Kurzy

M 322 MS Excel pro učitele středoškolské matematiky

Lektor/ka kurzu
Mgr. Jan Polák
Cílová skupina
učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
BEZ AKREDITACE MŠMT
Počet vyučovacích hodin
8 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

Výuka s použitím počítačů, samostatné příklady.

 • prostředí MS Excel, zajímavé tipy a triky (45 min)
 • výpočty a vzorce v MS Excel, mocniny a odmocniny, posloupnosti a řady (45 min)
 • výpočty, příklady, ukázky – kombinatorika a statistika, matice a maticové vzorce, komplexní čísla (3 x 45 min)
 • funkce, grafy funkcí, absolutní hodnota (45 min)
 • statistické zpracování dat a jejich vizualizace (2x 45 min)

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Brno 30.09.2024, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 550 Kč

 objednat

EV 40 Životní prostředí a ekologické hnutí v období tzv normalizace a transformace

Cílová skupina
učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
BEZ AKREDITACE MŠMT
Počet vyučovacích hodin
4 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

Normalizační režim 70. a 80. let usiloval o monopol moci ve všech oblastech

veřejného života, mnoho nepřipustil ani v ochraně životního prostředí. Devastace životního prostředí, především pokud se jednalo o znečištění ovzduší a vody dosáhlo svého maxima na přelomu 70. a 80. let, kdy se Československo mírou znečištění dostalo na samý konec evropských tabulek a nelichotivé 4. místo od konce zaujal severočeský region dokonce v celosvětovém měřítku. Na sklonku osmdesátých let se experti a čelné osobnosti ekologického hnutí, jakož i sami občané, především z postižených regionů, začali vymezovat nejen vůči fenoménům očividně poškozujícím lidské zdraví a zkracujícím životy, ale rovněž vůči velkým energetickým i vodohospodářským. Nejen tyto snahy, ale rovněž aktivizace ekologického hnutí, které přerostlo k pořádání demonstrací přispělo k delegitimizaci státního socialismu a úspěšné revoluci v listopadu 1989. Devadesátá léta se nesla v útlumu ekologického aktivismu v naději, že nové vládnoucí elity zlepší parametry znečištění a budou šetrné k rozvoji krajiny. Až globální oteplování přimělo nejen různé environmentální spolky, ale rovněž i politické strany, aby se ekologií a její ochranou opět více zaobíraly. Přednáška vychází z výsledků badatelských výzkumů přednášejícího, ze dvou publikací a článků doma i v zahraničí.

 • Životní prostředí v Československu
 • Kritický stav životního prostředí v 70. a 80. letech
 • Černobyl – zvrat v myšlení čs. obyvatelstva
 • Ochranáři v 70. a 80. letech vs. environmentalisté dneška. Diskuse.

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Brno 02.10.2024, 10:00–13:15

místo konání bude upřesněno na pozvánce

1 500 Kč

 objednat

PP 638 Formativní versus sumativní hodnocení

Lektor/ka kurzu
Mgr. Jiří Hruška
Cílová skupina
učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ, ředitelé škol a školských zařízení, asistenti pedagoga
Kurz akreditován MŠMT pod č.
BEZ AKREDITACE MŠMT
Počet vyučovacích hodin
8 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

Podrobný přehled témat výuky (obsah), anotace kurzu

Přehled témat:

 • sumativní x formativní hodnocení
 • známkování
 • hodnocení v transmisivní a konstruktivistické škole
 • portfólia
 • cíle a kritéria hodnocení
 • efektivní zpětná vazba, vnitřní motivace k učení

 

 

Forma a průběh:

Seminář proběhne formou kombinace individuální a skupinové práce, diskuse budou probíhat v komunitním kruhu:

 1. představení tématu a cílů semináře
 2. představení lektora a účastníků
 3. snos myšlenek na téma: Co umíme?
 4. pojmenování vzdělávacích potřeb (resp. očekávání) k tématu ze strany účastníků (Co bychom se chtěli naučit? S čím si nevíme rady? Chtěli bychom odpovědi na tyto otázky…)
 5. praktické ukázky výukových metod k tématu – přímá práce účastníků kombinovaná s pozorováním videí
 6. analýza ukázek
 7. plánování dle potřeb účastníků
 8. společná reflexe – přijímání a poskytování zpětné vazby k prezentovaným plánům i přípravám

 

Anotace:

V rámci tématu se seznámíme s různými pohledy na proces hodnocení dovedností žáků, produktů, které žáci vytvářejí, a procesů, kterými procházejí. Porovnáme hodnocení žáků vzhledem k cílům (sumativní hodnocení) a vzhledem k jejich individuálnímu pokroku (formativní hodnocení). Zaměříme se na to, jak sbírat informace o jednotlivých žácích, abychom jim mohli poskytnout ucelenou zpětnou vazbu a jak k tomuto účelu slouží žákovská portfolia. Budeme hodnotit s pomocí kritérií hodnocení a sestavovat jednoduchý kriteriální rámec hodnocení. Zvláštní prostor bude věnován hodnocení dovedností, které směřují k rozvoji klíčových kompetencí. Toto téma významně souvisí se zaváděním inkluzívního vzdělávání do praxe škol.

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Brno 03.10.2024, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 550 Kč

 objednat

CHE 120 Mýty kolem baterií

Lektor/ka kurzu
Mgr. Bedřich Said
Cílová skupina
učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ, pedagogové volného času
Kurz akreditován MŠMT pod č.
BEZ AKREDITACE MŠMT
Počet vyučovacích hodin
6 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

Připomeneme si kapitoly ze středoškolské fyziky, které potřebujeme pro hlubší pochopení problematiky fungování baterií a elektrické rozvodné sítě obecně. Následně si díky těmto znalostem ukážeme, jak fungují elektrické akumulátory. Uvidíme, proč některé akumulátory můžeme po dvou letech provozu vyhodit a proč jiné vydrží bez problémů přes 10 let. Závěrem si zvolíme některé z propagovaných scénářů budoucnosti a identifikujeme jejich slabiny.

 • Fyzika kolem baterií – 1h
 • Typy akumulátorů a jejich limity – 1h
 • Diskuze nad tím, jak se k akumulátorům chovat – 1h
 • Elektrická rozvodná síť, její výhody a limity, ostrovní systémy – 1h
 • (Elektrická rozvodná síť z pohledu spotřebitele a jeho faktur – 1h)
 • Diskuze nad proveditelností vybraných scénářů budoucnosti – 1h

 

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Brno 04.10.2024, 10:00–15:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 050 Kč

 objednat

PP 654 Žák s ADHD ve školním kolektivu - o přestávce i ve výuce.

Cílová skupina
učitelé MŠ, učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, vychovatelé školských zařízení, pedagogové volného času, výchovní poradci, učitel - metodik prevence, speciální pedagogové, psychologové, asistenti pedagoga
Kurz akreditován MŠMT pod č.
BEZ AKREDITACE MŠMT
Počet vyučovacích hodin
8 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

Cílem vzdělávacího semináře/praktického workshopu je pomoci pedagogickým pracovníkům lépe se orientovat v problematice ADHD a jejich projevů u žáků ve školním prostředí. Cílem není naučit pedagogické pracovníky, jak odstraňovat nežádoucí chování, ale nabídnout jim možnosti, jakým způsobem důsledky tohoto chování regulovat a jak upravit podmínky výuky, aby byl minimalizován vliv negativních projevů dítěte na jeho výsledky školní práce a práce celé školní třídy.

Obsahem vzdělávacího semináře/praktického workshopu je představení diagnózy ADHD, včetně nejčastějších specifik pojící se s touto diagnózou. Představíme základní postupy, možnosti prevence a působení na žáka s ADHD.

Součástí je i krizový postup, pedagogičtí pracovníci se naučí vést záznamy problémového chování. Bude jim představen dotazník předcházení problémovému chování a jeho možné úpravy dle individuálních potřeb žáka tak, aby byl minimalizován vliv negativních projevů dítěte na jeho výsledky školní práce a práce celé školní třídy.

Součástí vzdělávacího kurzu je práce se socio-emočním deficitem a smyslovou dysregulací jako možnou příčinou nevhodného chování či neschopnosti orientovat se ve vztazích v třídním kolektivu.

Snahou semináře je zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti odměn a trestů u dětí s problémovým chováním. Dále pravidla pro nastavení funkčního odměnového systému. Důležité je, že všichni, kdo s žákem pracují, musí používat stejné výchovné prostředky.

Dítě s poruchou chování nelze „opravit“, ale je možné mu upravit podmínky ke vzdělávání takovým způsobem, aby mohlo v třídním kolektivu být spokojené.

 

Cílem tohoto vzdělávacího semináře není pouhá teorie, ale hlavně praktické zkušenosti a rady, jak žákovi i školní třídě pomoci ke společnému fungování ve školním prostředí.

 1. Představení diagnózy ADHD, popis specifik.

V třídních kolektivech je stále více žáků, kteří mají specifické problémy učení nebo chování.

Hlavními rysy ADHD jsou nepozornost, impulzivita a nadměrná aktivita vymykající se obvyklému chování dětí v daném věku. Při diagnostice se používají kritéria podle MKN-10.

ADHD se u každého dítěte může projevovat jinak, diagnostiku však usnadňuje přítomnost některých hlavních příznaků. Ty se rozdělují do tří hlavních oblastí:

Nepozornost

 • žák musí vynakládat velké úsilí k udržení pozornosti;
 • žákovi dělá potíže všímat si detailů a dělá chyby z nepozornosti;
 • pro žáka je náročné naslouchat a řídit se podle pokynů, musí vynaložit značné úsilí, aby dokončil úkol nebo aktivitu;
 • pro žáka je náročné vynaložit déletrvající duševní úsilí;
 • žák často někde odkládá nebo zapomíná své věci;
 • pozornost žáka snadno odvádějí různé vnější podněty.

Hyperaktivita

 • trvalý neklid rukou a nohou;
 • žák musí vynaložit značné úsilí, aby vydrželo klidně sedět nebo si hrát;

Impulzivita

 • když žák mluví, jeho příval slov lze jen těžko zastavit;
 • žák má potíž vyčkat, až na něj přijde řada, aby se na dané téma samo vyjádřilo;
 • rušivé chování vůči ostatním.

Dílčí hodinová dotace: 1 hodina

 1.  Bariéry v práci pedagoga

Pedagogičtí pracovníci budou seznámeni s možnými riziky a bariérami pedagoga (osobnostní předpoklady, připravenost na práci, znalost x neznalost problematiky ADHD, přístupu k dítěti/žákovi). Možná úskalí při kontaktu s dítětem, asistentem pedagoga a rodiči. Typologie žáka – v čem mu pomáhat.

Dílčí hodinová dotace: 2 hodiny

 1.  Problémové chování

Co je problémové chování? Seznámení s možnými příčinami a formami. Nastínění základních postupů: prevence a krizový přístup. Možnosti působení na žáka, krizové scénáře. Jaké jsou možnosti ovlivňování důsledků chování žáků s ADHD.

Jak se tvoří záznamy problémového chování, dotazník předcházení problémovému chování.

Dílčí hodinová dotace: 1 hodina

 1. Smyslová sensitivita jako jeden ze spouštěčů problémového chování

Pedagogičtí pracovníci se seznámí s pojmy Hyposensivita vs. Hypersensitivita, screening senzorického profilu a jeho význam u dítěte s problémovým chováním.

Problémové chování jako reakce na nevhodně nastavené prostředí, nepříjemné smyslové podněty, adaptaci v neznámém (nevhodném) prostředí. Nerespektování odlišnosti dítěte či nevhodný přístup k tomuto dítěti.

!!! Nezbytnost bezpečného prostředí pro dítě s problémovým chováním !!!

Dílčí hodinová dotace: 2 hodiny

 1. Práce s emocemi, emoční zkušenost

Diskuse s účastníky kurzu na témata: Co jsou emoce a k čemu nám slouží? Jak se cítíme? Co je nám příjemné či nepříjemné? Jak druhým dáváme najevo, co se v nás děje? Jak se emoce vážou k myšlení?

Socio-emoční deficit jako příčina nevhodného chování, neschopnost orientovat se ve vztazích a předvídat reakce druhých lidí, snížená schopnost chápání pravidel sociální interakce, omezená schopnost vyjadřovat a rozumět emocím druhých lidí.

Úzkost, strach – obranná reakce při pocitu ohrožení – i nelogickém!

Dílčí hodinová dotace: 1 hodina

 1. Název modulu – Výchovné prostředky

Zvýšení kompetencí v oblasti odměn a trestů u dětí s problémovým chováním. Pravidla pro nastavení funkčního odměnového systému. Jasné stanovení konkrétních kritérií k hodnocení.

Při redukci nežádoucího chování musíme vždy současně nabídnout jiné alternativy chování, které vedou k dosažení žádoucího cíle vhodnějším způsobem.

!!! Všichni, kdo s dítětem/žákem pracují, musí používat stejné výchovné prostředky !!!

Dílčí hodinová dotace: 1 hodiny

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Brno 04.10.2024, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 550 Kč

 objednat

TV 92 Jóga jako nástroj zdraví

Lektor/ka kurzu
Ing. Miroslav Kunt, Ph.D.
Cílová skupina
učitelé MŠ, učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ, vychovatelé školských zařízení, ředitelé škol a školských zařízení, učitelé ZUŠ a SUŠ, pedagogové volného času, asistenti pedagoga
Kurz akreditován MŠMT pod č.
BEZ AKREDITACE MŠMT
Počet vyučovacích hodin
8 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

Seminář bude obsahovat vysvětlení důležitosti jogínských technik jakožto nástroje pro přiblížení se stavu zdraví, dále bude proveden nácvik vybraných jógových technik podle pětitisíciletých jogínských zkušeností.

 • Vysvětlení důležitosti pozvolného protahování svalů a setrvání v tomto stavu v určitých pozicích (ásanách) dle pětitisíciletých zkušeností praktikujících jogínů v kontextu s technikami novodobé evropské civilizace – 60 minut
 • Nácvik jógového rozcvičení před vlastními technikami (protahovací techniky celého těla zaměřené na protažení krční páteře + pozdrav slunci) – 45 minut
 • Nácvik základních jógových technik (představení jógových pozic důležitých pro protažení základních svalů – padahastásana, talásana, paščimotásana, bhudžangásana, halásana) – 60 minut
 • Vysvětlení důležitosti koncentrace zaměřené na protahované svaly i na energetické změny probíhající v těle při prováděných pozicích (ásanách) dle pětitisíciletých zkušeností praktikujících jogínů v kontextu s technikami novodobé evropské civilizace – 60 minut
 • Nácvik základních jógových technik (představení jógových pozic důležitých pro protažení základních svalů – trikonásana, čakrásana, andhamatsjendrásana, šalahásana, vadžrásana) – 45 minut
 • Základní relaxační techniky – 30 minut
 • Nácvik základních jógových technik (představení jógových pozic důležitých pro protažení základních svalů – dhanurásana, sarvangásana, prathanásana, badrásana, udiijána bandha) – 45 minut
 • Závěrečný test (kontrola správného provedení technik - 15 minut

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Brno 09.10.2024, 10:00–17:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 550 Kč

 objednat

ČJ 355 Práce s písňovým textem a zhudebněnou poezií

Lektor/ka kurzu
Mgr. Jarmila Sulovská
Cílová skupina
učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
BEZ AKREDITACE MŠMT
Počet vyučovacích hodin
6 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

Ukážeme si různé možnosti didaktického využití písně a zhudebněné básně v rámci mezipředmětových vztahů, komparaci různých zpracování stejných textů a témat, odlišné vnímání písně a básně atd. Zhudebnění dává básni nový rozměr a do jisté míry pomůže i s její interpretací. Na vybraných ukázkách si prakticky vyzkoušíme některé postupy využití písně v hodinách mluvnice, slohu i literární výchovy. Seznámíme se s nejčastěji zhudebňovanými básníky i s básníky zpívajícími.

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Brno 10.10.2024, 10:00–15:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 050 Kč

 objednat

ZŠ 139 Didaktické hry a aktivizační metody práce v matematice

Cílová skupina
učitelé 1. stupně ZŠ, asistenti pedagoga
Kurz akreditován MŠMT pod č.
BEZ AKREDITACE MŠMT
Počet vyučovacích hodin
8 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

Seminář má charakter inspirativní tvořivé dílny. Prezentované náměty vycházejí

z pedagogicko-psychologických věkových zvláštností žáků 1. stupně ZŠ, poukazují

na široké možnosti využití aktivit herního typu při aktivizaci jejich myšlenkového

úsilí posilování motivace, hledání a objevování, ale i potřebného uvolnění. Účastní-

ci se seznámí s podnětnými v praxi osvědčenými činnostmi nabízejícími efektivní

naplňování učebních cílů (nácvik numerace, procvičování početních operací, rozví-

jení představivosti, tvořivosti aj.). K naplňování sledovaného záměru přispějí obdr-

žené didaktické materiály: soubor pracovních listů a metodická příručka s více než

130 didaktickými hrami vč. kopírovatelných předloh.

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Brno 15.10.2024, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 700 Kč

 objednat

Z 127 Migrace obyvatel. Proč a jak lidé migrovali, migrují a migrovat budou?

Cílová skupina
učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
BEZ AKREDITACE MŠMT
Počet vyučovacích hodin
8 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

Cílem semináře je představit jeho účastníkům různé odpovědi na otázky: Proč lidé migrovali, migrují a migrovat budou? Jaké jsou cesty a způsoby migrace? Lze mezinárodní migrace řídit? Kolik je migrantů na světě? Je rozdíl mezi migrantem a uprchlíkem? Kolik migrantů přichází do Evropy? Kolik migrantů přichází do České republiky? Potřebuje Evropa a Česká republika imigranty? Jaké jsou dopady emigrace na rozvojové země?

Výklad bude doplněn o témata historie migrace obyvatel v Evropě v průběhu staletí, hlavní migrační proudy během 20.století, trendy současné migrace, jaké migrační proudy můžeme očekávat v budoucnu. Na semináři budou prezentovány případové studie současná migrace do Evropy, migrace v Asii a migrace obyvatel do USA. Výklad bude doplněn zkušenostmi lektora z výzkumných aktivit v dané problematice z regionů Asie, Afriky a střední i východní Evropy.

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Brno 16.10.2024, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 550 Kč

 objednat

PP 640 Leadership: jak na svou roli vedoucího s lehkostí

Lektor/ka kurzu
Mgr. Helena Macková
Cílová skupina
učitelé MŠ, učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ, vychovatelé školských zařízení, ředitelé škol a školských zařízení, učitelé ZUŠ a SUŠ, pedagogové volného času, výchovní poradci
Kurz akreditován MŠMT pod č.
BEZ AKREDITACE MŠMT
Počet vyučovacích hodin
8 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

Role vedoucího se dá naučit, ale žádný universální návod platný pro všechny neexistuje. A kdo říká že ano, tak pěkně „kecá“.  Každý v sobě máme své vlastní recepty, které nám skvěle fungují. Jde o to je najít, nebát se a správně použít. Cílem tohoto semináře je najít svou vlastní cestu k tomu, jak být úspěšný vedoucí. Základem je vyznat se sám v sobě, poznat co vše role vedoucího obnáší, přijmout zodpovědnost a svěřenou kompetenci a dobře se připravit. Kdo hledá cestu, najde ji.

 1. Představení, technické a organizační info – 0.5 hod
 2. Teoretické vymezení  problematiky – 1,5 hod
  1. Manažer (vedoucí), lídr
  2. Manažerské funkce
  3. Role manažera
  4. Faktory ovlivňující manažerskou roli
  5. Autorita
  6. Kompetence
  7. Osobnostní nastavení manažera
  8. Hlavní úkol manažera

Diskuze s celou skupinou

 1. Přestávka – 0.5 hod
 2. Vedení druhých. Leadership prakticky – 0,75 hod
  1. Rozdíl mezi řízením a vedením lidí
  2. Rozdíl mezi manažerem a lídrem
  3. Dovednosti manažera jako lídra
  4. Kritické, složité situace lídra (úskalí pozice)
 3. Přestávka 0,25 hod
 4. Cvičení: Jak zvládnout pozici vedoucího – 1,5 hod
  1. Kdo jsem já. Čemu v řízení lidí věřím a kým chci být
  2. Já vs. kompetence vedoucího – jak si stojím?
  3. Práce se svými obavami a strachy
  4. Lídr nebo oběť?

Přestávka

 1. Nástroje a tipy – 1,5 hod
  1. Manažerské nástroje
  2. Tipy – Jak zvládnout pozici vedoucího
 2. Přestávka 0,5 hod
 3. Závěr – sdílení ve skupině, zpětná vazba – 0,5 hod

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Brno 17.10.2024, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 550 Kč

 objednat

D 163 DĚJINY PENĚZ

Lektor/ka kurzu
PhDr. Roman Zaoral
Cílová skupina
učitelé MŠ, učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ, vychovatelé školských zařízení, ředitelé škol a školských zařízení, učitelé ZUŠ a SUŠ, pedagogové volného času, výchovní poradci
Kurz akreditován MŠMT pod č.
BEZ AKREDITACE MŠMT
Počet vyučovacích hodin
6 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

Široce koncipovaný, interdisciplinárně orientovaný seminář a workshop na pomezí ekonomie, historie a numismatiky ukazuje, jak peníze od svého vzniku až do současnosti ovlivňovaly a ovlivňují život lidí.

 • Druhy platidel a jejich kupní síla napříč stoletími (2 hodiny)
 • Měnové krize, fiskální politika, ceny a mzdy, měření životní úrovně, úvěr a lichva, dluhy a půjčky, rozvoj obchodu a bankovnictví (2 hodiny)
 • Peníze jako symbol a součást rituálu, chování lidí ovlivněné penězi (1 hodina)
 • Rozbor pramenů (1 hodina)

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Brno 17.10.2024, 9:00–14:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 050 Kč

 objednat

Z 128 Rozvojové příležitosti Blízkého východu a vybraných asijských států

Lektor/ka kurzu
Mgr. Nikola Medová, PhD.
Cílová skupina
učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
BEZ AKREDITACE MŠMT
Počet vyučovacích hodin
6 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

V rámci tohoto dne se seznámíme se zeměmi regionu Blízkého východu a jejich rozvojových potenciálem. Pozornost bude věnována také islámu, překladu náboženských textů z jiných jazyků a úskalí při překládání. Zároveň se podíváme na tvoření budoucích scénářů, které se používají v rámci studií budoucnosti.

• Regionální geografie Blízkého východu
• Rozvojové příležitosti – voda, ropa, Arabské jaro
• Náboženství a rozvoj

 • Turismus
 • Foresight – úvod do studií budoucnosti a metody

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Brno 18.10.2024, 9:00–14:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 050 Kč

 objednat

IT 52 Kyberprostor – dobrý sluha, zlý pán?

Lektor/ka kurzu
Mgr. Dominika Genzorová
Cílová skupina
učitelé MŠ, učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ, vychovatelé školských zařízení, ředitelé škol a školských zařízení, učitelé ZUŠ a SUŠ, pedagogové volného času, výchovní poradci
Kurz akreditován MŠMT pod č.
BEZ AKREDITACE MŠMT
Počet vyučovacích hodin
6 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

Seznamte se s nástrahami internetu, co dělat v případě úniku fotografií, na co si dát pozor v kyberprostoru, jak ovlivňují aplikace jako je TikTok světové dění, dezinformace a jak se jim bránit

Případová studie: student za vámi přijde, že se za něj někdo vydává na Facebooku. Co uděláte? – brainstorming, prezentace, rešerše, kritické hodnocení informací, diskuse, týmová práce

Válečný konflikt – ochrana lidských práv z pohledu mezinárodního práva (Osnova: Co je konflikt? Právní rámce, případové studie, týmová práce..) – cíl: seznámit studenty s mezinár.právem,

Facebook, Google a právo – mohu na internetu zmizet? – právní rámce: právo být zapomenut, GDPR, právo na ochranu projevů osobní povahy. Cíle: zvýšit povědomí o právním rámci kyberprostoru, jak se chránit

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Brno 18.10.2024, 9:00–14:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 050 Kč

 objednat

BI 155 Základy genetiky – jak nás utvářejí naše geny?

Lektor/ka kurzu
RNDr. Lenka Hrubá
Cílová skupina
učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
BEZ AKREDITACE MŠMT
Počet vyučovacích hodin
6 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

V rámci tohoto workshopu si přiblížíme základní informace o struktuře nukleových kyselin a genetické informaci prokaryotických a eukaryotických buněk. Přičemž hlavní pozornost bude věnována lidskému genomu a jeho vyšetřování. V průběhu přednášky si přiblížíme základní genetické pojmy a základní mechanismy, včetně mendelistické dědičnosti. Ale podíváme se rovněž na vazbu genů a genetiku populací, včetně faktorů, které ji ovlivňují. V praktické části workshopu si vyzkoušíme celou řadu genetických příkladů a také analýzu rodokmenů.

Workshop bude veden formou diskuse, kdy se předpokládá aktivní zapojení studentů. Přednášená látka bude doplněna nákresy a animacemi. V průběhu přednášky dostanou studenti rovněž testy, v nichž si mohou ověřit získané znalosti.

 • Struktura nukleových kyselin a genetická výbava buněk (1,5 hod)
 • Základní genetické pojmy, alelické interakce (1 hod)
 • Mendelistická dědičnost a vazba genů (1 hod)
 • Autozomální a gonozomální dědičnost (1 hod)
  • Genetika populací a genetické příklady (1,5 hod)

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Brno 21.10.2024, 9:00–14:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 050 Kč

 objednat

EV 41 Limity Země – co všechno naše planeta snese?

Cílová skupina
učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ, vychovatelé školských zařízení, pedagogové volného času
Kurz akreditován MŠMT pod č.
BEZ AKREDITACE MŠMT
Počet vyučovacích hodin
6 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

 • Globální společenské výzvy. Socio-demografické souvislosti vývoje společnosti – charakteristika růstu počtu obyvatel a demografická tranzice, nedostatek/nadbytek potravin, hladomory jako politický nástroj, příjmová a genderová nerovnost, vzdělání a emancipace žen. Rozvojové cíle milénia a Cíle udržitelného rozvoje.
 • Život v Anthropocénu, koncept planetárních mezí (Planetary boundaries) jako vymezeného prostoru pro rozvoj lidstva - změna klimatu, okyselování oceánů, ztráta biodiverzity, úbytek stratosférického ozónu, globální cyklus dusíku a fosforu, spotřeba vody, změna využití souše, atd.

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Brno 22.10.2024, 9:00–14:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 050 Kč

 objednat

VV 119 Tajemství rukopisu a kreseb

Lektor/ka kurzu
PhDr. Eliška Halaszová
Cílová skupina
učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ, vychovatelé školských zařízení, pedagogové volného času
Kurz akreditován MŠMT pod č.
BEZ AKREDITACE MŠMT
Počet vyučovacích hodin
6 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

Účastníci kurzu budou seznámeni s komplexními dojmovými znaky, které vyplývají z ručně psaného písma, kresby stromu a dvou lidských postav, muže a ženy. Zjistí, jaký postup se uplatňuje při grafologickém rozboru, zda v rukopise převažuje více pohyb či forma, zda písmo působí harmonicky, vyrovnaně, uvolněně nebo naopak, zda pisatel více inklinuje k introvertnímu prožívání svých emocí a dozvědí se i o dalších psychologických významech grafologických znaků. Zajímavým zjištěním pro ně pak budou znaky nepoctivosti v písmu.

Kurz je určen pro mladistvé ve věku od 15-23 let, účast pedagogů je také vítána. Kurz je interaktivní, uvedené grafologické znaky budou účastníci zkoumat i ve svých rukopisech a kresbách. Více se dozvědí o sobě i svých kamarádech.

 • Čím se grafologie zabývá
 • Písmoznalectví versus grafologie
 • Použití grafologie v praxi
 • Informace o pisateli, grafologický kodex
 • Základní principy rozboru rukopisu
 • Analýza podpisu
 • Sociabilita
 • Znaky nepoctivosti
 • Postup při grafologickém rozboru ručně psaného písma a kreseb
 • Kresba stromu
 • Kresba postav
 • Diskuse

V průběhu výkladu budou přiměřené přestávky.

Grafologie se zabývá odhalováním povahových rysů člověka z jeho rukopisu a kreseb, poskytuje ucelený pohled na osobnost člověka.

Na základě psychologických významů jednotlivých grafologických znaků je postupně odkrýván způsob myšlení pisatele, jeho poměr k realitě či fantazii, jeho pracovní schopnosti, vlohy či nadání, jaké jsou jeho vztahy k sobě i okolí, jak dokáže komunikovat s druhými. Jedná se o vlastnosti, které souvisejí s celou strukturou osobnosti, především se sebepojetím, dynamikou pisatele, jeho temperamentem, emocionalitou a dalšími jeho projevy.

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Brno 24.10.2024, 10:00–15:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 050 Kč

 objednat

ČJ 352 Anglická klasika a její obraz na plátně

Cílová skupina
učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ, učitelé ZUŠ a SUŠ, pedagogové volného času
Kurz akreditován MŠMT pod č.
BEZ AKREDITACE MŠMT
Počet vyučovacích hodin
8 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

Přednáška je zaměřená na uchopení tématu britské knižní „klasiky“ v širším kontextu, zároveň pomůže se zorientovat v moderních filmových zpracováních významných literárních děl z této doby. Přednáška bude plná málo známých zajímavostí, perliček, které zpestří vyučovací hodinu, dále např., audiovizuálních ukázek.

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Brno 25.10.2024, 10:00–17:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 550 Kč

 objednat

M 324 Dalších 30 aktivit do hodin matematiky

Lektor/ka kurzu
Mgr. Lukáš Javorek
Cílová skupina
učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, asistenti pedagoga
Kurz akreditován MŠMT pod č.
BEZ AKREDITACE MŠMT
Počet vyučovacích hodin
8 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

Připravil jsem pro vás 30 aktivit, se kterými můžete oživit svoji hodinu matematiky. Aktivity jsou časově málo náročné, jednoduché pro žáky a jednoduché na přípravu. Aktivity rozvíjí jak matematické myšlení, základní počty, modelování, představivost, tak i kompetence.

Zažijeme si aktivity pro jednotlivce - vymysli příklad, početní křížovka, magické čtverce,… Spolupráci posílíme při aktivitách ve dvojicích - souřadnice, dojdi k nule, hádej číslo, neděl, nepřekroč 30ku, piškvorky ,… Komunikaci budeme posilovat při aktivitách do vícečlenných týmů - člověče nezlob se, umísti své kostky, vyškrtni číslo, modulo, … Ze semináře si odnesete aktivity, které budete moci již zítra využít v hodině matematiky. Seminář je vhodný pro učitele matematiky I. a II. stupně ZŠ.

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Brno 31.10.2024, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 550 Kč

 objednat

D 164 Jak Češi vidí své dějiny (od první republiky po listopad 1989)

Cílová skupina
učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ, ředitelé škol a školských zařízení, učitelé ZUŠ a SUŠ, pedagogové volného času, asistenti pedagoga
Kurz akreditován MŠMT pod č.
BEZ AKREDITACE MŠMT
Počet vyučovacích hodin
6 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

Nejen vzdálenější minulost, ale také české dějiny 20. století zrodily řadu historických mýtů a stereotypů, které stále ovlivňují náš každodenní život a podle nichž se orientujeme ve světě. Lektor představí s pomocí vědeckých, publicistických i uměleckých děl vybrané události a procesy tohoto období a společně s účastníky semináře je podrobí diskusi.

 • Čechoslovakismus (1 hodina)
 • Mnichovský komplex (1 hodina)
 • Odsun – vyhnání Němců (1 hodina)
 • Únor 1948 (1 hodina)
 • „Pražské jaro“ 1968 (1 hodina)
 • Normalizace a listopad 1989 (1 hodina)

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Brno 01.11.2024, 10:00–15:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 050 Kč

 objednat

PP 653 Aktivní učitel - Vyučovací hodiny s využitím techniky – jednoduše a zábavně

Lektor/ka kurzu
Mgr. Lukáš Javorek
Cílová skupina
učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, ředitelé škol a školských zařízení, pedagogové volného času, asistenti pedagoga
Kurz akreditován MŠMT pod č.
BEZ AKREDITACE MŠMT
Počet vyučovacích hodin
8 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

Zajímají Vás možnosti využití technologií ve výuce?  Na semináři se seznámíte s pár tipy na ovládání operačního systému windows. Vyzkoušíme si bezplatné webové stránky pro tvorbu materiálů do výuky - osmisměrky, přeskládávačky, křížovky, trimina, dobble. Ukážeme si pomocníky do vyučovací hodiny - losovátko, turnajový pavouk, organizér do třídy. Představím vám možnosti sdílení souborů - OneDrive, Disk Google. Ukážeme si, možnosti jak využít umělou inteligenci pro potřebu učitele. Pro zapojení telefonu a tabletu využijeme Quizziz a Wordwall. Vytvoříme si plakát v Canvě a vyzkoušíme i instalaci programu Tarzia. Cílem semináře je představit počítač/notebook/telefon/tablet jako pomocníka učitele při vyučovací hodině. Seminář je určen pro začátečníky v užívání technologií. Doporučujeme vzít si s sebou notebook, aby jste si vše mohli ihned vyzkoušet. Seminář je pro učitele I., II. i III. stupně.

 

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Brno 01.11.2024, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 550 Kč

 objednat

RJ 46 Současná ruština a její proměny

Lektor/ka kurzu
PhDr. Světlana Michlová
Cílová skupina
učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
BEZ AKREDITACE MŠMT
Počet vyučovacích hodin
8 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

Současný ruský jazyk, jazyk mládeže, vliv angličtiny, hovorová ruština, nové publikace, vliv současné ruské literatury na jazyk, odraz současného jazyka v ruské literatuře, ruský jazyk v médiích

Čtení ukázek ze současného tisku s komentářem k novým slovům, rozbor tematických slovníčků, analýza citátů ze současného tisku včetně krásné literatury, pokusy o překlad a porovnání s překlady profesionálů, zábavná hra „uhodni, co znamená toto slovo“.

Během přednášky jsou analyzovány úryvky textů, provádí se jak literárněvědný, tak lingvistický rozbor příkladů z různých žánrů na pozadí historicko-politického obzoru vývoje ruské slovesnosti.

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Brno 08.11.2024, 10:00–17:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 550 Kč

 objednat

PP 648 Proč si vést své profesní portfolio a co by mělo obsahovat?

Lektor/ka kurzu
Mgr. Jiří Hruška
Cílová skupina
učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ, vychovatelé školských zařízení, ředitelé škol a školských zařízení, učitelé ZUŠ a SUŠ, pedagogové volného času, výchovní poradci, učitel - metodik prevence
Kurz akreditován MŠMT pod č.
BEZ AKREDITACE MŠMT
Počet vyučovacích hodin
8 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

Společně budeme hledat odpovědi na otázky, proč by si učitelé měli vést svá profesní portfolia, co by si do nich měli/mohli vkládat a jak by s nimi mohli pracovat. Budeme se zabývat tím, že profesní portfolia mohou sloužit jako nástroj zpětné vazby a rozvoje učitele, jako nástroj reprezentační i jako nástroj hodnotící (zejména ve vztahu k nastavenému kariérnímu řádu). V neposlední míře se budeme zabývat strukturou profesního portfolia i tím, co by se do nich mělo vkládat ve vztahu k „Rámci profesních kvalit učitele“ (NÚV).

 

Přehled témat:

 • formativní hodnocení
 • vnější x vnitřní motivace k učení
 • rámec profesních kvalit učitele
 • profesní portfolio – podoba + různé fáze jeho tvorby, obsah, přínosy pro učitele

 

Přehled metod:

 • prezentace a interpretace výzkumů
 • SWOT analýza
 • Kolující flipy
 • diskuse
 • reflexe prožitková
 • reflexe pedagogická
 • plánovací metody přenosu poznatků do praxe
 • evaluační metody

 

Forma:

Seminář proběhne formou kombinace individuální a skupinové práce, diskuse budou probíhat v komunitním kruhu:

 1. představení tématu a cílů semináře
 2. představení lektora a účastníků
 3. snos myšlenek na téma: Co umíme?
 4. pojmenování vzdělávacích potřeb (resp. očekávání) k tématu ze strany účastníků (Co bychom se chtěli naučit? S čím si nevíme rady? Chtěli bychom odpovědi na tyto otázky…)
 5. práce s Rámcem profesních kvalit učitele – co už máme, co bychom mohli vložit do svých portfolií
 6. analýza ukázek
 7. společná reflexe – přijímání a poskytování zpětné vazby k prezentovaným nápadům

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Brno 12.11.2024, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 550 Kč

 objednat

TV 90 Dítě v pohybu

Cílová skupina
učitelé MŠ, učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ, pedagogové volného času, asistenti pedagoga
Kurz akreditován MŠMT pod č.
BEZ AKREDITACE MŠMT
Počet vyučovacích hodin
6 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

Teoreticko praktický seminář o anatomicky správném a funkčním pohybu. Stručné základy anatomie a principů fungování lidského těla dle pedagogicko-pohybového konceptu Spiraldynamik®. Praktické cvičení. Prostor pro dotazy a diskusi.

• Základy anatomie 45 min
• Principy fungování lidského těla 1,5 hod
• Praktické cvičení 1,5 hod
• Diskuze, dotazy 45 min

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Brno 12.11.2024, 10:00–15:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 050 Kč

 objednat

ČJ 357 Klasická literatura neklasicky

Lektor/ka kurzu
Radka Vojáčková
Cílová skupina
učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ, vychovatelé školských zařízení, pedagogové volného času, asistenti pedagoga
Kurz akreditován MŠMT pod č.
BEZ AKREDITACE MŠMT
Počet vyučovacích hodin
8 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

Praktická ukázka čtenářských lekcí, které pracují s texty klasické literatury. Formou čtenářských lekcí se žáci seznámí s klasickými díly literatury a to pomocí metod, jež současně vedou k prohloubení čtenářských strategií. Žáci zábavnou formou analyzují texty a současně si osvojují základy naratologického zkoumání textů.

Použité techniky:

Čtenářské lekce – literární kroužky, Véénův diagram, dílny psaní, naratologické lekce

 • Jáma a kyvadlo – prostor příběhu, hororový žánr, dílna psaní – 45 minut
 • Bylo nás pět – shrnování příběhu – 45 minut
 • Kniha džunglí – postavení postavy v příběhu – 45 minut
 • Robinson Crusoe – analýza textu v literárních skupinkách, srovnání textů pomocí Véénova diagramu – 90 minut
 • Tom Sawyer – forma vyprávění, deníky – 45 minut
 • Dekameron – postava příběhu z pohledu naratologie – 90 minut

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Brno 14.11.2024, 10:00–17:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 550 Kč

 objednat

PP 651 Moderní metody a aktivity do výuky

Lektor/ka kurzu
Mgr. Štěpán Braňka
Cílová skupina
učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ, ředitelé škol a školských zařízení, asistenti pedagoga
Kurz akreditován MŠMT pod č.
BEZ AKREDITACE MŠMT
Počet vyučovacích hodin
8 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

Seminář představuje moderní výukové metody, které napomohou učitelům aktivizovat své žáky a studenty. Klade si za cíl vybavit účastníky portfoliem metod, které budou po drobné modifikaci aplikovatelné právě v jejich předmětu. Každá z nabízených aktivit vychází z dlouholetých zkušeností lektorů a také je pevně zakotvena v současné strategii moderního vyučování. Metody se opírají o formativní hodnocení, responzivní výuku, ale také se soustředí na jednu podstatnou věc ve výuce – lidský faktor. Ačkoliv jsou metody situovány primárně na žáka, klademe si za cíl, abychom představili takové aktivity, které zásadně zpříjemní výuku i učitelům a budou respektovat jejich styl výuky.

Workshop mimo mnoha dalších metod nabídne například:

 • Speed dating - Známá aktivita se zaměřením na mluvení, gramatiku i slovní zásobu. V této aktivitě mluví opravdu všichni studenti skoro celou hodinu.
 • 4 nápovědy - Soutěž zaměřená na procvičení časů.
 • Kvízy Ukážeme si různé varianty zábavných kvízů.
 • Variace televizních pořadů  - V semináři ukážeme, jak lze do výuky implementovat televizní soutěže (5 proti 5, Na lovu, Chcete být milionářem, Riskuj atd.)

 

Seminář má za cíl seznámit účastníky s množstvím aktivit, které se jim jistě budou zdát zajímavé, aktivizující ale v některých případech třeba až příliš radikální. Proto bude v semináři dostatečný prostor pro diskuzi, aby se učitele zkusili sami zamyslet nad tím, jak konkrétní aktivity modifikovat, aby se jim hodily přímo do jejich výuky na konkrétní třídu.

Obsah vychází z publikací jako je např. Zavádění formativního hodnocení, Responzivní výuka, Co funguje ve třídě či Efektivní výukové nástroje pro učitele. Nedílnou součástí je také osobní zkušenost lektorů se zmíněnými aktivitami.

 

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Brno 15.11.2024, 10:00–17:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 550 Kč

 objednat

BI 156 Nové poznatky v zoologii

Cílová skupina
učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
BEZ AKREDITACE MŠMT
Počet vyučovacích hodin
8 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

Obsah:

(i) Obecné souvislosti, konceptuální a metodické posuny: nová hlediska v organismální biologii - fylogenetická systematika, molekulární nástroje, evoluční vývojová biologie, nové cesty zhodnocení historických faktorů a fosilního záznamu.

(ii) Nejstarší historie obratlovců, postavení obratlovců v rámci živočišné říše, specifika tělesné stavby a genomické organisace, vývojové zdroje evolučního rozmachu a adaptivní rozmanitosti této skupiny

(iii) Přehled jednotlivých tříd a řádů - aktuální názory na vymezení jednotlivých skupin, jejich historii a vývojové vztahy, druhové bohatství, fylogenetickou strukturu a klasifikaci 

(iv) Shrnutí: invarianty zoologie

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Brno 18.11.2024, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 550 Kč

 objednat

FY 142 Různé příležitosti aktivního učení v přírodovědných předmětech

Lektor/ka kurzu
Mgr. Jiří Hruška
Cílová skupina
učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
BEZ AKREDITACE MŠMT
Počet vyučovacích hodin
8 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

 • Metody aktivního učení a model třífázového učení: evokace - uvědomění si významu - reflexe (práce s texty, diskusní techniky, řešení problémů, heuristické metody)
 • Formy aktivního učení (skupinová práce, kooperativní učení, diskuze, kolující flipy, skládankové učení)
 • Badatelsky orientovaná výuka
 • Místně zakotvené učení
 • Práce v centrech aktivit
 • Vyučovací jednotky zaměřené na mezipředmětové vztahy (papír, brambory)
 • Integrovaná tematická výuka
 • Projekty a projektové vyučování
 • Globální výchova
 • Výukové programy s využitím metod aktivního učení
 • Cíle a kritéria hodnocení
 • Efektivní zpětná vazba, vnitřní motivace k učení

Seminář proběhne formou kombinace individuální a skupinové práce, diskuse budou probíhat v komunitním kruhu:

 1. představení tématu a cílů semináře
 2. představení lektora a účastníků
 3. snos myšlenek na téma: Co umíme?
 4. pojmenování vzdělávacích potřeb (resp. očekávání) k tématu ze strany účastníků (Co bychom se chtěli naučit? S čím si nevíme rady? Chtěli bychom odpovědi na tyto otázky…)
 5. praktické ukázky výukových programů (resp. metod) – přímá práce účastníků kombinovaná s pozorováním videí
 6. analýza ukázek
 7. shrnutí dle potřeb účastníků
 8. společná reflexe

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Brno 19.11.2024, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 550 Kč

 objednat

AJ 374 TEENovation English

Lektor/ka kurzu
Mgr. Sylvie Doláková
Cílová skupina
učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, pedagogové volného času
Kurz akreditován MŠMT pod č.
BEZ AKREDITACE MŠMT
Počet vyučovacích hodin
8 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

     Zapojte své studenty od začátku!" (90 minut)

Warm-up s nádechem kreativity: Úvodní aktivity pro probuzení zájmu a vytvoření pozitivní atmosféry ve třídě.

Tipy pro efektivní poslech: Jak přimět studenty k aktivnímu naslouchání a rozvíjet jejich schopnost porozumět různým anglickým akcentům.

Praktické mluvení: Kreativní mluvní cvičení na podporu spontánní konverzace
mezi studenty a posílení jejich jistoty v používání angličtiny.

     Klíč k efektivnímu čtení a psaní" (90 minut)

Inspirativní čtení: Jak vzbudit zájem o četbu prostřednictvím moderních textů a literatury.

Psaní s vášní: Kreativní psací aktivity na podporu expresivního psaní a rozvoj slovní zásoby.

Individuální zpětná vazba: Jak poskytovat konstruktivní zpětnou vazbu, která podporuje rozvoj dovedností psaní u studentů.

     Gramatika není nudná!" (90 minut)

Hry s gramatikou: Kreativní hry a aktivity na osvojení gramatických pravidel bez zbytečné nudy.

Tipy pro zapamatování: Jak vylepšit paměť studentů při učení nových gramatických struktur.

     Ovládněte výslovnost a posilte komunikaci" (90 minut)

Výslovnost s vášní: Techniky pro zdokonalení výslovnosti a snížení strachu z mluvení.

Praktická komunikace: Aktivity podporující praktickou anglickou konverzaci a posilující komunikační dovednosti.

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Brno 27.11.2024, 09:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 550 Kč

 objednat

PP 641 Komunikace se složitější druhou stranou

Lektor/ka kurzu
Mgr. Helena Macková
Cílová skupina
učitelé MŠ, učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ, vychovatelé školských zařízení, ředitelé škol a školských zařízení, učitelé ZUŠ a SUŠ, pedagogové volného času, výchovní poradci
Kurz akreditován MŠMT pod č.
BEZ AKREDITACE MŠMT
Počet vyučovacích hodin
8 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

Komunikace je velkou součástí našeho života a dost významně se podílí na naší kvalitě života, protože ovlivňuje naše vztahy a interakci s druhými, ať již jde o vztahy osobní nebo pracovní.

Každé jednání je jiné, vždy v jednání však uplatňujeme určité vzorce, které vedou k úspěšnému zakončení. Cílem workshopu je objasnit a uvědomit si vzorce jednání, které vedou k úspěšnému jednávání v každodenním životě, zejména se složitým (problematickým) „protějškem“. Zároveň tyto vzorce jednání naroubovat na naše osobní nastavení. Kurz je veden tak, aby co nejjednodušším způsobem posluchačům kurzu ukázal cestu a návod, jak lépe a účinněji ve svých každodenních interakcích jednat, zejména v těch, které jsou složitější a také to nacvičit. Kdo je připraven není tak moc překvapen.

 • Ukotvení (se) do své vlastní role a pozice (moje role a odpovědnosti – přesné vymezení - v rámci mé interakce s druhým) 2 vyuč.hodiny
 • Problematická druhá strana (kdo to je, její znaky, podle čeho ji poznáme) 2 vyuč.hodiny
 • Vysvětlení, proč je tato interakce složitá (viz vývoje mozku, trauma) 1,5 vyuč.hodina
 • Praktické tipy a ukázky jak (se svým) problematickým/složitým protějškem komunikovat, aby člověk zůstal profesionální a posunoval debatu tam, kam má jít 2,5 vyuč.hodiny

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Brno 28.11.2024, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 550 Kč

 objednat

ČJ 351 Praktické a zábavné aktivity do hodin literatury k okamžitému použití.

Lektor/ka kurzu
Mgr. Tomáš Ficza
Cílová skupina
učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ, ředitelé škol a školských zařízení, učitelé ZUŠ a SUŠ, pedagogové volného času, učitel - metodik prevence, asistenti pedagoga
Kurz akreditován MŠMT pod č.
BEZ AKREDITACE MŠMT
Počet vyučovacích hodin
8 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

Kurz se soustředí na konkrétní aktivity, které lze okamžitě využít v hodinách výuky literatury. Důraz je kladen na klasické metody jako volné psaní, myšlenkové mapy či čtení s předvídáním. V kurzu se ale účastníci také seznámí se zcela novými aktivitami, které propojují tradiční pedagogiku a zážitkovou pedagogiku. V semináři se podíváme na to, jak využít prvky dramatické výchovy, jak zapojit moderní technologie nebo jak udělat z hodiny zážitek (inovativní aktivity jako např. „tržiště“, „speed dating“ a mnoho dalších) Cílem kurzu je, aby si účastníci odnesli portfolio aktivit, které by mohli ihned druhý den zakomponovat do svých hodin. Aktivity jsou prověřené praxí a účastníci si jich velké množství vyzkouší na vlastní kůži.

 • Přivítání, představení konceptu semináře, diskuze o potřebách učitele literatury (30 min.)
 • Představování tradičnějších aktivit na textech, teoretické vysvětlení cvičení (2,5 h)
 • Představování zážitkových a inovativních metod, zapojení účastníků, aby si zkusili aktivity z pozice studenta (3-4 h)
 • Zapojení moderních technologií a prvků formativního hodnocení do hodin (2-3 h)

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Brno 28.11.2024, 10:00–17:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 550 Kč

 objednat

ČJ 350 Dříve tabuizovaná témata v literatuře pro děti a mládež

Lektor/ka kurzu
Mgr. Jarmila Sulovská
Cílová skupina
učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
BEZ AKREDITACE MŠMT
Počet vyučovacích hodin
6 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

Obsah je zaměřen na současnou literaturu pro děti staršího školního věku a pro dospívající mládež. Volně navazuje na seminář Exkurze do moderní literatury pro děti a mládež (LPDM). Nabídne vybrané tituly z LPDM, v nichž se objevují témata, kterým autoři v minulosti věnovali pozornost jen okrajově nebo vůbec. Učitelé mohou při práci s ukázkami využít mezipředmětové vztahy s výchovou k občanství nebo s dějepisem i vazbu na vzdělávací oblast Člověk a zdraví.

Pozornost bude věnována následující tematice:

Teoretický úvod, závislosti, nemoci, tělesně handicapovaný jedinec, duševní handicap,                sociální a kulturní handicap, smrt. Účastníci si vyzkoušejí práci s vybranými literárními      texty.  V závěru proběhne evaluace, diskuse a sdělování zkušeností.                               

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Brno 29.11.2024, 10:00–15:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 050 Kč

 objednat

EV 39 Ochrana přírody z hlediska výchovy a vzdělávání

Cílová skupina
učitelé MŠ, učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ, vychovatelé školských zařízení, pedagogové volného času, asistenti pedagoga
Kurz akreditován MŠMT pod č.
BEZ AKREDITACE MŠMT
Počet vyučovacích hodin
8 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

Seznámit se základními úkoly ochrany přírody, s typy a problémy biodiverzity, s ochranou genetickou, druhovou, biotopovou i krajiny. Vysvětlit vliv člověka na přírodu. Charakterizovat vývoj ochrany přírody zejména v ČR. Ukázat současný stav a ohrožení přírody a krajiny v ČR a ve světě. Legislativa ochrany přírody a krajiny, včetně NATURA2000. Nejdůležitější mezinárodní dohody a úmluvy. Vysvětlit územní ochranu přírody v ČR a ve světě. Podat přehled velkoplošných chráněných území v ČR (národní parky, chráněné krajinné oblasti, biosférické rezervace, EVL a PO v rámci Natura 2000), nejvýznamnější národní parky Evropy a ostatních světadílů – přírodní podmínky, geologické a geomorfologické podmínky, flóra a fauna, vývoj osídlení, problémy ochrany přírody. Uvést ochranu vně chráněných území. Ukázat ohrožení biomů světa. Popsat základní metody monitoringu a návrhy managementu využitelné na školách. Přiblížit podstatu udržitelného rozvoje. Role biologů a učitelů v ochraně přírody.

 1. hod: Základní úkoly ochrany přírody, typy a problémy biodiverzity -ochrana genetická, druhová, biotopová i krajiny.
 2. hod: Vliv člověka na přírodu z historického pohledu.
 3. hod: Vývoj ochrany přírody zejména v ČR. Současný stav a ohrožení přírody a krajiny v ČR a ve světě.
 4. hod: Legislativa ochrany přírody a krajiny, včetně NATURA2000. Nejdůležitější mezinárodní dohody a úmluvy.
 5. až 6. hod: Územní ochrana přírody v ČR a ve světě. Přehled velkoplošných chráněných území v ČR (národní parky, chráněné krajinné oblasti, biosférické rezervace, EVL a PO v rámci Natura 2000) a nejvýznamnější národní parky světa – přírodní podmínky, flóra a fauna, vývoj osídlení, problémy ochrany přírody, řešení. Ochrana vně chráněných území.

7. hod: Ohrožení biomů světa. Základní metody monitoringu a návrhy managementu využitelné na školách. Podstata udržitelného rozvoje. Role biologů a učitelů v ochraně přírody.

8. hod: diskuze, náměty pro výuku, zejména motivační praktická cvičení, test, hodnocení

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Brno 29.11.2024, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 550 Kč

 objednat

HV 69 SPOLEČNĚ V RYTMU A HUDBĚ

Lektor/ka kurzu
Mgr. Ivana Janovská
Cílová skupina
učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé ZUŠ a SUŠ, pedagogové volného času, asistenti pedagoga
Kurz akreditován MŠMT pod č.
BEZ AKREDITACE MŠMT
Počet vyučovacích hodin
8 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

Smyslem semináře je nabídnout pedagogům receptář nápadů pro výuku hudební výchovy. Součástí je obsáhlý zásobník hudebních her a činností, které propojují výuku a radost z hudby. Tvůrčí dílna poskytuje možnost prakticky si vyzkoušet různé způsoby práce s hudebním materiálem: rytmicko-pohybová cvičení rozvíjející tělesnou koordinaci a podporující vnímání více rytmických vrstev najednou, základy rozmanitých body percussion (hra na tělo) přístupů, rytmické hry stmelující skupinu a rozvíjející koncentraci i vnímání kolektivu, rytmická cvičení s claves, shakery, boomwhackers a dalších nástrojů pro doprovod písní. Praktické pojetí umožní pedagogům seznámit se s účinkem všech aktivit na vlastní kůži a propustit uzdu své hudební fantazie.

1.hodina: Rytmicko-pohybová cvičení rozvíjející tělesnou koordinaci a podporující vnímání více rytmických vrstev najednou, základy rozmanitých body percussion (hra na tělo) přístupů

2.hodina: Rytmické hry stmelující skupinu a rozvíjející koncentraci i vnímání kolektivu

3.hodina: Rytmická cvičení s claves, shakery, boomwhackers a dalších nástrojů pro doprovod písní.

4.hodina: Improvizace, hry na skladatele a dirigenta.

5..hodina: Zapojení hlasu jako rytmického elementu – říkanky, básničky, kreativní práce s rytmickými slabikami

6.hodina: Formy aktivního poslechu. Možnosti realizace poslechových skladeb.

7.hodina: Hudba jako prevence problémových jevů.

8.hodina: Společná diskuze a reflexe.

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Brno 02.12.2024, 10:00–17:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 550 Kč

 objednat

ČJ 353 Jak rozvíjet čtenářskou gramotnost v různých předmětech?

Lektor/ka kurzu
Mgr. Jiří Hruška
Cílová skupina
učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
BEZ AKREDITACE MŠMT
Počet vyučovacích hodin
8 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

Přehled témat:

 • čtenářská gramotnost a čtenářské dovednosti
 • metody práce s texty a konstruktivismus
 • výukové programy s využitím metod práce s texty
 • cíle a kritéria hodnocení
 • efektivní zpětná vazba, vnitřní motivace k učení a čtení

Seminář proběhne formou kombinace individuální a skupinové práce, diskuse budou probíhat v komunitním kruhu:

 1. představení tématu a cílů semináře
 2. představení lektora a účastníků
 3. snos myšlenek na téma: Co umíme?
 4. pojmenování vzdělávacích potřeb (resp. očekávání) k tématu ze strany účastníků (Co bychom se chtěli naučit? S čím si nevíme rady? Chtěli bychom odpovědi na tyto otázky…)
 5. praktické ukázky výukových programů (resp. metod) – přímá práce účastníků kombinovaná s pozorováním videí
 6. analýza ukázek
 7. plánování dle potřeb účastníků
 8. společná reflexe – přijímání a poskytování zpětné vazby k prezentovaným plánům i přípravám

Klíčovým tématem tohoto setkání je rozvoj čtenářské gramotnosti a čtení s porozuměním. Společně se podíváme na to, jaké dovednosti má mít osvojené dobrý čtenář. Na ukázkách konkrétních výukových programů či metod aktivního učení zaměřených na práci s texty budeme tyto dovednosti analyzovat a navrhovat, jak je hodnotit a vyhodnocovat. Každý účastník obdrží sadu vyzkoušených metod práce s texty v elektronické podobě. Každý účastník bude mít příležitost si naplánovat, jaké nejbližší kroky podnikne ve své praxi. Vytvoří si nástřel konkrétní vyučovací jednotky. Každý účastník bude mít možnost svůj nástřel sdílet s ostatními účastníky i možnost přijímat a poskytovat zpětnou vazbu. Tato témata úzce souvisí se zaváděním inkluzívního vzdělávání do praxe škol.

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Brno 03.12.2024, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 550 Kč

 objednat

D 165 Orální historie a práce s pamětníky aneb dějepis jinak. Žák/student historikem v oblasti nejnovějších dějin.

Cílová skupina
učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
BEZ AKREDITACE MŠMT
Počet vyučovacích hodin
8 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

Kurz je určen všem učitelům ZŠ a SŠ, VOŠ, VŠ zajímajícím se o využití metody orální historie ve výuce. Kurz seznámí vyučující s základy orální historie.

Hlavní část kurzu je věnována vedení rozhovorů, výběru pamětníků/narátorů, volbě otázek, volbě prostředí pro nahrávání, platné legislativě pro uchování záznamů a rovněž výstupům z orálně historických projektů.

Kurz přinese praktické ukázky – výstupy práce žáků a studentů v podobě audiovizuálních dokumentů, žákovských a studentských prací, lexikonů apod.

Seminář vychází z výsledků badatelských výzkumů přednášejícího, z pěti publikací a desítek článků doma i v zahraničí. Účastníci kurzu obdrží podpůrné materiály pro vlastní vedení projektů.

 • Orální historie, kvalitativní metoda výzkumu – historie, postavení ve světě a u nás.
 • Orálně historický výzkum – postup (vedení rozhovoru), vlastní projekt.
 • Analýza, intepretace OH projektu.
 • Výsledky OH projektů – seminární práce, žákovské práce, dokumenty, web. Probereme vlastní nápady na vedení rozhovorů z řad učitelů.

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Brno 4.12.2024, 10:00–17:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 550 Kč

 objednat

FY 143 (H)různé tváře záření

Cílová skupina
učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ, pedagogové volného času
Kurz akreditován MŠMT pod č.
BEZ AKREDITACE MŠMT
Počet vyučovacích hodin
8 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

Ionizující záření je přirozenou součástí našeho okolí – dopadá na nás z kosmu a ze země, vdechujeme radioaktivní plyny, dokonce sama naše těla jsou radioaktivní. Co to vlastně ionizující záření je a jak souvisí s radioaktivitou? Kde se s radiací setkáme a proč je pro nás nebezpečná? Jak se naše buňky (ne)umí se zářením vypořádat? Kdy je záření „málo“ a kdy je ho „moc“? Jak vzniká rakovina a jak lze ionizující záření využít při její diagnostice a léčbě?

 1. Radioaktivita jako vlastnost atomových jader
 2. Kosmické a terestrické záření, umělé zdroje radiace
 3. Černobyl a Fukušima a mediální interpretace
 4. Radonová problematika v České republice
 5. Buněčná genetika a radiační poškození DNA
 6. Deterministické a stochastické účinky ionizujícího záření
 7. Využití ionizujícího záření v radiodiagnostice a nukleární medicíně, fotonová a protonová radioterapie
 8. Střípky z radiobiologie, radiační hormeze

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Brno 05.12.2024, 9:30–16:30

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 550 Kč

 objednat

PP 637 Základy koučování

Lektor/ka kurzu
Ing. Tomáš Rygl
Cílová skupina
učitelé MŠ, učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ, vychovatelé školských zařízení, ředitelé škol a školských zařízení, učitelé ZUŠ a SUŠ, pedagogové volného času, výchovní poradci
Kurz akreditován MŠMT pod č.
BEZ AKREDITACE MŠMT
Počet vyučovacích hodin
8 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

Účastník si osvojí základy koučovacího principu při rozvoji sebe, svých kolegů i podřízených. Koučovací princip je taktéž vhodný pro práci se studenty při jejich osobním rozvoji. Součástí kurzu je posílení odpovědnosti a zlepšení vnímání reality. Nedílnou součástí je taktéž trénink osvojených technik, primárně techniky GROW.

Koučování má za cíl zlepšit výkon klienta díky kladení vhodných, otevřených a konstruktivních otázek. Kouč vede koučovaného k hledání svých vlastních a autentických řešení.

 • úvod do kurzu
 • úvod do koučování
 • kladení otázek
 • metoda GROW
 • trénink
 • závěr kurzu

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Brno 06.12.2024, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 550 Kč

 objednat

ZSV 88 Autorské právo v praxi škol

Cílová skupina
učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ, vychovatelé školských zařízení, ředitelé škol a školských zařízení, učitelé ZUŠ a SUŠ, pedagogové volného času, asistenti pedagoga
Kurz akreditován MŠMT pod č.
BEZ AKREDITACE MŠMT
Počet vyučovacích hodin
6 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

Kurs obsahuje přehled institutů českého autorského práva se zaměřením na potřeby praxe základních a středních škol. Přehled právní úpravy je doplněn příklady z praxe, nabyté znalosti budou ověřeny závěrečným testem s následnou diskusí správných odpovědí.

 • Autorské právo, pojem, předmět (1 hod)
 • Autor a jeho práva (1 hod)
 • Přestávka 30 minut
 • Obsah a omezení autorského práva (2 hod)
 • Přestávka 30 minut
 • Díla se zvláštním režimem, ochrana autorského práva (2 hod)

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Brno 06.12.2024, 9:00–14:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 050 Kč

 objednat

PP 657 Zvyšování odolnosti a práce se stresem (mindfulness)

Lektor/ka kurzu
Ing. Tomáš Rygl
Cílová skupina
učitelé MŠ, učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ, vychovatelé školských zařízení, ředitelé škol a školských zařízení, učitelé ZUŠ a SUŠ, pedagogové volného času, výchovní poradci
Kurz akreditován MŠMT pod č.
BEZ AKREDITACE MŠMT
Počet vyučovacích hodin
8 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

Účastník zážitkově orientovaného workshopu se naučí základům mindfulness, které může začít aplikovat v každodenním životě. Techniky mindfulness jsou vhodné pro zvyšování odolnosti vůči stresu, zvyšování pozornosti a koncentrace. Pracovníci tak budou více uvědomělí a budou lépe umět pracovat s napětím.

 • Icebreak
 • Tréning se smysly
 • Práce s dechem a pozorností
 • Všímavý oběd, všímavá procházka
 • Bodyscan a práce s tělem
 • Psychohygiena

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Brno 13.12.2024, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 550 Kč

 objednat

ZŠ 137 Tvořivá dramatika v předškolním a mladším školním věku

Cílová skupina
učitelé MŠ, učitelé 1. stupně ZŠ, vychovatelé školských zařízení, pedagogové volného času, asistenti pedagoga
Kurz akreditován MŠMT pod č.
BEZ AKREDITACE MŠMT
Počet vyučovacích hodin
8 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

Význam tvořivé dramatiky pro rozvoj osobnosti dítěte (žáka) 1 hodina

Struktura a obsah dramatické jednotky 1 hodina

Praktické ukázky her a činností napříč metodami a technikami dramatické výchovy 6 hodin praktická participativní část s prezentací her a činností

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Brno 19.12.2024, 09:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 550 Kč

 objednat

PP 650 Syndrom vyhoření u pedagogů, aneb jak nevyhořet

Lektor/ka kurzu
Mgr. Petra Vorlíčková
Cílová skupina
učitelé MŠ, učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ, vychovatelé školských zařízení, ředitelé škol a školských zařízení, učitelé ZUŠ a SUŠ, pedagogové volného času, výchovní poradci
Kurz akreditován MŠMT pod č.
BEZ AKREDITACE MŠMT
Počet vyučovacích hodin
8 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

Tento praktický seminář je zaměřen na učitele a pomáhající profese, kterým nejvíce hrozí syndrom vyhoření. Úvod budeme věnovat teorii (příznaky, fáze, diagnostika). Většinu času budeme věnovat kazuistikám, na kterých si ukážeme, jak k syndromu vyhoření dochází, ale především jak ho léčit a jak mu zamezit. Čekají Vás základy psychohygieny a praktické ukázky z praxe. 

 1. Úvod do problematiky syndromu vyhoření, definice základních pojmů 1 hodina
 2. Fáze syndromu vyhoření (jak vzniká) 1 hodina
 3. Příčiny ztráty profesionálního zájmu 1 hodina
 4. Možnosti pomoci a řešení (jakým způsobem bojovat proti syndromu vyhoření) 2 hodiny
 5. Kazuistiky 1 hodina
 6. Praktická cvičení 1 hodina
 7. Shrnutí, závěr, diskuse 1 hodina

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Brno 19.12.2024, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 550 Kč

 objednat

FY 145 TEORIE RELATIVITY, GÉNIUS EINSTEIN A REVOLUCE VE FYZIKÁLNÍM SMÝŠLENÍ.

Cílová skupina
učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ, pedagogové volného času
Kurz akreditován MŠMT pod č.
BEZ AKREDITACE MŠMT
Počet vyučovacích hodin
8 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

Teorie relativity, génius Eisntein a revoluce ve fyzikálním myšlení

 1. Absolutní pojetí Newtonovské mechaniky a dovršení konceptu klasické elektrodynamiky
 2. Galileiho a Lorentzovy transformace v Maxwellových rovnicích a princip korespondence
 3. Marná snaha, ale skrz éter to nepůjde  aneb Michelsonův experiment
 4. Postuláty speciální relativity, jednoduché důsledky a tajemství vzorce $E = mc^2$
 5. Základy obecné teorie relativity a dva pilíře vědy aneb moderní fyzikální obraz světa

Teorie relativity je základním pilířem (nejen) teoretické fyziky. Pojem, že je něco "relativn" používáme dnes a denně. Co to ale znamená ve fyzice? Jaký je rozdíl mezi speciální a obecnou relativitou? Umožňují fyzikální zákony cestovat v čase? Náš vesmír je prý čtyřrozměrný, tak kde kruci je ten čtvrtý rozměr? Začněme hezky od pana Newtona, provrtejme klasickou mechaniku jako ementál a nechme toho blázna Einsteina, aby nám ji spravil. Odpovíme na otázku, proč Einsteinovi trvalo 10 let než speciální relativitu zobecnil, a neopomeneme se na jednoho z největších géniů všech dob podívat také očima nefyzika jako na filosofa a velkého člověka.

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Brno 06.01.2025, 9:30–16:30

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 550 Kč

 objednat

IT 48 Redakční systém Joomla!

Cílová skupina
učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ, ředitelé škol a školských zařízení, pedagogové volného času, asistenti pedagoga
Kurz akreditován MŠMT pod č.
BEZ AKREDITACE MŠMT
Počet vyučovacích hodin
8 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

V rámci akce bude souběžně s výkladem demonstrována instalace a základní konfigurace redakčního systému Joomla! včetně publikování obsahu.

 • Redakční systémy.
 • Podmínky nutné pro běh CMS, volba hostingu.
 • Instalace lokálního serveru.
 • Instalace CMS Joomla!
 • Aplikování stylu (vzhledu) a základní úprava vzhledu.
 • Vytvoření nabídky stránek.
 • Tvorba článků, jejich publikování.

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Brno 07.01.2025, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 550 Kč

 objednat

ZŠ 138 Teambuildingové aktivity pro práci s kolektivem ve škole

Lektor/ka kurzu
Mgr. Jakub Kacar, DiS.
Cílová skupina
učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé ZUŠ a SUŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
BEZ AKREDITACE MŠMT
Počet vyučovacích hodin
8 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

Kurz je zaměřen na teorii a praxi práce se školním kolektivem. Kurz předkládá praxí ověřený soubor činností a her, které vzbuzují kolektivní uvědomění, procvičují komunikaci a podporují spolupráci v rámci skupiny. Celý seminář je veden formou workshopu a účastníci si během něj vyzkouší metodiku práce s hrou a způsoby vedení těchto aktivit. Součástí kurzu bude dostatečný prostor pro diskuzi a řešení různých situací, které mohou během teambuildingových aktivit nastat.

 • Zařazení teambuildingových aktivit do výuky na ZŠ (1 vyuč. hodina)
 • Pozice učitele a principy teambuldingových aktivit (1 vyuč. hodina)
 • Náměty a interaktivní ukázky jednotlivých činností (5 vyučovací hodiny)
 • Způsoby řešení problémových situací v rámci těchto činností a společná diskuze (1 vyuč. hodina)

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Brno 09.01.2025, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 550 Kč

 objednat

Z 126 Příčiny, vývoj a řešení mezinárodních konfliktů.

Cílová skupina
učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
BEZ AKREDITACE MŠMT
Počet vyučovacích hodin
8 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

Přednáška/seminář založeny na dialogické metodě výuky s využitím ilustrací v PowerPointu.

 • Pojem konflikt a typické příčiny mezinárodních/mezistátních konfliktů (3 hodiny)
 • Nejzávažnější mezinárodní/mezistátní konflikty v současném světě (3 hodiny)
 • Vývoj a možnosti řešení mezinárodních/mezistátních konfliktů (2 hodiny)

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Brno 09.01.2025, 10:00–17:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 550 Kč

 objednat

NJ 145 Komunikační hry ve výuce němčiny

Lektor/ka kurzu
Mgr. Markéta Mazuchová
Cílová skupina
učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ
Kurz akreditován MŠMT pod č.
BEZ AKREDITACE MŠMT
Počet vyučovacích hodin
8 (1 vyučovací hodina = 45 min.)

V prakticky zaměřeném semináři se podíváme na způsoby rozvoje ústních komunikačních dovedností, vyzkoušíme si různé aktivity a hry, které studentům umožní mluvit i s omezenou slovní zásobou a přitom si užít spoustu legrace. Ukážeme si různé impulsy, které nám pomohou motivovat studenty k mluvení a které podporují autentické a flexibilní používání jazykových prostředků. Zamyslíme se nad možnostmi práce s chybou a ukážeme si metody pozitivní zpětné vazby.

 • Nejprve se zamyslíme nad tím, proč je mluvení tak složité a proč má řada studentů z mluvení obavy, a ukážeme si, jak můžeme studentům pomoci tento strach překonávat. (1 hod.)
 • Ukážeme si, jak můžeme pracovat s obrázky a jakými dalšími metodami můžeme studenty motivovat k vytváření příběhů. (2 hod.)
 • Vyzkoušíme si různé formy rolových a jiných dialogických her – hry s volným pohybem po místnosti, při kterých studenti komunikují s různými spolužáky, hry v kruhu, hry v malých skupinkách či dvojicích. (3 hod.)
 • Zamyslíme se nad možností opravování chyb tak, aby studenti nebyli při komunikaci přerušování, ale aby zároveň dostali tipy na zlepšení jazykového projevu. Představíme si metody pozitivní zpětné vazby, které mohou u studentů posilovat chuť mluvit a zkoušet nově naučené jevy. (2 hod.)

Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,...

Brno 10.01.2025, 9:00–16:00

místo konání bude upřesněno na pozvánce

2 550 Kč

 objednat

DESCARTES, v.o.s. si vyhrazuje právo změnit termín konání akce, pokud bude nutné. O změně termínu se účastníci dozví s dostatečným časovým předstihem prostřednictvím pozvánky.

descartes
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace