé (jemná motorika)
 • trénink komunikačních dovedností: Pantomima, Souboj vypravěčů, Černý lev (hra na empatickou komunikaci), Diplomati (vysvětlování s omezenou slovní zásobou)
 • 1. hodina cizího jazyka: „Mamma mia! aneb Italština pro začátečníky“
 • hodina češtiny: Slovní ping-pong, Slovní fotbal
 • hodina matematiky: Počítací dobble
 • trénink letopočtů: Léta Páně
 • humanitně zaměřená hodina: Mosty (hra na klíčová slova) na téma historie
 • přírodovědně zaměřená hodina

další informace

Brno 04.03.2019, 9:30–16:30

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 100 Kč

 objednat

ZŠ 89 Didaktické hry v matematice

Cílová skupina
učitelé ZŠ 1
Kurz akreditován MŠMT pod č.
12475/2017-2-556
Počet vyučovacích hodin
8

Učitelé se seznámí a vyzkouší si (vlastní prožitek) hry (nejen), které jsou nenáročné na realizaci (materiál, pravidla, dostupnost aj.) , mají široké didaktické uplatnění a jsou ověřené v podmínkách školního vzdělávání. Umožňují využití různých organizačních forem práce se zajištěním zpětné vazby a respektováním mezipředmě- tových vztahů.

Ke snadnějšímu uchopení prezentovaných činností přispějí obdržené didaktické materiály. Jedná se o soubor pracovních listů a metodickou příručku s více než 130 podnětnými hrami (vč. kopírovatelných předloh).

další informace

Brno 15.05.2019, 10:00–17:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 700 Kč

 objednat

ZŠ 92 Podpora rozvoje komunikačních kompetencí žáků ZŠ

Cílová skupina
učitelé ZŠ 1
Kurz akreditován MŠMT pod č.
396/2018-2-35
Počet vyučovacích hodin
8

1.Komunikační kompetence na 1. stupni ZŠ. (1hod)

2.Metody, formy a prostředky rozvoje komunikačních dovedností u dětí I. stupně ZŠ. (2 hod)

3.Dítě s narušenou komunikační schopností v ZŠ.(2 hod)

4.Předmět speciálně pedagogické péče pro žáky s narušenou komunikační schopností. (1hod)

5.Společné vzdělávání žáků I. stupně ZŠ v kontextu rozvoje jejich komunikačního potenciálu. (2 hod) 

další informace

Brno 15.03.2019, 10:00–17:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

Z 86 Geologie – geologická stavba ČR a její vývoj

Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
396/2018-2-35
Počet vyučovacích hodin
8

 • Horniny ČR – praktická ukázka
 • Globální geologické procesy a jejich návaznost na stavbu ČR
 • Vývoj ČR od proterozoika po dnes.

další informace

Brno 21.03.2019, 10:00–17:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

Z 87 Prší, prší, jen se leje aneb extrémy srážek ve světě i v Česku

Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
396/2018-2-35
Počet vyučovacích hodin
8

Příčiny silných srážek (2 hodiny)

Přehledně shrneme fyzikální procesy způsobující vznik oblačnosti a srážek, přičemž společně najdeme vhodná přirovnání, jimiž lze tyto mnohdy obtížné procesy vysvětlit studentům. Následně odvodíme podmínky, při nichž dochází ke vzniku extrémních srážek a následných povodní (tropické a mimotropické cyklony, konvektivní bouře, vliv orografie).

Monitoring a předpověď srážek a průtoků (2 hodiny)

Ukážeme si moderní nástroje, které meteorologové a hydrologové využívají k monitoringu srážek. Seznámíme se s hlavními principy i limity meteorologických předpovědí. Projdeme vybrané webové služby, z nichž je možné čerpat aktuální i historická srážkoměrná data, a prodiskutujeme možnosti jejich využití ve výuce.

Klimatologie silných srážek na Zemi (2 hodiny)

Na základě analýzy map průměrných srážkových úhrnů odvodíme zákonitosti jejich plošného a časového rozdělení na Zemi. Následně je porovnáme s dosahovanými extrémy srážek za různou dobu akumulace (v řádu hodin, dnů a měsíců). Vybrané extrémní události si detailně představíme. Zvláštní pozornost bude věnována konvektivním bouřím a tropickým cyklonám jakožto hlavním příčinám katastrofálních dešťů a povodní na Zemi.

Klimatologie silných srážek v Česku (2 hodiny)

Obdobně prostudujeme tuto problematiku pro území České republiky. Zde budeme věnovat hlavní pozornost mimotropickým cyklonám, jimi způsobeným silným dešťům a povodním. 

další informace

Brno 04.04.2019, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

Z 89 Kvalita života. Proč nejsme šťastní, když jsme bohatí?

Cílová skupina
učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
396/2018-2-35
Počet vyučovacích hodin
8

Vzdělávací akce bude kombinovaná. Účastníci si vyslechnou přednášku a poté se aktivně zapojí formou psaní stručných esejí, vyplňováním dotazníku a výpočtem Indexu kvality života. Na závěr budou účastníci prezentovat svou práci a obhajovat dosažené výsledky.

Obsah vzdělávací akce:

1. O čem mluvíme, když hovoříme o kvalitě života? 
2. Kvalita života jako koncept, jeho vznik a vývoj.
3. Axiologie kvality života.
4. Dimenze, domény a indikátory
5. Výpočet Indexu kvality života
6. Interpretace prostorové diferenciace kvality života
7. Kvalita života v ČR
8. Mezinárodní hodnocení kvality života a postavení ČR v něm. 

další informace

Brno 25.04.2019, 9:30–16:30

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 560 Kč

 objednat

Z 90 Konflikty a problémové oblasti současného světa

Lektor/ka kurzu
RNDr. Libor Jelen, Ph.D.
Cílová skupina
učitelé ZŠ 2, učitelé SOŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé 4-letých gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
komise listopad 2018
Počet vyučovacích hodin
6

Seminář je zaměřen na prohloubení přehledu a orientace v aktuálním dění ve světě – jeho problémových oblastech a konfliktech a nedávné minulosti. Obecný a systematický pohled na problematiku (aktuální procesy, obecné příčiny a důsledky, typologie problémových oblastí a konfliktů) bude vystřídán přiblížením vybraných konfliktů v jednotlivých oblastech světa: Evropy, postsovětského prostoru, islámského regionu (terorismus, Blízký východ), indického subkontinentu, jihovýchodní a východní Asie, Latinské Ameriky a subsaharské Afriky. Důraz je přitom kladen na vidění problematiky v širších globálních a historických souvislostech, analýzu příčin a diskusi rizik budoucího vývoje. Závěr se věnuje významu znalosti aktuálního dění ve světě a možnostem aplikace této látky ve výuce na ZŠ a SŠ.

další informace

Brno 27.03.2019, 10:00–15:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

990 Kč

 objednat

DESCARTES, v.o.s. si vyhrazuje právo změnit termín konání akce, pokud bude nutné. O změně termínu se účastníci dozví s dostatečným časovým předstihem prostřednictvím pozvánky.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace